Secţiuni » Jurisprudenţă » Tribunale
Jurisprudenţă Tribunale
20 comentarii

Tribunalul Caraș-Severin. Anulare certificat de urbanism prin care se interzice expres construirea unei clădiri
02.08.2018 | Andrei PAP

Secţiuni: C. administrativ, Content, Jurisprudență, Jurisprudență Tribunale, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

ROMÂNIA

TRIBUNALUL CARAȘ- SEVERIN

REȘIȚA

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE  CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DOSAR NR. 3927/115/2017

SENTINȚĂ CIVILĂ NR. 241

Ședința publică din data de 27.02.2018

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: C. M.

GREFIER: M. L. M.

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantul […] în contradictoriu cu pârâții PRIMARUL MUNICIPIULUI Reșița, PRIMARIA MUNICIPIULUI Reșița, având ca obiect anulare act emis de autorități publice locale.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reprezentantul reclamantului av. P[…], și reprezentanta pârâților consilier juridic […].

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se face referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință,după care,

Instanța constată depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratură din data de 2709 februarie 2018, adresa nr. 9659/09.02.2018 emisă de Municipiul Reșița – primar, la care a fost anexat certificatul de urbanism și întreaga documentație ce a stat la baza emiterii acestuia privind contractul de concesiune nr. xxxxx/28.11.2007, precum și autorizația de construire și certificatul de urbanism, împreună cu documentația aferentă, urmare a încheierii actului adițional nr. 4/2013 la contractul de concesiune teren nr. xxxxx/28.11.2007, după înlocuirea concesionarului.

Reprezentanta pârâților consilier juridic […]depune la dosarul cauzei delegație.

Reprezentantul reclamantului av. P[…] învederează instanței faptul că a studiat înscrisurile depuse de pârât. Depune la dosar Note scrise, prin care  a arătat exact cum s-a ajuns la încheierea actului adițional nr. 4, act ce nu a fost niciodată contestat. Un exemplar al înscrisurilor comunică și reprezentantei pârâților. Menționează că a observat acea HCL 92/2011, însă era în vigoare și la data de 06.06.2012, când a fost emis certificatul de urbanism vechiului concesionar. HCL nr. 92/2011 este anterioară ambelor certificate de urbanism, în preambulul certificatelor emise fiind vorba despre aceeași hotărâre.

Reprezentanta pârâților consilier juridic D[…]nu mai are cereri noi de formulat.

În baza art. 392 Cod procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei și nemaifiind alte cereri de formulat, în baza art. 394 Cod procedură civilă, declară cercetarea procesului încheiată și acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantului av. P[…]solicită instanței admiterea acțiunii, anularea certificatului de urbanism ce face obiectul prezentei cauze, obligarea pârâtului la emiterea unui nou act conform art. 6 din Lg. 50/1991, menționând că, pe fondul cauzei, sunt neîntemeiate susținerile pârâților, fiind nelegală și netemeinică acea mențiune din certificat. Solicită admiterea acțiunii, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta pârâților consilier juridic […]solicită instanței respingerea acțiunii ca netemeinică și nelegală, admiterea excepției inadmisibilității acțiunii, conform întâmpinării formulate în cauză.

Instanța reține cauza în pronunțare.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra acțiunii de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin sub nr. 3927/115/2017 din 28.09.2017, reclamantul […] în contradictoriu cu pârâții PRIMARUL MUNICIPIULUI Reșița, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Reșița, MUNICIPIUL Reșița prin primar și CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI Reșița a solicitat instanței anularea Certificatului de urbanism nr. 323/18.08.2017, ca fiind netemeinic și nelegal; obligarea pârâților la emiterea unui nou certificat de urbanism care să poată fi utilizat în scopul declarat, respectiv Construire spațiu de birouri și agenție de turism.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că la data de 10.08.2017 a înregistrat sub nr. xxxxx cererea privind emiterea unui certificat de urbanism, având ca scop declarat Construire spațiu de birouri și agenție de turism. La data de 18.08.2017 a fost emis certificatul de urbanism 323, în cuprinsul căruia se regăsește mențiunea „Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat în scop declarat pentru Construire spațiu de birouri și agenție de turism”.

Împotriva acestui certificat de urbanism a formulat în termen legal plângere prealabilă, în temeiul art. 7 din Lg. 554/2004, însă prin adresa nr. xxxxx/21.09.2017 s-a respins plângerea prealabilă pe motivul că Certificatul de urbanism nu este un act administrativ și nu poate fi revocat.

Prin inserarea mențiunii mai sus arătate în cuprinsul certificatului de urbanism se produc efecte juridice proprii acestui act, întrucât împiedică pe viitor utilizarea acestuia conform scopului declarat. Prin inserarea mențiunii, certificatul de urbanism și-a pierdut caracterul de simplu act de informare, respectiv act premergător emiterii autorizației de construire. Prin măsura dispusă, acesta întrunește condițiile unui act administrativ, și pe cale de consecință, poate face obiectul unei acțiuni reglementată de art. 1 alin. 1 și art. 8 alin. 1 din Lg. 554/2004.

Prin HCL nr. 172/26.06.2007 s-a dispus aprobarea scoaterii din domeniul public și trecerea în domeniul privat a suprafeței de 381 mp, teren situat în Reșița, […] Al. Narcisei, în vederea concesionării prin licitație publică pentru construirea unui sediu administrativ și agenție de turism. În baza acestei hotărâri, a fost încheiat cu[…]Contractul de concesiune nr. xxxxx/28.11.2007. Prin actul adițional nr. 4/2013, Consiliul Local al Municipiului Reșița și-a exprimat acordul ca […] să aibă calitatea de concesionar în Contractul de concesiune nr. xxxxx/28.11.2007.

Prin HCL 26/27.01.2015 a fost revocată HCL 172/26.06.2007 și s-a dispus totodată încetarea efectelor juridice a contractului de concesiune nr. xxxxx/28.11.2007 încheiat cu […], iar prin sentința civilă nr. 51/2016 s-a dispus anularea HCL 26/2015.

În drept a invocat disp. Art. 1 coroborat cu art. 8 din Lg. 554/2004.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâtul P. M. Reșița a formulat întâmpinare în cauză, solicitând respingerea acțiunii.

Pe cale de excepție a invocat inadmisibilitatea acțiunii în anularea certificatului de urbanism nr. 323/18.08.2017, iar pe fondul cauzei, ca fiind nefondată și neîntemeiată.

În apărare se arată că a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, având în vedere art. 1 alin. 1 din Lg. 554/2004, și, faptul că acțiunea în anulare introdusă de reclamantă vizează anularea unui certificat de urbanism, care este un act de informare, și prin urmare, nu produce efecte juridice. Certificatul de urbanism are natura juridică a unui aviz conform.

Pe fondul cauzei arată că inserarea în cuprinsul certificatului de urbanism a mențiunii” Nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru construire spațiu de birouri și agenție de turism”, este în perfectă concordanță cu prevederile alin. (6) ale art. 6 din Legea . 50/1991, coroborate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. 29 din Legea. 350/2001, mențiunea având rolul/scopul de informare a solicitantului, de a reitera prevederile legale în materie.

Mai arată că certificatul de urbanism este elaborat în conformitate  și cu HCL  92/06.04.2011 privind aprobarea documentației de urbanism „actualizare plan urbanistic general al municipiului Reșița”.

În ceea ce privește petitul privind emiterea unui nou certificat de urbanism care să poată fi utilizat în scopul declarat, solicită respingerea acestuia, având în vedere că certificatul de urbanism este în conformitate cu prevederile Legea. 50/1991, respectând în totalitate Planul Urbanistic general Actualizat.

În drept a invocat art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din lg. 554/2004, art. 6 alin. (1) și alin. (6) din Legea. 50/1991; art. 29 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din lg. 350/2001, HCL 92/2001.

Solicită judecarea cauzei în lipsă.

Pârâtul Consiliul Local al Municipiului Reșița a formulat întâmpinare în cauză, solicitând respingerea acțiunii, pe cale de excepție ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu privire la excepția lipsei calității procesual pasive a Consiliului Local al Municipiului Reșița, arată că acesta nu este emitentul actului contestat, certificatul de urbanism fiind emis de P. M. Reșița.

În drept a invocat art. 205 și următ. Cod procedură civilă, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Lg. 50/1991, Lg. 215/2001.

Solicită judecarea cauzei în lipsă.

Pârâtul Municipiul Reșița prin Primar a formulat întâmpinare în cauză solicitând respingerea acțiunii, pe cale de excepție ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu privire la excepția lipsei calității procesual pasive a Municipiului Reșița, arată că acesta nu este emitentul actului contestat

În drept a invocat art. 205 și următ. Cod procedură civilă, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Lg. 50/1991, Lg. 215/2001.

Solicită judecarea cauzei în lipsă.

Pârâtul Primăria Municipiului Reșița a formulat întâmpinare în cauză, solicitând respingerea acțiunii, ca nefondată și neîntemeiată.

Pe cale de excepție a invocat inadmisibilitatea acțiunii în anularea certificatului de urbanism nr. 323/18.08.2017, și excepția lipsei calității procesual pasive a Primăriei Municipiului Reșița.

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a Primăriei Municipiului Reșița, face referire la art. 77 din Lg. 215/2001 a administrației publice locale, respectiv primăria este o structură funcțională, fără personalitate juridică, care duce la îndeplinire problemele curente ale comunității.

De asemenea. a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, având în vedere art. 1 alin. 1 din Lg. 554/2004, și, faptul că acțiunea în anulare introdusă de reclamantă vizează anularea unui certificat de urbanism, care este un act de informare, și prin urmare, nu produce efecte juridice.

Nefiind un act administrativ în sensul Lg. 554/2001, certificatul de urbanism nu poate face obiectul unei acțiuni în contencios administrativ.

Pe fondul cauzei arată că Lg. 50/1991 stipulează în mod imperativ faptul că certificatul de urbanism nu conferă beneficiarului dreptul de a executa lucrări de construcții. Acest act reprezintă doar o componentă a documentației premergătoare necesară eliberării autorizației de construire.

Mai arată că inserarea în cuprinsul certificatului de urbanism a mențiunii” Nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru construire spațiu de birouri și agenție de turism”, este în perfectă concordanță cu prevederile alin. (6) ale art. 6 din lg. 50/1991, coroborate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. 29 din Lg. 350/2001, mențiunea având rolul/scopul de informare a solicitantului, de a reitera prevederile legale în materie.

Mai arată că certificatul de urbanism este elaborat în conformitate  și cu HCL  92/06.04.2011 privind aprobarea documentației de urbanism „actualizare plan urbanistic general al municipiului Reșița”.

În ceea ce privește petitul privind emiterea unui nou certificat de urbanism care să poată fi utilizat în scopul declarat, solicită respingerea acestuia, având în vedere că certificatul de urbanism este în conformitate cu prevederile Lg. 50/1991, respectând în totalitate Planul Urbanistic General Actualizat.

În drept a invocat art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din lg. 554/2004, art. 6 alin. (1) și alin. (6) din Lg. 50/1991; art. 29 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din lg. 350/2001, HCL 92/2001.

Solicită judecarea cauzei în lipsă.

Reclamantul […] a formulat răspuns la întâmpinările formulate de pârâți, solicitând respingerea excepției de inadmisibilitate invocată, ca neîntemeiată.

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a Primăriei Reșița, arată că, primăria are calitate procesuală pasivă în calitate de autoritate emitentă a actului administrativ. Calitatea procesuală de drept administrativ nu este condiționată de personalitatea juridică a autorității publice emitente.

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a Consiliului Local Reșița, arată că emiterea certificatului de urbanism a fost solicitată în executarea Contractului de concesiune încheiat cu pârâta, iar scopul emiterii certificatului este acela de a obține autorizație de construire pe terenul ce a făcut obiectul contractului administrat de pârâtă, deci Consiliul Local Reșița are calitate procesuală pasivă.

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a Municipiului Reșița, arată că are calitate procesuală pasivă, întrucât bunul pentru care urmează să fie obținută autorizația de construire face parte din patrimoniul unității administrativ teritoriale.

Solicită judecarea cauzei în lipsă.

La termenul de judecată din data de 30.01.2018 instanța  admite excepția  lipsei calității procesual pasive a Consiliului Local Reșița și  a Municipiului Reșița, având în vedere faptul că în cauză se solicită anulare unui act administrativ emis de primar, calitate procesuală pasivă are doar emitentul actului și respinge excepția inadmisibilității acțiunii, având în vedere dispozițiile art. 2 din Legea 554/2004.

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma susținerilor părților și în conformitate cu dispozițiile legale incidente, Tribunalul constată următoarele:

Cu privirea la excepție inadmisibilității  acțiunii în anularea certificatului de urbanism, instanța o va respinge raportat la  Decizia nr. 25/2017, ICCJ  prin care a fost admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință s-a stabilit cu putere de lege că :

”În interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări.”

Din considerentele acestei decizii instanța reține: în ceea ce privește certificatul de urbanism care conține interdicția de construire sau alte limitări, nu ar fi posibil ca persoana vătămată să se plângă doar de refuzul, ce se deduce implicit din conținutul certificatului eliberat în această formă, de a emite un certificat de urbanism cu un conținut diferit, ci acțiunea trebuie îndreptată, în primul rând, împotriva certificatului deja emis și doar în mod subsecvent să se solicite emiterea unui nou certificat cu un conținut corespunzător. În plus, nu toate situațiile în care certificatul de urbanism conține limitări implică și un refuz de soluționare a unei cereri. Spre exemplu, în cazul în care certificatul conține anumite detalii referitoare la regimul tehnic sau o anumită listă de avize de obținerea cărora este condiționată eliberarea autorizației de construire, nu se poate vorbi de niciun refuz de soluționare a unei cereri și, cu toate acestea, este posibil ca beneficiarul să se considere vătămat ca urmare a limitărilor sau condițiilor impuse prin actul respectiv și să se afle în imposibilitate de a mai continua demersul său pentru obținerea autorizației de construire în condițiile pe care le dorește. [s.n. – A.P.]

Pe fondul cauzei, raportat la înscrisurile de la dosar, instanța reține: prin cererea formulată reclamanta […] în contradictoriu cu pârâții Primrul Municipiului Reșița, Primăria Municipiului Reșița, Municipiul Reșița prin primar și Consiliul Local al Municipiului Reșița, a solicitat instanței anularea Certificatului de urbanism nr. 323/18.08.2017, ca fiind netemeinic și nelegal; obligarea pârâților la emiterea unui nou certificat de urbanism care să poată fi utilizat în scopul declarat, respectiv Construire spațiu de birouri și agenție de turism.

La data de 10.08.2017 cu cererea înregistrată sub nr. xxxxx   reclamanta a solicitat emiterea unui certificat de urbanism, având ca scop declarat Construire spațiu de birouri și agenție de turism. La data de 18.08.2017 a fost emis certificatul de urbanism 323, contestat în cauză, în cuprinsul căruia  se arată că „Prezentul certificat de urbanism nu poate fi utilizat în scop declarat pentru Construire spațiu de birouri și agenție de turism”. [s.n. – A.P.]

Reclamanta a parcurs procedura prealabilă, contestând la emitent  certificatul de urbanism, în  condițiile art. 7 din Legea 554/2004. Prin adresa nr. xxxxx/21.09.2017  a fost respinsă plângerea prealabilă , cu  motivarea  că Certificatul de urbanism nu este un act administrativ și nu poate fi revocat. [s.n. – A.P.]

În anul 2007, prin HCL 32/27.02.2007, a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Reșița, documentația de urbanism, PUD –Sediu Administrativ, Agenție de Turism, în municipiul Reșița, intersecția dintre […]. Narcisei, fila 157 dosar. Ulterior prin  HCL nr. 172/26.06.2007, Consiliul Local al Municipiului Reșița, organ al administrației publice locale deliberativ, a aprobat scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat a suprafeței de 381 mp, teren situat în Reșița, […] Al. Narcisei, în vederea concesionării prin licitație publică pentru construirea unui sediu administrativ și agenție de turism. [s.n. – A.P.]

În baza acestor hotărâri, Consiliul Local a încheiat cu […] Contractul de concesiune nr. xxxxx/28.11.2007, având ca obiect terenul de 381 mp, în vederea construirii unui sediu administrativ și agenție de turism, concesiunea având termen de 49 ani. În anul 2008 a fost emisă de către P. M. Reșița Autorizația de Construire nr. 261/29.09.2008, în baza certificatului de urbanism nr. 516/18.06.2008, pentru construire sediu de birouri și agenție de turism, titular fiind societatea concesionară. Autorizația a avut prelungită valabilitatea până la data de 01.02.2011, fila 172-174 dosar. Deoarece lucrarea nu a fost executată, a fost emisă o nouă autorizație de construire, cu aceiași destinație, nr. 111/19.06.2012, fila 113 dosar, cu termen de valabilitate de 12 luni. La data de 11.03.2013 titularul autorizației a comunicat emitentului începerea lucrărilor la data de 12.03.2013. [s.n. – A.P.]

Prin actul adițional nr. 4/2013, părțile în contractul de concesiune, arătat anterior xxxxx/28.11.2007, au convenit schimbarea concesionarului, în sensul că societatea reclamantă […] să aibă calitatea de concesionar. [s.n. – A.P.]

Prin HCL 26/27.01.2015 a fost revocată HCL 172/26.06.2007 și s-a dispus totodată încetarea efectelor juridice a contractului de concesiune nr. xxxxx/28.11.2007 încheiat cu […]. Această hotărâre a făcut obiectul controlului de legalitate în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX al Tribunalului Caraș-Severin, iar prin Sentința civilă nr. 51/2016 s-a dispus anularea HCL 26/2015, sentință ce a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. 1992/08.06.2016 a Curții de apel Timișoara, prin respingerea recursului Consiliului Local.

Totodată, sub dosar nr. XXXXXXXXXXXXX*, aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, Consiliul Local al Municipiului Reșița, a solicitat instanței constatarea încetării de drept a contractului de concesiune14132/28.11.2007 , așa cum a fost modificat prin actul adițional nr. 4/2013 și aducerea terenului la starea inițială, pentru neîndeplinirea obligației contractate.  Dosarul a fost suspendat la data de 28.10.2015,până la soluționarea definitivă a dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin. Prin Sentința civilă 1009/30.05.2017 s-a constat intervenită perimarea.

După rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești, în dosarele arătate anterior, la data de 08.08.2017, societatea reclamantă a  solicitat emiterea unui nou certificat de urbanism , fiind emis certificatul de urbanism contestat în prezenta cauză. [s.n. – A.P.]

Instanța constată că, hotărârea consiliului local de concesiune a terenului în vederea realizării obiectivului propus și contractul de concesiune încheiat, sunt valabile la data formulării cererii pentru emiterea certificatului de urbanism. Cererea formulată de societatea reclamantă respectă destinația pentru care a fost încheiată concesiunea, aprobată chir de către consiliul local.

Nu pot fi primite apărările pârâtului că prin HCL 92/06.04.2011a fost actualizat planul de urbanism al Municipiului Reșița, iar scopul pentru care se solicită certificat de urbanism nu mai corespunde noului plan. Aceasta deoarece HCL 92/2011, era în vigoare și la data autorizație de construire, cu aceeași destinație, nr. 111/19.06.2012. Autoritatea publică, cu atribuții în domeniul urbanismului, P. și  C. L.,  aveau obligația ca la data actualizării planului de urbanism să i-a în considerare documentațiile emise anterior, cu atât mai mult cu cât bunul concesionat este proprietatea privată a UAT-ului, contractul de concesiune este și era în vigoare la data respectivă, iar hotărârea emisă tot de organul administrației publice deliberativ, prin care s-a aprobat concesionarea cu această destinație nu fusese revocată sau anulată de instanță. [s.n. – A.P.]

Pârâtul nu poate să invoce propria culpă , ca temei al refuzului de a folosi certificatul de urbanism conform destinației solicitate, în condițiile în care această destinație a fost stabilită chiar de consiliul local, la data scoaterii la licitație a terenului iar contractul încheiat cu aceasta este tocmai pentru destinația pentru care s-a solicitat certificat de urbanism. [s.n. – A.P.]

Chiar dacă instanța ar admite apărările pârâtului, raportat la modificările aduse planului de urbanism al municipiului, certificatul contestat, tot este nelegal,  raportat la disp. art. 32 din Legea 350/2001, care prevede expres faptul că:

(1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate;

b) să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea și aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal;

c) să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef și aprobat, după caz, conform competenței:

– de primarul localității;

– de primarul general al municipiului București;

– de președintele consiliului județean, cu avizul prealabil al primarului localităților interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puțin două unități administrativ-teritoriale;

d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu;

e) să permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fără elaborarea unei documentații de urbanism, în situația construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cel solicitat.

(5) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:

a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

(6) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire.

(7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. În această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată.

(9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate în integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale.

În consecință, în baza motivelor în fapt și în drept arătate,  în temeiul art. 18 din Legea 554/xxxxx, va admite acțiunea formulată de reclamanta […]  în contradictoriu cu pârâții Primarul municipiului Reșița și Primăria Reșița, anulează Certificatul de Urbanism nr. 323/18.08.2017 și obligă pârâții să emită certificat de urbanism pentru construirea unui spațiu de birou și agenție de turism.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea formulată de reclamanta […] având CUI: RO xxxxxxx, JXXXXXXXXXXX, cu sediul în Reșița, […], nr. […], jud. Caraș-Severin,  în contradictoriu cu pârâții Primarul municipiului Reșița și Primăria Reșița, ambii cu sediul în Reșița, […], nr. 1A, jud. Caraș-Severin.

Anulează Certificatul de Urbanism nr. 323/18.08.2017 și obligă pârâții să emită certificat de urbanism pentru construirea unui spațiu de birou și agenție de turism.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Recursul se depune la Tribunalul Caraș-Severin.

Pronunțată în ședință publică, azi, 27 februarie 2018.

NOTĂ: Prezenta sentință a rămas definitivă la data de 21.06.2018, Curtea de Apel Timișoara, prin decizia civilă nr. 1383/21.06.2018, respingând recursul formulat în cauză.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

20 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti