Secţiuni » Arii de practică » Business » Drept comercial
Drept comercial
ConferinţeCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Proiectul legii privind insolventa persoanelor fizice
19.08.2009 | JURIDICE.ro, Iulian Urban

Secţiuni: Drept comercial, Insolvență, Opinii
JURIDICE - In Law We Trust

De mai bine de 8 luni de zile, alaturi de profesorul Gheorghe Piperea, am fost sustinatorul neconditionat al legii privind insolventa persoanelor fizice, ca masura viabila pentru Romania. Am dezbatut acest subiect. M-am referit si la legea americana a falimentului pentru persoane fizice.

Lucrand in domeniul colectarii debitelor, inteleg faptul ca o asemenea lege este imperios necesara pentru protectia romanilor care au credite la banci fata de presiunea creditorilor bancari catre care nu isi mai pot permite plata restantelor, fara sa fi ajuns in stare de incetare de plati din vina sau culpa lor.

Ei bine, astazi 19 august 2009, am ajuns la un acord cu profesorul Gheorghe Piperea, si am decis sa promovez in Senat, forma finala a proiectului de lege, care este o adaptare romaneasca a realitatii functionale a legilor similare din USA sau Germania, asa cum apare el mai jos.

UPDATE 28 august 2009. Proiectul de lege va fi discutat in sedinta Comisiei Juridice a Asociatiei Romane a Bancilor din data de 31.08.2009.

*

*         *

Avand in vedere actuala situatie economica in care numarul debitorilor persoane fizice a cunoscut aprecieri considerabile, atat in postura de restantieri ai institutiilor de credit, cat si in postura de restantieri ai diversilor furnizori de produse si servicii,

In scopul asigurarii unei duble protectii cu referire directa atat la creditorii privilegiati ale caror creante impotriva debitorilor se incearca a fi acoperite intr-un cadru judiciar adecvat, cat si la debitorii de buna credinta a caror reinsertie sociala va putea fi corect realizata,

In conditiile realizarii unui cadru legislativ care sa reglementeze clar procedura insolventei persoanelor fizice cu referire stricta la destinatarii legii si persoanele carora li se aplica procedura, scopul procedurii, definirea anumitor termeni, procedura propriuzisa si deschiderea acesteia, participantii la procedura si efectele deschiderii acesteia, procedura de observatie, formele procedurii ( falimentul, reorganizarea) si inchiderea acesteia, precum si jurisdictia incidenta,

Raportat la faptul ca insolventa persoanei fizice este legiferata si corect aplicata atat in state membre ale Uniunii Europene, cat si in alte state dezvoltate,

Astfel,

In temeiul Art. 74 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile art. 85 alin.[2] din Regulamentul Senatului republicat, inaintam prezentul proiect de lege.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN
Grupul Parlamentar al PDL din Senat

“LEGE privind insolventa persoanelor fizice”

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

Capitolul 1
Domeniul si scopul legii

Art. 1. Destinatarii legii si persoanele care aplica procedura
(1)Prezenta lege se aplica debitorilor care se afla in stare de insolventa declarata de instanta competenta.
(2)Pot fi supuse procedurii insolventei prevazute de prezenta lege si persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau cele cu capacitate de exercitiu restrinsa aflate in situatia de la alin. (1), care vor sta in justitie in procedura prevazuta de prezenta lege prin reprezentantii lor legali.
(3) Pot fi supuse falimentului personal si persoanele fizice care exercita, de drept sau in fapt, conducerea unor persoane juridice aflate in procedura insolventei prevazute de Legea nr.85/2006, precum si persoanele fizice care au intervertit in mod fraudulos afacerile unei persoane juridice in afaceri proprii.
(4) Creditorii acceptati in lista creditorilor participa la procedura reglementata de prezenta lege fie individual, fie in in mod colectiv, prin intermediul reprezentantului creditorilor.
(5) Prezenta lege se aplica de organele procedurii si de debitor.

Art.2. Scopul procedurii
(1) Procedura insolventei instituita conform prezentei legi are ca scop acoperirea creantelor contra debitorului.
(2) In vederea acoperirii creantelor si a reinsertiei sociale si economice a debitorului de buna credinta, acesta va putea propune un plan. Un plan confirmat in baza dispozitiilor prezentei legi va fi implementat de debitor sub supravegherea administatorului judiciar si sub controlul judiciar periodic al instantei.
(3) In caz de faliment personal, bunurile debitorului vor fi lichidate in vederea acoperirii datoriilor sale. Debitorul care cu buna credinta a cerut sau a acceptat deschiderea procedurii insolventei va putea fi descarcat total sau partial de datoriile anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii, daca bunurile sale sunt insuficiente pentru plata intregii mase credale si daca instanta i-a acordat, in conditiile prezentei legi, beneficiul scuzabilitatii.
(4) In caz de faliment personal, debitorul aratat la alin.(2) va putea beneficia de un drept de abitatie asupra locuintei individuale sau familiale, pe toata perioada procedurii, precum si pe o perioada ulterioara decisa de instanta, daca locuinta respectiva va fi fost vinduta in cadrul procedurii.
(5) Debitorul de buna credinta care, fie prin plan, fie prin plata anticipata, a acoperit un minim de 75% din valoarea totala a creantelor acceptate in lista creditorilor, va beneficia de inchiderea anticipata a procedurii si de stergerea din toate registrele de publicitate si evidentele publice a consecintelor juridice ale insolventei.
(6) Debitorul de rea-credinta si debitorul fraudulos vor putea fi sanctionati, in conditiile prezentei legi, odata cu inchiderea procedurii, precum si pentru bancruta frauduloasa, cu interdictii si decaderi profesionale. Dreptul de abitatie prevazut la alin.(4) va putea fi acordat de instanta unui astfel de debitor numai in conditii exceptionale, cind debitorul sau familia acestuia ar putea fi supusi unui pericol grav in caz de evacuare, si numai limitat la o perioada de maxim 3 luni de la data vinzarii locuintei.

Art. 3. Definitii
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) insolventa reprezinta imposibilitatea debitorului de a acoperi datoriile sale banesti exigibile, fie datorita supra-indatorarii, fie datorita lipsei de lichiditati;
b) falimentul personal reprezinta procedura de lichidare a bunurilor debitorului in vederea acoperirii creantelor inscrise in lista creditorilor;
c) falimentul scuzabil reprezinta falimentul personal pentru care instanta a acordat, la cererea debitorului, beneficiul scuzabilitatii, dupa ce va fi constatat ca falimentul personal nu se datoreaza culpei grave, relei credinte sau fraudei debitorului, ci unor conjuncturi economice si sociale nefavorabile;
d) debitorul este persoana fizica, simplu particular, precum si persoana fizica ce exercita, individual sau in asociere cu alte persoane fizice, una sau mai multe profesii;
e) desesizarea reprezinta limitarea capacitatii de exercitiu a debitorului, consecutiva falimentului personal; cu exceptia actelor juridice strict personale ale debitorului precum si a actelor juridice relative la drepturile sale personal-neptrimoniale, toate actele juridice ale debitorului vor fi semnate sau, dupa caz, asumate, de lichidator, in calitate de reprezentant legal al debitorului; de asemenea, cu exceptia drepturilor procesuale cu caracter exorbitant, toate drepturile procesuale ale debitorului vor fi exercitate si toate obligatiile sale procesuale vor fi asumate de lichidator, in calitate de reprezentant judiciar al debitorului;
f) administratorul judiciar reprezinta practicianul in insolventa desemnat de instanta, in conditiile OUG nr.86/2006, sa supravegheze actele juridice si activitatea debitorului in perioada de observatie si, respectiv, in perioada de reorganizare; administratorul judiciar este, de asemenea, reprezentantul judiciar al debitorului, in sensul art. 87 pct. 5 C.proc.civ., cu exceptia cazurilor in care debitorul isi exercita, personal sau prin mandatar, drepturi procesuale cu caracter exorbitant;
g) lichidatorul judiciar reprezinta practicianul in insolventa desemnat de instanta, in conditiile OUG nr.86/2006, sa reprezinte legal debitorul si sa efectueze operatiunile de lichidare si de distributie a sumelor rezultate din lichidare in procedura de faliment personal; lichidatorul judiciar este, de asemenea, reprezentantul judiciar al debitorului, in sensul art. 87 pct. 5 C.proc.civ., cu exceptia cazurilor in care debitorul isi exercita, personal sau prin mandatar, drepturi procesuale cu caracter exorbitant;
h) bunurile debitorului reprezinta totalitatea bunurilor mobile si imobile cu valoare economica ale debitorului, inclusiv creantele acestuia contra propriilor debitori; in caz de proprietate comuna de orice fel, orice persoana interesata poate cere instantei competente sa aplice prezente lege sa dispuna partajarea bunurilor comune, prin derogare de la regulile comune de competenta materiala si teritoriala ; in caz de faliment personal, sumele rezultate din lichidarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul profesional de afectatiune al debitorului vor fi distribuite cu prioritate creditorilor titulari de creante ce rezulta din activitatea profesionala a debitorului, numai surplusul urmind a fi distribuit in conformiate cu ordinea de preferinta a creantelor personale ale debitorului;
i) creditorul reprezinta persoana fizica sau juridica acceptata, la cerere, in lista creantelor contra debitorului; in aceasta calitate, persoana in cauza are dreptul de a participa la procedura fie separat, pentru a-si exercita drepturile cu caracter individual contra debitorului, fie colectiv, impreuna cu ceilalti creditori din lista creantelor, prin intermediul reprezentantului creditorilor;
j) familia debitorului reprezinta totalitatea persoanelor fizice care fie locuiesc in mod statornic cu debitorul, fie sunt in intretinerea sa;
k) locuinta personala a debitorului reprezinta unitatea locativa statornica in care debitorul locuieste, isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
l) locuinta familiala a debitorului reprezinta unitatea locativa statornica in care debitorul locuieste, isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, impreuna cu familia sa;
m) drepturile procesuale cu caracter exorbitant reprezinta acele drepturi conferite expres debitorului prin prezenta lege sau prin alte legi speciale si pe care debitorul le poate exercita personal, sau prin mandatar legal ori conventional, chiar si in contra administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar.

Capitolul II
Deschiderea procedurii insolventei

Art. 4. (1) Procedura insolventei prevazuta de prezenta lege se deschide, dupa caz :
a) la cererea debitorului care, odata cu cererea, recunoaste cu buna credinta ca se afla in stare de insolventa;
b) la cererea creditorului care detine o creanta certa, lichida si exigibila contra debitorului si care probeaza cu inscrisuri : (i) ca debitorul se afla in stare de insolventa; (ii) ca, intr-o perioada de maxim 30 de zile de la data exigibilitatii creantei a incercat cu buna credinta reglementarea amiabila sau executarea silita de debitorului, iar aceste demersuri au rama sfara rezultat.
(2) Prin hotarirea de deschidere a procedurii prevazuta de prezenta lege, instanta va stabili si data aparitiei starii de insolventa. Daca nu exista inscrisuri care sa probeze data aparitiei starii de insolventa sau daca aceasta data nu este notoriu cunoscuta, se prezuma ca starea de insolventa a debitorului a s-a instalat odata cu inregistrarea cererii debitorului sau odata cu momentul scadentei creantei indicata in cererea creditorului de deschidere a procedurii prevazute de prezenta lege. Modificarea datei aparitiei starii de insolventa va putea fi dispusa de instanta doar pentru motive temeinice, care vor putea fi dovedite cu orice mijloc de proba admis de legea civila.

Art. 5. (1) Cererea debitorului, insotita de recunoasterea starii de insolventa, va fi solutionata de urgenta, in termen de 5 zile de la inregistrare, in camera de consiliu, cu ascultarea debitorului si a eventualilor creditori intervenienti. Cererea se poate solutiona si fara citarea partilor, daca nici o interventie din partea creditorilor nu este inregistrata in termen de 3 zile de la data inregistrarii cererii debitorului. Daca se dispune citarea, se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila relative la pricinile urgente si la citarea prin agent procedural, termenul de citare fiind prescurtat la 48 de ore. Instanta va putea acorda, pentru modificarea cererii sau pentru motivarea interventiei, un termen de maxim 48 de ore.
(2) Orice creditor poate formula cerere de interventie in interes propriu care sa tinda fie la respingerea cererii debitorului ca fiind abuziva, fie la deschiderea directa a falimentului personal.
(3) Sentinta data in solutionarea cererii debitorului este atacabila cu recurs de debitor sau, dupa caz, de creditorii interesati. Termenul de recurs este de 10 zile si curge de la pronuntare, pentru persoanele prezente, si de la comunicare, pentru absenti. Recursul contra sentintei de deschidere a procedurii insolventei poate fi formulat si de orice alta persoana interesata, inclusiv de creditori, care nu au formulat cerere de interventie in interes propriu. In acest caz, termenul de recurs curge de la data la care persoana interesata a luat cunostinta de existenta sentintei de deschidere a procedurii, dar nu mai tirziu de la expirarea unei perioade de 30 de zile de la data deschiderii procedurii insolventei. Recursul va tinde fie la respingerea cererii debitorului ca fiind abuziva, fie la deschiderea directa a falimentului personal.

Art. 6. (1) Cererea creditorului, insotita de inscrisurile doveditoare ale creantei certe, lichide si exigibile, precum si de probe ale insolventei debitorului si ale incercarii creditorului, demarata cu cu buna credinta, de reglementare a creantei, se notifica debitorului in termen de 5 zile, la domiciliul sau resedinta notorii ale acestuia din tara.
(2) In termen de 30 zile de la primirea notificarii si a cererii creditorului, debitorul poate contesta sau recunoaste ca se afla in stare de insolventa. Daca va contesta ca se afla in stare de insolventa si, ulterior, cererea de deschidere a procedurii formulata de creditor se va admite, iar sentinta de deschidere a procedurii va ramine irevocabila, debitorul va fi calificat ca fiind de rea-credinta, cu consecinta trecerii lui la falimentul personal.
(3) Cererea necontestata a creditorului se va judeca in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin.(1), care se vor aplica in mod corespunzator.
(4) Daca exista contestatie, cererea creditorului si contestatia se vor judeca cu citarea creditorului si a debitorului, in sedinta publica, in termen de maxim 30 de zile de la comunicarea contestatiei debitorului. In judecarea contestatiei si a cererii contestae a creditorului sunt interzise proba cu martori si proba cu expertiza, precum si interogatoriul.
(5) Sentinta data in solutionarea cererii creditorului este supusa recursului. Dispozitiile art. 5 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 7. (1) Daca exista mai multe cereri ale creditorilor, toate acestea se vor conexa la cererea cea mai veche, in ordine cronologica. Daca exista o cerere a debitorului si una sau mai multe cereri ale creditorilor, toate cererile creditorilor se vor conexa la cererea debitorului, chiar daca aceasta din urma ar fi ulterioara, in ordine cronologica, uneia sau mai multor cereri ale creditorilor.
(2) Daca exista o procedura deja deschisa, orice alte cereri de deschidere a procedurii se conexeaza la dosarul procedurii deja deschise.

Art. 8. (1) Deschiderea procedurii, precum si celelalte procese si proceduri aferente, sunt in competenta teritoriala a judecatoriei in raza teritoriala a caruia isi are locuinta statornica, domiciliul sau resedinta debitorul.
(2) Odata deschisa o procedura prevazuta de prezenta lege impotriva unui debitor, toate celelalte cereri de deschidere a procedurii, inclusiv cele inregistrate la alte judecatorii teritorial competente, sunt declinate din oficiu sau la cerere in favoarea instantei care a deschis deja procedura, prima in ordine cronologica.

Art. 9. (1) Toate hotaririle judecatoriei pronuntate in aplicarea prezentei legi, cu exceptia incheierilor premergatoare, sunt atacabile cu recurs.
(2) Recursurile se judeca de urgenta si cu precadere, la Curtea de Apel in raza teritoriala a carei se afla judecatoria. Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura se efectueaza fie prin agent procedural, fie prin afisare la usa instantei.
(3) Toate recursurile aferente unei proceduri deschise fata de un debitor se vor atasa unui dosar unic, putind fi conexate in vederea solutionarii, daca masura conexarii nu provoaca aminari nejustificate.

Capitolul II
Participantii la procedura insolventei

Art. 10. (1) Organele procedurii prevazute de prezenta lege sunt judecatoria, curtea de apel, administratorul judiciar si lichidatorul judiciar.
(2) Organele procedurii sunt datoare sa asigure desfasurarea cu celeritate a procedurii prevazute de prezenta lege precum si realizarea, in conditiile legii, a drepturilor participantilor la procedura.
(3) Citarea si comunicarea actelor de procedura se vor face cu respectarea regulilor relative la pricinile urgente. Cind judecatorul considera necesar si pentru a nu se prejudicia principiul celeritatii, citarea se poate face si prin publicitate sau prin afisare la usa instantei, prin derogare de la dispozitiile art. 95 C.proc.civ.

Art. 11. (1) Debitorul participa la procedura in nume propriu sau, in cazul persoanelor fizice fara capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu limitata, prin reprezentant legal.
(2) In implementarea planului de reorganizare confirmat de judecator, debitorul aplica prezenta lege si prevederile planului.
(3) Dupa deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege, in toate litigiile in care este parte debitorul si care nu pun in discutie drepturi sau obligatii cu caracter strict personal, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau de lichidator, in sensul dispozitiilor art. 87 pct.5 C.proc.civ.
(4 )In caz de faliment personal, debitorul este reprezentat legal de lichidator.
(5) Drepturile procesuale cu caracter exorbitant ale debitorului precum si drepturile si obligatiile strict personale ori drepturile si obligatiile personal-nepatrimoniale ale debitorului se exercita de catre acesta. Sunt drepturi procesuale cu caracter exorbitant drepturile prevazute expres de prezenta lege si de legi speciale, precum si urmatoarele drepturi prevazute in cuprinsul acestui alineat in mod exemplificativ:
a) dreptul de a formula recurs contra sentintei de deschidere a procedurii;
b) dreptul de a formula contestatii la lista creditorilor acceptati sa participe la procedura;
c) dreptul de fomula aparari si, eventual, recurs impotriva actiunii in reintregirea patrimoniului debitorului sau, dupa caz, impotriva sentintei de admitere unei astfel de actiuni;
d) dreptul de a formula recurs la sentinta de trecere la faliment personal;
e) dreptul de a formula recurs contra sentintei de inchidere a procedurii.

Art. 12. (1) Creditorii isi exercita separat in cadrul procedurii drepturile cu caracter individual aferente creantei lor si pot participa, la cerere, in mod individual la procedura prevazuta de preznta lege.
(2) Creditorii acceptati pe lista creantelor isi exercita drepturile cu caracter colectiv contra debitorului sau celelalte drepturi cu caracter colectiv aferente procedurii prin reprezentantul creditorilor, numit de judecator din oficiu sau la cererea unui creditor sau a unui grup de creditori care reprezinta cel putin 33% din totalul creantelor chirografare.

Capitolul III
Efectele imediate ale deschiderii procedurii

Art. 13. (1) De la data deschiderii procedurii, se suspenda toate urmaririle individuale contra debitorului, precum si toate procedurile judiciare sau extrajudiciare de realizare a creantelor contra debitorului.
(2) Apararile debitorului precum si caile de atac promovate de debitor in procedurile aratate la alineatul anterior sunt exceptate de la efectul suspensiv.
(3) Actiunile si cererile in care debitorul este reclamant sau petent, pricinile in care sunt disputate drepturi reale, precum si cele in care sunt disputate obligatii ale debitorului, altele decit cele banesti, se suspenda pina la momentul introducerii in cauza a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, in calitate de reprezentant judiciar al debitorului.
(4) Pe toata perioada care procedura prevazuta de prezenta lege este deschisa, se suspenda cursul oricarei prescriptii a creantelor a caror realizare este suspendata conform alineatului (1).

Art. 14. (1) Pe perioda procedurii prevazuta de prezenta lege, cuantumul creantelor anteriorare deschiderii procedurii este fixat la valoarea nominala a acestora din data deschiderii procedurii, fara a se putea adauga dobinzi moratorii, penalitati sau alte costuri ale creantelor si fara a se putea cere actualizarea valorii creantelor banesti contra debitorului.
(2) Dispozitiile alinetului precedent sunt aplicabile indiferent daca este vorba de creante chirografare, creante garantate cu garantii reale, creante bugetare sau creante salariale.

Art. 15. (1) Pe perioada de observatie si pe perioada reorganizarii judiciare, debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea.
(2) In caz de faliment personal, debitorul este desesizat.

Art. 16. (1) Odata cu deschiderea procedurii, judecatorul va dispune si numirea administratorului judiciar, fie la cererea debitorului sau a creditorului, fie din oficiu, in acest din urma caz in lipsa unei cereri exprese a debitorului sau a creditorului. Administratorul judiciar va putea fi schimbat oricind in cursul procedurii, pentru motive temeinice sau la cererea unui creditor care detine cel putin 50%+ 1 din creantele chirografare, ca valoare.
(2) In caz de faliment personal, lichidatorul va fi numit in conditiile aratate la alineatul precedent. Daca falimentul personal este consecutiv unei perioade de observatie sau unei reorganizri judiciare, lichidatorul judiciar va putea fi persoana care a indeplinit functia de administrator judiciar.
(3) Debitorul este dator sa depuna la dosar toate actele necesare si sa furnizeze toate informatiile utile relative la cauzele insolventei, dupa aprecierea proprie, lista creditorilor si lista bunurilor din patrimoniul sau, cu indicarea eventualelor garantii si a eventualelor contestatii sau litigii relative la creante.
(4) De asemenea, debitorul va indica si necesitatile urgente de finantare a sa si a familiei sale pentru asigurarea subzistentei pe o perioada de 3 luni de la data deschiderii procedurii.
(5) Actele si informatiile prevazute la alineatele anterioare se depun in termen de 5 zile de la data deschiderii procedurii sau in termen de 10 zile de la solicitarea expresa a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, sub sanctiunea trecerii la falimentul personal.

Art. 17. (1) Debitorul va trebui sa indice, in termen de maxim 10 zile de la data solicitarii exprese a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciare, lista completa a conturilor bancare pe care le detine sau gestioneaza.
(2) In termen de maxim 15 zile de la primirea instiintarii de numire, administratorul judiciar va deschide, in numele debitorului, un cont unic bancar, care va fi operat, in perioada de observatie si in perioada reorganizarii judiciare, de debitor, sub supravegherea administratorului judiciar, si de lichidatorul judiciar, in perioada falimentului personal.

Art. 18. Debitorul si, dupa caz, lichidatorul judiciar, este obligat sa faca publica prin mijloace normale starea de insolventa in care se afla debiorul. Orice persoana care va dovedi ca a suferit vreun prejudiciu cauzat de omisiunea acestei publicitati va putea solicita instantelor competente sa aplice prezenta lege acoperirea prejudiciului de catre persoana culpabila de omisiune.

Capitolul IV
Perioada de observatie

Art. 19. (1) Daca nu exista motive temeinice pentru a se deschide direct procedura falimentului personal, procedura prevazuta de prezenta lege se deschide cu o perioada de observatie, care va avea o durata maxima de 90 de zile de la data deschiderii procedurii.
(2) In perioada de observatie, administratorul judiciar :
a) va notifica creditorilor cunoscuti, in termen de 10 zile de la data la care va fi primiti instiintarea de numire, faptul descherii procedurii, dreptul creditorilor de formula declarative de creanta, termenul de inregistrare a declaratiei, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o creanta pentru a fi acceptata sa participe la procedura prevazuta de prezenta lege; in acelasi termen, administratorul judiciar va publica notificarea, cu continutul aratat, intr-un ziar de raspindire nationala si intr-unul cu raspindire locala, spre a fi adusa la cunostinta publica creditorilor potentiali starea de insolventa in care se afla debitorul;
b)va intocmi, dupa verificare, si va afisa, dupa solutionarea contestatiilor, lista creditorilor acceptati sa participe la procedura,
c)va intocmi inventarul bunurilor debitorului,
d)va putea dispune continuarea, incetarea sau restrictionarea afacerilor individuale sau familiale al debitorului si ale actelor juridice ale debitorului,
e)va putea propune judecatorului raminerea debitorului si/sau a familiei sale in locuinta individuala sau familiala.
(3)Administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar, daca procedura incepe direct ca un faliment personal, va intocmi in termen de maxim 30 de zile de la instiintarea privind numirea sa in aceasta calitate, un raport in care va arata :
a)cauzele subiective sau obiective ale insolventei,
b)daca este posibila sau nu o reorganizare a debitorului, precum si
c) daca un eventual faliment personal ar fi scuzabil sau, dimpotriva, fraudulos.
(4) Oricine pretinde o creanta de orice fel contra debitorului este dator sa formuleze o declaratie de creanta, in termen de maxim 30 de zile de la data notificarii deschiderii procedurii. La declaratia de creanta se va atasa titlul doveditor al creantei sau orice alt mijloc de proba a creantei, dovada constituirii unei eventuale garantii reale, precum si o delcaratie din partea creditorului din care sa rezulte disponibilitatea sau lipsa disponibilitatii de a accepta modificari ale creantei.
(5) Pentru intocmirea listei creditorilor, administratorul judiciar va proceda la verificarea creantelor. Este interzisa verificarea creantelor care rezulta din titluri executorii necontestate sau necontestabile. Rezultatul verificarii se consemneaza intr-o lista preliminara a creantelor, care va fi afisata la usa instantei, in vederea formularii contestatiilor.
(6) Orice persoana interesata poate fomula o contestatie la inscrierea in lista creantelor a oricarei creante, in termen de 10 de zile de la data afisarii listei preliminare. Contestatiile se vor solutiona deodata, de urgenta si cu precadere, proba cu martori si proba cu expertiza sau interogatoriu fiind interzise. Daca una sau mai multe creante necesita un timp mai indelungat de probatoriu, acestea vor fi trecute de judecator in lista speciala a creantelor contestate, care vor avea regimul juridic al unei creante sub conditie suspensiva si care se vor consoida sau, dupa caz, vor fi eliminate de pe lista in functie de rezultatul solutionarii contestatiei.
(7) Ca urmare a solutionarii contestatiilor, administratorul judiciar va intocmi lista creditorilor acceptati sa participe la procedura, pe care o va afisa la usa instantei in cel mai scurt timp.
(8) Daca la intocmirea listei creditorilor s-a comis o eroare esentiala ori un fals sau daca s-a descoperit ulterior un titlu de creanta hotaritor in procedura de verificare sau contestatie, orice persoana interesata va putea, oricind pina la inchiderea procedurii, sa ceara rectificarea listei creditorilor acceptati sa particpe la procedura, in temeiul probei omisiunii esentiale sau a falsului sau in temeiul titlului de creanta hotaritor.
(9) Daca procedura prevazuta de prezenta lege s-a deschis direct ca faliment personal, dispozitiile alineatelor anterioare se vor aplica in mod corespunzator.

Art. 20. (1) Daca activul patrimoniului debitorului a fost micsorat prin acte juridice frauduloase sau neobisnuite incheiate sau perfectate de debitor in cei trei ani anteriori aparitiei starii de insolventa, administratorul judiciar sau reprezentantul creditorilor va putea formula actiuni in reintregirea patrimoniului debitorului. Actiunile se pot formula in termen de maxim 1 an de la data deschiderii procedurii, cu exceptia cazului in care instanta a constatat ca exista motive temeinice pentru modificarea datei aparitiei starii de insolventa si a dispus modificarea, caz in care termenul de un an curge de la acesta data.
(2) Frauda sau caracterul neobisnuit al actului juridic se prezuma daca acesta a fost incheiat sau perfectat de debitor in perioada celor trei ani la care se refera alin.(1).
(3) Calitatea procesuala pasiva in actiunile la care se refera alineatul (1) apartine debitorului si, respectiv, co-contractantului sau ori, dupa caz, beneficiarul actului juridic unilateral atacat.
(4) Daca actiunea in reintregirea patrimoniului debitorului va fi admisa, bunul sau valoarea ce reprezinta obiectul actului atacat se vor intoarce in patrimoniul debitorului, servind scopului procedurii prevazute de prezenta lege. Daca bunul nu mai exista in materialitatea sa sau daca restituirea in natura nu mai este posibila, co-cntractanul debitorului sau beneficiarul actului unilateral atacat va fi obligat la o despagubire proportionala valorii de piata a acestuia. Pentru contra-valoarea bunului sau pentru creanta constind in valoarea contractata, co-contractantul debitorului va avea dreptul sa ceara inscrierea in lista creditorilor acceptati sa participe la procedura. Acest drept este exclus in cazul beneficiarului unei liberalitati.
(5) Actiunea in reintregirea patrimoniului debitorului este admisibila si in cazul instrainarii bunurilor sau al popririi creantelor debitorului prin proceduri de executare silita, daca creditorul urmaritor sau adjudecatarul au fost de rea-credinta la momentul executarii silite sau, dupa caz, al adjudecarii.

Art. 21. (1) Cu exceptia contractelor si a operatiunilor in curs de executare la care s-ar referi planul de reorganizare, contractele in curs de executare ale debitorului vor putea, dupa optiunea administratorului judiciar, sa continue sau sa isi inceteze efectele, indiferent de proportia in care au fost executate deja si de culpa vreuneia dintre partile contractante.
(2) Optiunea de continuare sau de incetare a contractelor in curs de executare se notifica de catre administratorul judiciar in termen de maxim 60 de zile de la data deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege. In lipsa unei optiuni exprese a administratorului judiciar in termenul de 60 de zile, precum si in lipsa unui raspuns la interpelarea trimisa de creditor administratorului judiciar in sensul manifestarii optiunii de continuare sau incetare, optiune care trebuie emisa de administratorul judiciar in termen de 30 de zile de la primirea interpelarii, contractul in cauza se considera a fi incetat de drept.
(3) Se proroga legal pina la inchiderea procedurii prevazute de prezenta lege, precum si pe o perioada ulterioara, stabilita de judecator odata cu inchiderea procedurii :
a) contractul de inchiriere asupra locuintei individuale sau familiale a debitorului, contractul de credit ipotecar sau imobiliar avind ca garantie aceasta locuinta, contractul de leasing imobiliar avind ca obiect aceasta locuinta, precum si orice alt contract avind ca obiect aceasta locuinta;
b) contractele de furnizare de utilitati aferente locuintei individuale sau familiale a debitorului;
c) contractul de securitate sociala, contractul de asigurare de sanatate si contractul de asigurare privata de pensii, facultativa sau privata, ale debitorului si ale persoanelor aflate in intretinerea sa;
d) contractul e studii scolare, liceale, post-liceale sau universitare ale debitorului sau ale personelor aflate in intretinerea sa.
(4) Co-contractantul debitorului, in cazul incetarii efectelor contractelor la care se refera alineatul (1), va avea dreptul de a formula o declaratie de creanta, in sensul si cu efectele prevazute de art. 19 alin.(3) din prezenta lege.
(5) Daca optiunea administratorului va fi aceea de continuarea a contractului, sau daca opereaza prorogarea legala a unui contract, co-contractantul va avea dreptul de a formula, pentru creantele anterioare deschiderii procedurii rezultind din contractul continuat, o declaratie de creanta, in sensul si cu efectele prevazute de art. 19 alin.(3) din prezenta lege. Pentru creantele ulterioare deschiderii procedurii rezultate din contractul continuat, creditorul va avea dreptul de a fi platit pe masura scadentei creantei sale sau, in lipsa de fonduri suficiente, de a fi inscris cu aceasta creanta in lista consolidata a creantelor, dupa trecerea la falimentul personal.
(6) Cu exceptia celor prevazute la alinetele (2) si (3), vor putea fi continuate, cu acordul co-contractantilor, contractele de credit sau de imprumut, contractele de leasing, contractele de asigurari, inchirierile de bunuri mobile sau imobile pe care debitorul le utilizeaza in activitatea sa profesionala, alte inchirieri pe termen lung, arende.
(7) Daca debitorul exercita, sub orice forma, insarcinarea de mandatar sau are calitatea de mandant, deschiderea procedurii insolventei determina de drept incetarea mandatului. Actele juridice incheiate de debitor in numele si/sau pe seama altora, inainte de data deschiderii procedurii, isi pastreaza valabilitatea.
(8) Cu exceptia cazului in care, in urmarea inchiderii procedurii falimentului personal, s-a dispus decaderea profesionala a debitorului precum si cu exceptia unor dispozitii contrare in legi speciale, deschiderea procedurii insolventei nu determina incetarea exercitiului profesiei debitorului.
(9) Contractul de munca al debitorului sau orice alt contract in baza caruia debitorul poate obtine venituri cu caracter regulat se mentin in vigoare pe toata peroada de observatie si, respectiv, de reorganizare judiciara, cu exceptia cazului in care patronul sau co-contractantul ar fi el insusi in stare de insolventa sau a cazului in care patronul sau co-contractantul ar fi prejudiciat in mod grav de mentinerea acesor contracte cu debitorul.
(10) cu exceptia cazului in care, prin planul de reorganizare judiciara se prevede altfel si cu exceptia cazului de faliment personal, contractele de munca sau de alta natura ale salariatilor ori ale angajatilor debitorului se mentin in vigoare pe toata perioada cit procedura este deschisa.

Art. 22. (1) Cheltuieli familiale curente care nu afecteaza intr-o masura mai mare de 30% lichiditatile destinate distributiei catre creditori se efectueaza de debitor, sub supravegherea administratorului judiciar, sau, dupa caz, de lichidatorul judiciar, pe masura scadentei lor. In lipsa fondurilor suficiente pentru acoperirea acestor cheltuieli, ele vor fi trecute pe lista consolidata a creantelor acceptate sa participe la procedura si vor fi platite cu titlu de creante rezultate din continuarea procedurii.
(2) Platile si actele juridice neobisnuite sau ocazionale vor putea fi facute, respectiv, incheiate, cu acordul prealabil al reprezentantului creditorilor sau, in caz de opozitie a acestuia, cu avizul motivat al judecatorului.

Capitolul V
Reorganizarea

Art. 23. (1) Debitorul va putea propune un plan, pe care il va supune confirmarii judecatorului. Procedura confirmarii planului se intinde pe maxim 180 de zile de la data deschiderii procedurii. Reorganizarea judiciara se intinde pe o perioada de maxim 3 ani de la data confirmarii.
(2) Prin plan, debitorul va putea propune incetarea sau respingerea unor contracte si, respectiv, continuarea altor contracte. De asemenea, prin plan, debitorul va putea propune modificarea unor creante cu conditia ca planul sa asigure un tratament echitabil al creditorilor defavorizati prin astfel de modificari ale creantelor.

Art. 24. Pentru a putea fi confirmat de judecator, planul trebuie sa fie propus cu buna credinta, sa fie serios si credibil si sa contina un program de plata a creantelor.

Art. 25. (1) Judecatorul confirma sau respinge planul intr-o singura sedinta, in care il va asculta pe debitorul si in care analiza opinia reprezentantului creditorilor si opinia administratorului judiciar relativa la sansele reroganizarii pe baza planului propus de debitor.
(2) In mod exceptional, judecatorul poate acorda un singur termen, de maxim 15 zile, pentru modificarea planului.
(3) Daca planul nu este depus in termen sau este respins, precum si in cazul in care debitorul a mai beneficiat de o reorganizare judiciara in ultimii 5 ani, judecatorul dispune trecerea la falimentul personal.
(4) Daca se confirma un plan, debitorul intra in reorganizare judiciara, urmind a-si desfasura activitatea profesionala sau afacerile familiale conform planului. Un plan confirmat reprezinta titlu executoriu contra debitorului si este opozabil creditorilor, inclusiv elor are nu au fost acceptati sa participe la procedura si celor care, in mod individual, s-au opus la conformarea planului.
(5) In perioada reorganizarii, debitorul va raporta judecatorului la fiecare 6 luni si, in fiecare luna, administratorului judiciar, asupra modului in care se deruleaza planul.
(6) Oricind si de catre orice persoana interesata se poate cere incetarea reoroganizarii judiciare, daca planul este incalcat sau, dupa caz, devine imposibil de executat. Daca va dispune incetarea reoganizarii, judecatorul va dispune si trecerea la falimentul personal. Creantele modificate prin plan, precum si cele platite total sau partial, isi pastreaza aceasta configuratie modificat si in perioada falimentului personal.

Capitolul VI
Falimentul

Art. 26. Falimentul personal se deschide :
a) daca debitorul este de rea-credinta sau daca debitorul este fraudulos;
b) daca debitorul a mai beneficiat de o procedura de reorganizare judiciara in ultimii 5 ani sau daca anterior a fost decazut profesional sau i s-a interzis sa desfaoare anumite activtati, in sensul art. 33 alin.(2);
c) daca debitorul nu a propus nici un plan in termenul de 180 de zile sau daca planul propus in termen a fost respins de judecator;
d) daca un plan de reroganizare a esuat;
e) daca debitorul cere direct falimentul personal, odata cu deschiderea procedurii; in acest caz, procedura va dura maxim 5 luni.

Art. 27. Deschiderea procedurii falimentului personal are ca efecte lichidarea bunurilor debitorului, inclusiv a creantelor sale, in maxim 5 luni de la raminerea irevocabila a hotaririi de trecere la faliment, precum si desesizarea debitorului si numirea lichidatorului judiciar.

Art. 28. Daca nu s-a efectuat un inventar, lichidatorul va proceda la efectuarea acestuia in cel mai scurt termen. Daca un inventar a fost efectuat in perioada de observatie sau efectuat din nou in perioada reorganizarii, el va fi reconfigurat de lichidatorul judiciar in cel mai scurt termen posibil, pentru a se putea cunoaste situatia exacta a bunurilor debitorului.
De asemenea, lichidatorul judiciar va proceda la reconfigurarea listei creditorilor, prin includerea in lista a creantelor ulterioare deschiderii procedurii care nu au fost achitate cu titlu de plati curente, precum si prin constatarea modificarilor creantelor intervenite ca urmare a implementarii unui plan de reorganizare judiciara. In urma acestei operatiuni, lichidatorul va intocmi si afisa lista consolidata a creditorilor acceptati sa participe la procedura. Dispozitiile art. 19 alin.(6) se aplica in mod corespunzator, termenele de contestatie fiind reduse la jumatate. De asemenea, sunt aplicabile dispozitiile art. 19 alin. (8).

Art. 29. Sumele rezultate din lichidarea bunurilor debitorului se vor distribui dupa cum urmeaza :
a) cheltuieli de subzistenta ale debitorului si familiei sale pe termen de 1 an; nivelul acestor cheltuieli se stabileste de judecator, la propunerea lichidatorului juridicari si cu ascultarea reprezentantlui creditorilor;
b) cheltuieli de procedura, inclusiv onorariile administratorului judiciar sau ale lichidatorului judiciar;
c) creantele inscrise in lista creantelor acceptate sa participe la procedura, in urmatoarea ordinea de preferinta :
1. creante beneficiare de privilegii sau garantii reale;
2. creante chirografare;
3. creante rezultate din acte juridice cu titlu gratuit;
4. creante rezultate din imprumuturi acordate debitorului de sotul sau rudele acestuia pina la gradul al IV-ulea inclusiv).

Art. 30. (1) Judecatorul va putea acorda, prin incheiere motivata, dreptul debitorului al carui faliment a fost declarat scuzabil ca, individual sau impreuna cu familia sa, sa ramina in locuinta pe termen de 2 ani dupa inchiderea procedurii. Beneficiul scuzabilitatii se va acorda dupa ascultarea debitorului si analiza opiniei lichidatorului judiciar si a reprezentantului creditorilor.
(2) Beneficiul scuzabilitatii nu poate fi acordat debitorului de rea-credinta sau debitorului fraudulos. Cu toate acestea, daca debitorul sau familia sa ar fi pusi intr-un pericol grava in cazul evacuarii imediate din locuinta, judecatorul va putea permite acestora sa ramina in locuinta pe termen de 3 luni de la data incetarii procedurii, sub sanctiunea evacuarii pe calea executarii silite.

Capitolul VII
Inchiderea procedurii

Art. 31. Procedura prevazta de prezenta lege se inchide :
a) la finalizarea cu succes a reorganizarii judiciare;
b) la terminarea lichidarii;
c) in orice stadiu al procedurii, daca debitorul achita cel putin 75% din totalul creantelor acceptate in lista creantelor.

Art. 32. Ca urmare a inchiderii procedurii prevazute de prezenta lege, debitorul al carui faliment a fost declarat scuzabil va beneficia de stergerea tuturor datoriilor, anterioare inchiderii procedurii.

Art. 33. (1) Debitorul de rea-credinta si debitorul fraudulos vor fi tinuti in continuare de toate datoriile anterioare inchiderii procedurii, daca acestea nu se vor fi prescris.
(2) Cu titlu de sanctiune, odata cu inchiderea procedurii, judecatorul va putea dispune decaderi profesionale si interdictii de a desfasura anumite activitati de natura celor care au dus la insolventa. Termenul acestor decaderi si interdictii este de maxim 7 ani de la data inchiderii procedurii.

Art. 34. Infractiunea de bancruta frauduloasa [de completat].

Capitolul VIII
Jurisdictia

Art. 35. (1) Toate cererile si procedurile judiciare prevazute de prezenta lege sunt de competenta in prima instanta a judecatoriei care a dispus deschiderea procedurii.
(2) Judecatoriile isi vor organiza sectii sau complete specializate pentru aplicarea procedurii prevazute de prezenta lege.
(3) Atributiile judecatorului specializat in aplicarea procedurii prevazute de prezenta lege are urmatoarele atributii :
a) deschiderea procedurii;
b) solutiionarea contestatiilor la lista creditorilor;
c) judecarea actiunilor in reintregirea patrimoniului debitorului;
d) confirmarea/respingerea planului;
e) trecerea la faliment;
f) inchiderea procedurii si acordarea beneficiului scuzabilitatii, stergerea datoriilor, aplicarea decaderilor si interdictiilor.
(4) Judecatorul specializat in aplicarea procedurii prevazute de prezenta lege exercita si controlul judiciar al activitatii administratorului judiciar sau al lichidatorului judiciar.

Art. 36. Hotaririle prountate de judecator in aplicarea prezentei legi sunt definitive si executorii. Cu exceptia incheierilor preparatorii, ele sunt supuse recursului.

Art. 37. Cererile si pricinile prevazute de prezenta lege se judeca de urgenta si cu precadere, citarea si comunicarea putind fi efectuate si prin publicitatea sau prin afisare la usa instanei.

Art. 38. In cazul in care, in judecarea contestatiilor, cazul capatata o complexitate incompatibila cu principiul celeritatii, creantele contestate se inscriu in lista creantelor cu titlu de creante conditionate de admiterea creantei ca urmare a solutionarii contestatiei, care se va judeca separat in maxim 3 luni.

Art. 39. (1) Curtea de apelin circumscriptia careia isi are sediul judecatoria va solutiona recursurile contra hotaririlor judecatoriei date in aplicarea prezentei legi.
(2) Termenul de recurs 10 zile de la pronuntare, pentru partile prezente si de la comunicare pentru cei absenti.
(3) Termenul de judecata a recursului este de maxim 20 zile.
(4) Daca exista mai multe recursuri inca nesolutionate, ele se vor conexa, in vederea solutionarii deodata, fara a se prejudicia celeritatea.

Capitolul IV
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 40. (1) Cheltuielile procedurii se suporta din fondurile rezultate din administrarea sau lichidarea bunurilor debitorului. In lipsa sau in caz de insuficienta a acestor fonduri, cheltuielile de procedura se asigura din fondurile aferente ajutorului public judiciar.
(2) Sunt cheltuileli de procedura : onorariile administratorului judiciar sau ale lichidatorului judiciar, onorariile expertilor si avocatilor, taxele de timbru sau de publicitate, taxele si costurile arhivarii unor documente etc.

Art. 41. Actiunile sau cererile de executare silita formulate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar conform dispozitiilor prezentei legi, inclusiv cele pentru recuperarea creantelor debitorului, sunt scutite de taxe judiciare de timbru si de timbru judiciar.

Art. 42. Bancile, celelalte institutii de credit precum si IFN-urile vor constitui provizioane de risc numai in cazul falimentului personal si numai limitat la perioada acestuia. Orice alta dispozitie legala sau regulamentara contrara se abroga.

Art. 43. In caz de insolventa transfrontaliera se aplica dispozitiile Legiui n. 637/2002 si, in relatiile cu tarile membre ale UE, Regulamentul CE nr.1346/2000.”

*

*         *

Iulian Urban

Comisiei Juridice a Asociatiei Romane a Bancilor in data de 31.08.2009
Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti