Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Newsletters
ArticoleJurisprudenţăLegislaţieCariereEvenimenteCărţiComunicate profesioniştiAvocaturăExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 8 august 2019. UPDATE: Actele normative adoptate


8 august 2019 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Joi, 8 august 2019, Guvernul a dat publicității lista de proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 8 august 2019, potrivit unui comunicat:

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE
1. PROIECT DE LEGE privind căutarea persoanelor dispărute (Primă lectură)
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (Primă lectură)
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (Primă lectură)

PROIECTE APROBATE
I. ORDONANŢE
1. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
2. ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar
3. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății, modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale, precum şi reglementări cu privire la măsurile fiscal-bugetare
4. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear
2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „CONVERSMIN” S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
6. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ” Autostrada Sibiu-Piteşti”- Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
8. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Aeroporturi – Bucureşti” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
10. HOTĂRÂRE privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
13. HOTĂRÂRE privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului
14. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi în contul statului
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea MinisteruluI Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20. HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Bucecea, judeţul Botoşani
23. HOTĂRÂRE pentru definirea obligaţiilor de administrare a subdomeniului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei terenurilor şi Silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice
24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
25. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Maramureș
26. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Dumitru Florin
27. HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019
2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acțiune pentru îndeplinirea condiţiei favorizante privind „Planificarea actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei şi cel al apelor uzate”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
3. MEMORANDUM cu tema: Cloud-ul Guvernamental
4. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului destinat Programului pe bază de rezultate (tip PforR) în sectorul sanitar, în valoare de 500 mil EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare; aprobarea textului negociat al Acordului de împrumut şi acordarea împuternicirii de semnare a acestuia ministrului finanțelor publice

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, precum și pentru modificarea    pct. 5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic  nr. 407/2006
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind anularea unor contribuții și obligații fiscale
8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății – republicare
9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011
11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

***

Miercuri, 7 august 2019, Guvernul a dat publicității lista de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 august 2019, potrivit unei informări de presă.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind căutarea persoanelor dispărute (Primă lectură)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/LG.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-8.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG-2.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „CONVERSMIN” S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG-3.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ” Autostrada Sibiu-Piteşti”- Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-9.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-10.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Aeroporturi – Bucureşti” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-1.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-11.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-7.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-12.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-13.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-14.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-6.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi în contul statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-15.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-16.pdf
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-3.pdf
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-4.pdf
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-17.pdf
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-5.pdf
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGNFANEXA-2.pdf
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Bucecea, judeţul Botoșani
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HGNFANEXA-2-1.pdf
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO-1.pdf
2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiei favorizante privind „Planificarea actualizată pentru investiţiile necesare în sectorul apei şi cel al apelor uzate”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO.pdf
3. MEMORANDUM cu tema: Cloud-ul Guvernamental
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/MEMO-2.pdf

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative parlamentare

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii