Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Modificarea normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006


6 august 2009 | JURIDICE.ro, VASS Lawyers

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,  nr. 515 din data de 27 iulie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:
– valabilitatea ofertelor
– criteriile de calificare si selectie
– factorii de evaluare a ofertelor
– publicarea anunturilor
– licitatia deschisa
– dialog competitiv
– negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
– acordul-cadru
– evaluarea ofertelor
– garantia de participare
– garantia de buna executie
– finalizarea procedurii de atribuire
– monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica.

Valabilitatea ofertelor

Noua reglementare prevede obligatia autoritatii contractante de a stabili perioada de valabilitate a ofertelor astfel incat aceasta sa se intinda pana la momentul incheierii contractului/acordului-cadru. In acest scop, la stabilirea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractanta va lua in considerare urmatorele:
– perioada estimata a fi necesara pentru analiza si evaluarea ofertelor;
– perioada necesara pentru verificarile legate de aceste activitati; si
– perioada legala prevazuta pentru solutionarea eventualelor contestatii.

Criteriile de calificare si selectie

Prevederile referitoare la stabilirea criteriilor de calificare si selectie au fost modificate si completate dupa cum urmeaza:
proportionalitatea – se prezuma ca sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica, cerinte minime precum:
1. suma valorilor/cantitatilor de produse furnizate, servicii prestate si lucrari executate, mentionate in contractele prezentate de operatorul economic ca dovada a experientei similare, sa fie mai mare decat valoarea/cantitatea de produse / servicii / lucrari ce vor fi furnizate / prestate / executate in baza contractului de achizitie publica;
2. valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sa fie de 2 ori mai mare decat valoarea estimata a contractului de achizitie publica;
3. demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «lichiditate generala» in cazul atribuirii unui contract cu o durata mai mica de 3 luni sau in cazul atribuirii unui contract cu executare succesiva, cu o durata mai mare de 3 luni, dar pentru care platile aferente prestatiilor urmeaza sa se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuarii acestora;
4. nivelul indicatorului financiar «lichiditate generala» sa depaseasca cota de 100%, in cazul atribuirii unui contract care nu se incadreaza in categoria celor prevazute la paragraful precedent;
5. demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «solvabilitate» in cazul in care operatorul economic a prezentat documente din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181 lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 34/2006;
mijloacele edificatoare – este considerat mijloc edificator pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare orice site oficial al unei institutii publice sau al unei alte entitati abilitate prin lege in acest scop, cu conditia ca acesta sa contina informatii actualizate;
demonstrarea indeplinirii criteriilor – pentru a demonstra indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in documentatia de atribuire, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea criteriilor insotita de o anexa in care trebuie mentionat modul concret de indeplinire a acestora (diverse valori, cantitati sau altele asemenea); intr-o asemenea ipoteza, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa documentele care atesta indeplinirea criteriilor de calificare, la solicitarea autoritatii contractante si in temenul prevazut in solicitare (care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare); aceste prevederi nu sunt insa aplicabile in cazul etapei de selectie/preselectie a candidatilor participanti la procedura de licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere;
subcontractanti – autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita, prin documentatia de atribuire, indeplinirea unor criterii de calificare pentru subcontractanti; cu toate acestea, in ipoteza in care sunt prezentate documente relevante in acest sens, resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza a fi atribuit;
sustinerea unui tert – angajamentul de sustinere din partea unui tert trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare; daca sustinerea tertului se refera la resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului – utilaje, personal, resurse financiare – in angajamentul de sustinere trebuie prevazut care sunt resursele respective si faptul ca punerea acestora la dispozitia ofertantului/candidatului se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care vor aparea pe parcursul executarii contractului; in ipoteza in care sustinerea tertului se refera la indeplinirea unor cerinte precum prezentarea drept experienta similara a unor liste de lucrari/servicii/produse sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, angajamentul ferm trebuie sa prevada ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati in executarea obligatiilor contractuale, tertul va asigura executarea acestora, prin implicarea sa directa; nu in ultimul rand, autoritatea contractanta are actiune directa impotriva tertului sustinator pentru prejudiciile cauzate de acesta ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin angajament;
selectia/preselectia candidatilor – pentru selectia/preselectia candidatilor in prima etapa a licitatiei restranse, a dialogului competitiv si a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza numai criteriile stabilite in anuntul de participare.

Factorii de evaluare a ofertelor

Prin noua reglementare se interzice autoritatilor contractante sa utilizeze criteriile de calificare si selectie prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 ca factori de evaluare a ofertelor. De asemenea, s-a abrogat exceptia referioare la contractele care includ prestatii intelectuale.

In ceea ce priveste contractele impartite pe loturi, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie acelasi pentru toate loturile respective.

Publicarea anunturilor

S-a prevazut obligatia autoritatii contractante de a transmite spre publicare inclusiv anunturile de tip erata la anuntul initial, in cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate.

Licitatia deschisa

Prevederile legale referitoare la aplicarea procedurii de licitatie deschisa au fost modificate si completate dupa cum urmeaza:
prelungirea termenului de depunere a ofertelor – autoritatea contractanta are obligatia de a mentiona prelungirea termenului de depunere a ofertelor, atunci cand aceasta devine necesara, printr-o erata la anuntul de participare; erata trebuie publicata cu cel putin 3 zile inainte de data initial stabilita pentru deschiderea ofertelor;
sedinta de deschidere – s-a facut precizarea ca vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere acele oferte care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire;
procesul-verbal al sedintei de deschidere – procesul-verbal al sedintei de deschidere va cuprinde si lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte; s-a prevazut totodata un termen limita pana la care autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal operatorilor
economici participanti la procedura de atribuire, respectiv cel mult o zi lucratoare de la data deschiderii ofertelor;
oferta inacceptabila – a fost abrogata prevederea legala potrivit careia este considerata inacceptabila oferta depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile acestuia; totodata, s-a facut precizarea ca oferta este considerata inacceptabila in situatia in care pretul, fara TVA, depaseste valoarea estimata a contractului si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului respectiv; oferta va fi considerata inacceptabila chiar si atunci cand exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare daca se constata cel putin una dintre urmatoarele situatii:
1. pretul depaseste cu mai mult de 10% valoarea estimata a contractului;
2. incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale O.U.G. nr. 34/2006 care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;
referitor la situatia respingerii ofertei ca inacceptabila pentru un pret neobisnuit de scazut, s-a facut precizarea ca un astfel de pret nu poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini;
oferta neconforma – oferta care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de autoritatea contractanta, dezavantajoase pentru aceasta din urma, este considerata neconforma daca, ofertantul, desi a fost informat cu privire la situatia respectiva, nu renunta la propunerile de modificare; totodata, este considerata neconforma si oferta care, in cadrul unei proceduri pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, este prezentata fara a se face distinctia pe loturile ofertate, fiind astfel imposibila aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot;
pretul neobisnuit de scazut – se considera ca o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in urmatoarele doua situatii:
1. atunci cand pretul, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica; sau
2. atunci cand au fost depuse cel putin 5 oferte care nu sunt inacceptabile sau neconforme si pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a respectivelor oferte;
in vederea efectuarii verificarii ofertei al carei pret este aparent neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente referitoare la: preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru;
etapa finala de licitatie electronica – in ipoteza organizarii acestei etape, clasamentul final se stabileste cu luarea in considerare si a rezultatului obtinut in procesul repetitiv de ofertare derulat in cadrul etapei respective; refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica echivaleaza cu retragerea ofertei de catre acesta;
informarea ofertantilor – informarea ofertantilor se va realiza de conducatorul autoritatii contractante sau de persoana desemnata in acest scop.

Dialogul competititiv

In cadrul rundelor urmatoare sau atunci cand depun oferta finala, participantii admisi in urma organizarii unei runde intermediare nu au dreptul sa modifice din punct de vedere tehnic si/sau financiar propunerile partiale prezentate, decat in sensul imbunatatirii acestora.

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

A fost reglementata expres obligatia autoritatii contractante de a asigura tuturor operatorilor economici accesul la informatii complete cu privire la conditiile de participare la procedura de atribuire, in intervalul de timp cuprins intre data publicarii anuntului de participare si data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Totodata, dupa finalizarea preselectiei candidatilor, comisia de evaluare va elabora un raport intermediar care va fi aprobat de conducatorul autoritatii contractante sau de persoana desemnata in acest sens.

Acordul-cadru

A fost introdusa o dispozitie legala potrivit careia autoritatea contractanta nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente cu o valoare cumulata mai mare decat o valoare a carei depasire ar conduce la eludarea aplicarii prevederilor legale din O.U.G. nr. 34/2006 referitoare la obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice.

De asemenea, s-a facut precizarea ca autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire in ipoteza in care operatorul economic caruia i se solicita incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, numai in situatia in care:
– acordul-cadru este incheiat doar cu acel operator economic; sau
– cu toate ca acordul-cadru este incheiat si cu alti operatori economici, nici acestia nu au capacitatea de a raspunde solicitarii autoritatii contractante.

Evaluarea ofertelor

Modificarea si completarea prevederilor legale referitoare la evaluarea ofertelor vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:
componenta comisiei de evaluare – din cadrul comisiei de evaluare vor face parte specialisti in domeniul obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit; totodata, comisia de evaluare poate include si membri apartinand altor compartimente ale autoritatii contractante (pe langa compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica), sau in situatia in care beneficiarul final al contractului este o alta autoritate contractanta, din cadrul autoritatii respective;
presedintele comisiei de evaluare – presedintele comisiei de evaluare semneaza raportul procedurii de atribuire; presedintele poate fi membru in cadrul comisiei sau poate avea numai atributii de organizare si reprezentare, situatie in care nu are drept de vot;
expertii cooptati – in decizia de desemnare a expertilor cooptati,
autoritatea contractanta trebuie sa precizeze atributiile si responsabilitatile acestora;
modul de lucru al comisiei de evaluare – membrii comisiei au dreptul de a analiza si evalua documentele depuse de ofertanti/candidati in mod individual si/sau in sedinte comune; deciziile adoptate in cadrul procesului de evaluare a ofertelor se vor concretiza in inscrisuri intocmite de comisia de evaluare;
clarificari si completari ale ofertelor – s-a precizat faptul ca se accepta modificarea propunerii tehnice in masura in care aceste modificari:
1. pot fi incadrate in categoria viciilor de forma sau erorilor aritmetice; sau
2. constituie modificari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a pretului, determinata de aceste corectari, nu ar conduce la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire;
viciile de forma – viciile de forma sunt definite ca fiind acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este determinata de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind de natura a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire; viciile de forma pot fi corectate de comisia de evaluare numai cu acceptul ofertantului, in caz contrar oferta sa fiind considerata neconforma;
aplicarea criteriului de atribuire – se precizeaza in mod expres faptul ca in cazul in care contractul se atribuie pe baza criteriului “pretul cel mai scazut”, la evaluarea ofertelor se vor lua in considerare preturile in lei, fara TVA; de altfel, compararea preturilor prevazute in propunerile financiare ale ofertantilor se realizeaza la valoarea fara TVA a acestora, indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului.

Garantia de participare

Prevederile legale referitoare la garantia de participare au fost modificate si completate dupa cum urmeaza:
modalitati de constituire – garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin una din urmatoarele modalitati:
1. prin virament bancar;
2. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau
3. prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata, a unei file cec sau a unei sume in numerar, numai daca in documentatia de atribuire este prevazuta in mod expres aceasta posibilitate;
in acest sens, autoritatea contractanta nu are dreptul:
1. sa impuna sau sa interzica prezentarea unui instrument de garantare emis de o anumita societate bancara sau de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire;
2. sa limiteze posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de societati bancare sau numai la cele care sunt emise de societati de asigurari;
3. sa impuna sau sainterzica prezentarea scrisorilor de garantie intr-o anumita forma sau sa acorde un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei;
modalitati de plata – instrumentul de garantare trebuie sa prevada modalitatea de plata a garantiei, astfel:
1. conditionata – dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau
2. neconditionata – la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
data-limita pentru depunerea garantiei de participare – dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite de autoritatea contractanta pentru deschiderea ofertelor;
restituirea garantiei de participare – au fost reglementate doua noi situatii in care autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de participare; astfel, in ipoteza in care autoritatea contractanta decide anularea procedurii de atribuire, garantia de participare trebuie restituita dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la decizia de anulare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data; ulterior primirii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine restituirea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei mentionate, cu conditia sa transmita autoritatii contractante o solicitare in acest sens.

Garantia de buna executie

S-a facut precizarea ca garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis fie de o societate bancara, fie de o societate de asigurari. Prevederile legale referitoare la constituirea garantiei de participare si modalitatile de plata se aplica in mod corespunzator si garantiei de buna executie.

Finalizarea procedurii de atribuire

Prevederile legale referitoare la finalizarea procedurii de atribuire au fost modificate si completate dupa cum urmeaza:
decizia de finalizare a procedurii – in lipsa unei justificari temeinice, autoritatea contractanta nu are dreptul sa intarzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire sau incheierea contractului/acordului-cadru ori sa adopte orice alte masuri de natura a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii; ofertantul care se considera lezat de un astfel de comportament al autoritatii contractante are dreptul de a solicita despagubiri pe calea actiunii in justitie;
angajarea cheltuielilor – inainte de incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica respectarea prevederilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice;
– anexele la contract – s-a precizat in mod expres faptul ca devin anexe la contractul de achizitie publica si urmatoarele documente (pe langa propunerea tehnica si financiara, graficul de indeplinire a contractului, graficul de plati si garantia bancara de buna executie):
1. caietul de sarcini;
2. angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
ajustarea pretului contractului – a fost eliminata prevederea potrivit careia pretul contractului poate fi ajustat numai in cazul in care intervin imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului /acordului-cadru; pretul poate fi ajustat si in situatia in care posibilitatea de ajustare, modul concret de ajustare, indicii care vor fi utilizati si sursa de informatii cu privire la evolutia acestora nu sunt precizate in documentatia de atribuire si in contract, dar numai in urmatoarele cazuri:
1. in cazul in care intervin circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor; sau
2. in cazul in care durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeste, in mod neprevazut, peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului/contractantului;
nu este posibila ajustarea pretul contractului in situatia in care durata de indeplinire a respectivului contract se prelungeste peste termenul stabilit initial, din motive care se datoreaza culpei autoritatii contractante, operatorul economic avand insa dreptul sa solicite penalitati si/sau daune-interese;
– publicarea deciziei de anulare – in cazul in care autoritatea contractanta a decis anularea procedurii de atribuire conform prevederilor art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006, aceasta are obligatia de a transmite spre publicare, in termen de maxim 48 de zile de la emiterea deciziei, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro, un anunt specific in acest sens;

Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica

Autoritatile contractante vor transmite catre A.N.R.M.A.P. informatiile solicitate cu privire la contractele atribuite in anul anterior, in format electronic, potrivit formatului standardizat disponibil prin intermediul SEAP, cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecarui an.

Actiunile introduse in instanta de A.N.R.M.A.P., potrivit art. 2961 din O.U.G. nr. 34/2006, sunt scutite de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

A fost abrogata Anexa nr. 2 cuprinzand modelul de raport annual.

Pentru Juridice.ro, VASS Lawyers

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică