Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Flux informații

Consiliul de Mediere. Sedinta din 12 august 2009

20 august 2009 | JURIDICE.ro, Iulian Urban

Consiliul de Mediere s-a intalnit in sedinta in data de 12 august 2009. Rezumatul a fost redactat de membrii si membrii alesi ai Consiliului de mediere, ca urmare a discutiilor purtate in cadrul intalnirii din 12 august 2009, informeaza presedintele Consiliului de mediere, Anca Elisabeta Ciuca:

„I. NOV. 2oo8

Consiliul de Mediere ( in continuare indicat cu prescurtarea CM ) a demarat procedura desfasurarii alegerilor noilor membri ai CM, conform prevederilor legale si regulamentare, adoptand in acest sens Hotararea nr.1285 / 02.11.2oo8 de aprobare a Regulamentului privind alegerea membrilor CM si Hotararea nr.1286 / 2.11.2oo8 privind stabilirea datei alegerilor.

Mentiune speciala: Natura juridica a acestor hotarari este cea de acte administrative si puteau sa fie atacate la instanta de contencios de catre persoanele interesate, in termenul limita de 6 luni, calculat de la data adoptarii.  In acest interval nu s-a inregistrat vreo actiune de anulare a hotararilor, astfel ca ele isi produc efectele in mod legal si obligatoriu.

II : APR. 2oo9

CM adopta Hotararea nr.1597 / 12.o4.2oo9  de prelungire a datei de depunere a mandatelor de reprezentare si a candidaturilor, cu motivatia ca, la data stabilirii calendarului alegerilor, nu s-a avut in vedere ca intervalul de timp pentru depunerea acestor acte, va include Saptamana Mare cu cele mai importante sarbatori ale crestinismului, sarbatorile pascale.

Mentiune speciala: Nici aceasta hotarare nu a fost atacata, in termenul de 3o de zile de la data afisarii, nici ulterior, astfel ca si aceasta hotarare si-a produs, in mod legal, efectele.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

III : APR- MAI. 2oo9

  1. 1. In data de 29.04.2009, Comisia pentru validarea candidaturilor analizeaza  dosarele de candidatura depuse. Conform procesului verbal dintr-un nr.  de  26  de   candidaturi, se resping 14.

Impotriva deciziilor de respingere, se formuleaza contestatii la Comisia pentru solutionarea contestatiilor , dintre care 9 se resping si  4 se admit, ca urmare a completarii documentelor , in final buletinele de vot continand un nr. de  15 candidati.

Din continutul proceselor–verbale ale Comisiilor mai sus amintite, datand din 29.04.2009 si, respectiv 6.o5.2oo9, intocmite si comunicate MJLC, rezulta ca respingerea este motivata cu neintrunirea conditiilor stabilite prin art. 8 din Hot. nr. 1285/2oo8, fie prin lipsa documentelor care sa ateste conditiile fixate prin Regulamentul neatacat, fie prin depunerea unor documente care, dupa verificarile efectuate, nu au putut sa fie luate in considerare.

In acest sens, au fost adoptate deciziile nr. 167/, 168/ si 169/19.o5.2oo9, prin care nu s – au recunoscut certificatele eliberate de catre firma S.C. Human Tool Kit SRL, pentru doua considerente:

  • Certificatele in cauza confirmau participarea la un curs de formare  initiala de mediator, necesar conform legii pentru obtinerea autorizatiei de mediator. Or , cunostintele teoretice prevazute ca si conditie obligatorie pentru membrii CM in art. 17 alin. 6 din Legea nr. 192 / 2oo6, precum si in art. 2 alin 2 din Hot. Nr 1285 / 2.11.2oo8 ( neatacata si neanulata, in consecinta obligatorie!) presupun, conform prevederilor art.  8 lit d  din   Hot. Nr 1285 / 2.11.2oo8   un nr. de 8o de ore de formare profesionala in domeniul medierii, in cadrul altor cursuri decat cel  de formare initiala ca mediator, necesar autorizarii ca mediator. Astfel, art. 8 precizeaza printre altele, ca si conditii cumulative atat conditia de a fi mediator autorizat cat si conditia de a avea 80 de ore de pregatire teoretica in domeniul medierii.
  • Coroborand datele din certificatele respective cu datele din documentele aflate in arhiva CM, ca urmare a obligatiei de comunicare de catre fiecare furnizor de formare a listei persoanelor participante la curs, a celor examinate si a rezultatelor obtinute, s – a constatat ca depunatorii certificatelor nu se regasesc in documentele comunicate catre CM de catre firma susprecizata.

Pentru aceste considerente nu au putut sa fie luate in considerare orele de pregatire profesionala atestate prin aceste certificate, astfel ca si contestatiile persoanelor in cauza au fost respinse.

Firmei care a eliberat certificatele in cauza, i s-a comunicat decizia de atentionare  nr.168 / 19.o5.2oo9.

  1. 2. Dupa constatarea neregulilor in cazul certificatelor care au avut drept rezultat emiterea deciziilor susprecizate, la CM s-a inregistrat a treia demisie  din totalul de 9 membri ai consiliului, astfel ca, incepand cu data de 15.o5.2oo9, CM nu mai putea adopta nicio hotarare valabila, din lipsa cvorumului de  7 persoane, prevazuta de Legea 192/2oo6, nici macar aceea de a stopa procedura de desfasurare a alegerilor.

Lipsa unei reglementari care sa prevada posibilitatea pentru CM de a avea membrii supleanti a permis ca prin decizia unilaterala a  unui membru al CM de a demisiona, ca protest fata de nerecunoasterea unor certificate de formare si  respingerea  unor candidaturi,  activitatea CM ca for decizional sa fie blocata.

  1. 3. Membrii  CM, constatand imposibilitatea CM de a adopta orice hotarare valabila, redacteaza  scrisoarea nr.1o69 / 2oo9 catre MJLC, solicitand sprijin pentru constituirea  comisiei de validare a alegerilor.

In raspunsul cu nr.57442 / 18.o5.2oo9, MJLC subliniaza imposibilitatea ministerului de a interveni in procedura de desfasurare a alegerilor, tinand cont de principiul autonomiei CM, consacrat prin Legea 192 / 2oo6, dar mentioneaza ca va supune atentiei Guvernului problema semnalata, pentru identificarea unei solutii cat mai rapide.

Mentiune speciala: din luna mai pana in prezent, nici Guvernul, nici MJLC nu a mai comunicat vreun raspuns sau solutie la solicitarile facute in materia medierii.

4. In data de 22.o5.2oo9, cei 6 membrii ai CM si comisia permanenta a CM, comisie care – si desfasoara legitim activitatea, conform prevederilor legale si regulamentare, analizeaza situatia existenta in preziua alegerilor, constatand urmatoarele:

A ) Hot. nr.1285/2.11.2oo8 prin care s-a aprobat  Regulamentul de desfasurare a alegerilor, nu a fost atacat in termenul limita de 6 luni, de catre vreo persoana interesata, in consecinta el isi produce legal efectele juridice, ceea ce inseamna ca toate dispozitiile privind data si procedura de desfasurare a alegerilor sunt valabile si obligatorii!

B ) Singurele actiuni intentate in justitie in legatura cu procedura alegerilor, sunt in nr. de 2 (doua) si au ca obiect anularea deciziilor de respingere a candidaturilor.

Motivul respingerii candidaturilor a fost prezentat la pct. III / 1 din prezenta analiza.

Mentiune speciala : Pana in prezent nu s-a pronuntat vreo hotarare in dosarele contestatorilor si nici nu s-a dispus suspendarea sau anularea alegerilor, astfel cum au cerut contestatarii.

C ) Un numar de 11 asociatii profesionale  au desemnat fiecare cate un reprezentant dintre care urmau sa fie numiti cei 3 membri ai comisiei de validare a alegerilor,  concluzionand , in consecinta, ca aceste persoane pot sa compuna, in mod valabil, comisia de validare.

Aceasta solutie aleasa incalca 2 conditii de forma prevazute in Regulament, si – anume:

a) In loc de 3 membri selectati din cei 11 reprezentanti ai asociatiilor profesionale, comisia a fost constituita din toate cele 11 persoane nominalizate de catre asociatiile profesionale.

Punctul de vedere al membrilor CM si comisiei permanente: Tinand cont de atributiile comisiei de validare – de a asigura legalitatea si corectitudinea desfasurarii alegerilor si a rezultatului acestora – un numar mai mare si cu o reprezentare larga a mediatorilor, din moment ce aceste persoane au fost desemnate de catre asociatiile profesionale ale mediatorilor, insumand 11 persoane, va fi in masura sa inlature suspiciunile legate de corectitudinea activitatii comisiei;

b)    In loc de membri numiti de catre CM, acestia sunt desemnati de catre si din randul mediatorilor, fiind astfel inlocuita decizia  CM, cu vointa democratica a mediatorilor, prin participarea tuturor celor interesati.

Mentiune speciala : avand in vedere ca incalcarea acestor conditii de forma nu este prevazuta de lege sub sanctiunea nulitatii absolute, orice persoana care invoca nelegalitatea desfasurarii alegerilor pe aceste doua considerente, trebuie sa indice care drept i s-a incalcat sau ce interes legitim i s-a vatamat prin aceasta componenţa a comisiei, ceea ce nu s-a relevat, pana in prezent, de catre nicio persoana.

In consecinta, punand in cumpana interesul legitim general al mediatorilor si viitorilor mediatori, de a nu se bloca activitatea CM, incapabil sa mai adopte hotarari valabile, legale, in lipsa cvorumului de 7 membri, la care se adauga argumentul componenţei comisiei de validare care inlatura suspiciunea unui scop nelegitim: de a se frauda alegerile, intrucat comisia va avea nu 3, ci 11 membri, iar acestea nu sunt numite de catre CM, ci desemnate de catre mediatori,

D)   Conform principiului autonomiei CM, consacrat in Legea 192/2006 si recunoscut de MJLC, CM are autoritatea si responsabilitatea in asigurarea continuitatii CM

Membrii CM si comisia permanenta a CM au concluzionat ca alegerile fixate pentru data de  23.o5.2oo9, se pot desfasura conform procedurii, cu aceasta componenta a comisiei de validare a alegerilor.

5. In ziua alegerilor, dintre cele 11 persoane desemnate sa faca parte din comisia de validare a alegerilor, s-a retras o singura persoana, reprezentantul UNMR, dupa aproximativ 45 de minute de la inceperea activitaţii in comisie, afirmand  ca alegerile ţinute sub supravegherea acestei comisii sunt nelegale, dar fara sa motiveze ce drepturi i se incalca in acest mod si nici ce interese legitime ii sunt vatamate. Un reprezentant al unei alte asociatii nu s-a prezentat. Toate celelalte 9 asociatii profesionale insumand 229 de mediatori au decis continuarea alegerilor si formarea comisiei de validare a alegerilor .

In consecinta, comisia de validare s-a constituit, in final, din 9 persoane, iar modul de desfasurare a alegerilor si rezultatul acestora, s-a consemnat in procesele – verbale care au fost facute publice si nefiind contestate, s-au comunicat, in termenul legal de 5 zile, ministerului competent, in vederea validarii.

Mentiune speciala: pana in prezent nu s-a inregistrat vreo actiune intentata in  instanta pentru anularea rezultatelor alegerilor din 23.o5.2oo9, in contradictoriu cu CM.

Singurul demers facut public, prin afisare pe site, este solicitarea  asociatiei profesionale UNMR adresata MJLC si inregistrata cu nr.  60719/25.05.2009 , prin care solicita invalidarea celor alesi ca membri ai CM in data de 23.o5.2oo9.

Analizandu-se motivele invocate in aceasta solicitare de invalidare, pentru fiecare motiv invocat s-a formulat un punct de vedere, astfel:

(1) Alegerile s-au tinut, desi CM nu mai putea adopta hotarari valabile, din lipsa de cvorum.

Punct de vedere: CM nu a mai adoptat nicio hotarare de la data celei de-a treia demisii, alegerile s – au desfasurat in baza Regulamentului adoptat in nov.2oo8, iar componenta comisiei a fost analizata de catre membrii CM si reprezentantii asociatiilor profesionale si acceptata de catre toti cei 339 de mediatori, care si-au exercitat dreptul de vot.

(2).Art. 2o din Hot. nr. 1285/2.11.2oo8 s a incalcat si prin lipsa celor doi reprezentanti  ai ministerului, care trebuiau sa compuna comisia.

Punct de vedere: CM a solicitat in scris Ministerului Justiţiei, desemnarea a doi reprezentanti, dar ministerul nu a raspuns acestei solicitari.

In consecinta, nu poate invalida alegerile pe acest considerent, intrucat, conform unui principiu de drept, nimeni nu – si poate invoca propria-i culpa, pentru a-si motiva o decizie.

Mentiune speciala: aceasta prevedere regulamentara oricum este neavenita si se va supune dezbaterii mediatorilor pentru a fi abrogata, pentru urmatoarele considerente:

1. Incalca principiul autonomiei corpului profesional al mediatorilor consacrat prin Legea 192 / 2oo6 si

2. CM nu poate impune unei autoritati publice administrative vreo obligatie, fara acordul expres al acesteia; or MJLC a refuzat sa se implice in elaborarea si avizarea regulamentelor adoptate de catre CM, tocmai pe considerentul ca, in felul acesta s – ar incalca principiul autonomiei CM, prevazut in Legea 192  2oo6.

(3). Existenta unor mandate de reprezentare pentru exprimarea dreptului de vot care ridica suspiciuni sub aspectul valabilitatii, intrucat au prea putine elemente de identificare, respectiv numai nume si prenume.

Punct de vedere: intrucat toate mandatele sunt semnate in original, ele pot fi verificate de catre orice persoana interesata si atacate in vederea anularii lor, cu consecinta fireasca a modificarii rezultatelor alegerilor, in masura in care o autoritate competenta anuleaza mandatul atacat.

Mentiune speciala: comisia de validare in mod corect a respins solicitarea facuta de reprezentantul UNMR de a verifica valabilitatea mandatelor sub aspectul corespondentei lor cu datele reale, intrucat acest atribut nu intra in competenta comisiei.

Toate mandatele de reprezentare au fost verificate de Comisia de validare a candidaturilor, sub aspectul identificarii mandantului si a mandatarului, precum si al indeplinirii condiţiilor de forma precizate prin Hotararea nr.1285.

Pana in prezent nu s-a inregistrat nicio solicitare la CM pentru a pune la dispozitia unei autoritati vreun mandat nominalizat a nu fi valabil.

(4). Nelegalitatea respingerii unor dosare de candidatura in raport cu prev. art. 8 din Regulamentul adoptat prin Hot. nr. 1285/2oo8 a CM.

Punct de vedere : respingerea unui nr. de 11 candidaturi s – a axat pe neindeplinirea conditiilor prev. de lege si de regulamentul neatacat si neanulat, in consecinta obligatoriu, potrivit motivatiilor prezentate la pct. III / 1 din prezentul material.

PROPUNERI  FACUTE IN URMA PREZENTEI ANALIZE:

1. Prezenta analiza sa fie facuta publica prin afisare pe site-ul CM si comunicata fiecarei asociatii profesionale , cu rugamintea de a analiza continutul acesteia si de a comunica, in termen de 7 zile, comisiei permanente a CM, punctul de vedere in raport cu cele expuse, respectiv in raport cu propunerile mai jos precizate.

2. Afisarea pe site-ul CM a tuturor actelor la care se face referire in aceasta analiza, pentru a putea fi verificate pentru conformitate cu cele sustinute.

3. Afisarea pe site-ul CM a datelor fiecarui dosar inregistrat la instanta de judecata, avand ca obiect orice contestatie legata de modul de desfasurare a alegerilor, de respingere a candidaturilor sau orice alt aspect care priveste validarea alegerilor, inclusiv a dosarului de contencios prin care a fost chemat in judecata MJLC pentru a fi obligat la comunicarea unui raspuns la solicitarea de validare a alegerilor.

4. Redactarea unei noi solicitari la adresa MJLC, prin care sa se arate ca atata timp, cat actele puse la dispozitia ministerului, nu au fost atacate in instanta si – n consecinta nici anulate, ministerul este obligat sa valideze membrii alesi prin vointa celor 338 de mediatori.

Scrisoarea sa fie insotita de pozitia exprimata de catre asociatiile profesionale si de catre oricare dintre mediatorii interesati de deblocarea activitatii CM, in termenul de 7 zile acordat studiului actelor afisate pe site.

5. Redactarea unor scrisori care sa incunostiinteze despre blocajul in care se afla institutia medierii, catre toate forurile care au competente in acest domeniu: presedintele statului, primul ministru, cele 2 camere ale parlamentului, europarlamentari, comisia europeana cu rugamintea de a ne ajuta cu solutii rapide si concrete de deblocare.

La sedinta au fost prezenţi: Anca Elisabeta Ciuca, Adi-Constantin Gavrila, Adina Elena Nica, Mihail Neagoe, Daniela Popoviciu, Ioana Adina Stoica, Katalin Barbara Kibedi, Carmen Fiscuci, Daniel Vieru si Nicoleta Ionescu.”

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale