Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Drept comparat. Prestația compensatorie în raporturile dintre foștii soți. Legea aplicabilă divorțului. Litispendența internațională. Posibilitatea recunoașterii hotărârii pronunțate de o instanță străină


11.11.2017 | Claudiu-Octavian ULICI
Secţiuni: Articole, Content, Drept civil, Dreptul Uniunii Europene, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Claudiu-Octavian Ulici

Claudiu-Octavian Ulici

Dacă contribuția unui soț, a fost atât de importantă, în timpul căsătoriei sau a uniunii sale civile, încât a permis celuilalt soț să se îmbogățească, cu diverse bunuri sau profitând de anumite servicii, se poate solicita plata unei prestații compensatorii, în momentul divorțului. Ca urmare a separării, se poate primi o sumă de bani sau un drept de proprietate, pentru se a compensa această contribuție.

Prestația compensatorie permite unui soț să obțină o compensație, adică o sumă de bani sau un drept de proprietate, pentru că a contribuit la îmbogățirea soțului său, în timpul căsătoriei sau a uniunii civile.

Se poate face o cerere pentru acordarea unei prestații compensatorii în procedurile deschise, privind anularea căsătoriei, divorțului sau separarea în fapt a soților, încetarea unei uniunii civile sau la partajul succesiunii în caz de moarte a unuia dintre soți. Această cerere poate fi făcută și în timpul căsătoriei sau a uniunii civile, dacă unul din soți contribuie în mod regulat în afacerea soțului său și această afacere este apoi vândută, dizolvată sau lichidată.

În cazul în care nu există un acord între soți, instanța trebuie să stabilească valoarea prestației compensatorii luând în considerare patrimoniului familiei; prestațiile în regimul matrimonial și regimul juridic al bunurilor în căsătorie sau în uniunea civilă; valoarea contribuției fiecărui soț la patrimoniul celuilalt în timpul căsătoriei sau a uniunii civile și a îmbogățirii sau a sărăcirii care a rezultat din aceasta; prestațiile acordate soțului supraviețuitor la lichidarea patrimoniului soțului său.

Instanța poate, de asemenea, să stabilească modalitățile de plată ale prestației compensatorii și să dispună plata acesteia, în special, sub forma unei sume de bani plătibilă în numerar sau în rate; un drept asupra unei anumite proprietăți imobiliare, asupra bunurilor mobile folosite în scopuri familiale sau sumele acumulate în cadrul unui plan privat de pensii.

Iată un exemplu prin care a fost soluționată o astfel de cerere, de către Curtea de Apel Quebec, cea mai înaltă instanță din provincie.

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, COUR D’APPEL. Droit de la famille — 500-09-026277-160 29 SEPTEMBRE 2017, sursa: aici/02.11.2017.

Prestația compensatorie în raporturile dintre foștii soți. Legea aplicabilă divorțului. Litispendența internațională. Posibilitatea recunoașterii hotărârii pronunțate de o instanță străină. Decizie tradusă și rezumată dr. Ulici Caudiu-Octavian, disponibilă aici împreună cu alte decizi relevante ale instanțelor superioare din Quebec.

PROCEDURA:

1. Judecătorii rețin, așa cum au constatat și alte complete anterior, că „soluționarea conflictelor de drept internațional privat este adesea complexă, plină de capcane de fapt și de drept”. Apelul de față, este o ilustrare concretă a acestui fapt.

2. Care este autoritatea judiciară competentă, din Belgia sau din Quebec, să pronunțe divorțul părților, să procedeze la partajul proprietății comune și să se pronunțe asupra măsurilor privind obligațiile de întreținere? Până în prezent, instanțele de prim grad din ambele jurisdicții s-au declarat competente în a hotărî și au refuzat să suspende procedura în fața lor.

3. Astfel, Tribunalul de Primă Instanță de la Bruxelles, Tribunalul de Familie („Curtea belgiană”) și Curtea Superioară din Quebec („Curtea din Quebec”) au respins alternativ argumentul litispendenței invocat de către ambele părți și au refuzat să suspende procedura. Aceste hotărâri fac obiectul unui apel, în Quebec, precum și în Belgia. În plus, părțile au convenit să confere instanței din Quebec competență în chestiunea custodiei copiilor și utilizarea reședinței familiale.

4. Prin hotărârea în apel pronunțată de Curtea Superioară la 15 iulie 2016, se răspunde la problema litispendenței internaționale. Recursul intern se referă mai degrabă la constituționalitatea (invaliditate sau inoperabilitatea) primului paragraf al articolului 3167 CCQ care se referă la competența autorităților străine în materie de divorț. Problema se pune dacă această instanță a stabilit, care este, apelul principal, deoarece soluționarea apelului incident va fi posibilă numai dacă Curtea consideră admisibil apelul principal.

CCR CCQ
Articolul 2.600

Legea aplicabilă divorţului

(1) În lipsa alegerii legii de către soţi, legea aplicabilă divorţului este:

a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data introducerii cererii de divorţ;

b) în lipsa reşedinţei obişnuite comune, legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre soţi mai are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divorţ;

c) în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, legea cetăţeniei comune a soţilor la data introducerii cererii de divorţ;

d) în lipsa cetăţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetăţenii comune a soţilor, dacă cel puţin unul dintre ei a păstrat această cetăţenie la data introducerii cererii de divorţ;

e) legea română, în toate celelalte cazuri.

(2) Dacă legea străină, astfel determinată, nu permite divorţul ori îl admite în condiţii deosebit de restrictive, se aplică legea română, în cazul în care unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are reşedinţa obişnuită în România.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care divorţul este cârmuit de legea aleasă de soţi.

3167. Dans les actions en matière de divorce, la compétence des autorités étrangères est reconnue soit que l’un des époux avait son domicile dans l’État où la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an, avant l’introduction de l’action, soit que les époux ont la nationalité de cet État, soit que la décision serait reconnue dans l’un de ces États.

5. Judecătorul de primă instanță respinge excepția de litispendență prezentată de apelant și constată că instanțele din Quebec sunt competente a se pronunța cu privire la divorțul părților, precum și pentru a lua măsurile accesorii. În apel, se încearcă să se suspende procedurile, cu excepția celor legate de reședința familiei, a obligațiilor de întreținere  (pentru intimat și pentru copiii părților), până când instanțele belgiene se-vor pronunța asupra pretențiilor care le-au fost prezentate în cadrul procedurii inițiate între părți și pendinte la Curtea de Apel din Bruxelles. Hotărârea descrie foarte bine contextul cauzei.

ÎN FAPT

6. Reclamantul, cetățean francez, și pârâtul, cetățean marocan, se întâlnesc în iunie 1990. Părțile decid să locuiască împreună în anul 1996 și să se mută la Paris. Din relația părților rezultă 2 copii, unul care s-a născut în 1997, iar celălalt în 2002.

În 2004, părțile s-au mutat la Bruxelles, Belgia și s-au căsătorit acolo la 21 decembrie 2004, iar anterior demersului au încheiat un contract de căsătorie notarial semnat la 13 decembrie 2004. Ei au adoptat regim de separare a proprietăților.

În 2012, părțile și cei doi copii ai acestora obțin cetățenia belgiană. În cursul aceluiași an, reclamantul primește confirmarea renunțării la cetățenia franceză.

La 8 februarie 2012, soții și-au schimbat contractul de căsătorie în fața unui notar din Belgia. Regimul rămâne cel al separării proprietății, dar contractul de căsătorie este în continuare însoțit de o clauză reciprocă de donație, condiționată de predeces.

În iulie 2013, părțile, care se străduiesc din 2008 să emigreze în Quebec, au dobândit o clădire în provincia canadiană și s-au stabilit acolo permanent împreună cu copiii lor.

În cursul anului 2014, relațiile între părți se deteriorează. Apoi, în data de 3 august 2014, în timp ce se află în concediu la cea de-a doua casă din Belgia, pârâtul anunță reclamantului intenția sa de a divorța.

La intervale de trei zile, sunt depuse două cereri pentru divorț, una în Belgia de către apelant la 12 august 2014, cealaltă în Quebec de către intimat la data de 15 august 2014. Ambele cereri urmăresc în prealabil pronunțarea divorțului, dar chestiunile în discuție sunt cele legate de împărțirea bunurilor comune și alte măsuri auxiliare divorțului.

7. Cererea apelantului intrusă în Belgia include, pe lângă pronunțarea divorțului, următoarele:

În orice caz:

Numirea unui notar pentru a proceda partajarea bunurilor comune, aplicarea dreptului belgian la lichidarea regimului matrimonial, inclusiv în ceea ce privește reședința principală a părților din Canada și obiecte mobile din acesta;

În ceea ce privește jurisdicția internațională și litispendența:

– Se solicită stabilirea competenței instanței belgiene la nivel internațional pentru  divorțul părților, lichidarea regimului lor matrimonial (inclusiv revocarea donațiilor) și prestația compensatorie formulată [de intimat];

– Se susține că nu este necesar să se suspende procedura în așteptarea unei decizii a instanței Quebec, sesizată ulterior;

În ceea ce privește legea aplicabilă aplicabilă divorțului:

– În măsura în care [pârâtul] nu este de acord cu divorțul părților, acesta este reglementat de dreptul belgian, aplicarea legii din Quebec fiind exclusă.

Legea aplicabilă lichidării regimului matrimonial al părților:

– Lichidarea regimului matrimonial al părților va fi reglementat de legea belgiană, părțile fiind căsătorite conform dreptului belgian.

Legea aplicabilă revocării donațiilor:

– Legea belgiană este aplicabilă revocării donațiilor prin exprimarea voinței unei părți, în măsura în care părțile au avut reședința în Belgia în momentul în care a fost încheiată donația.

Legea aplicabilă cererii de prestație compensatorie:

– Cererea de prestație compensatorie, care ar fi formulată de [pârât], va fi supusă legislației belgiene.

[Schimbarea numelui părții]

8. În ceea ce privește pârâta, cererea de divorț depusă în Quebec include, pe lângă divorț, diverse solicitări cu privire la împărțirea proprietății comune conform legii din Quebec, lichidarea regimului matrimonial de separare a dreptului de proprietate, conform contractului de regim matrimonial, semnat la 13 decembrie 2004 și modificarea lui din 08 februarie 2012, plata unei întrețineri și o garanție de plată a acestora, o prestație compensatorie. În data de 13 septembrie și 21 octombrie 2014, pârâta a făcut modificări în cererea sa de divorț.

La 15 octombrie 2014, apelantul a notificat pârâtul că a revocat toate donațiile pe care i le-a făcut în timpul căsătoriei, invocând articolul 1096 din Codul civil belgian. Pretenția sa este de 33 de milioane de dolari canadieni ($ CAD).

La 21 octombrie 2014, pârâta a modificat cererea sa de divorț și solicită o întreținere lunară pentru ea (200 000 $ CAD), o sumă totală care urmează să fie alocată în acest scop (20 de milioane de $ CAD) și o prestație compensatorie (50 milioane dolari CAD).

9. Apoi, în 16 februarie și 26 mai 2015, apelantul precizează cererile sale înaintate în fața instanțelor belgiene, solicitând:

– să se declare competente pe plan internațional pentru divorțul părților, lichidarea regimului matrimonial, consecințele revocării donației și cererea de prestație compensatorie a pârâtului;

– să nu suspende procedura în așteptarea unei decizii a instanței de la Quebec; și

– să confirme legea aplicabilă divorțului, regimul matrimonial, revocarea donațiilor și cererea pârâtului pentru o indemnizație compensatorie.

10. La rândul său, la 15 mai, 9 iunie și 10 iunie 2015, pârâtul, ridică de asemenea pretențiile sale către instanța belgiană:

– să se declare necompetentă la nivel internațional pentru divorțul părților și lichidarea regimului matrimonial și să oblige reclamantul la plata cheltuielilor de judecată;

– în subsidiar, suspendarea procedurii până la pronunțarea hotărârii instanței din Québec; și

– în cazul în care instanța se declară competentă la nivel internațional și refuză să suspende procedura, să ia act de dezacordul său cu privire la aplicarea legii belgiene pentru a reglementa divorțului și a declara că legea belgiană reglementează regimul matrimonial al părților.

11. În plus, în cazul în care instanța belgiană se declară competentă la nivel internațional și nu suspendă procedura, pârâtul face următoarele cereri reconvenționale:

– să se hotărască că legea din Quebec guvernează revocabilitatea donațiilor făcute de părți în timpul căsătoriei și dacă instanța desemnează legea belgiană ca fiind aplicabilă, să adreseze întrebări preliminare Curții Constituționale privind constituționalitatea articolului 1096 din Codul civil belgian; și

– să se declare că instanța belgiană are competența internațională de a se pronunța asupra cererilor în aplicarea dispozițiilor legii din Quebec privind patrimoniul familiei și prestația compensatorie, că aceste instituții sunt reglementate de legea Quebec și includ dispoziții în operațiunile de lichidare a regimului matrimonial a părților.

12. După audierea care a avut loc la 17 septembrie 2015, în dezbaterea care s-a limitat la aspecte legate de litispendența internațională și regulile instanțelor din Belgia, după cum urmează:

Având în vedere legea din 15 iunie 1935 privind utilizarea limbilor în materie judiciară, în contradictoriu, eliminând toate concluziile contrare:

– Hotărăște că nu va avea loc o suspendare în judecarea cauzei până când instanța din Quebec se va pronunța cu privire la excepția de litispendență ridicată de reclamant;

– Se declară competentă la nivel internațional în ceea ce privește principalele revendicări ale părților;

– Hotărăște că divorțul părților și prestația compensatorie este reglementată de legea din Quebec și, după caz, a declarat că aceste capete de cerere vor fi luate în considerare de către o altă cameră (instanță) a Curții;

– Hotărăște că lichidarea regimului matrimonial, revocarea donațiilor și cererile referitoare la patrimoniul familiei sunt reglementate de legislația belgiană și vor fi înaintate către o altă cameră (instanță) a Curții, de asemenea și cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulate de pârâtă.

La 22 ianuarie 2016, pârâta a atacat această decizie la Curtea de Apel din Bruxelles. Apoi, la 15 iulie 2016, hotărârea este menținută.

Hotărârea primei instanțe din Quebec

13. Judecătorul de primă instanță se întreabă dacă instanțele din Quebec pot să suspende procedurile de divorț, bazându-se pe secțiunea 3137 CCQ și deduce din analiza condițiilor de exercitare a acestei dispoziții că nu este necesară suspendarea procedurii.

Judecătorul este bine informat cu privire la acțiunea de divorț din Belgia introdusă cu trei zile înainte de acțiunea introdusă de pârâtul de acolo în Quebec. În plus, acesta din urmă a invocat în primă instanță, că reclamantul s-a grăbit să inițieze o procedură în Belgia pentru a invoca articolul 1096 din Codul civil belgian, care prevede revocarea unilaterală de către donator a donațiilor făcute de unul dintre soți la celălalt în timpul căsătoriei. De asemenea, judecătorul are cunoștință de păreri contradictorii din partea experților belgieni cu privire la domeniul de aplicare al acestei dispoziții.

Apoi, el ia în considerație a doua teză a articolului 3137 CCQ., adică aceea prin care decizia străină trebuie să fie capabilă să fie recunoscută în Quebec. Principalul aspect relevat aici este revocabilitatea donațiilor făcute între soți în temeiul dreptului belgian, pe care pârâtul o consideră discriminatorie și contrară politicii publice canadiene.

Astfel, judecătorul consideră că este necesar să se analizeze circumstanțele particulare ale cazului pentru a determina dacă situația ar fi contrară ordinii publice canadiene. Aceasta observă că articolul 1096 din Codul civil belgian creează o discriminare contrar articolului 15.1 din Carta canadiană a drepturilor și libertăților și nu este nicio justificare rezonabilă pentru ca aceste prevederi ale legii belgiene să poată fi legată de obiective sociale valabile și inteligibile. În consecință, aceasta consideră că riscul ca decizia instanței belgiene să nu fie recunoscută în Quebec este mare.

Pe baza opiniilor exprimate de juriștii belgieni, judecătorul concluzionează că decizia instanței belgiene, care recunoaște, în virtutea dreptului aplicabil în Belgia, caracterul revocabil al donațiilor făcute de reclamant în timpul căsătoriei este contrar politicii publice internaționale, ceea ce implică faptul că această hotărâre nu poate fi recunoscută în Quebec, mai ales că abordarea Codului civil din Québec în această chestiune este contrară.

14. În cele din urmă, se abține să se pronunțe asupra argumentului constituțional invocat de pârât în ceea ce privește constituționalitatea articolului 3167 CCQ, întrucât nu este necesar să se decidă asupra acesteia pentru a soluționa litigiul de față.

Chestiunea în litigiu

15. Apelantul invocă trei motive pentru schimbarea hotărârii luate, strâns legate de aplicarea articolului 3137 CCQ, care implică articolul 3155 CCQ. Acesta admite că diferendul se referă la aceleași părți și se bazează pe aceleași fapte, însă nu este de acord cu judecătorul fondului că, nu ar exista identitate de obiect între cele două cereri, în special în ceea ce privește bunurile comune, prestația compensatorie și revocarea donațiilor.

16. Pe de altă parte, pârâtul este de acord cu concluziile judecătorului, argumentând că nu există nicio identitate a scopului între cele două cereri, deoarece ea a fost prima care a solicitat partajul patrimoniului familiei și acordarea unei prestații compensatorii, în cererea sa adresată districtului Quebec. În ceea ce privește revocarea donațiilor, aceasta susține că și-a exprimat opinia suficient în cererea de divorț din 21 octombrie 2014. În plus, acesta susține că orice hotărâre belgiană care revocă donațiile făcute de apelant în căsătorie, va fi contrară ordinii publice, așa cum este înțeleasă aceasta în acord cu relațiile internaționale. În cele din urmă, aceasta consideră că toți factorii relevanți demonstrează că instanța din Quebec este într-o poziție mai bună în a decide diferendul dintre părți, astfel încât decizia judecătorului de a refuza suspendarea procedurii pare a fi întemeiată.

CPCR (cod procedură civilă român) CCQ
Art. 1075

Litispendenţa internaţională

(1) Când o cerere este pendinte în faţa unei instanţe străine şi este previzibil că hotărârea străină va fi susceptibilă de recunoaştere sau de executare în România, instanţa română sesizată ulterior cu o cerere între aceleaşi părţi, având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, poate suspenda judecata până la pronunţarea hotărârii de către jurisdicţia străină. Instanţa română va respinge cererea când hotărârea străină pronunţată este susceptibilă de a fi recunoscută conform dispoziţiilor prezentei cărţi.

(2) În cazul suspendării prevăzut la alin. (1), dacă jurisdicţia străină se declară necompetentă sau dacă hotărârea străină pronunţată nu este susceptibilă de a fi recunoscută în România, instanţa română repune procesul pe rol la cererea părţii interesate.

(3) Faptul că o cauză este sau nu pendinte în faţa jurisdicţiei străine se determină conform legii statului în care are loc procesul.

3137. L’autorité québécoise, à la demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère.

17. Instanța a stabilit că este necesară o constatare, iar părțile sunt de acord cu aceasta. Părțile sunt aceleași în ambele jurisdicții, iar faptele pe care se întemeiază cele două acțiuni sunt, în esență, aceleași. Dar este obiectul acestor cereri identic? Întrebarea este importantă, pentru că va exista litispendență numai dacă obiectul acțiunii introduse în fața instanței din Quebec este în mod substanțial același cu acțiunea introdusă în fața instanței belgiene.

Criteriul triplei identități – obiectul litigiului

18. Se acceptă faptul că petiția pentru divorț a fost depusă pentru prima dată în Belgia, dar la puțin timp după aceea, doar trei zile mai târziu, pârâtul a depus o cerere de divorț, de data aceasta în Quebec.

Judecătorul tribunalului a distins cererile care ar fi fost depuse în forumul belgian de cele depuse în Quebec și au tras concluzii în hotărârea sa:

În acest caz, scopul principal al celor două revendicări, cea din Quebec și cea din Belgia, este a priori identic în măsura în care ambii solicită pronunțarea unui divorț între părți.

Acțiunea în materie de divorț poate sau nu să includă măsuri auxiliare, printre care, printre altele, o întreținere în beneficiul unui copil sau al unui soț sau un ordin de încredințare a minorului. Prestația compensatorie este de asemenea asociată direct cu pronunțarea divorțului, precum și cu partajul patrimoniului familiei, care este legată de desfacerea căsătoriei.

19. Prestația compensatorie are o aplicare specifică în materie matrimonială pentru remedierea unei îmbogățiri fără justă cauză. Ca regulă generală, în momentul desfacerii căsătoriei trebuie să se aprecieze contribuția corespunzătoare, sau însărăcirea ori îmbogățirea. Cererea este accesorie atunci când este înaintată alături de o cerere de divorț.

20. Posibilitatea de revocare unilaterală a donațiilor de către reclamant, este direct legată de desfacerea căsătoriei. Dezbaterea pe această temă este inițiată între părți în Belgia, deoarece în Quebec există doar posibilitatea de a formula o cerere de acordare a unei prestații compensatorii legate, în parte, de soarta revocării donațiilor. O astfel de cerere este formulată și în cererea reconvențională a pârâtului din Belgia pentru a atenua efectele revocării donațiilor. Astfel, revocarea donațiilor este o chestiune incidentă la divorțul părților, iar această dezbatere, în principal în Belgia, dar și în Quebec, se combină cu alte măsuri legate de divorț pentru a forma un întreg.

21. Pe scurt, cererea de divorț a apelantului, formulată în Belgia și cea a pârâtului din Quebec au în mod substanțial același scop, pronunțarea divorțului și soluționarea măsurilor conexe (inclusiv soarta donațiilor). Astfel, pe de o parte, instanța belgiană a fost sesizată pentru prima dată în litigiul dintre părți și, pe de altă parte, criteriul celor trei identități, și anume același părți, aceleași fapte care stau la baza celor două acțiuni și același obiect, este satisfăcut în circumstanțele date.

Posibilitatea recunoașterii hotărârii pronunțate de o instanță străină

22. În contextul litispendenței internaționale, un for străin are prioritate față de instanța din Quebec, în cazul în care, în cadrul unei acțiuni între aceleași părți, pe baza acelorași fapte și având același scop, se exercită puterea discreționară recunoscută judecătorului conform articolului 3137 CCQ, care este supusă unei condiții prealabile impuse de însăși textul acestei dispoziții. Instanța de la Quebec poate suspenda procedura dacă sunt îndeplinite condițiile menționate în fraza anterioară, așa cum este cazul în speță, dar „cu condiția ca […] [acțiunea în forul străin] să poată da naștere la o decizie care să poată fi recunoscută în Quebec … ”. (n.a. idem Articol 1075 CPCR) (92)

23. Codul civil din Quebec, pentru recunoașterea divorțurilor pronunțate în străinătate, stabilește ca și condiții, că instanța care pronunță divorțul să fie din statul în care este reședința obișnuită a unuia dintre soți timp de cel puțin un an înainte de introducerea cererii de divorț, sau statul în care soții au naționalitatea comună. Pentru criteriile canadiene, este necesară existența unei „legături reale și substanțiale” iar în acest caz, dovezile demonstrează existența unei legături puternice între părți și statul străin.

Concluzia

Din motivele expuse în rezumat mai sus, se propune admiterea apelului principal, respingerea apelului incident, se anulează hotărârea judecătorească de primă instanță, să admite parțial cererea apelantului și să dispune suspendarea, cu excepția procedurilor legate de folosirea reședinței familiale, a obligațiilor de întreținere și custodia copilului până când instanțele belgiene s-e vor pronunța asupra cererilor ridicate în fața acestora, în cadrul procedurii inițiate între părți și care se află în curs la Curtea de Apel din Bruxelles, cu cheltuieli de judecată.

DECIZIA ÎN APEL

24. Apelantul înaintează apel împotriva unei hotărâri a Curții Superioare din Districtul Montreal, pronunțată în 15 iulie 2016, prin care se respinge cererea sa de constatare a litispendenței, se stabilește că instanțele din Quebec sunt competente să pronunțe o hotărâre de divorț între părți și diverse măsuri auxiliare acesteia și se respinge cererea de suspendare a procedurii.

25. Pentru motivele de mai sus, în unanimitate, în complet de 3 judecători, CURTEA:

– ADMITE apelul, cu cheltuieli de judecată;

– MODIFICĂ hotărârea de primă instanță și înlocuiește paragrafele 229-230 din dispozitivul acestei, după cum urmează:

[229] ADMITE în parte, cu cheltuieli de judecată, solicitarea intimatului de constatare a inadmisibilității cererii de rejudecare pentru litispendență internațională;

[230] DISPUNE suspendarea, cu excepția procedurilor legate de utilizarea reședinței familiale, a obligațiilor de întreținere (pentru intimat în apel și pentru copii părțile implicate și asigurarea cheltuielilor) și custodia copiilor părților, până când instanțele belgiene vor pronunța hotărârile în privința acestora în cadrul procedurilor inițiate între părți și care se află în judecată la Curtea de Apel din Bruxelles;

26. RESPINGE apelul incident, cu cheltuieli de judecată.

Avocat dr. Claudiu-Octavian Ulici

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro