Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
Print Friendly, PDF & Email

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 30 mai 2019. UPDATE: Actele normative adoptate
31.05.2019 | JURIDICE.ro

Joi, 30 mai 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din data de 30 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte.
2. Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
6. Proiect de Lege Resurselor Hidrominerale.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
2. Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.
3. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune şi obiective – 2019-2029.
2. Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
3. Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.
4. Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.
5. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului.
6. Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010.
7. Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire Bacău”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013.
8. Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa.
9. Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN7 şi DN2 – A2”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010.
10. Hotărâre privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române”.
11. Hotărâre privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor.
12. Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului „Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”.
13. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
14. Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE.
15. Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE.
16. Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ.
17. Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general.
18. Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 146,0177 ha şi pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 4,3016 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în vederea realizării obiectivului „Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porţile de Fier -Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina-Reşiţa”.
19. Hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare.
20. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat.
21. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Telecomunicații CFR” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
22. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
23. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
24. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
25. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
26. Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.
27. Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției.
28. Hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”.
29. Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018.
30. Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către Hornea Sorin-Ionel-Florin.
31. Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vrancea de către Costandache Ticu.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Proiectele prezentate de România în cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, Slovenia, 5-6 iunie 2019.
2. Memorandum cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea modificării, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015.
3. Memorandum cu tema: „Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia.
5. Memorandum cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, în valoare de 50 milioane euro şi aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, în valoare de 40 miloane euro, acordate României de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnării textelor negociate ale Acordurilor de împrumut dintre România și BIRD; acordarea împuternicirilor de semnare a Acordurilor de împrumut, Ministrului Finanțelor Publice.
6. Memorandum cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiției favorizante “Cadru eficace de management al riscului de dezastre”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR).
7. Memorandum cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiției favorizante “Cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR).

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere cu privire la 37 iniţiative legislative parlamentare.

***

Miercuri, 29 mai 2019, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 30 mai 2019, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Proiectul poate fi consultat aici.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune şi obiective – 2019-2029,
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Proiect de Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Proiect de Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof.Dr.Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului.
Proiectul poate fi consultat aici.
6. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010.
Proiectul poate fi consultat aici.
7. Proiect de Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire Bacău”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013.
Proiectul poate fi consultat aici.
8. Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa.
Proiectul poate fi consultat aici.
9. Proiect de Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN7 şi DN2 – A2”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010.
Proiectul poate fi consultat aici.
10. Proiect de Hotărâre privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române”.
Proiectul poate fi consultat aici.
11. Proiect de Hotărâre privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat aici.
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului „Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”.
Proiectul poate fi consultat aici.
13. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Proiectul poate fi consultat aici.
14. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE.
Proiectul poate fi consultat aici.
15. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE.
Proiectul poate fi consultat aici.
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ.
Proiectul poate fi consultat aici.

III. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Proiectele prezentate de România în cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, Slovenia, 5-6 iunie 2019.
Proiectul poate fi consultat aici.
2. Memorandum cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea modificării, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015.
Proiectul poate fi consultat aici.
3. Memorandum cu tema: „Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze.
Proiectul poate fi consultat aici.
4. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia.
Proiectul poate fi consultat aici.
5. Memorandum cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, în valoare de 50 milioane euro şi aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, în valoare de 40 miloane euro, acordate României de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnării textelor negociate ale Acordurilor de împrumut dintre România și BIRD; acordarea împuternicirilor de semnare a Acordurilor de împrumut, Ministrului Finanțelor Publice.
Proiectul poate fi consultat aici.

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 40 iniţiative legislative.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.