JURIDICE SELECTED
9 comentarii | 
Print Friendly, PDF & Email

Forma finală a GDPR

28.05.2018 | Andreea COMAN, Alexandru MATEI
Abonare newsletter
Andreea Coman

Andreea Coman

Alexandru Matei

Alexandru Matei

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 23 mai 2018 a fost publicată Rectificarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Redăm mai jos, integral, textul care aduce modificări regulamentului:

La pagina 14, la considerentul 71 a cincea și a șasea teză:

în loc de:

„(71) […] O astfel de măsură nu ar trebui să se refere la un copil.

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată, având în vedere circumstanțele specifice și contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, operatorul ar trebui să utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura în special faptul că factorii care duc la inexactități ale datelor cu caracter personal sunt corectați și că riscul de erori este redus la minimum, precum și să securizeze datele cu caracter personal într-un mod care să țină seama de pericolele potențiale la adresa intereselor și drepturilor persoanei vizate și care să prevină, printre altele, efectele discriminatorii împotriva persoanelor pe motiv de rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală sau care să ducă la măsuri care să aibă astfel de efecte.”,

se citește:

„(71) […] O astfel de măsură nu ar trebui să se refere la un copil.

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată, având în vedere circumstanțele specifice și contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, operatorul ar trebui să utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura în special faptul că factorii care duc la inexactități ale datelor cu caracter personal sunt corectați și că riscul de erori este redus la minimum, precum și să securizeze datele cu caracter personal într-un mod care să țină seama de pericolele potențiale la adresa intereselor și drepturilor persoanei vizate și să prevină, printre altele, efectele discriminatorii împotriva persoanelor pe motiv de rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală sau prelucrări care să ducă la măsuri care să aibă astfel de efecte.”

La pagina 35, la articolul 4 punctul 25:

în loc de:

„25. «serviciile societății informaționale» înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

se citește:

„25. «serviciile societății informaționale» înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2);

La pagina 44, la articolul 17 alineatul (3):

în loc de:

„(3) Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:”,

se citește:

„(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:”.

La pagina 45, la articolul 21 alineatul (1):

în loc de:

„(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. […]”,

se citește:

„(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. […]”.

La pagina 51, la articolul 30 alineatul (2):

în loc de:

„(2) Fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprind:”,

se citește:

„(2) Fiecare persoană împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul persoanei împuternicite de operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprind:”.

La pagina 51, la articolul 30 alineatul (2) litera (a):

în loc de:

„(a) numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator și ale fiecărui operator în numele căruia acționează această persoană (aceste persoane), precum și ale reprezentantului operatorului sau al persoanei împuternicite de operator, după caz;”,

se citește:

„(a) numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator și ale fiecărui operator în numele căruia acționează această persoană (aceste persoane), precum și, după caz, ale reprezentantului operatorului sau ale reprezentantului persoanei împuternicite de operator, și ale responsabilului cu protecția datelor;”.

La pagina 51, la articolul 31:

în loc de:

„Operatorul și persoana împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.”,

se citește:

„Operatorul și persoana împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor acesteia.”

La pagina 52, la articolul 33 alineatul (1):

în loc de:

„(1) În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere în cazul în care.”,

se citește:

„(1) În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritatea de supraveghere nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.”

La pagina 55, la articolul 37 alineatul (1) litera (c):

în loc de:

„(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10.”,

se citește:

„(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10.”

La pagina 58, la articolul 41 alineatul (3):

în loc de:

„(3) Autoritatea de supraveghere competentă transmite proiectul de criterii pentru acreditarea unui organism menționat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, în conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.”,

se citește:

„(3) Autoritatea de supraveghere competentă transmite proiectul de cerințe pentru acreditarea unui organism menționat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, în conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.”

La pagina 58, la articolul 41 alineatul (5):

în loc de:

„(5) Autoritatea de supraveghere competentă revocă acreditarea unui organism menționat la alineatul (1) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acreditare sau măsurile luate de organismul în cauză încalcă prezentul regulament.”,

se citește:

„(5) Autoritatea de supraveghere competentă revocă acreditarea unui organism menționat la alineatul (1) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru acreditare sau măsurile luate de organismul în cauză încalcă prezentul regulament.”

La pagina 59, la articolul 42 alineatul (7):

în loc de:

„(7) Certificarea este eliberată unui operator sau unei persoane împuternicite de operator pentru o perioadă maximă de trei ani și poate fi reînnoită în aceleași condiții, cu condiția ca cerințele relevante să fie îndeplinite în continuare. Certificarea este retrasă, după caz, de către organismele de certificare menționate la articolul 43 sau de către autoritatea de supraveghere competentă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru certificare.”,

se citește:

„(7) Certificarea este eliberată unui operator sau unei persoane împuternicite de operator pentru o perioadă maximă de trei ani și poate fi reînnoită în aceleași condiții, cu condiția ca criteriile relevante să fie îndeplinite în continuare. Certificarea este retrasă, după caz, de către organismele de certificare menționate la articolul 43 sau de către autoritatea de supraveghere competentă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite criteriile pentru certificare.”

La pagina 60, la articolul 43 alineatul (3):

în loc de:

„(3) Acreditarea organismelor de certificare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se realizează pe baza criteriilor aprobate de către autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55 sau 56, sau de către comitet în temeiul articolului 63. În cazul unei acreditări în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, aceste cerințe le completează pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și normele tehnice care descriu metodele și procedurile organismelor de certificare.”,

se citește:

„(3) Acreditarea organismelor de certificare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se realizează pe baza cerințelor aprobate de către autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55 sau 56, sau de către comitet în temeiul articolului 63. În cazul unei acreditări în temeiul alineatului (1) litera (b) din prezentul articol, aceste cerințe le completează pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și normele tehnice care descriu metodele și procedurile organismelor de certificare.”

La pagina 60, articolul 43 alineatul (6):

în loc de:

„(6) Cerințele menționate la alineatul (3) din prezentul articol și criteriile menționate la articolul 42 alineatul (5) se publică de către autoritatea de supraveghere într-o formă ușor de accesat. Autoritățile de supraveghere transmit, de asemenea, aceste cerințe și criterii comitetului. Comitetul regrupează toate mecanismele de certificare și sigiliile de protecție a datelor într-un registru și le pune la dispoziția publicului prin orice mijloc corespunzător.”,

se citește:

„(6) Cerințele menționate la alineatul (3) din prezentul articol și criteriile menționate la articolul 42 alineatul (5) se publică de către autoritatea de supraveghere într-o formă ușor de accesat. Autoritățile de supraveghere transmit, de asemenea, aceste cerințe și criterii comitetului.”

La pagina 67, articolul 55 alineatul (2):

în loc de:

„În cazul în care prelucrarea este efectuată de autorități publice sau de organisme private care acționează pe baza literei (c) sau (e) de la articolul 6 alineatul (1), este autoritatea de supraveghere din statul membru respectiv. În astfel de cazuri, nu se aplică articolul 56.”,

se citește:

„În cazul în care prelucrarea este efectuată de autorități publice sau de organisme private care acționează pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (c) sau (e), autoritatea de supraveghere din statul membru respectiv are competență. În astfel de cazuri, articolul 56 nu se aplică.”

La pagina 69, la articolul 57 alineatul (1) litera (p):

în loc de:

„(p) elaborează și publică criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 și a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43;”,

se citește: „(p) elaborează și publică cerințele de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 și a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43;”.

La pagina 69, la articolul 58 alineatul (2) litera (b):

în loc de:

„(b) de a emite mustrări adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de operator în cazul în care operațiunile de prelucrare au încălcat dispozițiile prezentului regulament;”,

se citește:

„(b) de a emite avertismente adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de operator în cazul în care operațiunile de prelucrare au încălcat dispozițiile prezentului regulament;”.

La pagina 74, la articolul 64 alineatul (1) litera (c):

în loc de: „(c) vizează aprobarea criteriilor pentru acreditarea unui organism în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) sau a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 alineatul (3);”,

se citește: „(c)vizează aprobarea cerințelor pentru acreditarea unui organism în conformitate cu articolul 41 alineatul (3), a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) sau a criteriilor de certificare menționate la articolul 42 alineatul (5);”.

La pagina 74, la articolul 64 alineatele (6), (7) și (8):

în loc de:

„(6) Autoritatea de supraveghere competentă nu își adoptă proiectul de decizie menționat la alineatul (1) în termenul menționat la alineatul (3).

(7) Autoritatea de supraveghere menționată la alineatul (1) ține seama pe deplin de avizul comitetului și comunică pe cale electronică președintelui comitetului, în termen de două săptămâni de la primirea avizului, dacă își va păstra sau își va modifica proiectul de decizie și, dacă este cazul, transmite proiectul de decizie modificat, utilizând un formular standard.

(8) În cazul în care autoritatea de supraveghere vizată informează președintele comitetului, în termenul menționat la alineatul (7) din prezentul articol, că intenționează să nu se conformeze avizului comitetului, integral sau parțial, oferind motivele relevante, se aplică articolul 65 alineatul (1).”,

se citește:

„(6) Autoritatea de supraveghere competentă menționată la alineatul (1) nu își adoptă proiectul de decizie menționat la alineatul (1) în termenul menționat la alineatul (3).

(7)   Autoritatea de supraveghere competentă menționată la alineatul (1) ține seama pe deplin de avizul comitetului și comunică pe cale electronică președintelui comitetului, în termen de două săptămâni de la primirea avizului, dacă își va păstra sau își va modifica proiectul de decizie și, dacă este cazul, transmite proiectul de decizie modificat, utilizând un formular standard.

(8) În cazul în care autoritatea de supraveghere competentă menționată la alineatul (1) informează președintele comitetului, în termenul menționat la alineatul (7) din prezentul articol, că intenționează să nu se conformeze avizului comitetului, integral sau parțial, oferind motivele relevante, se aplică articolul 65 alineatul (1).”

La pagina 74, la articolul 65 alineatul (1) litera (a):

în loc de:

„(a) atunci când, în unul dintre cazurile menționate la articolul 60 alineatul (4), o autoritate de supraveghere vizată a formulat o obiecție relevantă și motivată la un proiect de decizie a autorității principale sau autoritatea principală a respins o astfel de obiecție ca nefiind relevantă sau motivată. […];”,

se citește:

„(a) atunci când, în unul dintre cazurile menționate la articolul 60 alineatul (4), o autoritate de supraveghere vizată a formulat o obiecție relevantă și motivată la un proiect de decizie a autorității de supraveghere principale și autoritatea de supraveghere principală nu a dat curs obiecției sau a respins o astfel de obiecție ca nefiind relevantă sau motivată. […];”.

La pagina 76, la articolul 69 alineatul (2):

în loc de:

„(2) Fără a aduce atingere solicitărilor din partea Comisiei menționate la articolul 70 alineatul (1) litera (b) și la articolul 70 alineatul (2), comitetul, în îndeplinirea sarcinilor sale sau în exercitarea competențelor sale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio parte externă.”,

se citește:

„(2) Fără a aduce atingere solicitărilor din partea Comisiei menționate la articolul 70 alineatele (1) și (2), comitetul, în îndeplinirea sarcinilor sale sau în exercitarea competențelor sale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio parte externă.”

La pagina 77, la articolul 70 alineatul (1) litera (l):

în loc de:

„(l) să revizuiască aplicarea practică a orientărilor, recomandărilor și bunelor practici menționate la literele (e) și (f);”,

se citește:

„(l) să revizuiască aplicarea practică a orientărilor, recomandărilor și bunelor practici;”.

La pagina 77, la articolul 70 alineatul (1) litera (o):

în loc de:

„(o) să efectueze acreditarea organismelor de certificare și revizuirea periodică a acreditării în conformitate cu articolul 43 și să țină un registru public al organismelor acreditate, în conformitate cu articolul 43 alineatul (6), și al operatorilor acreditați sau al persoanelor împuternicite de operator acreditate, stabiliți (stabilite) în țări terțe, în conformitate cu articolul 42 alineatul (7);”,

se citește:

„(o) să aprobe criteriile de certificare în temeiul articolului 42 alineatul (5) și să țină un registru public al mecanismelor de certificare și al sigiliilor și mărcilor în materie de protecție a datelor, în temeiul articolului 42 alineatul (8), și al operatorilor certificați sau al persoanelor împuternicite de operatori certificate, stabiliți (stabilite) în țări terțe, în temeiul articolului 42 alineatul (7);”.

La pagina 77, la articolul 70 alineatul (1) litera (p):

în loc de:

„(p) să precizeze cerințele menționate la articolul 43 alineatul (3), în vederea acreditării organismelor de certificare prevăzute la articolul 42;”,

se citește:

„(p) să aprobe cerințele menționate la articolul 43 alineatul (3), în vederea acreditării organismelor de certificare menționate la articolul 43;”.

Avocat Andreea Coman
Senior Associate SĂVESCU & ASOCIAŢII

Avocat Alexandru Matei
Associate SĂVESCU & ASOCIAŢII

Abonare newsletter

Aflaţi mai mult despre , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, vă rugăm să citiţi Politica noastră şi Condiţiile de publicare.

Au fost scrise până acum 9 de comentarii cu privire la articolul “Forma finală a GDPR

 1. Sunt curioasă dacă acest Regulament rezistă unui control de validitate pe rolul CJUE.

 2. Cristina RUSENI spune:

  Sunt diferente intre varianta in limba Ro si varianta in limba EN. Nu le-ati sesizat? Care este varianta corecta? Cea in Ro sau cea in En?

  • Cea franceză!

   (glumesc!)

   Conform jurisprudenței Curții, toate variantele ar fi egale. Iar atunci când există contradicții între variante, nu primează neapărat varianta majoritară.

   Deci rămâne să ne spună Curtea de Justiție.

  • Limba sursa a traducerilor normelor europene este intotdeauna limba engleza.
   Desigur, traducatorii romani folosesc ca surse secundare ajutatoare, variantele limbilor romanice.
   Cand exista un conflict de interpretare, se va utiliza intotdeauna limba originala, engleza.
   In teorie, toate limbile sunt oficiale, dar limba de redactare originala a normelor UE este engleza.
   Toti avocatii specializati in drept comunitar trebuie sa cunoasca obligatoriu limba engleza.
   Redactorii de la consiliul legislativ al UE sunt in majoritate englezi.

   • Cristina RUSENI spune:

    Buna ziua. Presupun ca nu ati citit cele 2 variante, de aici si rapsunsul Dvs. Nu este vorba de interpretarea unor termeni. Sunt articole intregi care exista in varianta in limba romana si lipsesc in varianta in engleza.

 3. Amelia FARMATHY spune:

  Eu… m-am pierdut în atâția ”în loc de”:)))))))))))))))))))

  Asta e mult mai rău decât orice încheiere de îndreptare de eroare materială multiplă pe care am pronunțat-o sau pe care am avut-o de verificat, în controlul judiciar.

  Lăsând la o parte Regulamentul ”în loc de”, sunt, probabil la fel ca dvs., în ultimele zile, ”victima” unui bombardament din partea tuturor firmelor_ de la email-uri la telefoane_cu care am avut, de-a lungul vremii, raporturi contractuale, ba chiar și de la unele despre care nu îmi amintesc să le fi solicitat în vreun fel, cu mesaje de tipul celor în care te asigură despre cum au ei au grijă de datele tale (cu un link pentru ”detalii” pe care nu-l deschid, că nu am vreme de detaliile lor) și, de regulă, îmi pun la dispoziție doar opțiunea ”Sunt de acord”.

  Eu aș vrea să am și varianta cu ”nu sunt de acord”, dacă tot îmi umplu căsuța de email cu aceste solicitări, după cum nu pot să nu constat absurdul situației: am ajuns să fiu mai agasată decât înaintea intrării în vigoare a acestei reglementări…………

  Că, înainte, în afară de niște cucoane de pe la call centers cărora le-o retezam scurt, care mă tot îmbiau, periodic, cu nu știu ce analize medicale la juma de preț (ceea ce avea darul de a mă scoate zdravăn din sărite pentru că bănuiesc că eram selectată după criteriul vârstei, eu sesizând, profund nemulțumită :(((, schimbarea ”publicului -țintă” în care eram inclusă, în condițiile în care, în urmă cu doar trei-cinci ani, nu primeau telefoane de la… clinici, ci de la bănci – dacă nu vreau credite, eu le răspundeam, întrebându-i: dvs. personal ați mai vrea? -, astfel că genul acesta recent de telefoane era un mod ”simpatic” de a-ți sugera că îmbătrânești, peste vreo 15 ani urma să mă sune alții să îmi ofere pampers pentru adulți), nu eram prea sâcâită.

  Acum însă sunt.

  Așa că nu pot trage decât o concluzie: cine a gândit aceste reglementări, evident fără să se proiecteze, niciun moment, ce se va întâmpla în practică, e la fel de stupid ca efectul reglementării.

  Problema e că bumerangul nu se întoarce în capul lor, ci în al nostru.

  E rezultatul acelei situații pe care o știm atât de bine: ”cum să facem mai bine mai rău”.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereCărţiEvenimenteProfesioniştiRomanian Lawyers Week