Secţiuni » Selected
Selected
Publicare comunicate şi informări profesionaleAnunţuri evenimenteAnunţuri de recrutare
ArticoleJurisprudenţăComunicare profesională

ANSPDCP. Procedura de efectuare a investigațiilor


24 octombrie 2018 | Andreea COMAN, Vlad BERCU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Andreea Coman

Andreea Coman

 Vlad Bercu

Vlad Bercu

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 892 din data de 23 octombrie 2018, a fost publicată Procedura de efectuare a investigațiilor.

Procedura de efectuare a investigațiilor („Procedura”) a fost aprobată prin Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP.

În exercitarea atribuțiilor de control conferite de legislația europeană și națională, ANSPDCP, efectuează investigații, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Prin investigațiile efectuate de ANSPDCP înțelegem acele acțiuni care au ca scop monitorizarea și controlul legalității prelucrării datelor cu caracter personal de către operator.

Conform Procedurii investigațiile pot fi efectuate:
din oficiu: la propunerea compartimentelor cu atribuții de control ale ANSPDCP; președintelui sau vicepreședintelui ANSPDCP – printr-o rezoluție scrisă; celorlalte compartimente din cadrul ANSPDCP; ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal; pentru verificarea unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obținute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri, inclusiv pe baza sesizărilor sau a informațiilor primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică; sau în vederea cooperării internaționale, precum și cu celelalte autorități de supraveghere din statele membre, în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul operațiunilor comune și al acordării de asistență reciprocă.
– la plângere: analizarea și soluționarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire și soluționare a plângerilor, aprobată prin decizie a președintelui ANSPDCP.

Procedura stabilește modalitatea efectuării:
1. investigațiilor pe teren;
2. investigațiilor la sediul ANSPDCP;
3. investigațiilor în scris;
4. investigațiilor la autoritățile/organismele publice.

Investigațiile pe teren constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locații unde își desfășoară activitatea entitatea controlată sau locații care au legătură cu prelucrarea în cauză, după caz.

Investigațiile efectuate la sediul ANSPDCP: personalul de control desemnat transmite o adresă de convocare a reprezentanților entității controlate, cu precizarea datei și orei de începere a investigației. În adresă se menționează obligația entității controlate de a se prezenta la sediul ANSPDCP, după caz, cu documente, înregistrări relevante, echipamente informatice în funcție de obiectul controlului, actele de identitate ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite și ale entității controlate, inclusiv cu ștampila în cazul autorităților publice și registrul de control, dacă este cazul.

Investigațiile în scris: se transmite o adresă către entitatea controlată, întocmită de titularul de lucrare și semnată, după caz, de către șeful ierarhic sau președintele ANSPDCP/înlocuitorii acestora, prin care se solicită informații, date și documente necesare soluționării cazului supus investigației. În adresă se menționează obligația entității controlate de a răspunde în scris, cu anexarea de dovezi în copii certificate pentru conformitate cu originalul și în cadrul termenului stabilit de ANSPDCP.

Investigațiilor la autoritățile/organismele publice: în cazul constatării încălcării prevederilor legale de către autoritățile/organismele publice, echipa de control încheie un proces-verbal de constatare/sancționare prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere.

Fiecare tip de investigație conține proceduri detaliate în privința modului de desfășurare a acestora, drepturile și obligațiilor entităților supuse controlului și modului de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor ce reglementează protecția datelor.

Sancțiunile contravenționale principale aplicate de ANSPDCP sunt avertismentul și amenda.
În urma investigațiilor efectuate, prin procesul-verbal de constatare/sancționare sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, se poate emite o avertizare pentru entitatea controlată, în cazul în care există posibilitatea ca, prin operațiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenționează să le efectueze, să se încalce legislația aplicabilă. Decizia președintelui are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control și documentele aferente.
Aplicarea sancțiunilor se face prin procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, în condițiile legii.
În situația în care cuantumul amenzii depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a președintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare și raportul personalului de control.

Procedura mai conține și următoarele anexe:

1. Anexa nr. 1: Modelul legitimației de control

2. Anexa nr. 2: Modelul procesului-verbal de constatare/sancționare

Proces-verbal de constatare/sancționare
Nr. . . . . . . . . . .
Încheiat astăzi: . . . . . . . . . . (data), . . . . . . . . . . (localitatea, județul, țara)

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . (nume și prenume), având funcția de . . . . . . . . . ., legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (nume și prenume), având funcția de . . . . . . . . . ., legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (nume și prenume), având funcția de . . . . . . . . . ., legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza deciziei președintelui autorității nr. . . . . . . . . . . și a împuternicirii aprobate de președintele autorității, înregistrată cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pentru efectuarea unei investigații (se completează/se barează, după caz.), la:

domnul/doamna, . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., având ocupația/funcția de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . (Se completează ocupația, funcția și locul de muncă numai în cazul în care aceste date sunt relevante pentru obiectul controlului.),1

1 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică, iar celelalte opțiuni se barează.

domnul/doamna, . . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor al pașaportului (alt document de trecere a frontierei de stat) seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . ., tichet de înscriere a contravențiilor seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . .,

2 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică cetățean străin, persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate, iar celelalte opțiuni se barează.

. . . . . . . . . . (denumire) cu sediul în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., reprezentat(ă) prin domnul/doamna . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . .(prenume) , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .3, având funcția de . . . . . . . . . ., în vederea verificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obiectul controlului, conform împuternicirii)

3 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană juridică, iar celelalte opțiuni se barează.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de autoritate ce monitorizează aplicarea legislației privind protecția datelor personale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ANSPDCP pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, de opoziție în conformitate cu dispozițiile art. 1519 și 21 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa anspdcp@dataprotection.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.dataprotection.ro.

Am constatat următoarele:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

S-a constatat săvârșirea următoarelor fapte (Se menționează fapta, data și locul comiterii acesteia, precum și temeiul legal.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Pentru faptele constatate, se aplică următoarele sancțiuni/măsuri corective (Se menționează distinct fiecare sancțiune aplicată și/sau măsura corectivă, după caz.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege4 în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal.

4 Prevederea este aplicabilă numai în cazul autorităților/organismelor publice, pentru contravențiile stabilite în baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Alte mențiuni (obiecții)/Nu au fost formulate obiecții (Se completează/se barează, după caz.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Anexe (documente certificate pentru conformitate cu originalul; înregistrări; plan de remediere pentru autoritățile/organismele publice; autorizație judiciară etc.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Constatările de mai sus au rezultat în urma verificărilor și discuțiilor purtate cu reprezentanți ai operatorului/împuternicitului:

1. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

2. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

3. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal conținând . . . . . . . . . . pagini completate a fost întocmit într-un exemplar a cărui fotocopie s-a înmânat azi, . . . . . . . . . ., domnului/doamnei (reprezentant al operatorului/împuternicitului) . . . . . . . . . . .

Contravenientul5 nu este de față □ sau refuză □.

5 Se bifează și se completează opțiunea corespunzătoare, iar celelalte se barează.

Se confirmă de către:

Martor: . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(semnătura)

Motivele care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

În aceste cazuri, procesul-verbal se comunică4 persoanei contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poștă, cu confirmare de primire □

4 Prevederea este aplicabilă numai în cazul autorităților/organismelor publice, pentru contravențiile stabilite în baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin afișare la domiciliul/sediul contravenientului □

Fapt pentru care s-a încheiat procesul-verbal de afișare anexat, semnat de martorul . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(semnătura)

Prin executor judecătoresc □

Prezentul proces-verbal de constatare/sancționare constituie titlu de creanță și înștiințare de plată.

Vă înștiințăm că aveți obligația de a achita amenda prevăzută în procesul-verbal de constatare/sancționare nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația ca în 15 zile de la înmânare/comunicare să achitați amenda contravențională, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Amenda se va achita în contul Trezoreriei Statului unde aveți sediul fiscal, cod cont 20A350102, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare, urmând ca în același termen să transmiteți o copie de pe chitanță sau ordin de plată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru contravențiile constatate în baza prezentului proces-verbal, se poate face plângere la instanța competentă, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare.

Împuternicit al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
. . . . . . . . . .
Reprezentant al operatorului/împuternicitului/contravenient,
. . . . . . . . . .
Am primit fotocopia procesului-verbal6.
Contravenient,

6 Se semnează de către contravenient sau se barează de către agentul constatator, după caz.

Intrare în vigoare: 23 octombrie 2018.

Avocat Andreea Coman
Senior Associate SĂVESCU & ASOCIAŢII
Vlad Bercu
Research assistant SĂVESCU & ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii