Secăiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
2 comentarii

Principalele modificări și completări aduse Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe


28 martie 2018 | Raluca ALEXANDRU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Raluca-Elena Alexandru

Raluca-Elena Alexandru

1. Introducere

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 27 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe („Legea nr. 74/2018”).

Legea nr. 74/2018 a urmărit transpunerea Directivei nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă („Directiva”). Obiectivul Directivei constă în reglementarea aspectelor legale legate de organizarea, funcționarea și activitatea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și reglementarea modului de obținere și de utilizare a licențelor multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

Concret, Directiva a fost adoptată ca urmare a necesității protejării intereselor membrilor organismelor de gestiune colectivă, a titularilor de drepturi și a părților terțe, astfel că noile reglementări au menirea de a oferi un cadru ridicat de protecție titularilor drepturilor de autor, prin instituirea unui cadru legal în care să poată avea loc exploatarea conținutului protejat de aceste drepturi.

2. Principalele elemente de noutate

2.1 Definirea și clarificarea unor noțiuni

Noua versiune a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe („Legea nr. 8/1996”) definește conceptul de „utilizator” ca fiind orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acțiuni condiționate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensații către aceștia și care nu acționează în calitate de consumator;

De asemenea, Legea nr. 74/2018 clarifică noțiunea de „publicare a unei fonograme în scop comercial”, în sensul că o fonogramă este publicată în scop comercial atunci când este pusă la dispoziția publicului prin vânzare sau prin mijloace cu fir sau fără fir, în așa fel încât oricine să poată avea acces la locul și la momentul ales în mod individual.

Totodată, prin noile modificări, se clarifică și faptul că autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe poate să își exercite drepturile recunoscute prin Legea nr. 8/1996 în mod individual sau colectiv.

2.2 Introducerea conceptului de entitate de gestiune independentă

Legea nr. 8/1996, în varianta modificată și completată, oferă posibilitatea autorilor sau titularilor de drepturi să încredințeze, prin contract, gestiunea drepturilor unor entități de gestiune independente. Acestea vor funcționa potrivit dispozițiilor legale privind societățile, fiind persoane juridice cu scop lucrativ, iar raporturile dintre autori și entități se vor reglementa prin contract.

Potrivit legii, entitățile de gestiune independente pot avea calitatea de membri ai organismelor de gestiune colectivă, dar nu pot fi deținute sau controlate, direct sau indirect, total sau parțial, de autori sau titularii de drepturi și nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor și drepturi conexe ori utilizarea acestora.

Legea prevede și un regim sancționator în cazul nerespectării obligațiilor legale de către entitățile de gestiune independente, în sensul că astfel de fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 30.000 lei.

2.3 Noutăți cu privire la organismele de gestiune colectivă

Legea nr. 74/2018 redefinește conceptul de organism de gestiune colectivă și include în categoria drepturilor gestionate colectiv acordarea de licențe, monitorizarea utilizării drepturilor sau tipurilor de opere gestionate, asigurarea respectării acestor drepturi, colectarea, repartizarea și plata sumelor cuvenite autorilor sau titularilor de drepturi, provenite din remunerațiile plătite pentru exploatarea drepturilor gestionate sau din investirea veniturilor obținute din drepturi.

De asemenea, au fost introduse dispoziții cu privire la modul de organizare, funcționare și desfășurare a activității organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și reglementări cu privire la statutul organismelor de gestiune, în scopul determinării organismelor de a adopta un statut care să cuprindă dispoziții menite să asigure gestiunea drepturilor membrilor într-un mod corect, eficient și transparent.

În plus, noile reglementări în materie sunt menite să determine organismele de gestiune colectivă să acționeze în interesul colectiv al autorilor și titularilor de drepturi pe care îi reprezintă, spre exemplu, prin permiterea membrilor să își exercite drepturile prin participarea și votarea în cadrul adunării generale a membrilor organismului de gestiune colectivă.

Pentru asigurarea transparenței și a protejării autorilor, în sarcina entităților au fost prevăzute o serie de obligații legate de informațiile pe care acestea au obligația să le comunice, atât autorilor, titularilor de drepturi cu care au încheiat contracte de gestiune, cât și altor entități de gestiune colectivă, cu care au legătură. De asemenea, entitățile au obligația depunerii la Oficiului Român pentru Drepturile de Autor („ORDA”) a unei dări de seamă, cu privire la activitatea desfășurată.

Un alt element de noutate constă în înființarea unui organ cu funcție de supraveghere la nivelul fiecărui organism de gestiune colectivă, în scopul supravegherii și monitorizării permanente a activității desfășurate de organismul de gestiune colectivă, de directorul general și de consiliul director.

Legea nr. 74/2018 introduce o serie de prevederi referitoare la negocierea metodologiilor după care se plătesc remunerațiile datorate de utilizatorii de opere, precum și cele referitoare la componența comisiilor de negociere a acestor metodologii.

Un alt aspect important constă în eliminarea procedurii arbitrajului, în cazul în care părțile nu pot stabili metodologii prin negociere, și introducerea medierii, existând posibilitatea ca părțile interesate să se adreseze și instanței de judecată, în cazul imposibilității ajungerii la un rezultat în urma negocierilor sau a medierii.

Prin noile reglementări au fost ajustate regulile potrivit cărora se exercită gestiunea colectivă, legea stabilind, spre exemplu, că sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează și se plătesc membrilor săi, proporțional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exercițiului financiar în care au fost colectate (până acum, legea stabilea un termen nu mai mare de 6 luni de la data colectării), cu excepția cazului în care aceste termene nu pot fi respectate din motive obiective.

Organismele de gestiune colectivă sunt obligate ca, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 74/2018, să își modifice statutele în acord cu noile prevederi legale. Noul statut trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, drepturile acordate autorului sau titularului dreptului de autor sau drepturilor conexe, drepturi reglementate potrivit dispozițiilor Legii nr. 74/2018.

2.4 Stabilirea procedurii de acordare a licențelor multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă

În scopul transpunerii dispozițiilor Directivei referitoare la licențe multiteritoriale, legiuitorul introduce, în Legea nr. 8/1996, o noua secțiune (Titlul III, Capitolul I, Secțiunea a IV-a), în cuprinsul căreia sunt reglementate noțiunea de licență multiteritorială, activitatea de acordare și utilizare a licențelor, precum și obligațiile organismului care gestionează opere licențiate multiteritorial.

Astfel, în sensul legii, licența multiteritorială reprezintă o licență privind dreptul de reproducere și dreptul de comunicare publică, care include și dreptul de punere la dispoziția publicului, pe internet sau alte rețele de calculatoare, și care acoperă teritoriul mai multor State Membre ale Uniunii Europene.

De notat este și faptul că legea stabilește o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească un organism de gestiune colectivă care acordă licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale și impune, totodată, adoptarea de măsuri de către aceste organisme, în vederea protejării acurateței și integrității datelor deținute, pentru a proteja informațiile sensibile din punct de vedere comercial.

De asemenea, potrivit noii reglementări, membrii organismelor sau furnizorii pot solicita rectificări ale datelor care permit identificarea repertoriului online gestionat (i.e., operele muzicale, drepturile gestionate integral sau parțial, teritoriile acoperite), atunci când consideră că acestea sunt inexacte.

Nu în ultimul rând, se cuvine a fi menționat și faptul că, odată cu introducerea acestei secțiuni, legiuitorul a inclus dreptul de licențiere multiteritorială online a utilizatorilor operelor muzicale în categoria drepturilor pentru exercitarea cărora este obligatorie gestiunea colectivă.

2.5 Reconfigurarea atribuțiilor ORDA

Conform noilor dispoziții legale, ORDA va controla respectarea legislației în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, inclusiv prin permiterea accesului la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă, și va colabora cu autoritățile similare din Statele Membre în scopul monitorizării aplicării prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe.

Totodată, dacă până în prezent Legea nr. 8/1996 nu prevedea un termen precis pentru îndeplinirea măsurilor necesare intrării în legalitate în cazul în care ORDA constata că organismul de gestiune colectivă nu respectă obligațiile legale, cu excepția celor a căror încălcare se pedepsește contravențional sau penal, acum legiuitorul a stabilit un termen fix de 3 luni pentru îndeplinirea măsurilor necesare intrării în legalitate. După expirarea celor 3 luni, ORDA decide suspendarea activității organismului de gestiune colectivă, în cazul în care măsurile dispuse nu au fost îndeplinite. Aceste prevederi se aplică, în mod corespunzător, și în cazul entităților de gestiune independente care nu respectă obligațiile legale.

2.6 Introducerea de modificări asupra regimului sancționator

Noile reglementări aduc modificări și în ceea ce privește regimul sancționator, lărgind sfera faptelor care constituie contravenție, dar păstrează același cuantum al amenzii, respectiv, cel cuprins între 3.000 lei și 30.ooo lei, pentru faptele prevăzute la art. 1392 din Legea nr. 8/1996, și cel cuprins între 10.000 lei și 50.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1394 din aceeași lege.

De asemenea, ca element de noutate, faptele prevăzute la articolele menționate mai sus pot fi constate și aplicate și de către persoane împuternicite de directorul general al ORDA sau de către agenții de poliție din cadrul poliției locale, și nu doar de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu competențe în domeniu, ca până în prezent.

3. Concluzie

Modificările și completările aduse Legii nr. 8/1996 erau necesare, în contextul în care se impunea ca legislațiile Statelor Membre, referitoare la gestionarea drepturilor de autor și la acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale, să fie coordonate, astfel încât să existe garanții echivalente la nivelul întregii Uniuni Europene.

Cu toate acestea, pentru a nu se crea un paralelism legislativ, nu toate prevederile Directivei au fost transpuse prin Legea nr. 74/2018, având în vedere că legislația din România cuprindea deja norme referitoare la activitatea și organizarea organismelor de gestiune colectivă, iar o parte din prevederile Directivei se regăseau deja în dreptul intern.

Chiar și așa, implementarea la nivel național a dispozițiilor europene a reprezentat o necesitate stringentă, dat fiind faptul că termenul limită de transpunere a Directivei în legislația noastră a fost depășit cu aproape 2 ani, acesta împlinindu-se la 10 aprilie 2016, iar România fusese deja pusă în întârziere.

Avocat Raluca-Elena Alexandru
Founder | ALEXANDRU LAW

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii