« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Întrebare preliminară cu privire la serviciile secrete și protecția datelor personale. UPDATE: Hotărârea CJUE, Marea Cameră (dreptul UE se opune)
07.10.2020 | Mihaela MAZILU-BABEL

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

07 octombrie 2020: Curtea, Marea Cameră, declară (deocamdată doar în franceză și engleză) următoarele:

1) L’article 1er, paragraphe 3, l’article 3 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, doivent être interprétés en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre aux services de sécurité et de renseignement des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale.

2) L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que des articles 7, 8 et 11 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement.

:: hotărârea CJUE

***

17 ianuarie 2020: Avocatul general propune:

„Articolul 4 TUE și articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care impune furnizorului unei rețele de comunicații electronice obligația de a furniza «date referitoare la comunicații în masă» către agențiile de securitate și de informații dintr‑un stat membru, care implică colectarea prealabilă a acestora în mod generalizat și nediferențiat.”

Cu titlu subsidiar:

„Accesul agențiilor de securitate și de informații dintr‑un stat membru la datele cu caracter personal transmise de furnizorii de rețele de comunicații electronice trebuie să respecte condițiile stabilite în Hotărârea din 21 decembrie 2016, Tele2 Sverige și Watson (C‑203/15 și C‑698/15, EU:C:2016:970).”

Notă MMB: Pentru o discuție despre incidența lui Tele2 Sverige în chiar acest context, a se vedea participarea mea la o conferință organizată de JURIDICE.ro acum doi ani, disponibilă aici.

:: concluzii AG

***

24 ianuarie 2018: Judecătorul britanic se întreabă – atât cât mai poate – în legătură cu serviciile secrete și protecția datelor personale (C-623/17 Privacy International).

Situația de fapt:
1. Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
2. Apropierea legislațiilor
3. Telecomunicații
4. în împrejurările în care:
4.1. capacitățile agențiilor de securitate și de informații(ASI) de a utiliza datele în bloc referitoare la comunicații (DBC), care le sunt furnizate, sunt esențiale pentru a proteja securitatea națională a Regatului Unit, inclusiv în domeniul combaterii terorismului, al contraspionajului și al combaterii proliferării nucleare;
4.2. o trăsătură fundamentală a utilizării de către ASI a DBC este descoperirea amenințărilor până atunci necunoscute la adresa securității naționale prin intermediul unor tehnici nespecifice în bloc care se bazează pe agregarea DBC într-un singur loc, iar principala sa utilitate constă în identificarea și investigarea rapidă a țintei, precum și în furnizarea unei baze de acțiune în situații de amenințare iminentă;
4.3. furnizorul unei rețele de comunicații electronice nu are apoi obligația de a păstra DBC (dincolo de perioada în care trebuie să le păstreze în vederea exercitării activității sale obișnuite), care sunt păstrate numai de către stat (ASI);
4.4. instanța națională a constatat (sub rezerva anumitor aspecte rămase în pronunțare) că garanțiile legate de utilizarea DBC de către ASI sunt conforme cu dispozițiile CEDO; și
4.5.instanța națională a constatat că impunerea cerințelor specificate la punctele 119-125 din Hotărârea Tele2 Sverige Watson și alții (denumite în continuare „cerințele prevăzute de Hotărârea Watson”), dacă este cazul, ar submina măsurile luate pentru protejarea securității naționale de către ASI și, astfel, ar periclita securitatea națională a Regatului Unit;
5. necesitatea de a afla dacă o cerință inclusă într-o instrucțiune transmisă de un Secretary of State furnizorului unei rețele de comunicații electronice, conform căreia trebuie să furnizeze date în bloc referitoare la comunicații către agențiile de securitate și de informații (denumite în continuare „ASI”) ale unui stat membru, intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii și al Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice
6. dacă da, necesitatea de a afla dacă unei astfel de instrucțiuni transmise de un Secretary of State i se aplică vreuna dintre cerințele prevăzute de Hotărârea Watson sau orice altă cerință suplimentară față de cele impuse de CEDO
7. și dacă da, necesitatea de a afla în ce mod și în ce măsură se aplică aceste cerințe, luând în considerare:
7.1. nevoia absolută a ASI de a utiliza tehnicile de obținere în bloc și de prelucrare automată pentru a proteja securitatea națională
7.2. și măsura în care astfel de capacități, dacă din alte puncte de vedere sunt conforme cu CEDO, pot fi grav afectate de impunerea acestor cerințe.

Dispoziții și norme invocate a fi incidente:
1. articolul 4 TUE și articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice

Articolul 4 TUE
(1) În conformitate cu articolul 5, orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.
(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.
(3) În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.
Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii.
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.

Articolul 1 alin. (3) din Directiva 2002/58/CE (extras)
(3) Prezenta directivă nu se aplică activităților care nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare al Tratatului de instituire a Comunității Europene, cum sunt cele menționate la titlurile V și VI al Tratatului privind Uniunea Europeană, și în orice caz activităților legate de siguranța publică, de apărare, de siguranța statului (inclusiv de bunăstarea economică a acestuia, dacă activitățile respective sunt legate de chestiuni de siguranța statului) și activităților statului în domeniul legii penale.

2. paragrafele 119-125 din Hotărârea din 21 decembrie 2016, Tele2 Sverige Watson și alții, C-203/15 și C-698/15 (EU:C:2016:970):

119 Prin urmare, întrucât un acces general la toate datele păstrate, independent de orice legătură, chiar indirectă, cu scopul urmărit, nu poate fi considerat limitat la strictul necesar, reglementarea națională în cauză trebuie să se întemeieze pe criterii obiective pentru a defini împrejurările și condițiile în care trebuie să se acorde autorităților naționale competente accesul la datele abonaților sau ale utilizatorilor înregistrați. În această privință, accesul nu poate fi acordat, în principiu, în raport cu obiectivul de combatere a infracționalității, decât la datele persoanelor bănuite că ar pregăti, că ar săvârși sau că ar fi săvârșit o infracțiune gravă ori că ar fi implicate în orice mod într‑o astfel de infracțiune (a se vedea prin analogie Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Zakharov împotriva Rusiei din 4 decembrie 2015, CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, § 260). Cu toate acestea, în situații speciale, precum cele în care interese vitale privind securitatea națională, apărarea sau securitatea publică sunt amenințate prin activități teroriste, ar putea de asemenea să fie permis accesul la datele altor persoane în cazul în care există elemente obiective care permit să se considere că aceste date ar putea aduce, într‑un caz concret, o contribuție efectivă la combaterea unor asemenea activități.

120 În scopul de a garanta, în practică, deplina respectare a acestor condiții, este esențial ca accesul autorităților naționale competente la datele păstrate să fie, în principiu, cu excepția unor situații de urgență justificate corespunzător, condiționat de un control prealabil efectuat fie de o instanță, fie de o entitate administrativă independentă și ca decizia acestei instanțe sau a acestei entități să intervină în urma unei cereri motivate formulate de autoritățile respective, printre altele în cadrul unor proceduri de prevenire, de detectare sau de urmărire penală (a se vedea prin analogie, în ceea ce privește Directiva 2006/24, Hotărârea Digital Rights, punctul 62; a se vedea de asemenea prin analogie în ceea ce privește articolul 8 din CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Szabó și Vissy împotriva Ungariei din 12 ianuarie 2016, CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, § 77 și 80).

121 De asemenea, se impune ca autoritățile naționale competente cărora le‑a fost acordat accesul la datele păstrate să informeze persoanele în cauză, în cadrul procedurilor naționale aplicabile, din momentul în care această comunicare nu poate compromite anchetele desfășurate de autoritățile respective. Astfel, această informație este, de fapt, necesară pentru a le permite să își exercite printre altele dreptul de a introduce acțiunea, prevăzut expres la articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2002/58 coroborat cu articolul 22 din Directiva 95/46, în cazul încălcării drepturilor lor (a se vedea prin analogie Hotărârea din 7 mai 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, punctul 52, precum și Hotărârea din 6 octombrie 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punctul 95).

122 În ceea ce privește normele referitoare la securitatea și la protecția datelor păstrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice, trebuie să se constate că articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58 nu permite statelor membre să deroge de la articolul 4 alineatul (1) și nici de la articolul 4 alineatul (1a) din aceasta. Aceste din urmă dispoziții impun ca respectivii furnizori să adopte măsurile de ordin tehnic și organizatoric adecvate care să permită să se asigure o protecție eficientă a datelor păstrate împotriva riscurilor de abuz, precum și împotriva oricărui acces ilicit la aceste date. Ținând seama de cantitatea datelor păstrate, de caracterul sensibil al respectivelor date, precum și de riscul de acces ilicit la acestea, furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie, în scopul de a asigura deplina integritate și confidențialitate a datelor menționate, să garanteze un nivel deosebit de ridicat de protecție și de securitate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate. În special, reglementarea națională trebuie să prevadă păstrarea pe teritoriul Uniunii, precum și distrugerea iremediabilă a datelor la finalul duratei de păstrare a acestora (a se vedea prin analogie, în ceea ce privește Directiva 2006/24, Hotărârea Digital Rights, punctele 66-68).

123 În orice caz, statele membre trebuie să garanteze controlul de către o autoritate independentă al respectării nivelului de protecție garantat de dreptul Uniunii în materie de protecție a persoanelor fizice față de prelucrarea datelor cu caracter personal, dat fiind că un astfel de control este impus în mod expres la articolul 8 alineatul (3) din cartă și constituie, conform jurisprudenței constante a Curții, un element esențial al respectării protecției persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În caz contrar, persoanele ale căror date cu caracter personal au fost păstrate ar fi private de dreptul, garantat la articolul 8 alineatele (1) și (3) din cartă, de a sesiza autoritățile naționale de supraveghere cu o cerere în vederea protejării drepturilor lor fundamentale (a se vedea în acest sens Hotărârea Digital Rights, punctul 68, precum și Hotărârea din 6 octombrie 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punctele 41 și 58).

124 Revine instanțelor de trimitere sarcina de a verifica dacă și în ce măsură reglementările naționale în discuție în litigiul principal respectă cerințele care decurg din cuprinsul articolului 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58, interpretat în lumina articolelor 7, 8 și 11, precum și a articolului 52 alineatul (1) din cartă, astfel cum au fost clarificate la punctele 115-123 din prezenta hotărâre, în ceea ce privește atât accesul autorităților naționale competente la datele conservate, cât și protecția și nivelul de securitate al acestor date.

125 Având în vedere toate considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la a doua întrebare în cauza C‑203/15 și la prima întrebare în cauza C‑698/15 că articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58, citit în lumina articolelor 7, 8 și 11, precum și a articolului 52 alineatul (1) din cartă, trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care guvernează protecția și securitatea datelor de transfer și a datelor de localizare și în special accesul autorităților naționale competente la datele păstrate, fără a limita acest acces, în cadrul combaterii infracționalității, numai la combaterea infracționalității grave, fără a supune respectivul acces unui control prealabil din partea unei instanțe sau a unei autorități administrative independente și fără a impune ca datele în cauză să fie păstrate pe teritoriul Uniunii.

dr. Mihaela Mazilu-Babel

 
Secţiuni: CEDO, CJUE, Data protection, Drept constitutional, Dreptul Uniunii Europene | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD