Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Curtea Constituțională. Selecție pentru numirea secretarului general
30.07.2019 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 30 iulie 2019, Curtea Constituțională a anunțat desfășurarea unei selecții pentru numirea, de către Plenul Curții, a secretarului general.

Pentru a putea fi numit în această funcție, persoana interesată trebuie să aibă pregătirea profesională și experiență practică pentru exercitarea, în principal, a atribuțiilor de ordonator de credite, precum și experiență managerială relevantă și să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
b) este licenţiat în drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
d) cunoaşte limba română;
e) cunoaște limba engleză și/sau limba franceză;
f) este apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei;
g) o vechime totală în muncă de cel puțin 12 ani, dintre care cel puțin 6 ani în profesii din domeniul juridic și 5 ani într-o funcție de conducere (vechimile solicitate trebuie împlinite până cel târziu la data depunerii dosarului de participare);
h) nu a fost destituit dintr-o funcţie sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
i) nu a fost lucrător sau colaborator al Securității, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, nu face parte din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică și nici nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.

În vederea înscrierii la selecție, persoanele interesate vor prezenta, până la data de 27 septembrie 2019, un dosar de participare.

Dosarul de participare va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere, motivată, adresată preşedintelui Curţii Constituţionale;
b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz;
d) copie de pe diploma de licenţă;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea cerută în muncă, în activitatea juridică, precum și într-o funcție de conducere;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, din punct de vedere medical, eliberată de către medicul de familie al persoanei interesate sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;
g) avizul psihologic, eliberat de către medic psiholog, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;
h) cazierul judiciar;
i) curriculum vitae;
j) declarația pe propria răspundere, autentificată de un notar public, potrivit căreia persoana interesată nu face parte din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică și nici nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;
k) plan managerial adaptat specificului organizării și funcționării Curții Constituționale.

La depunerea dosarului de participare, persoanele interesate trebuie să prezinte şi în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de participare se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Curţii Constituţionale – Compartimentul resurse umane şi salarizare. Ulterior datei de 27 septembrie 2019 nu se mai pot depune acte în completare la dosarul astfel constituit. Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului resurse umane şi salarizare întocmeşte un proces-verbal prin care atestă documentele depuse de fiecare persoană interesată la dosarul de participare. Procesul-verbal va fi semnat şi de către persoana interesată.

Evaluarea pentru selecția în vederea numirii, de către Plenul Curții Constituționale, a secretarului general al Curții Constituționale, constă în următoarele etape succesive:
a) selecţia dosarelor de participare;
b) verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator;
c) verificarea privind cunoașterea unei limbi străine (la alegere dintre engleză și franceză);
d) interviu.

Comisia de evaluare este formată din membrii Plenului Curții Constituționale, fiind asistată de prim-magistratul-asistent, în calitate de secretar al comisiei. Aceasta va realiza selecția dosarelor de participare și interviul.

Prima etapă, a selecției dosarelor de participare (a), este etapă eliminatorie, pe baza documentelor depuse la dosarul de participare la selecția pentru numirea secretarului general al Curții Constituționale. Rezultatele selecţiei dosarelor de participare se consemnează într-un proces-verbal întocmit de prim-magistratul-asistent și se afişează la sediul și pe site-ul Curții Constituționale cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţite, după caz, de motivul respingerii dosarului de participare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Participanții declarați admiși la etapa eliminatorie a selecției dosarelor se pot prezenta la toate celelalte etape ale selecției pentru numirea secretarului general al Curții Constituționale.

Evaluarea rezultatelor în urma etapelor constând în verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator (b) și în verificarea privind cunoașterea unei limbi străine (c) va fi realizată de câte o subcomisie, formată din 3 membri, personal de specialitate al Curții Constituționale.

Interviul (d) are loc în fața Plenului Curții Constituționale și constă în prezentarea propriului plan managerial depus la dosar, precum și în răspunsurile la întrebările tematice adresate de membrii Plenului pentru verificarea cunoștințelor teoretice de specialitate.

Este selectat participantul care întrunește votul majorității membrilor Plenului.

Rezultatele finale ale selecției se consemnează într-un proces-verbal întocmit de prim- magistratul-asistent și se afişează la sediul și pe pagina de internet a Curţii Constituţionale (www.ccr.ro) , în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data interviului.

Calendarul de desfăşurare a evaluării pentru selecţia în vederea numirii, de către Plenul Curții, a secretarului general al Curții Constituționale
1. Afişare anunţ: 29 iulie 2019;
2. Dată limită depunere dosare: 27 septembrie 2019, ora 15:00;
3. Afişare rezultate selecţie dosare: 2 octombrie 2019, ora 16:00;
4. Verificarea privind cunoașterea unei limbi străine și a cunoștințelor practice de operare pe calculator: 4 octombrie 2019, ora 10:00;
5. Interviul: 8 octombrie 2019 (ora va fi comunicată ulterior participanților admiși);
6. Afişare rezultate finale ale selecției: 11 octombrie 2019, ora 14:00.

Sunt necesare cunoștințe în următoarele materii principale:
1. Curtea Constituțională – organizare, funcționare, competență și atribuții, actele Curții, efectele actelor Curții;
2. Informații de interes public și soluționarea petițiilor;
3. Bugetul de stat – structură, aprobare, execuție bugetară;
4. Finanțarea instituțiilor publice – angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice; organizarea contabilității cheltuielilor bugetare în cadrul instituțiilor publice; situații financiare (bilanțul); gestionarea numerarului; sponsorizarea instituțiilor publice;
5. Achiziții publice;
6. Exercitarea controlului financiar-preventiv;
7. Salarizarea în instituțiile publice, salariile și celelalte drepturi ale judecătorilor, magistraților-asistenți și personalului Curții Constituționale, obligațiile către stat aferente veniturilor salariale;
8. Protocol și relații externe, drepturile personalului român trimis temporar în străinătate;

Bibliografie orientativă:
1. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003;
2. Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6 din 7 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012;
5. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Titlul I, Titlul II Cap. VIII, Titlul III, Titlul IV), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.233/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;
12. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 26 iulie 2018;
19. Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Ordonanța Guvernului nr .119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare;
22. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007;
23. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (Cap. IV-VII), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

:: Detalii aici

Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.