Dreptul securităţii sociale

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la pensie militară în cazul asiguratului-fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică
04.12.2017 | Andrei PAP

Secţiuni: Content, Dezlegarea unor chestiuni de drept, Dreptul securitatii sociale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 28 noiembrie 2017 a fost publicată Decizia nr. 74/2017 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.526/111/2016 și Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.161/109/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin Încheierea de ședință din 10 aprilie 2017, dată în Dosarul nr. 1.526/111/2016, Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), și a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 223/2015), în sensul de a se stabili „dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional în cadrul Școlii Militare de Muzică, absolvit după gimnaziu, se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv dacă constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională”.

Cererea de pronunțare a hotărârii prealabile a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 9 mai 2017 cu nr. 1.365/1/2017.

La data de 10 mai 2017 a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și Dosarul nr. 1.387/1/2017, ce a fost conexat la primul dosar, respectiv nr. 1.365/1/2017.

Această a doua sesizare a fost formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, care prin Încheierea din 12 aprilie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 1.161/109/2016, a solicitat dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010, precum și a dispozițiilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015, raportat la Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Școlii Militare de Muzică (Decretul nr. 198/1953), respectiv „dacă perioada în care o persoană a urmat ciclul de învățământ profesional de muzică militară din cadrul Școlii Militare de Muzică constituie perioadă în care a fost elev al unei școli militare pentru formarea cadrelor militare sau, dimpotrivă, poate fi echivalată liceului militar”.

II. Analiza Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, examinând sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.526/111/2016 și Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.161/109/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, a subliniat următoarele:
[…]

62. Pe fondul sesizărilor se reține că ambele instanțe de trimitere solicită a se interpreta dispozițiile art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, care se referă la stagiul asimilat, și prevederile art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, care definesc vechimea în serviciu.

63. Astfel, referitor la interpretarea dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 și ale art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015, Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă a adresat întrebarea „dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional în cadrul Școlii Militare de Muzică, absolvit după gimnaziu, se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv dacă constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională”. Simultan, în interpretarea acelorași texte de lege, Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă a formulat întrebarea în sensul „dacă perioada în care o persoană a urmat ciclul de învățământ profesional de muzică militară din cadrul Școlii Militare de Muzică constituie perioadă în care a fost elev al unei școli militare pentru formarea cadrelor militare sau, dimpotrivă, poate fi echivalată liceului militar”.

64. În acest context, cu titlu prealabil, se constată că, aparent și formal, cele două sesizări cuprind întrebări cu un conținut diferit. În esență însă finalitatea ambelor întrebări este aceeași, slujind soluționării unor cereri cu obiect identic, iar răspunsul la cea de-a doua întrebare nu va constitui decât o etapă în argumentarea soluției privitoare la întrebarea adresată de Curtea de Apel Oradea, care are un conținut ceva mai extins. Pentru a nu fragmenta artificial argumentele și a oferi o cursivitate logică expunerii acestora, cele două întrebări vor fi analizate unitar.

65. Cu aceste precizări, se constată în continuare că este corectă opinia potrivit căreia perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era organizată prin Decretul nr. 198/1953, nu se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv nu constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională, dar nici nu poate fi echivalată liceului militar.

66. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010, constituie stagiu asimilat perioada în care asiguratul a fost „elev al unei școli militare (…), cu excepția liceului militar”.

67. Aceeași perioadă poate fi valorificată ca vechime în serviciu de către o persoană din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, respectiv de militarii cu vocație la pensia militară de stat reglementată de Legea nr. 223/2015. Potrivit acestei legi, constituie vechime în serviciu perioada în care această persoană „a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituții militare de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru formarea cadrelor militare/polițiștilor/funcționarilor publici cu statut special, cu excepția învățământului liceal” [art. 3 lit. e) pct. 3 din lege].

68. Problema de drept care se impune a fi dezlegată cu prioritate este dacă un elev al ciclului profesional al Școlii Militare de Muzică, astfel cum aceasta a fost organizată prin Decretul nr. 198/1953, poate fi considerat elev al unei școli militare în sensul prevăzut de textele de lege menționate sau, dimpotrivă, ca urmând cursuri de nivel liceal.

69. Pentru lămurirea acestui aspect este necesar a se porni de la noțiunea de școală militară.

70. Este de remarcat faptul că, potrivit dispozițiilor ce au reglementat îndeplinirea serviciului militar pe perioada în litigiu (în spețele în care s-au formulat sesizările, perioada în litigiu este 1972-1976), cadrele militare permanente se compun din subofițeri, maiștri militari și ofițeri, în activitate (art. 29 din Decretul nr. 468/1957, respectiv art. 61 din Legea nr. 14/1972). De asemenea, potrivit art. 26 din Decretul nr. 468/1957, respectiv art. 56-57 din Legea nr. 14/1972, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot fi admiși în școlile militare, respectiv se pot prezenta la concursul de admitere în instituțiile militare de învățământ.

71. Este evident că, potrivit legislației menționate, una dintre condițiile necesare pentru a accede într-o instituție militară de învățământ care asigura o pregătire militară finalizată cu acordarea calității de cadru militar și a unui grad corespunzător acestei pregătiri era împlinirea vârstei de 18 ani, școlile militare fiind destinate formării de ofițeri, maiștri militari și subofițeri.

72. Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor Decretului nr. 198/1953, Școala Militară de Muzică era organizată în trei cicluri de pregătire: ciclul profesional de muzică militară, ciclul de sergenți muzicali și ciclul de ofițeri dirijori.

73. Ciclul profesional de muzică militară pregătea muzicanți executanți și se adresa persoanelor absolvente a 7 clase elementare, cu aptitudini muzicale și vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani, iar programa de învățământ era aceea a școlilor profesionale. Baza de recrutare pentru ciclul sergenților muzicanți era constituită din absolvenții ciclului anterior care împliniseră 18 ani sau militarii în termen cu pregătire muzicală echivalentă, acceptați în urma susținerii unui examen de admitere.

74. Din interpretarea coroborată a dispozițiilor legale menționate rezultă că ciclul profesional de muzică militară este corespondentul unei școli profesionale, ce putea fi urmată după ciclul gimnazial, ca variantă de studii alternativă și corespondentă, ca nivel, liceului. În aceste condiții, chiar dacă, formal, acest ciclu școlar este inclus într-o unitate de învățământ ce purta denumirea de Școală Militară de Muzică, nu poate fi calificat ca formă de învățământ militar în sensul legii, nici echivalentă liceului militar, dar nici echivalentă unei școli militare.

75. Aceasta întrucât, potrivit reglementărilor legale menționate anterior, școlile militare se adresează absolvenților de liceu sau școli profesionale, sunt destinate pregătirii cadrelor militare permanente, au o programă stabilită de Ministerul Apărării Naționale, iar absolvenții acestora devin militari activi deținători ai gradelor militare.

76. Criteriile enunțate sunt îndeplinite doar de ciclurile de sergenți muzicali și de ofițeri dirijori din cadrul Școlii Militare de Muzică. De altfel, în spețele în care s-au formulat prezentele sesizări, ciclul școlii de subofițeri a fost valorificat ca vechime în serviciu pentru beneficiarii pensiilor militare.

77. Prin urmare, durata ciclului profesional nu poate dobândi valențele unui stagiu valorificabil la stabilirea drepturilor de pensie, nefiind echivalentul unei școli militare. În soluționarea problemei de drept este important a se distinge între formele de învățământ, în funcție de conținutul ciclului de învățământ, și de a se verifica îndeplinirea criteriilor ce caracterizează o școală destinată formării cadrelor militare, prin raportare la reglementările specifice domeniului apărării naționale, fără ca analiza să se limiteze la aspectul formal al denumirii acestei instituții.

78. Ciclul de învățământ profesional, deși se află la același nivel, este distinct și de cel liceal, din punctul de vedere al formei de învățământ. În ceea ce privește învățământul profesional de muzică militară din cadrul Școlii Militare de Muzică, acesta a fost transformat în ciclu liceal în mod expres prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/1990, astfel că, până la această dată, nu se poate vorbi de echivalarea studiilor profesionale cu cele liceale.

79. Deși acest aspect nu are legătură directă cu stabilirea drepturilor de pensie, întrucât perioada studiilor liceale nu reprezintă stagiu, întrebarea adresată de Curtea de Apel Pitești urmărește identificarea unui argument care să justifice de ce un astfel de ciclu de școală profesională nu poate fi valorificat, deși nu este exclus expres de lege, precum liceul, din categoria perioadelor asimilate stagiului contributiv sau vechimii în serviciu.

80. Din acest punct de vedere se poate aprecia că, în identificarea stagiului/vechimii asimilate, se aplică norma pozitivă, respectiv se verifică dacă a fost urmată o școală militară, referirea din textele de lege analizate, cu titlu de excepție, la învățământul liceal militar fiind de natură a exclude de la asimilare un nivel de studii, cel „liceal”, aflat între ciclurile gimnaziale și postliceale (nivel în care sunt cuprinse și școlile profesionale), și nu o anumită formă de învățământ, „liceul”. Prin urmare, nu se poate considera că a fost inclusă în perioada de stagiu asimilat, respectiv de vechime în serviciu perioada în care au fost urmate cursurile unor instituții de învățământ de același nivel cu cele exceptate, doar pentru că nu au fost indicate în mod formal.

Pentru considerentele expuse, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Oradea – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.526/111/2016 și Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în Dosarul nr. 1.161/109/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional absolvit după gimnaziu, în cadrul Școlii Militare de Muzică, astfel cum era reglementată prin Decretul nr. 198/1953 privind reorganizarea Școlii Militare de Muzică, nu se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv nu constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare națională.”

Andrei Pap
Avocat colaborator SVS & PARTNERS

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti