Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim marţi
Opinii
6 comentarii | 
Print Friendly, PDF & Email

Propuneri pentru îmbunătăţirea proiectului de regulament privind concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii
05.04.2019 | Florin-Iulian HRIB

Florin Iulian Hrib

Florin Iulian Hrib

Pentru că a fost pus în dezbatere publică proiectul de regulament privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii (în continuare: INM) în anul 2019, am făcut şi eu o listă cu mai multe amendamente/sugestii/critici la acest proiect, cu precizarea că am trimis deja propunerile mele [1] către Consiliul Superior al Magistraturii (în continuare: CSM), deşi nu cred că va ţine cont de ele, avînd în vedere că, pînă în prezent, toată aşa-zisa consultare publică despre propunerile de modificare a regulilor de admitere la INM a fost praf în ochi! CSM şi INM nu au ţinut cont de nimeni şi nimic! Cum a propus directoarea INM, exact aşa s-a adoptat proiectul în CSM (în paranteză fie spus, aşa se petrece la mai toate „consultările publice”. De pildă, Ministerul Justiţiei a propus o variantă de statut pentru grefieri, plină de erori. Toate sindicatele şi asociaţiile grefierilor, plus diverşi grefieri, în mod individual, au trimis amendamente cu nemiluita la draftul Ministerului Justiţiei. Credeţi că dl. Tudorel Toader a ţinut cont de ele?! Ei, aş! A trimis draftul iniţial la CSM cu tot cu erorile aferente…)! [2]

Iată lista:

1. La art. 3 din regulament, sintagma „calitatea de auditori de justiţie” ar trebui înlocuită cu sintagma „funcţia de auditori pentru justiţie” sau „funcţia de auditori de lege”. Din moment ce unii candidaţi, respinşi la INM, pot obţine direct funcţii asimilate magistraţilor, cu atît mai mult cei admişi la INM trebuie încadraţi într-o funcţie publică, avînd cel puţin aceleaşi drepturi ca personalul asimilat magistraţilor, conform argumentului „cine poate mai mult poate şi mai puţin”. Şi e lesne de înţeles că la INM se audiază legea/Dreptul, nu justiţia.

2. Am mai spus-o şi o repet: la înscriere, este suficient să se depună diploma de licenţă (sau adeverinţa provizorie) în copie certificată pentru conformitate de candidat, întocmai cum se prevede expres pentru certificatul de naştere şi buletin – a se vedea art. 4 alin. (8) lit. a) şi b) din regulament. Dacă vreun candidat chiar vrea să-şi falsifice diploma de licenţă, în mod cert va fi dispus să-şi falsifice toate actele depuse la dosar, aşa încît legalizarea licenţei nu are niciun rost, generînd costuri suplimentare inutile.

3. De asemenea, nu obosesc să repet că este necesară introducerea în regulament a unei prevederi de genul: „Candidaţii cu venituri mici sau fără venituri pot solicita scutirea, reducerea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de înscriere la concurs, conform OUG nr. 51/2008.” Consider că taxarea oricărui concurs public încalcă art. 16 alin. (1) şi art. 32 alin. (4) din Constituţie, dar, pînă la declararea neconstituţionalităţii unei astfel de taxări, ar fi bine să se acorde facilităţi celor care nu-şi permit să dea sute de lei pentru participarea la concurs, mai ales că probele suplimentare scrise vor impune cheltuieli mai mari de cazare, hrană şi transport în capitală.

4. Examinarea dublă la aceeaşi materie de Drept, o dată sub formă de test grilă şi încă o dată sub formă de sinteză reprezintă, per se, o prostie şi este vădit inutilă.

Mai mult, dacă sinteza se va susţine pe parcursul a două zile, va cauza cheltuieli mai mari atît pentru candidaţi, cît şi pentru organizatori şi, evident, va genera mai mult stres pentru cei examinaţi.

În plus, revenirea la vechea formă scrisă de examinare constituie un regres cu atît mai inexplicabil, cu cît renunţarea la această formă a fost justificată tocmai pe considerentele că generează prea multe erori de corectare şi poate fi suspectată de un subiectivism exacerbat.

Subliniez că testul de logică are două mari avantaje: elimină (sau, cel puţin, sperie) mulţi tocilari incapabili să gîndească logic şi păstrează un nivel crescut de obiectivitate, transparenţă şi eficienţă. Prin urmare, la toate articolele din regulament, în loc de „proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice” ar trebui să fie reintrodus testul de logică!

5. La art. 15 din regulament ar trebui introdus un nou alineat, alin. (7), cu următorul conţinut: „Media minimă de admitere la concurs este 7 şi se calculează prin adunarea notelor obţinute la toate probele de concurs şi împărţirea sumei astfel rezultate la numărul acestor probe.”

Am constatat că nu se prevede expres în regulament media minimă de admitere la concurs, aşa cum impune art. 16 din OUG nr. 7/2019, dar se poate deduce că e 6, avînd în vedere că la ambele probe de Drept trebuie să ai nota minimă 6, iar art. 15 alin. (4) din regulament stipulează că: „Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la probele” de Drept.

Ţinînd cont că în trecut a fost impusă nota 8 (80 de puncte) la testul grilă de Drept, consider că media 6 e ruşinos de mică pentru un viitor magistrat…

6. Opinez că art. 16 alin. (4) din regulament ar trebui modificat în sensul că: „Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7,00 […].”

Deşi a fost scăzut pragul la testul grilă de la 70 la 60, presimt că dificultatea subiectelor va creşte, pentru că altminteri vor promova foarte mulţi candidaţi şi vor trebui corectate maldăre consistente de teze scrise la proba a doua de Drept, ceea ce va lungi foarte mult perioada de corectare a tezelor şi a inevitabilelor contestaţii. De aceea, pentru a nu diminua importanţa acestui test şi pentru a nu prelungi nejustificat durata concursului, apreciez că, în cazul renunţării la testul de logică, nota minimă de promovare la testul de Drept ar trebui menţinută la 7.

7. Textul art. 17 alin. (4) din regulament ar trebui modificat subtil, dar esenţial în sensul următor: „Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat pînă la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.”

Dacă vrem să fim corecţi, atunci lucrarea ar trebui să fie deja sigilată la momentul predării, pentru că, altminteri, TOŢI cei din comisie vor şti cui aparţine lucrarea, deci se anulează tocmai scopul secretizării lucrărilor.

8. La art. 19 alin. (1) din regulament ar trebui reglementată explicit modalitatea în care se depun contestaţiile la barem, astfel: „În termen de 24 de ore de la afişarea baremului la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se depun, prin fax sau e-mail, la Institutul Naţional al Magistraturii.”

Aşa cum e menţionat expres la art. 21 alin. (1) din regulament pentru contestarea punctajului, tot aşa trebuie prevăzut aici. În plus, duminica nu prea găseşti fax disponibil, aşa că e bine să se prevadă alternativa e-mailului. De menţionat că şi la art. 21 alin. (1) din regulament ar fi util să se introducă alternativa trimiterii contestaţiilor la punctaj prin e-mail.

9. La art. 19 alin. (6) din regulament se spune că membrii comisiilor care greşesc subiectele pot fi sancţionaţi „în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora”, adică NICIODATĂ…

Ar fi mai corect să fie sancţionaţi automat cei responsabili de întocmirea greşită a baremelor, fără a fi nevoie de rea-credinţă sau gravă neglijenţă, pentru că aici nu e vorba (sper!) de abateri disciplinare sau, mai rău, de infracţiuni! Totuşi, în civil, cel responsabil trebuie să răspundă pentru culpa cea mai simplă. Or, simpla anulare/modificare a baremului trebuie să conducă la diminuarea indemnizaţiei celui care a greşit baremul.

De asemenea, ar trebui menţionat expres că în cazul admiterii vreunei contestaţii la barem, toţi candidaţii primesc din oficiu punctajul la acel subiect, nu doar cei care au bifat, voit sau întîmplător, varianta considerată corectă în urma admiterii contestaţiei la barem, deoarece trebuie sancţionat cel care a greşit baremul, nu candidaţii care au fost induşi în eroare.

10. Dacă se elimină testul de logică, atunci art. 22 alin. (4) din regulament ar fi bine să prevadă un termen mai mare pentru depunerea contestaţiilor la baremul pentru sinteză, deoarece termenul de 24 de ore de la afişarea baremului pentru proba a doua este mult prea scurt pentru o motivare temeinică a contestaţiilor, mai ales pentru cei care nu locuiesc în Bucureşti. Dacă la testele grilă mai era cum era, avînd în vedere baremul schematic, la o sinteză, unde baremul e mult mai stufos, ai nevoie de mai mult timp pentru a cerceta jurisprudenţa şi doctrina, care pot fi diferite de baremul iniţial.

11. Propun ca art. 23 alin. (10) teza a doua din regulament să aibă următorul conţinut: „Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obţinut nota minimă 5.”

Avînd în vedere că media minimă de concurs ar trebui să fie cel puţin 7, e treaba candidatului cum o va obţine, dar nu cred că o probă eminamente subiectivă, cum este interviul, ar trebui să aibă un prag minim mai dificil de trecut decît proba de Drept, fie ea sub formă de grilă sau sinteză, ci, dimpotrivă, ar trebui să conteze mai mult Dreptul decît evaluarea personală a unor indivizi pur subiectivi.

12. Consider că art. 24 alin. (4) din regulament trebuie modificat în sensul că: „Înregistrările se păstrează timp de 3 ani, după care se distrug.”

Eliminarea interviului din ecuaţie (medie sau notă finală) demonstrează şi mai abitir dorinţa organizatorilor de a elimina candidaţii neplăcuţi, din varii motive, toate pur subiective. Or, dacă vreun candidat vrea să conteste în instanţă evaluarea, atunci cum mai obţine înregistrarea, ştiut fiind că procesele durează ani pînă se obţine o hotărîre definitivă? Tocmai de aceea se impune ca înregistrările interviurilor să se păstreze minimum 3 ani, după care se distrug.

13. La art. 25 din regulament este scris, citez: „După primele două etape ale concursului sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă a concursului”.

Deci, teoretic, interviul va fi doar la mişto, un fel de a spune: hai să vedem dacă eşti de-al nostru sau dacă ne place de tine… Practic, va fi un instrument de presiune, eventual şantaj/corupere asupra candidaţilor, întrucît clasamentul se va face în ordinea mediilor de la prima etapă. Consider că aici e buba cea mai mare, deoarece media minimă de admitere la concurs, aşa cum prevede OUG nr. 7/2019, presupune calcularea unei medii din toate notele obţinute la probele de concurs. Dacă interviul constituie probă de concurs, atunci, firesc, nota de la interviu trebuie să fie inclusă în media minimă de concurs – a se vedea şi comentariul de la paragraful 5 de mai sus.

De aceea, propun ca art. 25 din regulament să aibă următorul conţinut: „După primele două etape ale concursului sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a mediilor stabilite conform art. 15 alin. (7), în limita numărului de locuri scoase la concurs.”

14. Păstrarea celor 3 verificări adiacente concursului, recte verificarea reputaţiei, examenul medical şi testul psihologic, după admiterea la concursul propriu-zis nu are absolut nicio justificare. Toată tevatura cu OUG nr. 7/2019 a fost pentru durata excesivă a cursurilor în cadrul INM, dar CSM se eschivează de 15 ani să aplice corect legea în privinţa celor 3 verificări pur administrative, ce ar trebui efectuate anterior concursului!

15. Deşi struţo-cămila admitere la INM + angajare personal asimilat magistraţilor (în continuare: PAM) în CSM, INM etc. a fost inclusă în Legea nr. 303/2004 prin Legea nr. 242/2018, totuşi îmi menţin opinia că aşa ceva este neconstituţional, nesocotind grav dispoziţiile art. 16 din Constituţie.

Cu atît mai mult, dacă prin admitere la INM se pot angaja direct funcţionari asimilaţi magistraţilor (adică obţin instantaneu toate drepturile aferente unui judecător) în cadrul unor autorităţi publice, de ce se mai păstrează „calitatea de auditor de justiţie” timp de 2 ani (sau chiar 4 ani începînd din 2020)?!

În plus, nu este prevăzută explicit posibilitatea candidaţilor admişi la INM, în limita locurilor scoase la concurs, de a valorifica rezultatul pentru angajarea într-un post PAM (poate nu vreau să stau ca boul timp de 4 ani în INM şi apoi încă 10 ani în sistem sub permanenta ameninţare cu restituirea bursei şi a cheltuielilor de şcolarizare).

În consecinţă, propun ca art. 30 alin. (1) din regulament să sune aşa: „Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4) şi art. 22 alin. (10) şi care au obţinut calificativul admis la interviu, indiferent dacă au fost sau nu au fost declaraţi admişi în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4), posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor […]”.

În încheiere, concluzionez că Consiliul (ne)Superior al Magistraturii (cacofonie intenţionată!) se va umple singur şi sigur de ridicol dacă va adopta acest regulament păcălici în forma propusă pentru dezbateri publice… Însă, luînd în considerare poziţia preşedintei actuale a CSM-ului faţă de scandalul iscat de OUG nr. 7/2019 şi avînd în vedere luptele interne ce macină justiţia în prezent şi, mai ales, tentativele repetate şi tot mai iresponsabile ale politicienilor de a subjuga puterea judecătorească şi de a transforma din nou procuratura într-un instrument de intimidare şi represiune împotriva celor pizmuiţi de potentaţii zilei, e foarte probabil ca regulamentul admiterii la INM în 2019 să fi fost deja aprobat în culisele CSM-ului…


[1] Subliniez că îmi menţin opiniile exprimate în articolul Admiterea la INM – Radiografia unui concurs inechitabil, disponibil
aici, doar că propunerile acelea par prea utopice pentru actuala configuraţie a sistemului juridic din România, aşa că m-am limitat doar la ajustarea proiectului actual propus de INM şi CSM în 2019. Poate că un viitor CSM – mai înţelept, mai inteligent şi mai drept – va aplica propunerile subsemnatului din 2011, deşi, vorba unui fost coleg grefier, de cîte ori am zis că mai rău de atît nu se poate, de fiecare dată a venit un guvern (sau un CSM, adaug eu acum) mai prost/slab decît cel anterior…
[2] A se vedea şi precedenta modificare radicală a regulamentului de concurs pentru admiterea la INM, propusă de CSM în 2012, disponibil aici.


Florin-Iulian Hrib


Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Au fost scrise până acum 6 de comentarii cu privire la articolul “Propuneri pentru îmbunătăţirea proiectului de regulament privind concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii”

 1. Ioan BUCSA spune:

  Cu privire la pct. 4 cred că autorul articolului se înşală. Un test de logică nu face dovada că ştii să te exprimi juridic corect, că eşti cursiv în exprimare ş.a.m.d. aspecte care scapă şi unui test grilă privind cunoştinţele juridice.
  Întrucât se înscriu foarte multe persoane la astfel de concursuri ar fi dificil pentru comisia de concurs să corecteze mii de teze sinteză (mai ales că unii candidaţi scriu zeci de pagini cu tot cele trece prin cap), iar numai cine nu a fost vreodată intr-o astfel de comisie nu ştie că după vreo zece teze de citit deja încep să-ţi fugă ochii în cap, trebuie să fii atent să vezi dacă printre floricele de rigoare scrise s-a atins şi baremul, lucrurile esenţiale. Aşa că un test grilă cu o notă mai mică de trecere ca să se elimine balastul e de bun augur.
  D.p.d.v financiar nu e chiar o gaură în cer; sunt autorităţi (MAI, MApN, SRI) care cheltuiesc mult mai mult (timp şi bani) cu testarea candidaţilor având şi o structură administrativă mult mai bine pusă la punct pentru recrutarea personalului.

 2. Florin-Iulian HRIB spune:

  Aşa cum anticipam, (dez)onor CSM nu a ţinut cont de mai nimic din propunerile subsemnatului pentru îmbunătăţirea regulamentului de admitere la INM (exceptînd cea mai nesemnificativă sugestie, recte trimiterea contestaţiilor prin fax sau e-mail).

  Ba dimpotrivă, aş zice că regula-mentul a fost adoptat într-o formă chiar mai proastă decît forma propusă iniţial, deoarece s-a introdus o condiţie nouă, evident defavorabilă candidaţilor, inserată la art. 4 alin. 8 teza 2, citez: „În cuprinsul cererii de înscriere, candidatul optează pentru locurile de auditori de justiţie sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs, putându-se formula o singură opţiune.”??!

  Sincer, mi-e tot mai lehamite de justiţia română şi mă gîndesc serios să plec din ţară. După 30 de ani de băsism infect (indiferent de sigla politicienilor perindaţi la putere, comportamentul lor a fost acelaşi, după chipul şi asemănarea individului care s-a băşit continuu pe români din *90 încoace, în funcţii publice de conducere), ce s-a dovedit chiar mai păgubos decît ceauşismul, am revenit de unde am plecat în 1990, însă cu resurse – atît umane, cît şi naturale sau industriale – muuuult mai puţine! Să porneşti din start cu o datorie externă zero, cu sisteme de irigaţii şi canalizări, cu fabrici, uzine, combinate diverse şi CAP-uri, cu spitale şi şcoli bine organizate etc. şi să ajungi după 3 (trei!) decenii o ţară depopulată, defrişată, sufocată de gunoaie şi condusă iar de zoaie analfabete, însă cu o datorie externă de aprox. 100 de miliarde de euro (?!), te întrebi firesc dacă merită să te mai zbaţi pentru însănătoşirea sistemului (pentru că este limpede că nu mai poate fi vorba despre îmbunătăţire acum, ci cel mult despre tratarea unor boli sistemice cronice…)?!

  • Domnule Hrib, te iubesc dar mai las-o cu „datorie externă zero, cu sisteme de irigaţii şi canalizări, cu fabrici, uzine, combinate diverse şi CAP-uri, cu spitale şi şcoli bine organizate”.

   Te descalifici rău de tot cu conspiraţionisme din astea.
   Datorie externă ZERO înseamnă scor de credit ZERO.
   irigaţii canalizări, fabrici, spitale = nişte ruginături bune de dat la fier vechi.

   Industria românească era un dezastru iar românii trebuiau să aducă bani de acasă ca să ţină lumina aprinsă la „fabrici şi uzine”.

   CAP-uri cu producţii 15 tone la hectar… nişte falsuri ordinare.

   Nu compara mizeria de acum 30 de ani cu ce este acum.

   Şi eu am o problemă cu examenul la INM. Nu poţi să anunţi că schimbi examenul cu 80 de zile înainte de examen. Este o decizie foarte neprofesionistă.

   INM nu a prezentat nici măcar un exemplu de examen.
   INM nu are efectuat un audit tehnic al examenului, un audit psihometric, docimologic.

   Decizia de schimbare a examenului trebuia anunţată cu cel puţin un an înainte.
   Este o încălcare a drepturilor candidaţilor. Admiterea devine o decizie discreţionară.

   Pur şi simplu candidaţii în momentul de faţă habar nu au cum şi la ce trebuie să se pregătească.

   Examenul era o varză în momentul de faţă, o integramă, un rebus juridic.
   Acum este o necunoscută şi mai mare.

   INM dă dovadă de un amatorism grav.

   • Florin-Iulian HRIB spune:

    A.Kurtyan, dacă tu iubeşti bărbaţi, e problema ta.

    Mie îmi plac femeile, în special cele cu sînii mari şi tari, aşa că… caută-ţi în altă parte partenerul… de discuţie (cacofonia e intenţionată!)!

    Iar mormanele alea de „fier vechi” să ţi le bagi în nume, cum a făcut T.Băsescu cu flota (Ce coincidenţă! Chiar vă potriviţi la nume, mai exact la semnificaţia primelor 3 litere…)!

    Pe tine te preocupă grija că Consiliul (ne)superior al magistrat-urii a publicat un nou regulament cu 3 luni înainte de concursul la INM?! Păi, actuala directoare a INM (cu susţinerea evidentă a CSM-ului care a plantat-o acolo) trîmbiţa încă de la începutul anului 2018 despre modificările astea, doar că au lălăit-o pînă acum ca să pretindă că le-au pus în aşa-zisă dezbatere publică. Mai era un ipochimen anonim care se plîngea recent pe un site la fel de obscur ca el (clujust.ro) că „se încalcă principiul predictibilităţii din cauza timpului scurt până la examenul din toamnă”?! Las la o parte faptul că un ins care se teme să-şi exprime o banală opinie vrea să intre la INM şi se descrie chiar aşa: „un viitor candidat la INM”, însă… serios?! Asta e critica voastră cea mai nasoală?!

    Din moment ce al doilea examen va fi tot de Drept, este evident chiar şi pentru proşti că dacă te-ai pregătit bine pentru primul examen, înseamnă că te-ai pregătit deja şi pentru al doilea, fiindcă e aceeaşi materie de Drept! Aaa, dacă eşti un fel de danileţ, adică tocilar care citeşte 12 ore pe zi cu două luni înainte de concurs (după cum singur s-a lăudat musiu V.C. Danileţ pe blogul lui) sau un şmecheraş care exersează numai grile, atunci e posibil să te sperie un examen de speţe care s-ar putea să te oblige să gîndeşti. Dar dacă şi al doilea examen va fi un fel de reproduceri de subiecte culese de prin cărţile unor „pretini”, atunci staţi liniştiţi, neliniştiţilor, deoarece concursul va fi doar o formalitate pentru recrutarea celor mai nesăraţi anonimi dintre voi, „viteji” patrioţi!

    • Ioan BUCSA spune:

     Ultima d-voastră replică/postare nu e potrivită pentru acest site… ar fi trebuit cenzurată.
     Iar dacă tot mai vreţi să participaţi pe la concursuri de admitere in magistratură, să nu vă mire dacă vă pică la interviu… mai urmăresc şi unii de prin comisii comentariile d-voastră.

     • Florin-Iulian HRIB spune:

      Comentariul dvs. se vrea ameninţător, dle Bucsa? Sau doar vă credeţi cititor în stele, ghicind viitorul oamenilor?! În ambele cazuri, mă lasă rece. Nu trebuie să-mi purtaţi mie de grijă, pot s-o fac şi singur.

      Am trimis petiţii critice la CSM încă din 2005, mult mai virulente decît ce am scris aici, iar asta m-a scutit de introducerea inutilă de la interviu în 2011, pentru că membrii comisiei (sau cel puţin unii dintre ei, printre care se număra şi dl Andrei Săvescu, administratorul juridice.ro) mă ştiau deja după nume şi ce intenţii am. De asemenea, reputaţia mi-a luat-o înainte şi la SNG în 2016, unde m-am întîlnit faţă în faţă cu juzi care îmi respinseseră, cu ani buni înainte de a fi admis acolo, nişte petiţii virulente împotriva unor colegi de-ai lor sau împotriva unor fapte comise de anumiţi juzi (dar asta nu i-a împiedicat să-mi dea note foarte mari la disciplinele predate la SNG…; de pildă, poate nu o să mă credeţi, dar la deontologie am primit chiar nota 10!).

      Iar dacă dvs. consideraţi că trebuie să fiu respins la interviul din cadrul concursului de admitere la INM doar pentru că, din postura de simplu cetăţean, am dat o replică dură unui individ care se agaţă inutil de articolele/comentariile mele postate pe juridice încă din 2010, de cînd am început să frecventez site-ul juridice.ro, atunci sînteţi penibil, dle Bucsa, la fel de jalnic ca dna procuroare Eucarie Nicoleta, care m-a respins la interviul organizat de MJ în 2010 pentru nou-înfiinţata ANC, doar pentru că am fost franc, deşi m-am prezentat, zic eu, cel mai bine dintre toţi cei 20 de candidaţi chemaţi la interviu în ziua respectivă, după ce trecusem de proba de Drept (care, apropo de tema articolului, a fost sinteză, nu grilă…)! Iar certitudinea asta se bazează pe un fapt extrem de simplu, remarcat cu voce tare chiar de alţi candidaţi: am fost singurul care a ieşit zîmbind din „camera de tortură”, cum porecliserăm noi atunci camera unde se desfăşurau interviurile, majoritatea condidaţilor ieşind de acolo fie înjurînd, fie plîngînd.

      După logica dvs., dle Bucsa, ar însemna că judecători ca V.C. Danileţ, care insultă şi agresează verbal mulţi cetăţeni care se obosesc să-i dea vreo replică, ar trebui excluşi automat din magistratură. Idem, politicienii şi alţi indivizi plătiţi din bani publici ar trebui eliberaţi instantaneu din funcţiile publice deţinute doar pentru că au un limbaj trivial. Parţial, admit că derapajele verbale ale celor plătiţi din bani publici trebuie sancţionate deontologic, deoarece libertatea lor de exprimare este subordonată serviciului public pe care-l prestează în folosul comunităţii şi e normal să aibă anumite limite. Dar aţi omis un aspect esenţial: eu nu sînt plătit din bani publici; dimpotrivă, pot să spun că, în prezent, eu plătesc impozite pentru bugetul de stat, din care suportăm inclusiv CSM şi INM. Iar dacă aveţi „pretini” sau luaţi parte în comisiile stabilite pentru admiterea la INM, vă atrag atenţia că tot eu şi ceilalţi potenţiali candidaţi le/vă plătim indemnizaţiile! Aşa că, dincolo de interesul personal manifestat în privinţa concursului de admitere la INM, este dreptul meu de cetăţean să fiu foarte critic cu autorităţile publice. Iar cui nu-i convine ce zic/scriu eu, n-are decît să mă ignore! Însă, odată ce ai comentat în băşcălie scrisul meu, să nu te aştepţi să te tratez cu mănuşi.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.