Secţiuni » Jurisprudenţă
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legii
Curţi de apelTribunaleJudecătorii
ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”
11.12.2018 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 decembrie 2018 a fost publicată Decizia nr. 69/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, în Dosarul nr. 4.970/109/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

I. Titularul şi obiectul sesizării

Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă a dispus, prin Încheierea din 5 iulie 2018, în Dosarul nr. 4.970/109/2017, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), în sensul stabilirii dacă sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj.

II. Analiza Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, examinând sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, a subliniat următoarele:
[…]

55. În speță, acțiunea este declanșată de pensionarul căruia i s-a stabilit dreptul la pensie în baza Legii nr. 3/1977 și Hotărârii Guvernului nr. 267/1990. Conform art. 9 din acest din urmă act normativ, „Pensionarea pentru limită de vârstă și vechime în muncă a personalului din unitățile miniere se va face în următoarele condiții: a) la 20 ani lucrați în subteran sau 25 ani lucrați în cariere și instalații de preparare indiferent de vârstă, dar nu mai puțin de 45 ani pentru subteran și 50 ani pentru cariere și instalații de preparare; (…) „. Acesta a intrat în procesul de recalculare a pensiei din sistemul Legii nr. 3/1977 în cel al Legii nr. 19/2000, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, iar punctajul mediu anual i s-a calculat prin împărțirea punctajului anual total la un stagiu de cotizare considerat complet pentru situația reclamantului și prevăzut de un act normativ special, respectiv la 20 de ani.

56. În anul 2008 este adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000, urmată de legi succesive, prin care se acordă punctaje suplimentare și majorări celor care au lucrat în grupe superioare de muncă, în raport cu numărul anilor lucrați în acele condiții, dar care nu au avut un stagiu de cotizare de 20 de ani în grupa I și 25 de ani în grupa a II-a de muncă, pentru a putea fi valorificat ca stagiu complet de cotizare redus, în cazul lor, punctajul total fiind împărțit la 30, stagiul complet de cotizare de drept comun. Conform unei practici unitare la nivel național (a se vedea Decizia nr. 6 din 8 decembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 2 februarie 2015, și Decizia nr. 31 din 14 mai 2018 pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanței supreme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 9 iulie 2018, prin care s-au respins sesizările având ca obiect posibilitatea cumulului majorărilor cu stagiul redus de cotizare, constatându-se existența practicii unitare sub acest aspect), majorările nu s-au acordat celor care au efectuat stagii complete de cotizare în grupele superioare și au beneficiat de împărțirea la un stagiu complet redus de 20 sau 25 de ani; s-a considerat că aceste persoane au valorificat beneficiul activității în grupa de muncă prin recunoașterea stagiului de cotizare redus. În acest sens, legiuitorul a precizat, în art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2008 și în art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, că majorările nu se aplică în cazul în care, la recalcularea pensiei în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, „pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special”.

57. Prin urmare, reclamantul, căruia i s-a deschis dreptul la pensie în baza unei legi speciale, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 267/1990, raportat la desfășurarea activității sale într-o grupă superioară de muncă, și anume în industria minieră, și care a beneficiat de recalcularea pensiei în baza aceleiași legi speciale, prin aplicarea stagiului complet de cotizare redus, de 20 de ani, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, era exclus, sub imperiul Legii nr. 263/2010, în forma inițială, de la beneficiul majorărilor de punctaj.

58. Această situație s-a modificat odată cu introducerea, în cuprinsul Legii nr. 263/2010, a art. 1691, prin Legea nr. 192/2015, reglementare potrivit căreia s-au acordat majorări de punctaj și celor aflați în situația reclamantului [alin. (2) din textul de lege], excluși până la adoptarea acestui din urmă act normativ de la beneficiul punctajului suplimentar, determinat de împrejurarea că, la stabilirea punctajului mediu anual, se avusese în vedere stagiul complet redus de cotizare, în baza unei norme speciale, derogatorii de la cea de drept comun, care reglementa un stagiu complet de cotizare de 30 de ani (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010).

59. Astfel, conform art. 1691 din Legea nr. 263/2010
„(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:
a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;
b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001.
(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații.
(4) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.
(5) Recalcularea prevăzută la alin. (1)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.
(6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

60. Problema de drept care a creat neclarități instanței de trimitere și care se solicită a fi dezlegată prin mecanismul hotărârii prealabile vizează alin. (3) din dispoziția legală enunțată mai sus, și anume ce stagiu de cotizare trebuie utilizat la recalcularea pensiei prin acordarea majorărilor, acela de 20 de ani stabilit la deschiderea dreptului de pensie, în cazul reclamantului, conform Hotărârii Guvernului nr. 267/1990, sau acela de 30 de ani prevăzut de legea în vigoare la data recalculării, respectiv Legea nr. 263/2010.

61. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție constată că sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații”, cuprinsă în alin. (3) din art. 1691 din Legea nr. 263/2010, se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, în consecință, la Legea nr. 263/2010, care conține norma respectivă.

62. Legiuitorul nu face nicio trimitere, directă sau indirectă, expresă sau implicită, la stagiul de cotizare prevăzut de o altă lege decât cea în care este cuprinsă dispoziția legală ce a generat confuzie pentru instanța de trimitere, deci, nici la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie.

63. Atunci când a intenționat să vizeze o lege anterioară Legii nr. 263/2010, referirea la un asemenea act normativ este expresă. În acest sens, pot fi menționate, printre altele, următoarele dispoziții legale din cadrul Legii nr. 263/2010:

– art. 29 alin. (1) – „Sunt încadrate în condiții deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislația în vigoare la data încadrării acestora.”;

– art. 170 alin. (1) – „Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011”.

64. Pe de altă parte, o altă interpretare a dispozițiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 ar face inaplicabil textul alin. (4) din același articol, conform căruia „În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.” În condițiile în care art. 1691 alin. (1) reglementează o creștere a punctajelor anuale realizate în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare, respectiv încadrate în condiții speciale/deosebite, dispoziția menționată fiind incidentă, potrivit alin. (2), și în cazul celor aflați în situația reclamantului, rezultă că, pentru astfel de persoane, aplicând un stagiu de cotizare redus, respectiv cel de la data deschiderii dreptului de pensie, întotdeauna se va ajunge la o majorare a punctajului mediu anual, nicidecum la o micșorare a acestuia. În mod firesc, într-un asemenea caz, dispoziția art. 1691 alin. (4) nu și-ar mai găsi justificare legislativă.

65. Un alt argument pentru care legea la care se referă art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este cea de la data recalculării pensiei, iar nu aceea de la data deschiderii dreptului de pensie, are în vedere interpretarea dată acestui text de lege prin art. 134 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2017.

66. Potrivit acestei dispoziții legale, „Prin excepție de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situații, respectiv:
a) stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege;
b) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 56 și 57 din lege;
c) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 58 și 59 din lege.”

67. Modul de calcul reglementat în alin. (3) al art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, care însă este exclus în cazul persoanelor cărora li se aplică art. 1691 din Legea nr. 263/2010, în consecință, și în cazul reclamantului, se referă la „stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei”. Conform acestui text de lege „La recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislației anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.”

68. Prin urmare, pentru persoanele aflate în una dintre ipotezele prevăzute de art. 1691 din Legea nr. 263/2010, recalcularea pensiei are loc în condițiile art. 134 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, utilizându-se stagiul complet de cotizare prevăzut de legea în vigoare la data recalculării, raportat la situația în care se află fiecare destinatar al normei legale în discuție, reclamantul încadrându-se la lit. a) din alin. (8), respectiv, în cazul lui, stagiul complet de cotizare utilizat la recalculare fiind cel din anexa nr. 5 din lege, de 30 de ani, neredus.

69. Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 sunt în deplină consonanță cu actul normativ în executarea căruia au fost edictate, explicitând dispoziția din lege.

70. De asemenea, fiind aprobate prin hotărâre de Guvern, reprezintă un act administrativ cu caracter normativ, pe deplin aplicabil în condițiile în care nu a fost anulat de către o instanță de contencios administrativ potrivit art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

71. Raționamentul juridic expus mai sus este confirmat și de intervenția din anul 2018 a legiuitorului în ceea ce îi privește pe pensionarii cărora li s-au aplicat dispozițiile art. 1691 din Legea nr. 263/2010, prin art. I pct. 3 din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice fiind introdus art. 1692, cu următorul conținut:

„Art. 1692. – (1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 1691 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.
(2) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.
(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.”

72. Prin urmare, în cazul persoanelor care s-au aflat sub incidența art. 1691 din Legea nr. 263/2010, la recalcularea pensiei potrivit Legii nr. 221/2018 se ține seama de stagiile complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015 [alin. (1) al art. 1692 ].

73. Drepturile de pensie recalculate se cuvin de la 1 octombrie 2018, potrivit alin. (4) al aceluiași text de lege.

74. Noua lege implică o schimbare a concepției legiuitorului care, până la momentul adoptării actului normativ din 2018, a considerat sistematic că nu pot fi cumulate, în persoana aceluiași destinatar, și beneficiul majorării de punctaj, și cel al folosirii, la recalcularea pensiei, a unui stagiu de cotizare redus, reglementat de acte normative cu caracter special.

75. În cazul reclamantului, recalcularea pensiei va opera în raport cu stagiul de cotizare avut în vedere, potrivit legii sau unei hotărâri judecătorești, la stabilirea/recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015, adică cele stabilite sau recalculate potrivit stagiului de cotizare reglementat de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, respectiv legea specială care viza un stagiu de cotizare redus de 20 de ani.

76. Această schimbare operează însă ca urmare a adoptării Legii nr. 221/2018, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin de la 1 octombrie 2018, conform alin. (4) al art. 1692 introdus prin actul normativ menționat.

77. Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016, când reclamantului i-a fost recunoscut dreptul la punctajul suplimentar – art. 1691 alin. (2) și (6) din Legea nr. 263/2010 – și 1 octombrie 2018, când se menține același drept, iar punctajul mediu anual se raportează la stagiul de cotizare de la data deschiderii dreptului la pensie, și anume cel redus, acesta beneficiază de majorări de punctaj, stagiul de cotizare fiind însă cel prevăzut de legea în vigoare la data recalculării, respectiv 30 de ani conform anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

78. În caz contrar, dacă și pentru perioada 1 ianuarie 2016- 1 octombrie 2018, în ipoteza persoanelor care cad sub incidența art. 1691 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul ar fi intenționat să se refere la stagiul de cotizare redus, nu ar mai fi fost necesară intervenția sa prin adoptarea Legii nr. 221/2018, care tocmai la un asemenea stagiu de cotizare se referă. Cu alte cuvinte, dacă nu s-ar fi schimbat, potrivit legii din 2018, unul dintre criteriile avute în vedere la recalcularea pensiei, și anume cel vizând stagiul de cotizare, nu și-ar găsi justificare modificarea legislativă.

79. Nu în ultimul rând, trebuie remarcat că legiuitorul a cumulat, în anul 2018, cele două beneficii, punctajul suplimentar și stagiul redus de cotizare, prin introducerea unui nou articol în Legea nr. 263/2010, art. 1692, iar nu prin modificarea art. 1691, deja existent. Or, dacă legiuitorul ar fi considerat că art. 1691 este neclar sub aspectul legii aplicabile în ceea ce privește stagiul de cotizare și, totodată, ar fi considerat, sub imperiul aceluiași articol, că această lege este cea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie, ar fi operat doar modificarea alin. (3) al art. 1691 în sensul dorit, păstrând, totodată, alin. (6), care menționează că drepturile de pensie recalculate în temeiul art. 1691 se cuvin de la 1 ianuarie 2016.

80. Nu s-a procedat însă în acest sens, prin Legea nr. 221/2018 prevăzându-se, pentru cei cărora li s-au aplicat prevederile art. 1691, beneficiul cumulului stagiului de cotizare redus cu dreptul la punctaj majorat, dar cu începere de la 1 octombrie 2018.

81. În consecință, viziunea legiuitorului, sub aspectul stagiului de cotizare utilizat sub imperiul celor două modificări legislative ale Legii nr. 263/2010 (Legea nr. 192/2015, care a introdus art. 1691, și Legea nr. 221/2018, care a introdus art. 1692) este diferită.

82. Raportat la evoluția legislației în domeniul asigurărilor sociale, astfel cum a fost expusă în precedent, trebuie remarcat că scopul Legii nr. 192/2015, prin care s-a recunoscut și persoanelor aflate în situația reclamantului dreptul la un punctaj anual majorat, dar nu și utilizarea unui stagiu de cotizare redus în determinarea punctajului mediu anual, este de înlăturare a diferențelor scriptice, nu de majorare a pensiilor, fiind acceptată de legiuitor și situația în care pensia recalculată din oficiu este mai mică, sens în care s-a prevăzut menținerea, în plată, a cuantumului celui mai avantajos, potrivit art. 1691 alin. (4) din Legea nr. 263/2010.

83. Prin această interpretare a dispozițiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 192/2015, nu se poate considera că se aduce atingere celor statuate prin Decizia în interesul legii nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, și Decizia nr. 11 din 25 mai 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 14 iulie 2015, prin care au fost stabilite stagii de cotizare reduse la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001. Aceste decizii se refereau la interpretarea unei legislații anterioare Legii nr. 263/2010, care nu mai preia soluția legislativă din reglementarea precedentă, având dispoziții derogatorii exprese în privința stagiului complet de cotizare pentru acordarea noului beneficiu instituit prin art. 1691.

84. Din cuprinsul Deciziei nr. 11 din 25 mai 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii rezultă că recalcularea pensiei, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, trebuia realizată prin aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, care stabileau, spre deosebire de norma de la art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost explicitată prin art. 134 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977, respectiv cel de 20 de ani pentru cei care au lucrat efectiv în grupa I de muncă și de 25 de ani pentru cei care au lucrat efectiv în grupa a II-a de muncă.

85. Prin urmare, soluția aleasă anterior de legiuitor, astfel cum a fost interpretată și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost aceea de a se utiliza stagiul complet de cotizare redus, conform Legii nr. 3/1977, la recalculările efectuate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, spre deosebire de reglementarea actuală, care prevede un alt stagiu de cotizare în privința recalculării vizate de art. 1691 din Legea nr. 263/2010.

86. De altfel, cum s-a arătat deja, pentru înlăturarea inechităților ivite în sistemul de pensii publice, legiuitorul a intervenit de-a lungul timpului prin diferite soluții legislative, cum ar fi majorările de punctaje pentru perioadele lucrate în grupa I și/sau a II-a de muncă, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 155/2009, cu modificările ulterioare, art. 169 din Legea nr. 263/2010. Potrivit legislației respective însă au fost excluși de la acordarea acestor beneficii cei care obținuseră un alt avantaj, respectiv prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic la determinarea punctajului anual sau prin utilizarea unei vechimi în muncă prevăzute de acte normative cu caracter special.

87. De asemenea, nu s-ar putea reține, în cazul hotărârilor judecătorești care recunosc un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel prevăzut în art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, pronunțate anterior intrării în vigoare a dispoziției legale indicate, că s-ar înfrânge autoritatea de lucru judecat a acestor hotărâri, de vreme ce au fost date prin aplicarea unor dispoziții legale anterioare, care nu mai sunt în vigoare în prezent, noua lege urmând să producă efecte pentru viitor.

88. Astfel cum s-a expus mai sus, de abia în anul 2018, prin Legea nr. 221/2018, s-a introdus teza potrivit căreia se pot lua în calcul stagiile utilizate la stabilirea pensiei, potrivit legii sau hotărârilor judecătorești – art. 1692 nou-introdus prin această lege, teză care acoperă situațiile omise de art. 1691 din Legea nr. 263/2010, în care fie la stabilire s-au utilizat stagii complete reduse în baza unor texte de lege derogatorii de la stagiul de drept comun de 30 de ani, fie au existat hotărâri judecătorești care au stabilit astfel de stagii pentru momentul recalculării pensiilor în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005.

89. În concluzie, până la momentul apariției legii noi din anul 2018, trebuie considerat că textul ce face obiectul sesizării se referă la stagiul prevăzut de legea care dispune recalcularea cu acordarea majorărilor, respectiv Legea nr. 263/2010, caz în care, prin acordarea majorărilor, se pierde beneficiul stagiului redus de cotizare; pensia astfel recalculată este posibil să se micșoreze, însă doar scriptic, rămânând în plată cuantumul mai mare, până la recalcularea conform Legii nr. 221/2018.

Pentru considerentele expuse, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă, în Dosarul nr. 4.970/109/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea acestei legi, sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

 Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

 Pronunțată în ședință publică, astăzi, 15 octombrie 2018.”

Andrei Pap
Avocat Baroul Timiș

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.