Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Articole Drept comercial Dreptul Uniunii Europene Opinii Protecția consumatorilor SELECTED Studii

Noul trend sancționator preluat și de ANPC – amenzi calculate ca procent din cifra de afaceri

13 martie 2019 | Cosmin STAVARU, Andra TURTOI
Cosmin Stavaru

Cosmin Stavaru

Andra Turtoi

Andra Turtoi

În noua epocă tehnologică dominată de corporații gigant și procese automatizate, asigurarea unui nivel adecvat de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice devine o preocupare majoră a forurilor europene, un exemplu grăitor în acest sens fiind și Regulamentului general privind protecția datelor personale, [1] intrat în vigoare pe 25 mai 2018 (”GDPR”), care prevede sancțiuni de până la 4% din cifra de afaceri globală anuală a operatorului economic ce încalcă prevederile legale de protecție a datelor cu caracter personal (sau 20.000.000 EUR, în funcție de care valoare este mai mare).

De altfel, nu este singurul domeniu în care se reglementează o amendă calculată ca procent din cifra de afaceri, același regim fiind aplicabil în dreptul concurentei sau pentru anumite încălcări ale legislației în domeniul telecom, de exemplu. Toate acestea au în comun tocmai imperativul juridic al protecției consumatorului în cazul unor încălcări de o gravitate particulară sau cu privire la un aspect deosebit de sensibil.

Înscriind-se în această tendință, la începutul acestui an, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (”ANPC”) a publicat un proiect de ordonanță de urgență [2] (”Proiectul legislativ”) care prevede un regim sancționator similar, aplicabil cu caracter general în domeniul protecției consumatorului, prin care ANPC va putea aplica amenzi calculate ca procent din cifra de afaceri similar cu alte autorități, precum Consiliul Concurenței, ANSPDCP [3], sau ANCOM [4]. Dintre aceste autorități, doar Consiliul Concurenței aplică în mod obișnuit sancțiuni raportate la cifra de afaceri, dat fiind faptul că aceasta este regula privind sancționarea contravențiilor în domeniu. Din acest punct de vedere, ANPC pare să dorească să primească capacități de sancționare pe modelul Consiliului Concurenței.

Motivarea propunerii Proiectului legislativ [5] a fost în sensul asigurării unei discipline riguroase a pieței și a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori, întrucât, în prezent, actele normative din domeniul protecției consumatorilor prevăd un regim sancționator insuficient de sever pentru a descuraja eludarea de către operatorii economici a prevederilor legale din acest domeniu.

Având în vedere faptul că Proiectul legislativ aduce modificări aplicabile mai multor acte normative, respectiv Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor (”OG nr. 21/1992”), Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (”Legea nr. 363/2007”), Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (”Legea nr. 258/2017”), Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori (”Legea nr. 193/2000”) și Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (”Legea nr. 203/2018”), în continuare vom analiza implicațiile în raport cu fiecare dintre aceste acte normative:

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

1. Modificări aduse OG nr. 21/1992

Regimul sancționator propus

Proiectul legislativ dorește să stabilească un maxim al amenzii general aplicabil în cazul încălcărilor săvârșite de operatorii economici în relația cu consumatorii, de până la 2% din cifra de afaceri, cu excepția unor operatori specifici, pentru care amenda propusă este mai mare.

Astfel, încălcările realizate de furnizorii de servicii financiare sunt sancționabile cu amendă contravenţională de până la 3% din cifra de afaceri, iar cele ale furnizorilor de servicii de intermediere imobiliară, cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.

Mai mult, Proiectul legislativ prevede în mod expres situații specifice în care sancțiunea aplicată pentru o încălcare poate urca până la 4% din cifra de afaceri, anume:
a) împiedicarea exercitării atribuţiilor de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
b) vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale (în acest caz; în plus, se va propune şi închiderea definitivă a unității);
c) afectarea gravă și în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale (în acest caz; în plus, se va propune şi închiderea definitivă a unității);
d) săvârşirea repetată a contravențiilor;
e) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei precum și ca urmare a rămânerii definitive a hotărârilor instanței de judecată.

De remarcat faptul că sancțiunile de mai sus vin la pachet și cu o posibilă pierdere de reputație, întrucât toți operatorii economici sanctionati sunt obligaţi sa afişeze pentru o perioadă de 30 de zile o informare cu privire la măsurile aplicate de ANPC.

În cazul aplicării sancțiunii complementare de închidere definitivă a unităţii menționată la punctele b) și c) de mai sus, agentul constatator propune și conducătorii ANPC pot dispune, direct sau prin delegare, interzicerea de a mai desfășura activitățile prevăzute în Codul CAEN pentru care a fost sancționată societatea, pentru o perioadă de până la 3 ani, pentru societate, administrator și asociații societății (un caz interesant de repercutare a sancționării societății asupra asociaților săi).

Introducerea conceptului de ”mystery shopping”

Proiectul legislativ introduce o nouă metodă/ competență de investigare în arsenalul ANPC, anume “mystery shopping”, concept definit de Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (”Regulamentul 2017/2394”).

Astfel, prin ”mystery shopping” se înțelege competența ANPC de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta, studia, dezasambla în scopul de a detecta încălcări ale Regulamentului 2017/2394 și de a obține mijloace de probă.

Alte aspecte de interes

– Aviz de conformitate pentru alimente din țări terțe – În cazul produselor alimentare provenite din țări extracomunitare, operatorii economici sunt obligați să obțină de la ANPC un aviz de conformitate cu informațiile înscrise prin etichetare privind compoziția, înainte de punerea acestora pe piață.

– Dispoziții suplimentare pentru vânzările promoționale – Orice anunţ privind vânzările cu preț redus, preț promoțional, outlet, soldări, sau alte asemenea vânzări, trebuie să specifice obligatoriu data de debut şi data finalizării, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării cu preț redus în cazul în care această operaţiune nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare respectivă.

– Obligații suplimentare pentru asociațiile de consumatori – Asociațiile de consumatori vor informa anual ANPC cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent, adunările generale precum și situațiile economice.

2. Modificări aduse Legii nr. 363/2007

În baza Proiectului legislativ, amenda de până la 3% din cifra de afaceri va putea fi aplicată pentru:
a) practicile comerciale incorecte (e., cele contrare cerințelor diligenței profesionale și care sunt susceptibile să deformeze în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu [6]);
b) practicile comerciale agresive, inclusiv cele specifice din anexa nr. 1 la Legea 363/2007, paragraful „Practici comerciale agresive”; și
c) nerespectarea sancţiunii complementare de restituire a contravalorii produsului sau serviciului în termen de maximum 15 zile, dacă a fost dispusă.

Pe de altă parte, în cazul următoarelor contravenții, considerate mai grave, se va putea aplica o amendă de până la 4% din cifra de afaceri:
a) practicile comerciale înşelătoare, inclusiv cele specifice din anexa nr. 1 la Legea 363/2007, paragraful „Practici comerciale înșelătoare”; și
b) nerespectarea măsurilor dispuse de către ANPC.

Totodată, Proiectul legislativ abrogă o prevedere referitoare la individualizarea sancțiunii, care, în opnia noastră, ar fi trebuit menținută pentru a se asigura echitatea dispunerii anumitor măsuri, respectiv: ”Individualizarea sancţiunii se face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal[7].

3. Modificări aduse Legii nr. 258/2017

ANPC fiind autoritatea competentă să asigure aplicarea şi respectarea Legii nr. 258/2017 ce reglementează drepturile și obligațiile consumatorilor, atunci în legătură cu serviciile de plată aferente unui cont de plăti, prin Proiectul legislativ, ANPC propune și în cazul acestei legi introducerea unui regim sancționator bazat pe amenzi calculate în funcție de cifra de afaceri, după cum urmează:

a) 3% din cifra de afaceri pentru încălcările realizate de către prestatorii de servicii de plată;
b) 4% din cifra de afaceri pentru încălcările realizate de către instituţiile de credit.

În plus, același procent (4%) se aplică și în caz de neaducere la îndeplinire a obligațiilor suplimentare impuse de agenții ANPC în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei.

4. Modificări aduse Legii nr. 193/2000

Proiectul legislativ aduce completări în ceea ce privește prerogativele instanței care constată existenţa clauzelor abuzive în contract. Astfel, pe lângă măsurile existente până acum (obligarea profesionistului să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale), se adaugă altele noi și anume, profesionistul (i) nu va mai avea posibilitatea inserării clauzelor respective în noile contracte pe care urmează să le utilizeze în cadrul activităţii profesionale și (ii) va fi obligat să restituie către consumatori toate sumele percepute in temeiul unor clauze abuzive.

În plus, se instituie sancțiunea amenzii de până la 5% din cifra de afaceri pentru încălcarea interdicției legale de a stipula clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Aceasta este sancțiunea maximă prevăzută de Proiectul legislativ și reprezintă o creștere potențial astronomică față de maximul actual al amenzii pentru această faptă, care este de 1.000 lei [8].

5. Modificări aduse Legii nr. 203/2018

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 203/2018 la data de 24 august 2018 s-a instituit posibilitatea pentru contravenient de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.

Proiectul legislativ, întrucât dorește să instituie un regim sancționator mai aspru pentru operatorii economici care încalcă regulile de protecție a consumatorilor, urmează să excepteze de la posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii acei operatori economici sancționați în baza:
– actelor normative menționate anterior la puntele 1 – 3, respectiv OG nr. 21/1992, Legea nr. 363/2007 și Legea nr. 258/2017;
– Ordonanţei de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și
– Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile.

6. Stadiul actual al Proiectului legislativ

În data de 5 februarie 2019, ANPC a organizat o dezbatere publică [9] asupra Proiectului legislativ, la care au participat diverși reprezentanți ai mediului de afaceri. Principalele critici ale Proiectului legislativ aduse în discuție au vizat următoarele aspecte:
– regimul sancționator propus este prea dur în cazul unur abateri minore;
– nu a fost implementată o procedură clară de control și nici modalități de individualizare a cuantumului amenzii;
– nu este definit conceptul de ”cifra de afaceri” [10];
– înăsprirea sancțiunilor trebuie implementată după alinierea și clarificarea cadrului legislativ actual de protecție a consumatorilor;
– nu este clar fundamentată urgența adoptării Proiectului legislativ.

7. Contextul european

La nivelul Uniunii Europene, în luna aprilie a anului trecut a fost publicată o propunere de Directivă [11] având drept scop o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii Europene de protecție a consumatorilor, precum și modernizarea normelor aplicabile în acest domeniu (”Propunerea de Directivă”).

Conform Propunerii de Directivă, statele membre ar trebui să prevadă aplicarea unor amenzi de cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală a comerciantului în cazul încălcărilor sancționate prin Regulamentului 2017/2394. În mod concret, posibilitatea aplicării unui astfel de regim sancționator mai aspru este incidentă în cazul „încălcărilor pe scară largă” și „încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii”, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul 2017/2394[12], implicând efecte ce depășesc planul local – național al unui singur stat membru. .

În acest context, România va trebui să asigure transpunerea acestei Propuneri de Directivă, în forma în care aceasta va fi adoptată, urmând a fi introduse sancțiuni raportate la cifra de afaceri și pentru alt tip de încălcări față de cele menționate în Proiectul legislativ.


[1] Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
[2] Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor.
[3] Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.
[4] Autoritatea Națională pentru Administrare si Reglementare in Comunicații.
[5] Disponibil aici.
[6]   Art. 2 lit. m) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor definește consumatorul  mediu drept consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent şi precaut, ţinând seama de factorii sociali, culturali şi lingvistici.
[7] Art. 17 alin. (3) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor  .
[8] Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.
[9]  Disponibil aici.
[10] Spre exemplu, în domeniul dreptului concurenței conceptul de cifră de afaceri cunoaște o reglementare detaliată. 
[11] Disponibil aici.
[12] Disponibil aici.


Av. Cosmin Stavaru
Partner BONDOC ȘI ASOCIAȚII

Av. Andra Turtoi
Associate BONDOC ȘI ASOCIAȚII

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership