« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Opinii

Comercializarea de substanțe interzise reglementate prin Legea nr. 104/2008 și nedeclararea veniturilor astfel obținute nu intră sub incidența infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de disp. art. 9 alin. (1) lit. a) Legea nr. 241/2005
06.08.2018 | Silvia USCOV

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Silvia Uscov

Silvia Uscov

În ultimii ani s-a dezvoltat comerțul online de hormoni, stimulente și steroizi anabolizanți, produse ce intră sub incidența Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în lista interzisă, fapt de natură a atrage atât atenția legiuitorului care urmărește înăsprirea regimului sancționator pentru traficul ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, dar și a organelor de urmărire penală.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 104/2008:
Art. 2
(3) Prin trafic ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul şi exportul ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept.

Art. 13
(1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Art. 18
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 23
(1) Substanţele dopante cu grad mare de risc şi alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a bunurilor prevăzute la alin. (1).
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, potrivit alin. (1) şi (2), se constituie venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.

Cu toate că, în conformitate cu dispozițiile mai sus menționate, traficul ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc este sancționat contravențional, atenția organelor de urmărire penală s-a îndreptat asupra desfășurării cu caracter de continuitate a unor activități economice cu caracter independent constând în comercializarea de astfel de produse, persoana în cauză ascunzând sursa impozabilă prin neînregistrarea la organele fiscale și nedeclararea veniturilor astfel realizate, astfel sustrăgându-se de la stabilirea și plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat (TVA, impozit pe venit, contribuții sociale, contribuții la asigurări sociale de sănătate), aspect de natură a fi analizat sub incidența infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. a) Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Într-un caz recent am adresat Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) următoarea solicitare:
1. să îmi comunice dacă, pe teritoriul României sau al Uniunii Europene, se pot comercializa în mod legal produsele ce intră pe lista substanțelor interzise a Legii nr. 104/2008;
2. să îmi comunice dacă o persoană fizică poate fi înregistrată ca PFA/prin înmatricularea unui S.R.L. unde are calitatea de asociat în vederea declarării unor venituri provenind din comercializarea unor produse ce intră sub incidența Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.

Răspunsul ANAD a fost previzibil, urmând a ilustra mai jos aspectele cele mai importante din răspunsul acestei instituții:
˝3. Clientul dvs. nu avea dreptul să comercializeze substanțe dopante cu grad mare de risc sau produse care să conțină astfel de substanțe dopante cu grad mare de risc în calitatea sa de persoană fizică și nici în calitate de comerciant.
4. În vederea aplicării dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 104/2008, republicată, rechizitoriul a fost transmis în copie Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru ca agenții constatatori din cadrul acestei autorități să aplice sancțiunea contravențională principală și complementară.

Clientul dvs. nu putea oferi, distribui, vinde, cumpăra, administra, transporta, trimite, procura, deține, introduce sau scoate din țară, produse care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc și substanțe dopante cu grad mare de risc, precum și importul ori exportul sau alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad mare de risc și a produselor care au în compoziție astfel de substanțe, nici ca persoană fizică, nici ca și comerciant persoană fizică, fără drept

Concluziile care se desprind din răspunsul ANAD și din modul în care a fost reglementată această activitate prin Legea nr. 104/2008:
a) comercializarea unor produse ce intră sub incidența Legii nr. 104/2008 reprezintă o contravenție;
b) produsele ce intră sub incidența Legii nr. 104/2008 nu pot fi comercializate în nicio calitate, nici prin înregistrarea ca PFA, nici prin înmatricularea unui S.R.L. la Registrul Comerțului sau în altă formă juridică prevăzută de Legea nr. 31/1990;
c) produsele ce intră sub incidența Legii nr. 104/2008 sunt scoase din circuitul civil.

În general, bunurile scoase din circuitul civil sunt bunurile care nu pot forma obiectul unui act juridic civil, în speța noastră, aceste bunuri având o interdicție absolută de comercializare, făcând obiectul confiscării odată cu constatarea săvârșirii contravenției.

Aceste bunuri nu pot forma obiectul unui act juridic civil reprezentat de un contract de vânzare și, prin urmare, conform reglementărilor civile, sunt operațiuni care sunt afectate de nulitate absolută (art. 1225 Noul Cod civil: alin. (2) – ˝Obiectul contractului trebuie să fie determinat şi licit, sub sancţiunea nulităţii absolute˝; alin. (3) – ˝Obiectul este ilicit atunci când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri˝; art. 1226 Noul Cod civil: alin. (2) – ˝Sub sancţiunea nulităţii absolute, el trebuie să fie determinat sau cel puţin determinabil şi licit˝).

Efectul nulităţii actului juridic civil este exprimat foarte sugestiv prin adagiul quod nullum est, nullum producit effectum, ducând la desființarea raportului juridic civil și restabilirea legalității, inclusiv restituirea prestațiilor.

Din moment ce există o interdicție absolută de comercializare, apreciez că nu se pot stabili impozite și taxe pentru veniturile ce provin din astfel de activități, în caz contrar putând ajunge la situația paradoxală în care statul obține venituri din activitățile ilegale ale contribuabililor, creând în viziunea acestora din urmă aparența de legalitate prin faptul calculării, impunerii și plății sumelor aferente.

Pentru înțelegerea mai facilă a situației absurde în care ne-am afla dacă am admite posibilitatea impunerii unor obligații fiscale pentru contribuabilii care comercializează produse ce se află pe lista de substanțe interzise a Legii nr. 104/2008, voi face paralelă cu o altă activitate ilegală, sancționabilă contravențional, și asupra căreia nu se impun obligații fiscale pentru veniturile obținute, respectiv ˝atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte˝ (art. 2 pct. 6 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice).

Dacă am admite că pentru astfel de activități ilegale ce sunt sancționabile contravențional se pot impune impozite, taxe și alte contribuții, atunci am putea extinde sfera chiar și la activități infracționale.

Am regăsit aceleași principii reflectate și în jurisprudență, respectiv în Decizia Penală nr. 112/A/23.05.2013 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în această speță inculpații fiind trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. a) și lit. b) Legea nr. 241/2005, deoarece nu au condus evidența contabilă în partidă simplă conform prevederilor legale, nu posedau documente justificative, iar veniturile realizate din comercializarea unor țigări provenite din Ucraina nu au fost declarate la organul fiscal, fiind ulterior achitați definitiv.

Extras Decizia Penală nr. 112/A/23.05.2013 pronunțată de Curtea de Apel Cluj:

˝Verificând legislația în vigoare la data comiterii faptelor de către inculpați, curtea apreciază că soluția pronunțată este corectă, faptele inculpaților fiind contravenții potrivit art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990 și anume fapte ilicite de comerț, întrucât contrabanda în forma vânzării produselor ilegal introduse în țară a fost incriminată abia în luna iulie 2010, alin. (3) al art. 270 din Legea nr. 86/2006 a fost introdus de pct. 2 al art. IX din OUG nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010.

În ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală reținută în sarcina inculpaților prin actul de sesizare a instanței și schimbarea de încadrare juridică pusă în discuția părților, curtea își însușește întru totul argumentația detaliată și pertinentă a primei instanțe, potrivit căreia infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 constă în ascunderea bunului său a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, având ca premisă existența unei obligații legale de a plăti taxe sau impozite pentru anumite activități prestate sau bunuri deținute. Or, în prezența cauză inculpatul a obținut venituri în mod ilegal, prin comercializarea ilegală a unor mărfuri. Apoi, infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, care constă în fapta inculpatului de a nu conduce evidența contabilă în partida simplă și nu a declarat veniturile realizate la organul fiscal din vânzarea de țigări netimbrate ca persoană fizică, pe care l-a rândul său le-a cumpărat de la o altă persoană, s-a reținut că potrivit art. 48 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să organizeze și să conducă evidența contabilă în partida simplă, cu respectarea reglementarilor în vigoare privind evidența contabilă, și să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul inventar și alte documente contabile prevăzute de legislația în materie.˝

În concluzie, în astfel de cazuri în care pentru anumite bunuri sau servicii avem o interdicție absolută de comercializare/prestare, fapta fiind calificată în mod expres de către legiuitor ca o contravenție, nu se pot admite artificii prin care se extinde nepermis regimul de impunere fiscală cu consecința urmăririi penale a acestor  persoane pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. a) Legea nr. 241/2005.

Avocat Silvia Uscov
Managing Partner USCOV | Attorneys at law

 
Secţiuni: Articole, Drept penal, Fiscalitate, Jurisprudență Curți de Apel, Opinii, RNSJ, Selected, Studii | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD