Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Cine plăteşte indemnizaţia / concediul medical? Chiar şi casele de asigurări de sănătate


5 iulie 2019 | Mihai PAȘCA

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Mihai Pașca

Mihai Pașca

Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate denumite asiguraţi, în înţelesul şi aplicabilitatea dispoziţiilor cuprinse în OUG nr. 158/2005 actualizată [1], aprobată prin Legea nr. 399 din 30 octombrie 2006[2], au dreptul şi nu numai vocaţia în condițiile strict reglementate, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale si indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă realizează venituri din desfășurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile in domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care Romania este parte, astfel că titularii dreptului material la acţiune, respectiv angajaţii/foştii angajaţi, trebuie să aibă satisfacţia şi beneficiul in integrum a acestor prestaţii/venituri pecuniare de înlocuire corespondente perioadelor de incapacitate temporară de muncă astfel dovedite cu actele, respectiv certificatele medicale. Concediile medicale şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul aceşti asiguraţi în condițiile actului normativ menţionat, dar şi a celorlalte norme de drept valorificate în prezentul script, sunt concedii medicale şi indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, dar şi concedii medicale şi indemnizații pentru maternitate.

Potrivit art. 6 alin.(31) din OUG 158/2005, persoanele şi instituţia prevăzută la alin. (3) sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților, care sunt suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit inclusiv punctului 7, articolul I din OUG nr. 99 din 14 decembrie 2017 [3]. Persoanele şi instituţia menţionate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizațiilor suportate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Toate aceste cerinţe şi condiţionalităţi, respectiv proceduri, se impun a fi realizate de către entitatea juridică interesată solicitantă, iar aceasta din urmă depunând aceste diligenţe în numele şi pentru salariaţii/foştii salariaţi în calitatea acestora de beneficiari ai acestor plăţi de înlocuire, are deplin interes şi legitimitate pecuniară, dovada demersurilor fiind realizată exclusiv potrivit înscrisurilor depuse la casa judeţeană de asigurări sociale de sănătate.

Este reținută incidenţa normelor cuprinse în cap. II art. 12 din OUG 159/2005, în sensul că, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează: de către angajator, din prima zi pana în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, potrivit inclusiv pct. 9 al articolului unic din Legea nr. 399 din 30 octombrie 2006, din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu: a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionarii acestuia; b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B si C si alin. (2), potrivit inclusiv dispoziţiilor evidenţiate în cuprinsul punctului 15, articolul I din OUG nr. 99 din 14 decembrie 2017, act normativ anterior evidenţiat .

De altfel, potrivit normelor legale aplicabile cuprinse în art. 32 alin. (1) din OUG nr. 158/2005, în cazul in care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor situații, se achită din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenția, având în vedere inclusiv cele cuprinse în OUG nr. 68 din 21 octombrie 2014 [4]. Prevederile anterior menţionate se aplică şi in situația in care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul in baza căruia a desfășurat activitate in funcții elective sau în funcții numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătorești, având în vedere şi normele de drept evidenţiate la pct. 5 al art. IX din OUG nr. 117 din 23 decembrie 2010 [5] .

Potrivit art. 36 din OUG nr. 158/2005, calculul şi plata indemnizațiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condițiile legii, care constituie document justificativ pentru plată, act doveditor care se prezintă plătitorului pănă cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul, iar plata indemnizațiilor se face lunar de către: a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A. b) casa de asigurări de sănătate, pana la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), precum si pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) si la art. 32, potrivit inclusiv dispozițiilor pct. 26 art. I din OUG nr. 99 din 14 decembrie 2017 anterior menţionată.

Sumele reprezentând indemnizații potrivit art. 38 din acest ultim act normativ menţionat, care se plătesc asiguraților şi care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu aceasta destinație, în condițiile reglementate prin normele de aplicare a OUG nr. 158/2005, cu valorificarea normelor cuprinse la pct.29 din OUG nr. 99 din 14 decembrie 2017.

Remarc faptul că Ordinul nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea iniţială a normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate în vigoare începând cu data de 16 februarie 2006[6] a fost abrogat potrivit dispoziţiilor art. 3 din Ordinul nr. 15/2018 la data de 12 ianuarie 2018 [7].

În acest context se impune a fi valorificată şi reţinută incidenţa şi aplicabilitatea prevederile art. 2 alin. 3, art. 7, art. 34 din normele din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, respectiv art. 54-55 care dispun în sensul că „în cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice alta modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care s-au născut anterior ivirii acestor situații, se achită din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenția.

Pentru aceste situații, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A si B din OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare sunt achitate în condițiile menținerii concediului medical pentru aceeași afecțiune, iar drepturile achitate in condițiile prevăzute la art. 54, care sunt suportate de angajator potrivit art. 12 lit. A din OUG nr. 158/2005, se recuperează de către casele de asigurări de sănătate de la angajator, conform legii.

Având în vedere prevederile legale cuprinse în Ordinul nr. 8 din 13 ianuarie 2016 [8] pentru modificarea şi completarea normelor de aplicare a OUG nr. 158/2005 actualizată respectiv art. 32 alin. 1-3 din acest ultim act normativ, dar şi art. 64 şi urm. din Ordinul nr. 15/1.311/2018 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respectiv normele din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, cu reţinerea normelor cuprinse în art. 82, art. 93 din cuprinsul Ordinului nr.60 din 27 ianuarie 2006, în condiţiile în care acest ultim act normativ emis pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, a fost abrogat expres la data de 12 ianuarie 2018, precum şi dispoziţiile evidenţiate în art. 32 alin. 1, art. 82 şi art. 93 din Legea 85/25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă[9], urmează a se aprecia şi proceda în consecinţă de către cei interesaţi, în sensul manifestării disponibilităţii şi diligenţelor necesare pentru realizarea plăţii în integrum a sumelor reprezentând venit de înlocuire cu titlu indemnizaţie concediu pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, dar şi concedii medicale şi indemnizații pentru maternitate.

Astfel, sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu aceasta destinație. Pentru recuperarea sumelor, angajatorul trebuie să depună la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din normele din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, la care se atașează centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1 din normele Ordinului nr. 15/1.311/2018.

Cererea împreună cu înscrisurile anexate, urmează a fi analizată de către compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP,iar referatul semnat de directorul executiv economic,va fi supus aprobării președintelui-director general,conform modelului prevăzut in anexa nr. 11.

Pe baza acestui referat aprobat se întocmesc: ordonanțarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzute în anexa nr. 12 sau, după caz, comunicarea de respingere a plații prevăzută în anexa nr. 13. În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.

Se impune a fi reţinute/valorificate inclusiv prevederile art. 75 din normele din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, care dispun în sensul că „drepturile la concedii și indemnizații care s-au născut anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de management sau dacă a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcția publică ori a expirat mandatul in baza căruia a desfășurat activitate în funcții elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătorești se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care s-au născut anterior situațiilor prevăzute mai sus, se efectuează până la încetarea situației care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale. În vederea preluării în plată din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situațiilor prevăzute la alin. (1), angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun armatoarele acte la casele de asigurări de sănătate: a) lista angajaților aflați în plata de indemnizații de asigurări sociale de sănătate; b) situația plăţii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentației; c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal; d) actele medicale si alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor; e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, se mai depune sș copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial de munca, după caz; f) în cazul încetării activității angajatorului, se mai depune şi unul dintre următoarele acte, respectiv dovada/ actul oficial care atestă și certifică neechivoc începerea procedurii de încetare a activității angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acționarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă), precum şi copia legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerțului (pentru angajatori, operatori economici), dar şi orice alte acte prevăzute de legislația in materie in vigoare la data încetării activității angajatorului”.

Astfel, în mod evident, aceste norme de drept reglementează limitativ modalitatea de stabilire, calcul şi plată prin virare efectivă a indemnizaţiilor pentru concediu medical datorate titularilor dreptului material cu acest titlu respectiv angajaţilor/salariaţilor precum şi condiţiile de decontare în favoarea entităților juridice angajatoare a acestor sume.

Sub condiţia reţinerii situaţiei/stării juridice avută şi dovedită de către entitatea juridică angajatoare şi având în vedere incidenţa şi forţa juridică aplicabilă şi corespondentă datelor şi elementelor dispozitiv-imperative cuprinse fără echivoc în normele de drept anterior menţionate şi fiind făcută corecta şi justa aplicabilitate a acestora, urmează a se aprecia asupra posibilităţii şi implicit a necesităţii subrogării în plata sumelor reprezentând reprezentând îndemnizaţii de concedii medicale din fondul unic de asigurări sociale de sănătate special constituit, în condițiile în care în mod evident şi cert există suportul juridic necesar pentru a se proceda în consecinţă, urmând a fi consacrat dreptul la plata îndemnizaţiilor de înlocuire cu titlu concediu medical pentru cei care se regăsesc în situaţia enunţată şi dezvoltată în prezentul script.


[1] OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005,privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în vigoare începând cu data de 1.01.2006.
[2] Legea nr. 399 din 30 octombrie 2006.pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în vigoare începând cu data de 9.11.2006.
[3] OUG nr. 99 din 14 decembrie 2017, pentru modificarea si completarea Ordonatei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,în vigoare începând cu data de 19.12.2017.
[4] OUG nr. 68 din 21 octombrie 2014,privind modificarea si completarea unor acte normative,în vigoare începând cu data de 4.11.2014.
[5] OUG nr. 117 din 23 decembrie 2010,pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, în vigoare începând cu data de 30.12.2010.
[6] Ordinul nr. 60 din 27 ianuarie 2006,pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,în vigoare începând cu data de 16.02.2006, abrogat de art.3 din Ordinul nr.15/2018.
[7] Ordinul nr. 15 din 5 ianuarie 2018,pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonatei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în vigoare începând cu data de 12.01.2018.
[8] Ordinul nr. 8 din 13 ianuarie 2016,pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonatei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006,în vigoare începând cu data de 20.01.2016.
[9] Legea nr. 85 din 25 iunie 2014,privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,în vigoare începând cu data de 28.06.2014.


Asistent judiciar Mihai Paşca
Vicepreşedinte AAJR

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii