Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Obligație solidară de plată a taxei judiciare de timbru și acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii unui singur petent. Consecințe


21 februarie 2019 | Cristina RĂCHITĂ

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Opinii, Procedură civilă, SELECTED
Cristina Răchită

Cristina Răchită

Atunci când cererea de chemare în judecată, calea ordinară sau extraordinară de atac a fost introdusă de două sau mai multe persoane împreună, existând coparticipare procesuală activă pentru faza procesuală în discuție, taxa judiciară de timbru este datorată în solidar de către petenți, potrivit art. 35 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013: În cazul cererilor sau al acţiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună sau dacă drepturile ori obligaţiile lor au aceeaşi cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, taxa judiciară de timbru se datorează în solidar.

Potrivit reglementărilor procedurale în materie de coparticipare procesuală (60 alin. 1 din Codul de procedură civilă), actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu le pot profita celorlalţi şi nici nu îi pot prejudicia.

Potrivit art. 1455 alin. 2 din Codul civil, Hotărârea judecătorească pronunţată în favoarea unuia dintre codebitorii solidari profită şi celorlalţi, cu excepţia cazului în care s-a întemeiat pe o cauză ce putea fi invocată numai de acel codebitor.

Dacă instanța a acordat acelui petent care a formulat cerere de scutire a taxei judiciare de timbru această facilitate, ea se reflectă exclusiv asupra lui, nu și asupra celui/ celor obligați împreună cu el, care nu a/ au formulat o asemenea cerere și datora/ datorau, solidar, această taxă de timbru în solidar.

Scutirea se acordă prin hotărâre judecătorească (încheiere) și privește o cauză (lipsa mijloacelor materiale) ce putea fi invocată doar de petentul care a formulat cererea de ajutor public judiciar pentru sine, dat fiind principiul disponibilității (art. 9 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 24.03.2017: Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor).

Așadar, petenții nu s-ar afla în ipoteza de la art. 60 alin. 2 din Codul de procedură civilă: Cu toate acestea, dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor ori pârâţilor, actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviinţate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură profită şi celorlalţi. Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalţi, se va ţine seama de actele cele mai favorabile, pentru că nici natura raportului juridic, nici vreo dispoziție a legii nu impune extinderea efectelor hotărârii de scutire de la plata taxei de timbru asupra altui petent sau altor petenți, care nu a/ au formulat cerere în acest sens.

Dacă o instanță de fond ce a acordat o astfel de scutire pentru un singur debitor solidar a purces la soluționarea cauzei, neconsiderând că alt debitor solidar sau ceilalți debitori solidari trebuie să plătească taxa de timbru, sancțiunea anulării acțiunii neputându-se dispune decât de instanța de fond, care a omis să invoce din oficiu chestiunea netimbrării, atunci instanța de control judiciar, sesizată cu această chestiune ori chiar din oficiu, poate să oblige prin hotărâre debitorul solidar nescutit ori, după caz, debitorii solidari nescutiți în precedent de la obligația de plată a taxei de timbru pentru etapa procesuală anterioară, la achitarea acesteia, potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013: În situaţia în care instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu.

Considerăm că o cerere de ajutor public judiciar nu se putea formula de către debitorul solidar nescutit decât în fața instanței inițiale, a cărei hotărâre este supusă cenzurii instanței de control judiciar, prin interpretarea sistematică și logică a dispozițiilor art. 38 din O.U.G. nr. 80/2013 cu cele ale art. 11 alin. 1 din O.U.G. 51/2008: Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente pentru soluţionarea cauzei în care se solicită ajutorul.  Și art. 12 alin. 1: Ajutorul public judiciar se acordă oricând în cursul judecăţii, de la data formulării cererii de către persoana interesată, şi se menţine pe tot parcursul etapei procesuale în care a fost solicitat.

Câtă vreme acel debitor solidar ori acei debitori solidari nescutit/ți nu a/au  învestit instanța de control judiciar cu o cale de atac (nefiind persoană/e interesată/e stricto sensu de soluționarea cauzei în noua fază procesuală), în calitatea pe care o au în calea de atac, de intimat/ți, nu poate/pot formula cerere de ajutor public judiciar pentru plata taxei de timbru datorată în faza procesuală anterioară, cerere care să fie de competența instanței de control judiciar.

Nu excludem, desigur, ipoteza în care debitorul/ debitorii solidar/i nescutit/ți în faza procesuală anterioară ar formula calea de atac, caz în care pot beneficia, la cerere, de ajutorul public judiciar exclusiv pentru calea de atac respectivă.

Considerațiile de mai sus, privitoare la inexistența beneficiului scutirii acordate coparticipantului solicitant pentru coparticipanții debitori solidari, sunt confirmate de soluția adoptată prin Minuta întâlnirii reprezentaților Consiliului Superior al Magistraturii cu președinții Secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel din 11-12 mai 2017, pe care o redăm:

Titlul problemei de drept:

Modalitatea de soluţionare a cererilor privind ajutorul public judiciar în cazul unei coparticipări facultative sau obligatorii, atunci când prin rezoluţie s-a fixat o taxă de timbru ce urmează a fi achitată în solidar de către coparticipanţi, iar numai unul (sau numai unii dintre aceştia) formulează cererea de acordare a beneficiului ajutorului public (numai această persoană/aceste persoane încadrându-se în dispoziţiile legale)

Materia: drept civil
Subcategoria: alte tipuri de cauze
Obiect ECRIS: cerere de ajutor public judiciar
Acte normative incidente: art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013
Cuvinte cheie: ajutor public judiciar, coparticipare procesuală

Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, în cazul cererilor sau al acțiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună sau dacă drepturile ori obligațiile lor au aceeași cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, taxa judiciară de timbru se datorează în solidar. Caracterul strict personal al dreptului de ajutor public judiciar este relevant şi în ipoteza coparticipării procesuale, dacă numai unul dintre reclamanţi este îndreptăţit la acordarea ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru. Într-o asemenea ipoteză, efectul admiterii cererii de ajutor public judiciar sub forma scutirii de plata taxei judiciare de timbru în persoana unuia dintre reclamanţi nu se produce şi asupra celorlalţi coparticipanţi, ci, dimpotrivă, acestora le va reveni obligaţia achitării integrale a taxei judiciare de timbru datorate. Prin urmare, toţi reclamanţii trebuie să întrunească condiţiile de acordare a ajutorului public judiciar şi, desigur, să învestească instanţa cu o asemenea cerere, pentru a conduce la soluţia exonerării lor de executarea obligaţiei solidare de achitare a taxelor judiciare de timbru. Dacă reclamanții cărora le-ar reveni obligația de plată a taxei judiciare de timbru și în privința cărora nu sunt îndeplinite condițiile acordării ajutorului public judiciar nu achită taxa respectivă, cererea de chemare în judecată se va anula în parte.

1. În majoritate, participanții au agreat soluția expusă în opinia INM, apreciind că exonerarea de la plata taxei de timbru vizează numai coparticipantul îndreptățit la acordarea ajutorului public judiciar și care a învestit instanța cu o atare cerere. Efectele admiterii cererii de ajutor public judiciar nu se extind și asupra coparticipanților care nu au formulat o astfel de cerere sau care, deși au formulat-o, nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului public judiciar, oricare dintre aceștia putând fi ținut, ca efect al solidarității, la plata integrală a taxei judiciare de timbru stabilite de instanță. Neplata taxei judiciare de timbru de către coparticipanții care nu beneficiază de ajutor public judiciar atrage anularea parțială a cererii în ceea ce-i privește. În ipotezele de coparticipare procesuală obligatorie, atragerea în proces a coparticipanților cu privire la care a operat anularea cererii de chemare în judecată pentru neplata taxei judiciare de timbru se va realiza în temeiul dispozițiilor art. 78 C. proc. civ. 2.

În majoritate s-a decis ca, în situația în care apelul este promovat de două sau mai multe persoane, iar numai una dintre acestea formulează cerere de ajutor public judiciar în privința taxei judiciare de timbru aferente cererii de apel, cerere ce este admisă, în sarcina celorlalți apelanți rămâne obligația achitării taxei judiciare de timbru. Dacă acești din urmă apelanți nu achită taxa judiciară de timbru, instanța de apel va admite, prin încheiere, excepția netimbării apelului promovat de către aceștia, iar, prin decizia finală prin care va soluționa fondul apelului, le va anula apelul.

În schimb, instanța de apel va soluționa apelul promovat de apelantul a cărui cerere de ajutor public judiciar a fost admisă. De asemenea, după admiterea, prin încheiere, a excepției netimbrării apelului promovat de apelanții ce nu întrunesc condițiile acordării ajutorului public judiciar și nu au înțeles să achite taxa judiciară de timbru, și până la momentul soluționării apelului formulat de cel căruia i s-a admis cererea de ajutor public judiciar, prin decizie, primii coparticipanți vor continua a fi citați în calitate de apelanți, prin raportare la art. 60 alin. (2) C. proc. civ.

În opinie minoritară, având în vedere caracterul solidar al obligației de plată a taxei de timbru, s-a apreciat că cererea de ajutor public judiciar nu poate fi admisă doar în privința unuia dintre coparticipanți, dacă cerințele acordării ajutorului public judiciar nu sunt îndeplinite în persoana tuturor coparticipanților, ipoteză în care se impune respingerea cererii de ajutor public judiciar ca neîntemeiată.

Deși confirmată soluția noastră, nefiind consemnate temeiurile de drept care au stat la baza deciziei majoritare mai sus citate, și întâlnind problema de drept în practică, am considerat necesare aceste clarificări, situația prezentată de noi având și particularitatea discutării chestiunii privind acoperirea prin plată a timbrajului de coparticipantul obligat sau de coparticipanții obligați solidar cu cel scutit de obligația de la plata taxei de timbru direct în fața instanței de control judiciar pentru faza anterioară a judecății, dacă instanța a cărei hotărâre urmează a fi cenzurată a omis să observe că scutirea nu avea efect pentru toți petenții din acțiunea sau calea de atac pe care a soluționat-o și s-a pronunțat pe o altă excepție decât cea a netimbrării ori, chiar, a soluționat calea de atac pe fond.

Este adevărat că ne-am bazat în parte raționamentul pe excepția de la art. 1455 alin. 2 din Codul civil, în lipsa altui text legal de referință de care să ne ancorăm. Nu am recurs din disperare la acel text, ci pentru că, deși cuprins în legea generală ce guvernează dreptul civil (predominante fiind normele de drept material în cuprinsul său), dispozițiile menționate au un vădit caracter procedural, referindu-se la efectele unei hotărâri judecătorești.

Însă credem și noi, alături de cititor, că o reglementare expresă în sensul celor de mai sus cuprinsă în normele care reglementează taxele judiciare de timbru (actualmente O.U.G. nr. 80/2013) ori în normele ce reglementează acordarea ajutorului public judiciar (actualmente O.U.G. nr. 51/2008) ar fi benefică pe viitor, mai degrabă decât doar redundantă.

Avocat Cristina Răchită

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică