« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Opinii

Legea prevenirii sau „cartonașul galben” în materie contravențională
22.03.2018 | Lucian MOROI

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Lucian Moroi

Lucian Moroi

I. Mențiuni prealabile

Legea prevenirii nr. 270/2017 („Legea 270/2017”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1037/28.12.2017, intrând în vigoare 20 de zile mai târziu, la 17.01.2018. Scopul actului normativ este de a asigura prevenirea săvârșirii de contravenții, prin educarea și informarea corespunzătoare a antreprenorilor. Practic, în situațiile expres prevăzute, agenții economici nu vor putea fi sancționați pentru săvârșirea contravenției dacă nu au fost, în prealabil, îndrumați și preveniți corespunzător.

În acest sens, pentru atingerea scopului de educare și informare urmărit, legiuitorul a pus în sarcina autorităților publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor, obligația de a elabora și difuza materiale documentare și ghiduri. De asemenea, activitățile de informare vor trebui să fie realizate și prin intermediul website-urilor acestor instituții, inclusiv în ceea ce privește indicarea, în concret, a contravențiilor cu privire la care instituția în cauză are competență de constatare, respectiv de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

Lista completă a contravențiilor care intră sub incidența Legii nr. 270/2017 se regăsește în Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 33/25.01.2018 („HG nr. 33/2018”), care a intrat în vigoare la data de 05.02.2018.

II. Mecanismul de funcționare

În situația în care se constată săvârșirea unei contravenții dintre cele expres prevăzute în Anexa nr. 1 a HG nr. 33/2018, agentul constatator este obligat să aplice contravenientului sancțiunea avertismentului, fără a exista posibilitatea de a aplica, suplimentar, și alte sancțiuni complementare. În acest sens, agentul constatator va întocmi un proces-verbal de constatare a contravenției, la care se va anexa un plan de remediere. Aceeași măsură – întocmirea unui singur proces-verbal – va fi adoptată și în situația în care agentul constatator va constata, cu aceeași ocazie, săvârșirea de către aceeași persoană a mai multor contravenții dintre cele prevăzute de HG nr. 33/2018.

Un aspect important este că avertismentul dat în condițiile Legii nr. 270/2017, se va aplica chiar dacă actul normativ care sancționează una dintre faptele prevăzute expres de HG nr. 33/2018, stabilește în mod expres excluderea avertismentului în aplicarea sancțiunii.

Planul de remediere care va fi anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii va cuprinde, în mod obligatoriu, măsurile dispuse de agentul constatator și termenul de remediere în care contravenientul se va conforma obligațiilor legale încălcate. Prin îndeplinirea măsurilor dispuse de agentul constatator se urmărește intrarea în legalitate a contravenientului, cu privire la obligațiile a căror nerespectare a avut ca urmare săvârșirea contravenției. Termenul de remediere acordat nu poate depăși 90 de zile calendaristice, iar momentul din care începe să curgă coincide cu data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției. Planul de remediere nu se va mai întocmi dacă (i) contravenientul își îndeplinește obligația legală pe parcursul derulării controlului sau dacă (ii) contravenția săvârșită nu este continuă.

După expirarea termenului de remediere stabilit, autoritatea publică cu atribuții de control are obligația ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, să reia controlul și să verifice dacă contravenientul și-a adaptat conduita conform obligațiilor legale a căror încălcare a fost constatată. În situația în care contravenientul nu s-a conformat măsurilor de remediere stabilite, agentul constatator va încheia un nou proces-verbal de constatare a contravenției prin care se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de actul normativ care a fost încălcat, altele decât avertismentul.

Totuși, de aplicarea acestor dispoziții se poate bucura numai contravenientul care se află la prima abatere cu privire la o contravenție dintre cele expres menționate de HG nr. 33/2018, și numai în situația în care nu a mai beneficiat de aceste prevederi, cu privire la aceeași faptă, în ultimii 3 ani. Cu alte cuvinte, contravenientul va putea fi „iertat” pentru săvârșirea unei contravenții numai o singură dată în decursul a 3 ani de zile.

Pe cale de consecință, contravenientul care a săvârșit, în interiorul termenului de 3 ani, aceeași faptă în legătură cu care i-a fost aplicată anterior sancțiunea avertismentului în baza Legii nr. 270/2017, va fi sancționat conform prevederilor legale privind constatarea și sancționarea contravențiilor, aceste situații fiind reglementate de art. 9 din Legea nr. 270/2017, după cum urmează:

(1) În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

(2) În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 5, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 alin. (3), sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.”

În ceea ce privește prima ipoteză, precizăm că art. 4 se referă la situația în care contravenientului i s-a aplicat sancțiunea avertismentului în legătură cu o singură contravenție prevăzută de HG nr. 33/2018. Conform alin. (1), dacă în termen de 3 ani, contravenientul se va găsi din nou vinovat de săvârșirea aceleiași contravenții, acesta nu va mai putea beneficia de aplicarea obligatorie a avertismentului, ci i se vor aplica direct prevederile legale în vigoare cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor.

Prin al doilea alineat legiuitorul reia principiul deja enunțat în alin. (1), deși face referire la o altă ipoteză, puțin diferită. Astfel, art. 5 prevede că agentul constatator va încheia un singur proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, respectiv un singur plan de remediere, chiar în situația în care o persoană săvârșește mai multe contravenții prevăzute de HG nr. 33/2018, iar acestea sunt constatate cu aceeași ocazie de același agent constatator.

În ambele cazuri, soluția este aceeași, respectiv că persoana care a săvârșit contravenția nu va mai beneficia de dispozițiile Legii nr. 270/2017, iar agentul constatator va proceda la aplicarea directă a legislației aplicabile pentru constatarea și sancționarea faptei dacă, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal (indiferent dacă a fost încheiat în condițiile art. 4 sau art. 5) contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, în legătură cu care i-a fost aplicată anterior sancțiunea avertismentului în baza Legii 270/2017.

Dacă însă aceeași contravenție va fi constatată după trecerea unui termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, apreciem că organele constatatoare vor fi obligate, din nou, să aplice sancțiunea avertismentului în conformitate cu Legea 270/2017.

Cu alte cuvinte, așa cum se precizează în expunerea de motive a Legii 270/2017, legiuitorul scoate acordarea directă a cartonașului roșu, și o înlocuiește cu două cartonașe galbene.

III. Contravenții care intră sub incidența Legii nr. 270/2017

După cum am precizat anterior, lista exhaustivă a contravențiilor care intră sub incidența Legii 270/2017 este cuprinsă în Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 33/2018. În cele ce urmează ne vom rezuma la enumerarea acelor contravenții care, din punctul nostru de vedere, prezintă un interes practic sporit:

Actul normativ Prevederile a căror încălcare constituie contravenție Conținut
Legea dialogului social nr. 62/2011 Art. 217 alin. (1) lit. c) c) nedepunerea spre publicare de către părțile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități sau sector de activitate, cu amendă de 3.000 lei. Responsabilitatea revine solidar părților”
Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora Art. 13 alin. (1) (1) Nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligațiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON)”
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Art. 336 alin. (1) lit. a), b), d)-f), h), s) și ș),

Art. 336 alin. (31) și alin. (32)

 Art. 336. – Contravenții

„ (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

a)    nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;

b)    neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;

d)    nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 118 alin. (7)

e)    nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condiţiile art. 108 alin. (2);

f)     nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);

h)    nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;

s)    nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);

ș) efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;

(31) Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

(32) Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (21) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Art. 337. – Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;

b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.”

Legea societăților nr. 31/1990 Art. 2703 alin. (1) și (2) Art. 2703.

(1) Încălcarea prevederilor art. 74 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

Art. 74 prevede următoarele:

(1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.

(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea «societate administrată în sistem dualist».

(3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel vărsat.

(4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.

(5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.

Art. 131 alin. (4) prevede următoarele:

(4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului Art. 45 Art. 45

Comercianţii persoane fizice şi reprezentanţii asociaţiilor familiale şi ai persoanelor juridice, care nu se conformează obligaţiilor prevăzute la art. 29, vor fi sancţionaţi de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar în cazul înscrierii unor date false, se vor aplica dispoziţiile corespunzătoare din legea penală.

Art. 29

„Comerciantul este obligat să menţioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în comerţ, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu”.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Art. 337 alin. (1) „(1) Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.”

Art. 83 alin. (3)

„Dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea.”

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Art. 493 alin. (2) lit. a) și b), alin. (4) Art. 493. – Sancţiuni

 „(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).”

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Art. 26 alin (1) lit. g) „g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8)”
Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control Art. 7 lit. a) „ a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3)”

Avocat Lucian Moroi
bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ

 
Secţiuni: Articole, C. contravențional, Content, Opinii, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD