Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Flux informații, Revista revistelor juridice, Sistemul judiciar

Revista Forumul Judecătorilor – nr. 1/2019

21 iulie 2019 | JURIDICE.ro

A apărut nr. 1/2019 al Revistei Forumul Judecătorilor, singura revistă editată de judecătorii din România.

Director: jud. Dragoș Călin, Curtea de Apel București
Redactor-șef: jud. Ionuț Militaru, Curtea de Apel București

Cuprins

INTERVIU

Interviu cu domnul Denislav Marinov, avocat din Bulgaria

ATITUDINI

Daniel L. Chen – Machine Learning and the Rule of Law [articol în lb. engleză]

Lars Hornuf, Lars Klöhn – Do Judges Hate Speculators? [articol în lb. engleză]

Brian Leiter – The Roles of Judges in Democracies: A Realistic View [articol în lb. engleză]

Dariusz MazurPolish Judiciary – Still far from the Turning Point [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Caroline Expert-Foulquier – Is French Administrative Justice a Problem-Solving Justice? [articol în lb. engleză]

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Alparslan Altan c. Turciei. Detenția unui judecător al Curții Constituționale din Turcia a fost ilegală și a încălcat Convenția

2. Cauza Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandei. Numirea judecătorilor la noua Curte de Apel a Islandei a încălcat principiul unei instanțe instituite prin lege

3. Cauza Momčilović c. Croației. Procedura prealabilă sesizării instanței vizând încercarea de soluționare amiabilă a litigiului este compatibilă cu Convenția
(prezentare realizată de Dragoș Călin; traduceri efectuate de Mirela Popescu)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene 

1. Reglementare națională care prevede nulitatea contractelor de credit care prezintă elemente internaționale, încheiate cu un creditor neautorizat. Libera prestare a serviciilor. Reguli de competență judiciară în materie civilă. Noțiunea de „consumator” în sistemul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012. Acțiune în declararea nulității unui contract de credit și de radiere din cartea funciară a înscrierii unei garanții reale

2. Contract de împrumut exprimat în monedă străină. Clauze privind riscul valutar. Înlocuirea unei clauze abuzive declarate nulă cu o dispoziție legislativă. Menținerea contractului după înlăturarea clauzei abuzive. Sistem național de interpretare uniformă a dreptului

3. Principiile inamovibilității și independenței judecătorilor. Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme. Posibilitate de continuare a exercitării funcției de judecător peste această vârstă condiționată de obținerea unei autorizații acordate prin decizia discreționară a președintelui Republicii
(selecţii de Anamaria Groza și Dragoș Călin)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. Nu se poate exclude, de plano, posibilitatea ca o persoană care a săvârșit o faptă penală cu intenție să poată fi numită judecător, indiferent de sancțiunea aplicată. Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 439/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, face referire în mod expres la analizarea criteriilor pe care le enumeră, ceea ce înseamnă că nu doar unele dintre acestea trebuie să fie avute în vedere atunci când se stabilește în ce măsură conduita persoanei care solicită numirea în magistratură corespunde sau nu standardelor ridicate pe care le impune exercitarea unei funcții publice în cadrul puterii judecătorești, în care încrederea opiniei publice în probitatea și demnitatea magistraților este esențială.

2. Apărarea reputației de Consiliul Superior al Magistraturii se impune a fi dispusă atunci când o împrejurare sau acțiune bine determinată a avut drept urmare formarea unei păreri publice nefavorabile cu privire la activitatea profesională a judecătorului sau procurorului, fiind deci și de natură să aducă atingere reputației profesionale a magistratului în cauză, iar nu în orice situație cu potențial de afectare a reputației judecătorului sau procurorului ca persoană fizică.

3. Consiliul Superior al Magistraturii are competența de a adopta norme de deontologie profesională, în calitatea sa de garant al independenței justiției, de reprezentant al corpului profesional al magistraților; de asemenea, Curtea constată că aceste norme stabilesc exigențe privind conduita profesională a magistraților, și nu garanții acordate de legiuitor acestora; or, întrucât ansamblul acestor garanții structurează și formează statutul magistraților, în sensul art.73 alin.(3) lit.l) din Constituție, legiuitorul are obligația constituțională de a le reglementa numai pe acestea prin lege organică.

4. Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind organizarea concursului de promovare în funcții de execuție a judecătorilor și procurorilor, efectivă și pe loc, nu reprezintă un act administrativ, în sensul dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr.554/2004, ci un act premergător, nesusceptibil da a produce efecte juridice prin el însuși. Scopul emiterii acesteia nu îl constituie producerea de efecte juridice de sine stătătoare, specifice dreptului administrativ, respectiva hotărâre reprezentând un act premergător emiterii actului administrativ în considerarea căruia a fost întocmit.

5. Concursul de promovare efectivă și pe loc a judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție. Nu poate face obiectul acţiunii în contencios administrativ cenzurarea modului în care comisia de elaborare a subiectului a înţeles să puncteze, pe barem, elementele considerate necesare de a fi tratate prin subiectul de concurs, şi nici a modului în care comisia de soluţionare a contestaţiilor a recorectat lucrarea, în baza aceluiaşi barem, urmare contestaţiei, dacă aceste elemente sunt dintre cele care se încadrează în tematica şi bibliografia stabilită prin concurs.

6. Desfășurarea activității de un magistrat în condiții care aduc atingere demnității umane și profesionale. În lipsa unor dispoziții normative care să indice condițiile de lucru în cadrul instanțelor și parchetelor, devin aplicabile dispozițiile art. 2 din HG nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spațiile cu destinația de birou sau pentru activități colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de instituțiile publice din subordinea acestora, precum și de prefecturi, calculul suprafețelor folosite ca birouri, pe ansamblul instituției, făcându-se în funcție de numărul de personal și de suprafața medie de 5 m2/persoană, iar în cazul posturilor care utilizează calculatoare sau planșete, de 6 m2/persoană

7. Semnarea de un judecător a unei scrisori deschise, adresate Ministrului Justiției, susținută de peste 1000 de judecători, procurori, magistrați asistenți și auditori de justiție, prin care s-a apreciat că dezbaterile publice de la acea dată pun în grav pericol independența justiției și parcursul Statului Român în cadrul Uniunii Europene, nu reprezintă o faptă de natură a atrage răspunderea disciplinară a judecătorului

(selecții de Dragoș Călin)

PREZENTĂRI

4 aprilie 2019 – pentru prima dată în istorie, magistrații altui stat membru al Uniunii Europene decât Belgia au protestat la Bruxelles pentru statul de drept [material în lb. română, engleză și franceză]

Avizul Biroului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni cu privire la cererea adresată de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România referitoare la situaţia independenţei justiţiei din România, CCJE-BU(2019)4, Strasbourg, 25 aprilie 2019 [material în lb. română și engleză]

Opinion of the Consultative Council of European Prosecutors Bureau following a request by the Romanian Movement for Defending the Status of Prosecutors as regards the situation on the independence of prosecutors in Romania, CCPE-BU(2019)3, Strasbourg, 16 May 2019 [material în lb. engleză]

Asociația Forumul Judecătorilor din România – Analiza activității Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la apărarea corpului magistraţilor împotriva actelor de natură a aduce atingere independenţei, imparțialităţii sau reputației profesionale a acestora (pentru perioada ianuarie 2017 – aprilie 2019) [articol în lb. română și engleză]

GREFA VESELĂ

 Cererea de anulare a unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului. Ordonanța Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a șaptea) din 19 martie 2019, EU:C:2019:225, cauza C-768/18 P – Michal Harvilik – Hydra împotriva Republicii Cehe și a Curții Europene a Drepturilor Omului

***

INTERVIEWS

Interview with Mr. Denislav Marinov, lawyer from Bulgaria 

ATTITUDES

Daniel L. Chen – Machine Learning and the Rule of Law [article in English]

Lars Hornuf, Lars Klöhn – Do Judges Hate Speculators? [article in English]

Brian Leiter – The Roles of Judges in Democracies: A Realistic View [article in English]

Dariusz MazurPolish Judiciary – Still far from the Turning Point [article in English]

LEGAL STUDIES

Caroline Expert-Foulquier – Is French Administrative Justice a Problem-Solving Justice? [article in English]

JURISPRUDENCE

Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights

1. Case Alparslan Altan vs. Turkey. The detention of a judge of the Turkish Constitutional Court was illegal and violated the Convention.

2. Case Guðmundur Andri Ástráðsson vs. Iceland. Appointment of judges to the new Court of Appeal of Iceland infringed the principle of a court established by law.

3. Case Momčilović vs. Croatia. Court prior procedure aimed at seeking amicable dispute is compatible with the Convention

(prezentation done by Dragoș Călin; translations made by Mirela Popescu)

Recent case law of the Court of Justice of the European Union

1. National legislation providing that credit agreements featuring international elements concluded with a non-authorised lender are invalid. Freedom to provide services. Concept of ‘consumer’ in Regulation (EU) No 1215/2012. Jurisdiction in civil matters. Action for invalidity of a credit agreement and seeking the removal from the land register of the entry of a security interest

2. Loan contract denominated in a foreign currency. Substitution of a legislative provision for an unfair term declared void. Continued existence of the contract after the unfair term has been deleted

3. Principles of the irremovability of judges and judicial independence. Lowering of the retirement age of Supreme Court judges. Possibility of continuing to carry out the duties of judge beyond that age subject to obtaining authorisation granted by discretionary decision of the President of the Republic

(selections by Anamaria Groza and Dragoș Călin)

Recent jurisprudence in matters of judicial organization and status of judges and prosecutors

1. It cannot be ruled out, de plano, the possibility that a person who committed an intentional criminal offence can be appointed a judge regardless of the sanction applied. The regulation regarding the admission assessment and the graduation exam of the National Institute of Magistracy, approved by the Decision no. 439/2006 of the Plenum of the Superior Council of Magistracy, expressly refers to the analysis of the criteria they list, which means that not only some of these must be taken into account when determining the extent to which the conduct of the person requesting the appointment in magistracy corresponds to the high standards imposed by the exercise of a public function within the judiciary power, where the public confidence in the magistrates’ probity and dignity is essential.

2. The defence of the reputation by the Superior Council of Magistracy must be ordered when a well-defined circumstance or action has led to the formation of an unfavourable public opinion regarding the professional activity of the judge or prosecutor being therefore liable to undermine the professional reputation of the magistrate in question, and not in any case with the potential to affect the reputation of the judge or prosecutor as a natural person.

3. The Superior Council of Magistracy has the competence to adopt professional deontology rules, as a guarantor of the independence of the judiciary system, as a representative of the professional body of magistrates, too; the Court also notes that these rules lay down requirements for the professional conduct of magistrates and not guarantees given by their legislator; as all these guarantees structure and form the status of magistrates, within the meaning of article 73 paragraph (3) letter (l) of the Constitution, the legislator has the constitutional obligation to regulate only them by the organic law.

4. The decision of the Plenum of the Superior Council of Magistracy regarding the organization of the promotion assessment in execution positions of the judges and prosecutors, effective and on the spot, is not an administrative act, within the meaning of the provisions of article 2 paragraph (1) letter c) of Law no.554/2004, but a precursor, non-susceptible act to produce legal effects in itself. The purpose of its issuing is not to produce independent legal effects, specific to the administrative law, that decision being an act prior to the issuance of the administrative act in respect of which it was drawn up.

5. The assessment for the effective and on-the-spot promotion of judges and prosecutors in execution positions. It cannot be the object of administrative action to censure the way in which the drafting committee understood to point out, on a scale, the elements considered necessary to be treated by the subject of the assessment, nor the way the appeal panel reconsidered the work, based on the same scale, following the contestation, if these elements are among those that fit into the themes and bibliography established through the assessment.

6. The activity of a magistrate in conditions affecting human dignity and profession. In the absence of legislative provisions indicating the conditions of work in the courts and prosecutors’ offices, become incident the provisions of art. 2 from Government Decision no. 866/1996 regarding the updating of regulations on the space for office or for collective activities and services that can be used by ministries and other specialized bodies of the central public administration, public institutions subordinated to them and prefectures; measurement on surfaces used as offices, on the whole organization, is based on number of staff and on average area of 5 m2/person, while in the case of offices using computers or station boards on area of 6 m /person.

7. Signing by a judge of an open letter addressed to the Minister of Justice, supported by more than 1,000 judges, prosecutors, assistant magistrates and justice auditors, which appreciated that the public debate at the time put in grave danger judicial independence and the course of Romanian State within the European Union is not an act which can attract disciplinary responsibility of judges.

(selections by Dragoș Călin) 

PRESENTATIONS

4 April 2019 – for the first time in history, magistrates from a member state of the European Union other than Belgium protested in Brussels for the rule of law [article in Romanian, English and French]

Opinion of the Consultative Council of European Judges Bureau following a request by the Romanian Judges Forum Association as regards the situation on the independence of the judiciary in Romania, CCJE-BU(2019)4, Strasbourg, 25 April 2019 [article in Romanian and English]

Opinion of the Consultative Council of European Prosecutors Bureau following a request by the Romanian Movement for Defending the Status of Prosecutors as regards the situation on the independence of prosecutors in Romania, CCPE-BU(2019)3, Strasbourg, 16 May 2019 [article in English]

Romanian Judges’ Forum Association Analysis regarding the activity of the Romanian Superior Council of Magistracy in exercising its role of guaranteeing the independence, impartiality and professional reputation of judges and prosecutors against any act that can affect them (January 2017 – April 2019) [article in Romanian and English]

HAPPY REGISTRY

Application for annulment of a decision of the European Court of Human Rights. Order of the Court (Seventh Chamber) of 19 March 2019, EU:C:2019:225, Case C-768/18 P, Michal Harvilik – HYDRA v Czech Republic and European Court of Human Rights

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică