Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție – text integral
01.08.2019 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Dreptul muncii, Lege 9, Monitorul Oficial al României, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 639 din 1 august 2019 a fost publicată Hotărârea nr. 681/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție.

TEXTUL INTEGRAL publicat în Monitorul Oficial

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Articolul 1
(1) Promovarea pe loc a procurorilor în funcții de execuție, în vederea obținerii gradului profesional imediat superior, precum și promovarea efectivă la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate și curți de apel, precum și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se face numai prin concurs, organizat la nivel național, în limita numărului de locuri aprobat anual de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectivă.
(2) Posturile vacante de conducere de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal și prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie și de adjuncți ai acestora, precum și cele prevăzute la art. 54 și 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se ocupă prin concursul de promovare în funcții de execuție, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege și regulament.
(3) Promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiției, precum și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare pe loc organizat pentru procurori în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă s-a optat pentru susținerea concursului de promovare în vederea obținerii gradului profesional imediat superior alături de procurori.

Articolul 2
Concursurile de promovare în funcții de execuție se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor profesionale ale procurorilor și, după caz, a conduitei acestora.

Articolul 3
Concursurile de promovare prevăzute la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și prin Institutul Național al Magistraturii.

Articolul 4
(1) În condițiile prevăzute de lege, promovarea pe loc a procurorilor în funcții de execuție se face, în gradul imediat superior celui pe care îl deține procurorul, până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc, respectiv posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în mod distinct.
(3) La promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel național, corespunzător gradelor parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri scoase la concurs se stabilește cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de credite.
(4) La promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma consultării parchetelor, în funcție de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente.
(5) Procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot candida pentru promovare efectivă, cu respectarea dispozițiilor alin. (2), la oricare dintre parchetele pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de parchetul la care funcționează.
(6) În cazul promovării pe loc, opțiunea candidatului se poate face numai pentru obținerea gradului profesional imediat superior celui deținut.
(7) Promovarea în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deținut, în cadrul instituției unde își desfășoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.
(8) Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcții de execuție se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituțiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.
(9) Anterior anunțării concursului, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiției, precum și Inspecției Judiciare și Institutului Național al Magistraturii intenția de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul acestora și, după caz, al instituțiilor coordonate sau subordonate.

CAPITOLUL II – Condiții pentru înscrierea la concurs

Articolul 4
(1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, procurorii care îndeplinesc la data expirării perioadei de înscriere la concurs condițiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine” și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.
(2) La calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare nu se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție.
(3) Pot participa la concursul de promovare efectivă procurorii care au avut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător parchetului la care solicită promovarea și au funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la parchetul ierarhic inferior, în cazul promovării în funcțiile de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel sau de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La concursul de promovare efectivă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pot participa și procurorii care au dobândit gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
(4) Persoanele numite în magistratură în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot participa la concursul de promovare în funcții de execuție vacante sau pe loc timp de cel puțin 3 ani de la numirea în funcție.
(5) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se iau în considerare atât perioada în care candidații au îndeplinit această activitate, cât și perioada în care au îndeplinit funcția de judecător sau procuror.

Articolul 6
(1) Data, locul organizării concursului de promovare pe loc și de promovare efectivă, locurile, respectiv posturile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (3), (4) și (7), modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, precum și materiile la care se susține concursul de promovare pe loc, tematica și bibliografia ale acestui concurs se aprobă prin hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) În cazul concursului de promovare pe loc, informațiile prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În același termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel, care le vor transmite de îndată parchetelor din circumscripția lor, și, dacă este cazul, Ministerului Public și Ministerului Justiției, care le vor transmite instituțiilor coordonate sau subordonate acestuia, Inspecției Judiciare și Institutului Național al Magistraturii, pentru a fi publicate pe paginile de internet ale acestora și aduse la cunoștința tuturor procurorilor și, după caz, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.
(3) În cazul concursului de promovare efectivă, calendarul de desfășurare, locul, modul de desfășurare a concursului și posturile vacante pentru care se organizează concursul se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor procurorilor, prin parchetele de pe lângă curțile de apel, și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu cel puțin 30 de zile înainte de data de la care se pot depune cererile de înscriere la concurs.
(4) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menționează, după caz, gradul profesional în care se dorește promovarea pe loc, respectiv parchetul la care se solicită promovarea efectivă.
(5) În cazul promovării pe loc, fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la locul pentru care optează. În cazul promovării efective, fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la parchetul la care solicită promovarea.
(6) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.
(7) În cazul promovării efective, la cererea de înscriere pot fi atașate maximum 10 acte întocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia, cu obiect diferit, din ultimii 3 ani de activitate, în copii certificate.

CAPITOLUL III – Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pe loc

Secțiunea 1:  Comisiile de concurs


Articolul 7

(1) Comisia de organizare a concursului este condusă de un președinte, care este desemnat de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care ocupă funcțiile de secretar general adjunct al consiliului, director adjunct al Direcției resurse umane și organizare sau alte funcții de conducere din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către președintele acesteia dintre magistrații detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și în cadrul Institutului Național al Magistraturii, cu funcții de conducere și execuție, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și din cadrul Institutului Național al Magistraturii, cu funcții de conducere și execuție, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și din cadrul Institutului Național al Magistraturii.
(3) Nu pot fi numite în comisia de organizare persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiei completează declarații în acest sens. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiei, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

Articolul 8
Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:
1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și publică lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și publică lista finală a candidaților;
2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare și masă pentru membrii comisiilor;
3. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, la centrele de concurs și în timpul transportului acestora, precum și păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare;
4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
5. instruiește responsabilii de sală;
6. repartizează candidații pe săli pentru probele scrise tip grilă, în ordine alfabetică, și dispune afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;
7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru testele-grilă și baremele de evaluare și notare, în plicuri sigilate;
8. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;
9. distribuie candidaților materialele pentru susținerea testelor-grilă;
10. afișează baremele de evaluare și notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestora, precum și a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;
11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora;
12. ia măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile de corectare sau de soluționare a contestațiilor ori în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
13. asigură respectarea procedurii de evaluare și notare;
14. asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
15. calculează mediile generale și întocmește listele finale;
16. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
17. informează de îndată Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
18. propune Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;
19. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.

Articolul 9
(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 8.
(2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește atribuțiile pentru membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin parchetelor, în vederea bunei desfășurări a concursului.
(3) Procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor răspund de ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea președintelui comisiei de organizare a concursului.
(4) Președintele comisiei de organizare a concursului soluționează situațiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de organizare sunt soluționate de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Articolul 10
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor și comisiile de soluționare a contestațiilor sunt numite de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Prin aceeași hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs.
(2) Fiecare comisie este alcătuită din procurori care dețin gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori care dețin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel sau formatori ai Institutului Național al Magistraturii. Dispozițiile art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(3) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot face parte din comisiile de concurs dacă au dobândit gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau parchetului de pe lângă curtea de apel.
(4) În componența comisiilor sunt numiți și membri supleanți care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor. Situațiile de incompatibilitate a președintelui comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor sunt soluționate de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) Numărul membrilor comisiilor se stabilește de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor și subcomisia de soluționare a contestațiilor au același număr de membri, dar nu mai puțin de 3 membri.

Articolul 11
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor sunt conduse de câte un președinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 10 alin. (1). Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 12 pct. 1, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei. Președinții comisiilor de soluționare a contestațiilor coordonează activitatea acestora.
(2) O persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru același concurs.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.
(4) Membrii comisiilor sunt numiți, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și au urmat cursurile acestuia privind metodele și tehnicile de evaluare.
(5) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor, prin care se stabilesc modalitățile de plată și atribuțiile ce le revin, se încheie între aceștia și un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.
(6) Declarațiile și contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Articolul 12
Subcomisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuții:
1. elaborarea subiectelor pentru testele-grilă, cu respectarea următoarelor reguli:
a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;
b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
c) să fie diferențiate, în funcție de gradul parchetului, cu excepția subiectelor de la următoarele materii: jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene;
d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
e) să nu conțină probleme controversate în doctrină sau practică;
f) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;
g) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;
2. predarea către comisia de organizare a concursului a subiectelor și baremelor de evaluare și notare, în plicuri sigilate.

Articolul 13
(1) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs examinează, sub coordonarea președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor, contestațiile la bareme.
(2) În cazul în care subcomisia de soluționare a contestațiilor respinge toate contestațiile, baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive.
(3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, subcomisia de soluționare a contestațiilor adoptă baremele definitive.
(4) Baremele definitive stabilite potrivit alin. (2) și (3) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.
(5) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare definitive.

SECȚIUNEA a 2-a: Desfășurarea concursului de promovare pe loc

Articolul 14

(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.
(2) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a concursului întocmește lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și o transmite în vederea afișării la sediile parchetelor. Lista candidaților se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 2 zile de la publicarea listelor prevăzute la alin. (2). Contestațiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Contestațiile vor fi soluționate de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(5) Comisia de organizare a concursului întocmește, de îndată după pronunțarea hotărârii secției, lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, care se afișează la sediile parchetelor și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Articolul 15
(1) Concursul constă în susținerea unei probe scrise cu caracter teoretic și practic.
(2) Proba scrisă cu caracter teoretic și practic se susține la:
a) drept penal;
b) drept procesual penal;
c) jurisprudența relevantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Articolul 16
(1) Proba scrisă se desfășoară în două etape și constă în:
1. susținerea unui test scris tip grilă pentru verificarea cunoștințelor practice;
2. susținerea unui test scris tip grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice.
(2) Testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor practice cuprinde 20 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 15 alin. (2), astfel:
a) 10 întrebări din dreptul penal;
b) 8 întrebări din dreptul procesual penal;
c) o întrebare din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și o întrebare din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene.
(3) La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor practice fiecare răspuns corect primește 0,5 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.
(4) Testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 15 alin. (2), astfel:
a) 20 de întrebări din dreptul penal;
b) 20 de întrebări din dreptul procesual penal;
c) 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene.
(5) La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice fiecare răspuns corect primește 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.
(6) Întrebările teoretice și practice la materiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a) și b) cuprind și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale.
(7) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.
(8) Testele-grilă se susțin în aceeași zi, cu o pauză de o oră între acestea. Testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor practice se va desfășura primul.

Articolul 17
(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidații pe săli, în ordine alfabetică, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, precum și afișarea acestora pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul.
(2) Accesul candidaților în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu și după deschiderea plicului cu subiecte.
(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoștința candidaților modul de desfășurare a probelor și modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Articolul 18
(1) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
(2) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Candidații primesc teze de concurs tipizate pe care își scriu cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date de pe colțul paginii ce urmează să fie lipit, precum și coli obișnuite pentru ciorne, marcate cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Colțul tezei de concurs tipizate se lipește și se ștampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porțiunii din pagină care urmează să fie sigilată.
(4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.
(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă și încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate și măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mențiunea „fraudă”. Procesul- verbal se comunică comisiei de organizare a concursului și candidatului respectiv.

Articolul 19
(1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs și nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.
(2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la președinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid și distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.
(3) Pe parcursul desfășurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului și supraveghetorii de săli nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.
(4) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 2 zile de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, candidații pot face contestații la bareme, care se depun la Institutul Național al Magistraturii și se soluționează potrivit art. 13 alin. (1) – (5).
(5) Contestațiile la barem se soluționează și se motivează în termenul prevăzut de calendarul concursului. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.
(6) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(7) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(8) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.
(9) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună sancționarea, cu reducerea drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată, membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte sau modificarea unor bareme, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. Acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
(10) Sancțiunile prevăzute la alin. (9) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.

Articolul 20
(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține probele scrise.
(2) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.
(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor, se socotește din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.
(4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se folosește altă hârtie decât cea distribuită candidaților de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluțiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
(5) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „anulat”, se semnează de cei 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru documentele de concurs.
(6) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Articolul 21
(1) Pe măsură ce își încheie lucrările candidații le predau supraveghetorilor.
(2) La expirarea timpului acordat candidații predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(3) Toți candidații semnează în momentul predării lucrărilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(4) Pentru fiecare sală se întocmește un proces-verbal.
(5) Ciornele și lucrările anulate se strâng separat și se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.
(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, președintelui și unui membru al comisiei de organizare a concursului.

Articolul 22
Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Articolul 23
(1) Candidații pot contesta notele obținute la probele scrise tip grilă.
(2) Contestațiile se trimit prin fax la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 2 zile de la publicarea rezultatelor.
(3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările scrise se renumerotează și se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.
(4) Lucrările se predau comisiilor de soluționare a contestațiilor, însoțite de un borderou de predare-primire în care se menționează numărul de ordine al lucrărilor.

Articolul 24
(1) Nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.
(2) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluționare a contestațiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidaților.
(3) Publicarea rezultatelor probelor de concurs, cu excepția clasamentului final, se realizează pentru fiecare grad profesional, prin folosirea unor coduri atribuite candidaților.

Articolul 25
(1) În urma calculării mediilor generale ale candidaților, comisia de organizare a concursului întocmește listele finale.
(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Articolul 26
(1) Nota obținută la concurs este suma notelor obținute la proba teoretică și proba practică, în raport cu următoarea pondere: 50% proba practică și 50% proba teoretică.
(2) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obțină cel puțin media generală 7 și nu mai puțin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs menționate la art. 16.

Articolul 27
(1) Rezultatele finale se prezintă Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.
(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârșirii unei fraude.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea procurorilor declarați admiși.
(4) Promovarea se realizează în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional și materiei pentru care s-a optat.
(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiției, precum și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestora, promovarea urmând a se dispune de persoana cu atribuții în acest sens.

Articolul 28
(1) La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au titlul științific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcția de judecător sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidații care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidații care au activitate publicistică în specialitate, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestor criterii vor fi avute în vedere în următoarea ordine: nota obținută la proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor practice, vechimea la parchetul al cărui grad profesional îl deține procurorul, media obținută la ultima evaluare, media obținută la examenul de capacitate.
(2) În circumscripțiile instanțelor și parchetelor unde o minoritate națională are o pondere de cel puțin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidații cunoscători ai limbii acelei minorități.

CAPITOLUL IV – Organizarea și desfășurarea concursului de promovare efectivă

Secțiunea 1:
Comisiile de concurs


Articolul 29

Comisia de organizare a concursului de promovare efectivă se constituie în condițiile art. 7, care se aplică în mod corespunzător.

Articolul 30
Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:
1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și afișează lista finală a candidaților;
2. controlează, coordonează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului;
3. atribuie un cod numeric fiecărui candidat înscris la concurs, întocmește un proces-verbal în care consemnează corespondența dintre numele candidatului și codul numeric atribuit și ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfășoară în concret activități ce presupun în mod necesar cunoașterea identității candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaște direct sau indirect identitatea candidaților;
4. comunică fiecărui candidat, la unitatea de parchet la care acesta funcționează efectiv, în plic închis și sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;
5. publică rapoartele motivate ale comisiei de evaluare și punctajul obținut de candidați ca urmare a evaluării, candidații fiind identificați doar prin cod numeric;
6. afișează rezultatul contestațiilor;
7. întocmește listele finale și asigură publicarea lor simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;
8. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
9. informează de îndată Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;
10. propune Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;
11. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.

Articolul 31
(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 30.
(2) Dispozițiile art. 9 alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 32
(1)
Comisiile de evaluare sunt numite de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.
(2) Secția pentru procurori numește, în măsura în care au fost stabilite posturi vacante scoase la concurs în mod corespunzător, câte o comisie de evaluare distinctă pentru:
a) promovarea efectivă în cadrul parchetului de pe lângă tribunal;
b) promovarea efectivă în cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel;
c) promovarea efectivă în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
(3) Comisia de evaluare pentru promovarea efectivă în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este formată din procurori care dețin gradul profesional corespunzător acestei unități de parchet sau din formatori ai Institutului Național al Magistraturii.
(4) Comisia de evaluare pentru promovarea efectivă în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel este alcătuită din procurori care dețin gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori care dețin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel sau formatori ai Institutului Național al Magistraturii.
(5) Comisia de evaluare pentru promovarea efectivă în cadrul parchetelor de pe lângă tribunal este alcătuită din procurori care dețin gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori care dețin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel, procurori care dețin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal sau formatori ai Institutului Național al Magistraturii.
(6) Dispozițiile art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (3) – (5) și ale art. 11 se aplică în mod corespunzător.

Secțiunea a 2-a: Desfășurarea concursului de promovare efectivă

Articolul 33

Centralizarea cererilor de înscriere la concurs și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare se realizează de comisia de organizare a concursului. Dispozițiile art. 14 alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 34
Concursul de promovare efectivă constă în susținerea unei probe având ca obiect evaluarea activității și conduitei candidaților din ultimii 3 ani.

Articolul 35
(1) În cadrul probei prevăzute la art. 34 pentru evaluarea activității sunt avute în vedere actele întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora în ultimii 3 ani de activitate.
(2) Constituie acte întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora: actele întocmite de procurori în faza de urmărire penală ori în faza judecății, punctele de vedere care conțin abordarea unor probleme de drept întocmite în cadrul diverselor atribuții, transcrierea înregistrărilor susținerilor orale ale procurorului de ședință, proiectele de recurs în interesul legii, referatele în dosarele în care s-au pronunțat soluții definitive de achitare sau restituire, precum și orice alte acte întocmite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
(3) Actele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite și să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.
(4) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi și acte ale procurorului infirmate ori urmate de hotărâri judecătorești de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri respinse, dacă există, urmând a fi atașate și hotărârile judecătorești sau actele procurorului prin care s-a dispus asupra soluției candidatului.
(5) De îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită parchetelor unde aceștia își desfășoară activitatea transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.
(6) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluționare a lucrărilor, se solicită date statistice sau orice documente necesare privind:
a) activitatea candidatului, precum: numărul dosarelor sau al lucrărilor soluționate, numărul de ședințe de judecată la care a participat, numărul căilor de atac declarate și motivate, alte activități desfășurate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
b) activitatea parchetului la secția la care a funcționat procurorul, precum: numărul mediu de dosare/lucrări soluționate de procurori, numărul mediu de participări în ședințe de judecată, numărul mediu de căi de atac declarate și motivate.

Articolul 36
(1) Pentru realizarea evaluării activității, de îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită parchetelor unde aceștia își desfășoară activitatea listele actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora în ultimii 3 ani de activitate, cu evidențierea datei și numărului dosarelor sau al lucrărilor soluționate, a obiectului cauzei, a stadiului procesual și cu mențiunea că soluția a fost infirmată ori urmată de hotărâri judecătorești de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, iar în cazul apelurilor ori recursurilor declarate dacă acestea au fost respinse, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.
(2) De îndată după primirea listelor, comisiile de evaluare stabilesc criterii unitare pentru selectarea aleatorie a câte 5 acte întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora, pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării. La stabilirea criteriilor de selecție, comisiile de evaluare vor ține seama și de dispozițiile art. 35 alin. (3).
(3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2), comisiile de evaluare realizează selecția actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora.
(4) După selecția realizată potrivit alin. (3), comisiile de evaluare solicită parchetelor unde candidații își desfășoară activitatea actele selectate.
(5) Primind solicitarea comisiei de evaluare, conducătorul parchetului în cadrul căruia își desfășoară activitatea candidatul ia măsurile necesare pentru strângerea actelor prevăzute la alin. (4) și a informațiilor prevăzute la art. 35 alin. (6) și pentru transmiterea de îndată a acestora.
(6) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (5), conducătorul parchetului în cadrul căruia își desfășoară activitatea candidatul va solicita documente necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor de la parchetele la care a funcționat candidatul în ultimii 3 ani de activitate.
(7) Parchetele transmit comisiei de evaluare actele solicitate, în termen de 10 zile de la primirea adreselor. Actele sunt înaintate și în format electronic, în măsura în care există în acest format.
(8) În situația în care comisiile de evaluare apreciază că nu toate actele selectate sunt reprezentative pentru activitatea candidatului, acestea vor realiza, în completare, o singură dată, o nouă selecție, dispozițiile alin. (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Articolul 37
(1) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani nu au desfășurat activitate la parchete, lista actelor întocmite de candidați sau care rezultă din activitatea acestora în ultimii 3 ani, precum și documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor sunt solicitate instituției sau, după caz, instituțiilor la care au funcționat candidații.
(2) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate atât la alte instituții, cât și la parchete, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 36 și ale alin. (1).

Articolul 38
(1) Comisiile prevăzute la art. 32 efectuează evaluarea actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora, prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte:
a) capacitate de analiză și sinteză – 25 de puncte;
b) coerență în exprimare – 25 de puncte;
c) argumentație din punctul de vedere al clarității și logicii – 25 de puncte;
d) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluționare a lucrărilor – 15 puncte.
(2) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării este de 90 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă obligatoriu un punctaj situat între 0 și punctajul maxim alocat.
(3) Comisia acordă un singur punctaj pentru fiecare criteriu, președintele comisiei asigurând medierea în caz de divergențe între membrii comisiei.
(4) Actele depuse de candidat sunt avute în vedere la evaluare, pe baza criteriilor prevăzute de alin. (1). Dacă apreciază necesar, comisia de evaluare poate solicita informații suplimentare cu privire la acestea, dispozițiile art. 36 aplicându-se în mod corespunzător.

Articolul 39
(1) Evaluarea conduitei candidaților se face pe baza referatului întocmit în acest scop de comisia prevăzută de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a datelor existente la dosarul profesional și a informațiilor solicitate de la Inspecția Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare și încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor din ultimii 3 ani de activitate.
(2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită comisiilor de evaluare corespunzătoare, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare informațiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaților.
(3) Pentru întocmirea referatului prevăzut la alin. (1), în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 40 alin. (1), pot fi avute în vedere și evaluările anterioare ale candidatului.
(4) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate la mai multe unități de parchet, referatul prevăzut de alin. (1) se întocmește de comisia de evaluare de la parchetul la care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, pe baza informațiilor solicitate de la parchetele la care a funcționat anterior procurorul respectiv.
(5) În situația candidaților care în ultimii 3 ani nu au desfășurat activitate la parchete, referatul prevăzut de alin. (1) se întocmește de către conducătorul instituției sau, după caz, instituțiilor la care au funcționat candidații.
(6) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate atât la alte instituții, cât și la parchet, se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (1) și ale alin. (5).

Articolul 40
(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei candidaților este de 10 puncte, repartizate astfel:
– conduita profesională în timpul activității de urmărire penală, de supraveghere a cercetărilor penale sau a activității de participare la ședințele de judecată, în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale și în relația cu justițiabilii, avocații, experții, interpreții în timpul exercitării funcției – 5 puncte;
– relațiile cu colegii, grefierii, organele de poliție și celălalt personal al parchetului ori cu personalul parchetelor superioare ori inferioare ierarhic – 5 puncte.
(2) Dispozițiile art. 38 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător în cazul admiterii contestațiilor împotriva punctajului obținut la evaluare.

Articolul 41
(1) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care se arată punctajul obținut la fiecare criteriu dintre cele prevăzute la art. 38 alin. (1) și art. 40 alin. (1), punctajul total obținut de candidat și motivarea acordării punctajului pentru fiecare criteriu.
(2) Raportul comisiei de evaluare, însoțit de toate documentele pe baza căruia a fost întocmit, se transmite comisiei de organizare.
(3) Raportul comisiei de evaluare se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu codurile candidaților.

Articolul 42
(1) Împotriva punctajului obținut la evaluare candidatul poate face contestație în termen 2 zile de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestația se transmite prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță asupra contestațiilor în termenul prevăzut de calendarul concursului.
(3) Se întocmește un raport motivat pentru fiecare contestație, cu indicarea argumentelor pentru care s-a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care s-au înlăturat susținerile candidatului, în cazul în care se menține punctajul comisiei de evaluare.
(4) Punctajul astfel acordat este definitiv.
(5) Rapoartele întocmite în procedura soluționare a contestațiilor se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii cu codurile candidaților.
(6) Dispozițiile art. 19 alin. (9) și (10) se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiei prevăzute la art. 32.

Articolul 43
(1)
După soluționarea contestațiilor în condițiile art. 42, comisia de organizare a concursului întocmește lista cu rezultatele finale ale concursului, care se publică în condițiile art. 25 alin. (2), menționându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcție de punctajul obținut.
(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obțină minimum 70 de puncte, dar nu mai puțin de 65 de puncte la evaluarea activității și 5 puncte la evaluarea conduitei.

Articolul 44
(1) Rezultatele finale se prezintă Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.
(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârșirii unei fraude.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea procurorilor declarați admiși.
(4) Promovarea efectivă se realizează în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport cu opțiunea candidatului.
(5) Dispozițiile art. 28 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 45
(1) Procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 43 alin. (2), dar care nu au fost promovați ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovați în posturile ce se vacantează la parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 3 luni de la data validării concursului.
(2) Dispozițiile art. 44 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Articolul 46
Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 și următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 47
(1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare.
(2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaților.
(3) Originalele documentelor în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax către Direcția resurse umane și organizare se transmit în cel mai scurt timp de către parchete, prin grija procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, și se arhivează la mapele de concurs.

Articolul 48
Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător procurorilor militari.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti