Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Drept constituțional SELECTED Universitaria

Constituția Republicii Populare Chineze – text integral

15 noiembrie 2019 | Dragoș Lucian IVAN
Dragoș Lucian Ivan

Dragoș Lucian Ivan

* Pentru versiunea sursă click aici

** Traducere realizată de av. dr. Dragoș Lucian Ivan

CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Adoptată la cea de-a cincea sesiune a celui de-al cincilea Congres Național al Poporului și promulgată pentru implementare prin Declarația Congresului Național al Poporului din 4 decembrie 1982. Revizuită în conformitate cu Amendamentele la Constituția Republicii Populare Chineze adoptată, respectiv, în prima sesiune a celui de-al șaptelea Congres Național al Poporului din 12 aprilie 1988, prima sesiune a celui de-al optulea Congres Național al Poporului din 29 martie 1993, în a doua sesiune a celui de-al nouălea Congres Național al Poporului din 15 martie 1999, în cea de-a doua sesiune a celui de-al zecelea Congres Național al Poporului din 14 martie 2004 și în prima sesiune a celui de-al treisprezecealea Congres Național al Poporului din 11 martie 2018.

CUPRINS

PREAMBUL

CAPITOLUL I: PRINCIPII GENERALE

CAPITOLUL II: DREPTURILE FUNDAMENTALE ȘI OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR

CAPITOLUL III: STRUCTURA STATULUI

Secțiunea 1: Congresul Național al Poporului

Secțiunea 2: Președintele Republicii Populare Chineze

Secțiunea 3: Consiliul de Stat

Secțiunea 4: Comisia Militară Centrală

Secțiunea 5: Congresul reprezentanților locali și guvernele reprezentanților locali la diverse niveluri

Secțiunea 6: Organele autoguvernării din zonele autonome etnice

Secțiunea 7: Comisiile de supraveghere

Secțiunea 8: Instanțele poporului și procuraturile oamenilor

CAPITOLUL IV: STEAGUL NAȚIONAL, INMUL NAȚIONAL, EMBLEMA NAȚIONALĂ ȘI CAPITALA

*

* *

PREAMBUL

China este țara cu una dintre cele mai lungi istorii din lume. Oamenii din toate grupurile etnice ale Chinei au creat împreună o cultură a măreției și au o tradiție revoluționară glorioasă.

După 1840, China feudală a fost transformată treptat într-o țară semi-colonială și semi-feudală. Chinezii au purtat multe lupte eroice succesive pentru independența și eliberarea națională, pentru democrație și libertate.

În China, în secolul XX, au avut loc schimbări istorice mari și cutremurătoare.

Revoluția din 1911, condusă de Dr. Sun Yat-sen, a abolit monarhia feudală și a născut Republica Chineză, dar misiunea istorică a poporului chinez de a răsturna imperialismul și feudalismul a rămas nedesăvârșită.

După ce a purtat lupte prelungite și grele, înarmat sau prin alte mijloace, de-a lungul unui curs sinuos, Poporul chinez în plenitudinea etniilor ce îl alcătuiesc condus de Partidul Comunist Chinez cu președintele Mao Zedong în calitate de lider a răsturnat, în cele din urmă, în 1949, guvernarea imperialismului, a feudalismului și a birocrat-capitalismului, a obținut o mare victorie în Revoluția Nou-Democrată și a fondat Republica Populară Chineză. De atunci, Poporul chinez a preluat controlul asupra puterii de stat și a devenit stăpânul țării.

După fondarea Republicii Populare, China a reușit treptat să treacă de la o societate nou-democrată la una socialistă. Transformarea socialistă a dreptului de proprietate privată asupra mijloacelor de producție a fost finalizată, sistemul de exploatare a omului de către om a fost abolit, iar sistemul socialist a fost instituit. Dictatura democratică a poporului condusă de clasa muncitoare și bazată pe alianța muncitorilor și a țăranilor, care este în esență dictatura proletariatului, a fost consolidată și dezvoltată. Poporul chinez și Armata de Eliberare a Poporului au învins agresiunea imperialistă și hegemonistă, sabotajul și provocările armate și au protejat, astfel, independența și securitatea națională a Chinei, consolidând apărarea națională. Succese de mare importanță au fost obținute în dezvoltarea economică; un sistem socialist industrial independent și relativ multilateral a fost practic instituit; și a avut loc o creștere însemnată a producției agricole. Au fost înregistrate progrese semnificative în inițiativele educaționale, științifice și culturale, în timp ce educația în ideologia socialistă a atins rezultate notabile. Viața oamenilor s-a îmbunătățit considerabil.

Victoria în Noua Revoluție Democratică Chineză și succesele în cauza sa socialistă au fost realizate de Poporul chinez în plenitudinea etniilor ce îl alcătuiesc, sub conducerea Partidului Comunist Chinez și îndrumarea marxism-leninismului și a gândirii Mao Zedong, prin susținerea adevărului, corectând erori și depășind numeroase dificultăți și greutăți. China va fi în etapa primară a socialismului pentru o lungă perioadă de timp. Sarcina de bază a națiunii este concentrarea efortului său de modernizare socialistă pe drumul socialismului cu caracteristici chineze. Sub conducerea Partidului Comunist Chinezesc și îndrumarea marxism-leninismului, a gândirii lui Mao Zedong, a teoriei lui Deng Xiaoping, a gândirii socio-politice a teroriei Celor Trei Reprezentări, a Perspectivei Științifice privind Dezvoltarea și gândirea Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze pentru o nouă eră, Poporul chinez în plenitudinea etniilor ce îl alcătuiesc va continua să adere la dictatura democratică a poporului și la drumul socialist, să persevereze în reforma și deschiderea spre lumea exterioară, să îmbunătățească constant instituțiile socialiste, să dezvolte economia de piață socialistă, să dezvolte democrația socialistă, să îmbunătățească statul de drept socialist, să aplice o nouă viziune asupra dezvoltării și să muncească din greu și în mod independent pentru a moderniza industria, agricultura și apărarea națională, știința și tehnologia pas cu pas, să promoveze dezvoltarea coordonată a civilizațiilor, cea materială, politică, spirituală, socială și ecologică, să transforme China într-o țară socialistă modernă puternică, care este prosperă, democratică, avansată cultural, armonioasă, frumoasă și să realizeze o întinerire măreață pentru națiunea chineză.

Clasele exploatatoare ca atare au fost abolite în țara noastră, dar lupta de clasă va continua să existe în anumite limite pentru o lungă perioadă de timp. Poporul chinez trebuie să lupte împotriva acestor forțe și elemente, atât în țară, cât și în străinătate, care sunt ostile sistemului socialist din China și care încearcă s-o submineze.

Taiwanul face parte din teritoriul sacru al Republicii Populare Chineze. Este datoria inviolabilă a tuturor chinezilor, inclusiv a compatrioților noștri din Taiwan, de a îndeplini marea sarcină de reunificare a patriei mamă.

În construirea socialismului, este esențial să te bazezi pe muncitori, țărani și intelectuali și să unești toate forțele care pot fi unite. În anii lungi de revoluție, construcție și reformă, a fost format sub conducerea Partidului Comunist din China un amplu front patriotic unit care este compus din partidele democratice și organizațiile oamenilor și care îmbrățișează toți socialiștii din clasa muncitoare, toți constructorii socialismului, toți patrioții care susțin socialismul și toți patrioții care susțin reîntregirea patriei materne și încearcă să revitalizeze națiunea chineză; acest front unit va continua să fie consolidat și dezvoltat. Conferința Politică Consultativă a Poporului Chinez, o organizație reprezentativă de bază a frontului unit care a jucat un rol istoric semnificativ, va juca un rol și mai important în politica și viața socială a țării, în promovarea prieteniei cu alte țări, în lupta pentru modernizarea socialistă și pentru reunificarea și unitatea țării. Sistemul multipartit de cooperare și consultare politică condus de Partidul Comunist Chinez va exista și se va dezvolta pentru o lungă perioadă de timp.

Republica Populară Chineză este un stat multinațional unitar, creat în comun de diferitele naționalități ale țării. Relațiile socialiste bazate pe egalitate, solidaritate, ajutor reciproc și armonie între naționalități au fost deja stabilite și vor continua să se consolideze. În lupta pentru salvgardarea unității etniilor, este necesar să se combată șovinismul etniei dominante – în special șovinismul etniei Han – și, de asemenea, șovinismul etnic local. Statul va depune toate eforturile pentru a contribui la prosperitatea comună a tuturor grupurilor etnice.

Realizările Chinei în revoluție, construcție și reformă sunt inseparabile de sprijinul popoarelor lumii. Viitorul Chinei este strâns legat de viitorul lumii. China aderă la o politică externă independentă, respectă cele cinci principii ale respectului reciproc pentru suveranitate și integritate teritorială, neagresiunea reciprocă, neinterferența în afacerile interne, egalitatea și beneficiul reciproc și coexistența pașnică, aderă la o cale pașnică de dezvoltare, și aderă la o strategie benefică, bazată pe reciprocitate, de deschidere în dezvoltarea diplomatică de relații și schimburi economice și culturale cu alte țări și în lucrul pentru construirea unei comunități cu un viitor comun pentru omenire; și se opune constant imperialismului, hegemonismului, și colonialismului, lucrează pentru consolidarea unității cu oamenii din alte țări, sprijină națiuni oprimate și țările în curs de dezvoltare în lupta lor simplă pentru a câștiga și păstra independența națională și dezvoltarea economiilor lor naționale și se străduiește să protejeze pacea mondială și promovează cauza progresului uman.

Această Constituție, în formă juridică, afirmă realizările luptelor poporului chinez alcătuit din toate etniile sale și definește sistemul de bază și sarcinile de bază ale Statului; este legea fundamentală a Statului și are autoritatea juridică supremă. Persoanele indiferent de etnie, toate organele de Stat și forțele armate, toate partidele politice și grupurile sociale și toate întreprinderile și instituțiile din țară trebuie să considere Constituția ca standard de bază de conduită și au datoria de a respecta demnitatea Constituției și de a asigura punerea ei în aplicare.

CAPITOLUL I: PRINCIPII GENERALE

Art. 1 Republica Populară Chineză este un Stat socialist sub dictatura democrației poporului condusă de clasa muncitoare și bazată pe alianța muncitorilor și a țăranilor.
Sistemul socialist este sistemul de bază al Republicii Populare Chineze. Caracteristica definitorie a socialismului cu caracteristici chineze este conducerea Partidului Comunist Chinez.
Subminarea sistemului socialist de către orice organizație sau persoană fizică este interzisă.

Art. 2 Prerogativele puterii Republicii Populare Chineze aparțin poporului. Poporul exercită puterea de stat prin intermediul Congresului Național al Poporului si prin Congresele populare de la nivel local.
Oamenii administrează afacerile statului și gestionează întreprinderile economice și culturale și afacerile sociale prin diferite canale și în diverse moduri în conformitate cu dispozițiile legii.

Art. 3 Organele de Stat ale Republicii Populare Chineze aplică principiul centralismului democratic.
Congresul Național al Poporului și Congresele reprezentanților locali la diferite niveluri se constituie prin alegeri democratice, sunt responsabili față de oameni și sunt supuși supravegherii lor.
Toate organele administrative, de supraveghere, adjudecatorii și procuratoriale ale statului sunt create de congresele poporului, de către care sunt supravegheați și trași la răspundere.
Împărțirea funcțiilor și a puterilor între organele centrale și locale ale statului este ghidată de principiul oferirii de sprijin deplin inițiativei și entuziasmului autorităților locale în cadrul conducerii unificate a autorităților centrale.

Art. 4 Toate etniile din Republica Populară Chineză sunt egale. Statul protejează drepturile și interesele recunoscute ale minorităților etnice și susține și dezvoltă o relație de egalitate, unitate, asistență reciprocă și armonie între toate etniile din China. Discriminarea împotriva și opresiunea oricărei etnii este interzisă; orice act care subminează unitatea etniilor sau instigă la divizare este interzis.
Statul ajută zonele locuite de etniile minoritare în accelerarea economică și culturală a dezvoltării acestora în funcție de caracteristicile și nevoile diferitelor etnii minoritare.
Autonomia regională se practică în zonele în care locuiesc persoane din etniile minoritare în Comunități concentrate; în aceste zone, organe de autoguvernare sunt instituite pentru a exercita puterea de autonomie. Toate zonele etnice autonome fac parte integrantă din Republica Populară Chineză.
Toate etniile au libertatea de a utiliza și de a dezvolta propriile limbi vorbite și scrise și de a-și păstra sau reforma propriile căi și obiceiuri populare.

Art. 5 Republica Populară Chineză guvernează țara potrivit legii, fiind astfel un stat de drept și o țară socialistă.
Statul susține uniformitatea și demnitatea sistemului juridic socialist.
Nicio lege, reglementare administrativă sau reglementare locală nu poate să contravină Constituției.
Toate organele și forțele armate ale Statului, toate partidele politice și grupurile sociale și toate întreprinderile și instituțiile trebuie să respecte Constituția și legea. Orice încălcare a Constituției sau a legii trebuie cercetată.
Nicio organizație sau persoană nu este mai presus de Constituție sau de lege.

Art. 6 Baza sistemului economic socialist din Republica Populară Chineză este proprietatea publică socialistă asupra mijloacelor de producție, respectiv proprietatea întregului popor și proprietatea colectivă a celor din clasa muncitoare. Sistemul de proprietate publică socialistă înlocuiește sistemul de exploatare a omului de către om și aplică principiul „De la fiecare după capacităti, fiecăruia după muncă”.
În etapa primară a socialismului, Statul susține sistemul economic de bază în care dreptul de proprietate publică este dominant și diverse forme de proprietate se dezvoltă cot la cot și menține în continuare un sistem de distribuție în care distribuția în funcție de muncă este dominantă și diverse modalități de distribuție coexistă.

Art.7 Economia de stat, și anume, economia socialistă aflată în întregime în proprietatea oamenilor, este forța supremă în economia națională. Statul asigură consolidarea și creșterea economiei de stat.

Art. 8 Organizațiile economice colective rurale aplică sistemul dual de operare caracterizat prin combinarea operării centralizate cu operarea descentralizată pe bază de exploatare de către gospodării în baza unui contract. În zonele rurale, toate formele de economie cooperativă, cum ar fi producătorii, formele de furnizare și comercializare, de credit și consumatorii, aparțin sectorului economiei socialiste aflată în proprietate colectivă a oamenilor muncii. Muncitorii care sunt membrii organizațiilor economice colective rurale au dreptul, în limitele prevăzute de lege, de a exploata loturi de terenuri agricole și de terenuri deluroase destinate utilizării lor individuale, producției colaterale în gospodărie și pentru creșterea animalelor aflate în proprietate privată.
Toate formele de economie cooperativă din sate și orașe, în meserii precum industria artizanală, industrie, construcții, transporturi, comerț și servicii, aparțin sectorului economiei socialiste aflate în proprietatea colectivă a oamenilor muncii.
Statul protejează drepturile și interesele legale ale organizațiilor economice colective urbane și rurale și încurajează, îndrumă și ajută la creșterea economiei colective.

Art. 9 Toate resursele minerale, apele, pădurile, munții, pajiștile, terenurile nerevendicate, plajele, și alte resurse naturale sunt deținute de stat, adică de întregul popor, cu excepția munților, pădurilor, a pajiștilor, a terenurilor nerecuperate și a plajelor care sunt deținute de colectivități, așa cum este prevăzut de lege.
Statul asigură utilizarea rațională a resurselor naturale și protejează animalele și plantele rare.
Însușirea sau deteriorarea resurselor naturale de către orice organizație sau persoană fizică prin orice mijloace este interzisă.

Art. 10 Terenurile din oraș sunt deținute de stat.
Terenurile din zonele rurale și suburbane sunt deținute de colective, cu excepția porțiunilor care aparțin statului astfel cum este prevăzut prin lege; iar terenul caselor, loturile de terenuri de cultură și terenurile deluroase destinate pentru utilizarea privată sunt deținute de colective.
Statul poate, în interesul public și în conformitate cu legea, să exproprieze sau să rechiziționeze terenuri pentru utilizarea sa oferind despăgubire în schimbul terenurilor expropriate sau rechiziționate.
Nicio organizație sau persoană fizică nu poate deține, cumpăra, vinde sau transfera în mod ilegal terenuri prin alte mijloace. Dreptul de utilizare a unui teren poate fi transferat în conformitate cu prevederile legii.
Toate organizațiile și persoanele care folosesc teren trebuie să folosească terenul în mod rațional.

Art.11 Sectoarele non-publice ale economiei, cum ar fi sectoarele individuale și private ale economiei, care operează în limitele prevăzute de lege, constituie o componentă importantă a economiei de piață socialistă. Statul protejează drepturile și interesele legale ale sectoarelor non-publice ale economiei, cum ar fi sectoarele individuale și private ale economiei. Statul încurajează, susține și îndrumă dezvoltarea sectoarelor non-publice ale economiei și, în conformitate cu legislația, exercită supraveghere și control asupra sectoarelor non-publice ale economiei.

Art. 12 Proprietatea publică socialistă este sacră și inviolabilă. Statul protejează proprietatea publică socialistă. Însușirea sau deteriorarea proprietății Statului sau a colectivului de către orice organizație sau individ prin orice mijloace este interzisă.

Art. 13 Proprietatea privată legală a cetățenilor este inviolabilă. Statul, în conformitate cu legea, protejează drepturile cetățenilor asupra proprietății private și asupra moştenirii acesteia. Statul poate, în interes public și în conformitate cu legislația, să exproprieze sau să rechiziționeze proprietatea privată pentru utilizarea sa, oferind compensație pentru proprietatea privată expropriată sau rechiziționată.

Art. 14 Statul crește continuu productivitatea muncii, îmbunătățește performanțele economice și dezvoltă forțele sociale de producție prin augmentarea atât a entuziasmului muncitorilor, cât și a nivelului lor de abilitate tehnică, prin promovarea științei și tehnologiei avansate, prin îmbunătățirea sistemelor de administrare economică, de operare și gestionare a întreprinderilor, instituind responsabilitatea socialistă în sistem sub diferite forme și, îmbunătățind organizarea muncii. Statul practică o economie strictă și combate risipa. Statul repartizează în mod corespunzător oferta și consumul, preocupându-se de interesele Statului, a colectivelor și de interesul individului și, pe baza producției extinse, treptat îmbunătățește viața materială și culturală a oamenilor. Statul instituie un sistem de securitate socială solid, compatibil cu nivelul economic de dezvoltare.

Art. 15: Statul practică economia de piață socialistă. Statul consolidează legislația economică și îmbunătățește macro-reglementarea și controlul. Statul interzice, în conformitate cu legea, oricărei organizații sau persoane fizice să deranjeze ordinea socio-economică.

Art. 16 Întreprinderile de stat au dreptul să funcționeze autonom în limitele prevăzute de lege. Întreprinderile de stat practică managementul democratic prin congrese ale lucrătorilor și ale personalului și în alte moduri în conformitate cu legea.

Art. 17 Organizațiile colective economice au dreptul de a întreprinde activități economice independente, cu condiția să respecte legile în vigoare. Organizațiile economice colective practică managementul democratic și, în conformitate cu prevederile legale, aleg sau revocă personalul lor de conducere, hotărând asupra problemelor majore privind operarea și managementul.

Art. 18 Republica Populară Chineză permite întreprinderilor străine, altor organizații economice și persoanelor fizice să investească în China și să intre în diverse forme de cooperare economică cu întreprinderile chineze sau cu alte organizații economice în conformitate cu prevederile legilor Republicii Populare Chineze. Toate întreprinderile străine, organizațiile economice străine, precum și comunitatea întreprinderilor chinezo-străine de pe teritoriul chinez trebuie să respecte legile Republicii Populare Chineze. Drepturile și interesele lor sunt protejate de legile Republicii Populare Chineze.

Art. 19 Statul dezvoltă inițiative educaționale socialiste și urmărește creșterea nivelului științificși cultural al întregii națiuni. Statul înființează și administrează școli de diferite tipuri, universalizează ciclul educațional primar obligatoriu și promovează învățământul secundar, vocațional și superior, precum și educația preșcolară. Statul dezvoltă toate tipurile de facilități educaționale pentru a elimina analfabetismul și pentru a educa lucrătorii, țăranii, funcționarii statului și alte persoane care lucrează în politică, știință, tehnologie și muncă profesională, încurajând persoanele să devină talentate prin studiu individual. Statul încurajează organizațiile economice colective, întreprinderile și instituțiile statului, precum și alte sectoare ale societății să înființeze instituții de învățământ de diferite tipuri în conformitate cu legea. Statul promovează utilizarea la nivel național a Putonghua.

Art. 20 Statul promovează dezvoltarea științelor naturale și sociale, diseminează cunoașterea științei și tehnologiei, felicită și recompensează realizările științifice din cercetare, precum și inovațiile și invențiile tehnologice.

Art. 21 Statul dezvoltă servicii medicale și de sănătate, promovează medicina modernă și medicina tradițională chinezească, încurajează și susține înființarea diverselor servicii medicale și facilități medicale oferite de organizațiile economice colective rurale, de întreprinderile și instituțiile de stat și de organizațiile de vecinătate, promovând activități de sănătate colectivă, scopul fiind protecția sănătății persoanelor. Statul dezvoltă inițiative sportive și promovează activități sportive de masă pentru a îmbunătăți condiția fizică a persoanelor.

Art. 22 Statul promovează dezvoltarea artei și literaturii, presei, radioului și televiziunii, a serviciilor de publicare și distribuție, a bibliotecilor, muzeelor și centrelor culturale, dar și a altor inițiative culturale care servesc poporului și socialismului și sponsorizează activitățile culturale de masă. Statul protejează locurile de interes istoric și pitoresc, relicvele culturale valoroase și alte moșteniri istorice și culturale semnificative.

Art. 23 Statul formează personal specializat în toate domeniile care deservesc socialismului, extinde clasa de intelectuali și creează condiții pentru a acorda deplină atenție rolurilor acestora în modernizarea socialistă.

Art. 24 Statul consolidează construirea unei civilizații spirituale socialiste prin promovarea educației spre idealuri înalte, etică, cultură, disciplină și sistemul juridic, și prin promovarea formulării și respectării regulilor de conduită și a angajamentelor comune de către diverse clase de persoane din mediul urban și rural. Statul promovează valorile socialiste de bază, pledând pentru virtuțile civice ale iubirii față de patrie, față de persoane, față de muncă, știință și socialism, coordonând educația în rândul oamenilor în spiritul patriotismului, al colectivismului, internaționalismului, comunismului, și în materialismul dialectic și istoric, pentru a combate ideile capitaliste, feudale și alte idei decadente.

Art. 25 Statul promovează planificarea familiei, astfel încât creșterea populației să se potrivească planurilor de dezvoltare economică și socială.

Art. 26 Statul protejează și îmbunătățește mediul de viață și ecologic, previne și controlează poluarea și alte pericole publice. Statul organizează și încurajează împădurirea și protejarea pădurilor.

Art. 27 Toate organele statului implementează principiul administrării simple și eficiente, sistemul responsabilității față de muncă și sistemul de pregătire a funcționarilor și evaluarea performanțelor acestora pentru a îmbunătății constant calitatea muncii și eficiența spre a combate birocrația. Toate organele și funcționarii statului trebuie să se bazeze pe sprijinul persoanelor, să păstreze o legătură strânsă cu aceștia, să asculte părerile și sugestiile lor, să accepte supravegherea și să facă tot posibilul să le servească. Funcționarii statului depun jurământul de fidelitate față de Constituție atunci când își asumă funcția.

Art. 28 Statul menține ordinea publică, suprimă activitățile trădătoare sau infracționale care pun în pericol securitatea statului, penalizează activitățile care pun în pericol securitatea publică sau perturbă securitatea economiei publice socialiste, și pedepsește și reformează infractorii.

Art. 29 Forțele armate ale Republicii Populare Chineze aparțin poporului. Sarcina lor este de a consolida apărarea națională, de a rezista la agresiune, de a apăra patria mamă, de a proteja munca pașnică a persoanelor, de a participa la dezvoltarea națională și de a face tot posibilul pentru a servi persoanele. Statul consolidează revoluționarea, modernizarea și regularizarea forțelor armate pentru a crește capacitatea de apărare națională.

Art. 30 Divizarea administrativă a Republicii Populare Chineze este următoarea: (1) Țara este împărțită în provincii, regiuni autonome și municipalități direct guvernate; (2) Provinciile și regiunile autonome sunt împărțite în prefecturi autonome, județe, județe autonome și orașe. (3) Județele și județele autonome sunt împărțite în localități, localități etnice și orașe. Municipalitățile guvernate direct și orașele mai mari sunt împărțite în districte și județe. Prefecturile autonome sunt împărțite în județe, județe autonome și orașe. Toate regiunile autonome, prefecturile autonome și județele autonome sunt zone etnice autonome.

Art. 31 Statul poate stabili regiuni administrative speciale atunci când este necesar. Sistemele care trebuie instituite în regiuni administrative speciale trebuie să fie prevăzute de legile adoptate de către Congresul Național al Poporului în virtutea condițiilor specifice.

Art. 32 Republica Populară Chineză protejează drepturile și interesele legale ale străinilor pe teritoriul Chinei; străinii de pe teritoriul acesteia trebuie să respecte legile Republicii Populare Chineze. Republica Populară Chineză poate acorda străinilor azil din motive politice.

CAPITOLUL II: DREPTURILE FUNDAMENTALE ȘI OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR

Art. 33 Sunt cetățeni ai Republicii Populare Chineze toate persoanele care dețin cetățenia Republicii Populare Chineze. Toți cetățenii Republicii Populare Chineze sunt egali în fața legii. Statul respectă și păstrează drepturile omului. Fiecare cetățean se bucură de drepturile prevăzute de Constituție și de alte legi și în același timp trebuie să îndeplinească îndatoririle prevăzute de Constituție și de alte legi.

Art. 34 Toți cetățenii Republicii Populare Chineze care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul de vot și de a fi aleși, indiferent de etnie, rasă, sex, ocupație, fond familial, credință religioasă, educație, statut de proprietate sau durata de reședință, cu excepția persoanelor lipsite de drepturi politice potrivit legii.

Art. 35 Cetățenii Republicii Populare Chineze au libertatea de exprimare, libertatea presei, de adunare, de asociere, de procesiune și de demonstrație.

Art. 36 Cetățenii Republicii Populare Chineze au libertatea credinței religioase. Niciun organ de stat, grup social sau persoană fizică nu poate obliga cetățenii să creadă sau să nu creadă în orice religie sau să discrimineze un cetățean pe criteriu de credință sau lipsă a credinței religioase. Statul protejează activitățile religioase. Nimeni nu poate folosi religia pentru a se implica în activități care perturbă ordinea publică, afectează sănătatea cetățenilor sau interferează cu sistemul educațional de stat. Corpurile religioase și practicile religioase nu sunt supuse niciunei dominații străine.

Art. 37 Libertatea cetățenilor din Republica Populară Chineză este inviolabilă. Niciun cetățean nu poate fi arestat decât cu aprobarea sau prin decizia unui procuror al poporului sau prin decizia unui instanțe a poporului, iar arestările trebuie efectuate de un organ de securitate publică. Reținerea ilegală, privarea sau restricționarea libertății persoanei prin alte mijloace este interzisă, asemeni fiind și percheziția ilegală a cetățenilor.

Art. 38 Demnitatea personală a cetățenilor Republicii Populare Chineze este inviolabilă. Insulta, calomnia, falsa acuzație sau falsa incriminare îndreptată împotriva cetățenilor este interzisă.

Art. 39 Reședințele cetățenilor din Republica Populară Chineză sunt inviolabile. Percheziția sau intrarea ilegală în reședința unui cetățean este interzisă.

Art. 40 Libertatea și confidențialitatea corespondenței cetățenilor din Republica Populară Chineză este protejată prin lege. Nicio organizație sau persoană fizică nu poate, din orice motiv, să încalce libertatea cetățenilor și confidențialitatea corespondenței, cu excepția cazurilor în care, pentru a răspunde nevoilor securității statului sau investigării penale, organelor securității publice sau celor procuratoriale le este permis să examineze corespondența în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.

Art. 41 Cetățenii Republicii Populare Chineze au dreptul să critice și să facă sugestii cu privire la orice organ de stat sau funcționar și au dreptul de a face organelor statului plângeri relevante, de a aduce acuzații împotriva acestora sau de a prezenta expuneri asupra oricărui organ sau funcționar ca urmare a încălcării legii sau pentru săvârșirea de abateri de serviciu, dar nu trebuie să producă sau să denatureze faptele în scop de calomnie sau falsă incriminare. Organul de stat în cauză trebuie să verifice faptele și să trateze cu seriozitate plângerile, acuzațiile sau expunerile făcute de cetățeni. Nimeni nu poate suprima sau organiza represalii pentru astfel de reclamații, acuzații și expuneri împotriva cetățenilor care le înaintează. Cetățeanul care a suferit pierderi ca urmare a încălcării drepturilor civile de către orice organ al statului sau funcționar are dreptul la compensații în conformitate cu prevederile legii.

Art. 42 Cetățenii Republicii Populare Chineze au dreptul și datoria de a lucra. Prin diferite canale, Statul creează condiții de muncă și de ocupare a forței de muncă, îmbunătățește forța de protecție a muncii, îmbunătățește condițiile de muncă și, pe baza producției extinse, crește remunerația forței de muncă și beneficiile sociale. Munca este o chestiune de onoare pentru fiecare cetățean care este capabil să lucreze. Toate persoanele care lucrează în întreprinderile proprietate a statului și în organizațiile economice colective urbane și rurale își vor aborda activitatea ca stăpâni ai țării ce sunt. Statul promovează emulația muncii socialiste și felicită și recompensează lucrătorii model și de frunte. Statul încurajează cetățenii să ia parte în munca voluntară. Statul asigură pregătirea profesională necesară cetățenilor înainte de a fi angajați.

Art. 43 Lucrătorii din Republica Populară Chineză au dreptul la odihnă. Statul dezvoltă facilitățile pentru odihna și recuperarea persoanelor care muncesc și normează orele de lucru și concediile pentru lucrători și personal.

Art. 44 Statul pune în aplicare sistemul de pensionare pentru lucrătorii și personalul întreprinderilor, pentru instituții și pentru funcționarii organelor de stat în condițiile legii. Traiul persoanelor pensionate este asigurat de către stat și societate.

Art. 45 Cetățenii Republicii Populare Chineze au dreptul la asistență materială din partea statului și societății când sunt bătrâni sau bolnavi sau își pierd capacitatea de a munci. Statul dezvoltă asigurare socială, ajutor social, servicii medicale și de sănătate care sunt necesare pentru ca cetățenii să se bucure de acest drept. Statul și societatea asigură traiul personalului militar cu dizabilități, asigură pensii familiilor de martiri și acordă un tratament preferențial familiilor personalului militar. Statul și societatea ajută la planificarea muncii, a mijloacelor de trai și a educației persoanelor oarbe, surde, non-verbale și a altor categorii de cetățeni cu dizabilități.

Art. 46 Cetățenii Republicii Populare Chineze au dreptul și datoria de a primi educaţie. Statul promovează dezvoltarea globală a copiilor și tinerilor cu accent pe caracter, intelect, constituție fizica, dar și pe alte aspecte.

Art. 47 Cetățenii Republicii Populare Chineze au libertatea de a se angaja în cercetare științifică, creație literară și artistică și alte activități culturale. Statul încurajează și ajută demersurile creative care trebuie să fie în concordanță cu interesele poporului, inițiate de cetățeni implicați în educație, știință, tehnologie, literatură, artă și alte lucrări culturale.

Art. 48 Femeile din Republica Populară Chineză se bucură de drepturi egale cu bărbații în toate domeniile vieții, inclusiv în viața politică, economică, culturală, socială și de familie. Statul protejează drepturile și interesele femeilor, pune în practică salariul egal pentru muncă egală indiferent de sex și antrenează și selectează cadrele feminine.

Art. 49 Căsătoria, familiile, mamele și copiii sunt protejați de către stat. Atât soțul, cât și soția au datoria să practice planificarea familiei. Părinții au datoria să-și sprijine și să-și educe copiii minori, iar copiii adulți au datoria să susțină și să-și ajute părinții. Încălcarea libertății căsătoriei, abuzul asupra persoanelor în vârstă, al femeilor și al copiiilor sunt interzise.

Art. 50 Republica Populară Chineză protejează drepturile și interesele legitime ale chinezilor resortisanți cu domiciliul în străinătate și protejează drepturile și interesele legitime ale chinezilor de peste mări și ai membrilor familiei resortisanților chinezi cu domiciliul peste hotare.

Art. 51 Cetățenii Republicii Populare Chineze, în exercitarea libertăților și drepturilor lor, nu trebuie să încalce interesele statului, ale societății, ale colectivului sau libertățile legitime și drepturile altor cetățeni.

Art. 52 Cetățenii Republicii Populare Chineze au datoria de a proteja unificarea țării și unitatea tuturor etniilor sale.

Art. 53 Cetățenii Republicii Populare Chineze trebuie să respecte prevederile Constituției și ale legilor, să păstreze secretele de stat, să protejeze proprietatea publică, să vegheze asupra disciplinei muncii, ordinii publice și să respecte etica socială.

Art. 54 Cetățenii Republicii Populare Chineze au datoria de a proteja securitatea, onoarea și interesele patriei și nu trebuie să comită acte care să aducă atingere securității, onoarei și intereselor patriei.

Art. 55 Este de datoria sacră a fiecărui cetățean al Republicii Populare Chineze să apere patria mamă și să reziste la agresiune. Este obligația onorabilă a cetățenilor Republicii Populare Chineze de a presta serviciul militar și de a se alătura miliției în conformitate cu legea.

Art. 56 Cetățenii Republicii Populare Chineze au datoria să plătească impozite în conformitate culegea.

CAPITOLUL III: STRUCTURA STATULUI

Secțiunea 1: Congresul național al poporului

Art. 57 Congresul Național al Poporului din Republica Populară Chineză este cel mai înalt organ al puterii de stat. Corpul său permanent este Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului.

Art. 58 Congresul Național al Poporului și Comitetul său permanent exercită puterea legislativă a statului.

Art. 59 Congresul Național al Poporului este format din delegați aleși din provincii, regiuni autonome, municipalități guvernate direct, regiuni administrative speciale și forțe armate. Toate etniile minoritare au dreptul la o reprezentare adecvată. Alegerea delegaților la Congresul Național al Poporului este condusă de Comitetul permanent din Congresul Național al Poporului. Numărul de delegați la Congresul Național al Poporului și procedura alegerii acestora sunt prevăzute de lege.

Art. 60 Mandatul Congresului Național al Poporului este de cinci ani. Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului trebuie să finalizeze alegerile delegaților pentru următorul Congres Național al Poporului cu două luni înainte de expirarea mandatului Congresului Național al Poporului în vigoare. În caz de circumstanțe extraordinare care împiedică o astfel de alegere, poate fi amânat evenimentul și mandatul actualului Congres Național al Poporului se extinde prin decizia unei majorități de mai mult de două treimi din membrii constituenți ai Comitetului permanent al actualului Congres Național al Poporului. Alegerea delegaților la următorul Congres Național al Poporului trebuie să fie finalizată în termen de un an după încetarea unor astfel de circumstanțe extraordinare.

Art. 61 Congresul Național al Poporului are o sesiune pe an și este convocat de Comitetul permanent. Dacă este cazul, poate fi convocată o sesiune provizorie a Congresului Național al Poporului dacă Comitetul permanent consideră că este necesar sau când mai mult de o cincime din delegații Congresului Național al Poporului o propun. Când Congresul Național al Poporului ține o sesiune, se întâmplă pentru de a fi ales un Prezidiu care să prezideze sesiunea.

Art. 62 Congresul Național al Poporului exercită următoarele funcții și puteri: (1) revizuiește Constituția; (2) supraveghează punerea în aplicare a Constituției; (3) adoptă și modifică legile penale și civile fundamentale, legile fundamentale care reglementează organele de stat și alte legi fundamentale; (4) alege președintele și vicepreședintele Republicii Populare Chineze; (5) decide cu privire la alegerea Premierului Consiliului de Stat, numirii Președintelui din Republica Populară Chineză, alegerii vicepremierilor, a consilierilor de stat, miniștriilor diferitelor ministere, președințiilor diferitelor comisii, auditorului general și secretarului general al Consiliului de stat la numirea premierului; (6) alege Președintele Comisiei Centrale Militare și, după numirea acestuia de către Președinte, pentru a decide cu privire la alegerea altor membri componenți ai Comisiei Armatei Centrale; (7) alege Președintele Comisiei de supraveghere a statului; (8) alege Președintele Curții Supreme a Poporului; (9) alege Procurorul General al Parchetului General al Poporului; (10) revizuiește și aprobă planul național de dezvoltare economică și socială și raportul cu privire la implementarea sa; (11) revizuiește și aprobă bugetul de stat și raportul privind execuția acestuia; (12) modifică sau anulează decizii necorespunzătoare ale Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului; (13) aprobă înființarea provinciilor, regiunilor autonome și municipalitățile direct guvernate; (14) decide înființarea regiunilor administrative speciale și a sistemelor acestora; (15) decide cu privire la chestiunile de război și pace; și (16) exercită alte funcții și puteri care ar trebui să fie exercitate de cel mai înalt organ al puterii Statului.

Art. 63 Congresul Național al Poporului are puterea de a elimina din funcție următoarele persoane: (1) Președintele și Vicepreședintele Republicii Populare Chineze; (2) Premierul, vicepremierii, consilierii de stat, miniștrii diferitelor ministere, președinții diferitelor comisii, auditorul general și secretarul general al Consiliul de Stat; (3) Președintele Comisiei militare centrale și alți membri componenți ai Comisiei Militare Centrale; (4) Președintele Comisiei de supraveghere a statului; (5) Președintele Curții Supreme a Poporului; și (6) Procurorul general al Parchetului General al Poporului.

Art. 64 Modificările aduse Constituției trebuie să fie propuse de Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului sau de mai mult de o cincime dintre delegații Congresului Național al Poporului și adoptat cu o majoritate de peste două treimi din toți delegații Congresului Național al Poporului. Legile și celelalte proiecte de lege trebuie să fie adoptate de majoritatea tuturor delegaților Congresului Național al Poporului.

Art. 65 Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului este format din următorii: un președinte; mai mulți vicepreședinți; un secretar general; și mai mulți membri. Membrii componenți ai Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului va include un număr adecvat de delegați ai etniilor minoritare. Congresul Național al Poporului alege și are puterea de a elimina membrii componenți ai Comitetul său permanent. Niciun membru constitutiv al Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului nu poate deține birou în niciun organ administrativ, de supraveghere, judiciar sau procuratorial al statului.

Art. 66 Mandatul Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului este la fel ca cel al Congresului Național al Poporului și trebuie să-și exercite funcțiile și puterile până când următorul Congres Național al Poporului urmează să aleagă un nou Comitet permanent. Președintele și vicepreședinții Comitetului permanent nu trebuie să îndeplinească mai mult de două mandate consecutive.

Art. 67 Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului exercită următoarele funcții și puteri: (1) să interpreteze Constituția și să supravegheze punerea ei în aplicare; (2) să adopte și să modifice alte legi decât cele care vor fi adoptate de către Congresul Național al Poporului; (3) să completeze și să modifice parțial, atunci când Congresul Național al Poporului nu este în sesiune, legile promulgate de Congresul Național al Poporului, cu condiția ca principiile de bază ale acestor legi să nu contravină; (4) să interpreteze legile; (5) să revizuiască și să aprobe, atunci când Congresul Național al Poporului nu este în sesiune, planuri de ajustări parțiale care trebuie făcute la planul național de dezvoltare economică și socială sau la bugetul de stat în cursul executării acestora; (6) să supravegheze activitatea Consiliului de Stat, a Comisiei Militare Centrale, a Comisiei de Supraveghere a Statului, a Curții Supreme a Poporului și Procurorului General al Poporului; (7) să anuleze regulamentele administrative, deciziile sau ordinele formulate de Consiliul de Stat care contravin Constituției sau altor legi; (8) să anuleze acele reglementări sau rezoluții locale formulate de organele de putere ale provinciilor, regiuni autonome și municipalități guvernate direct care contravin Constituției, altor legi sau reglementări administrative; (9) să decidă, când Congresul Național al Poporului nu este în sesiune, cu privire la alegerea miniștrilor, președinților comisiilor, auditorului general sau secretarului general, la propunerea de către premierul Consiliului de Stat; (10) să decidă, când Congresul Național al Poporului nu este în ședință, cu privire la alegerea altor membri componenți ai Comisiei Militare Centrale la numirea președintelui Comisiei Militare Centrale; (11) să numească sau să revoce, la recomandarea președintelui Comisiei Naționale de Supraveghere, vicepreședinții și membrii Comisiei de supraveghere a statului; (12) să numească sau să elimine, la recomandarea președintelui Curții Supreme a Poporului, vicepreședinții, adjudecătorii și membrii Comitetului adjudecator al Supremului Curtea oamenilor și președintele Curții Militare; (13) să numească sau să elimine, la recomandarea procurorului general al Parchetului General al Poporului, procurorii generali adjuncți, procurorii și membrii Comitetul de procuratură al Parchetului General al Poporuluiși Procurorul General al Parchetului militar și aprobarea numirii sau înlăturării procurorilor generali din parchetele popurului din provincii, regiuni autonome și municipalități guvernate direct; (14) să decidă cu privire la numirea sau îndepărtarea reprezentanților plenipotențiari în străinătate; (15) să decidă asupra ratificării sau abrogării tratatelor și acordurilor importante încheiate cu state străine; (16) să instituie sisteme de titluri și ranguri pentru personalul militar și diplomatic și alte titluri și ranguri speciale; (17) să instituie și să decidă cu privire la conferirea medaliilor de stat și a titlurilor onorifice; (18) să decidă asupra grațierii speciale; (19) să decidă, când Congresul Național al Poporului nu este în sesiune, cu privire la proclamarea unei stări de război în caz de atac armat asupra țării sau în îndeplinirea unui tratat internațional ce presupune obligații privind apărarea comună împotriva agresiunii; (20) să decidă asupra mobilizării generale sau parțiale; (21) să decidă intrarea în stare de urgență în toată țara sau în anumite provincii, regiuni autonome sau municipalități guvernate direct; și (22) să exercite alte funcții și puteri acordate de Congresul Național al Poporului.

Art. 68 Președintele Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului conduce activitatea Comitetului permanent și convoacă sesiunea sa. Vicepreședinții și Secretarul general îl asistă pe Președinte în activitatea sa. Președintele, vicepreședinții și secretarul general constituie Consiliul Președintelui care se ocupă de activitatea zilnică importantă a Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului.

Art. 69 Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului este responsabil și raportează lucrările sale la Congresul Național al Poporului.

Art. 70 Congresul Național al Poporului instituie Comitetul pentru afaceri etnice, Comitetul pentru Constituție și Drept, un Comitet pentru finanțe și afaceri economice, Comitetul pentru educație, știință, cultură și sănătate publică, un comitet pentru afaceri externe, un comitet pentru afaceri chineze de peste oceane și alte comisii speciale care trebuie să fie înființate. Diferitele comitete speciale funcționează sub conducerea Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului când Congresul Național al Poporului nu este în sesiune. Comisiile speciale cercetează, deliberează și elaborează proiectele de lege relevante sub conducerea Congresului Național al Poporului și a Comitetului său permanent.

Art. 71 Atunci când consideră necesar, Congresul Național al Poporului și Comitetul său permanent pot organiza comisii de anchetă cu privire la întrebări specifice și pot adopta rezoluții relevante în baza rapoartelor lor. Când comitetele de investigație efectuează investigații, toate organele de stat relevante, grupurile sociale și cetățenii în cauză au datoria să le furnizeze materialele necesare.

Art. 72 Delegații la Congresul Național al Poporului și membrii componenți ai Comitetului său permanent au dreptul, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege, să depună inițiative legislative ce intră în sfera de aplicare a funcțiilor și puterilor Congresului Național al Poporului și ale Comitetului său permanent.

Art. 73 Delegații Congresului Național al Poporului și membrii componenți ai Comitetului său permanent au dreptul, în timpul sesiunilor respective ale Congresului Național al Poporului și ale Comitetului său permanent, de a depune proiecte de lege privind interogarea, în conformitate cu procedurile prevăzute de legii, a Consiliului de Stat sau a diferitelor ministere și comisii din cadrul Consiliului de Stat.  Organele chestionate trebuie să răspundă în mod responsabil.

Art. 74 Niciun delegat al Congresului Național al Poporului nu poate fi arestat sau plasat în proces penal fără consimțământul prezidiului din actuala sesiune a Congresului Național al Poporului sau, atunci când Congresul Național al Poporului nu se află în sesiune, fără acordul Comitetului său permanent.

Art. 75 Delegații Congresului Național al Poporului nu pot fi responsabili din punct de vedere legal pentru discursurile sau voturile acestora la diferitele lor reuniuni.

Art. 76 Delegații Congresului Național al Poporului trebuie să joace un rol exemplar în respectarea Constituției, a altor legi, dar și de păstrare a secretelor de stat, iar în producție, muncă și activitățile sociale la care participă să ajute la punerea în aplicare a Constituției și a altor legi. Delegații Congresului Poporului Național vor ține un contact strâns cu unitățile lor electorale și cu oamenii, vor asculta și transmite părerile și cerințele oamenilor și vor lucra din greu pentru a-i sluji.

Art. 77 Delegații Congresului Național al Poporului sunt supuși supravegherii unității lor electorale. Unitățile electorale au puterea de a elimina delegații aleși în acord cu procedurile prevăzute de lege.

Art. 78 Organizarea și procedurile de lucru ale Congresului Național al Poporului și ale Comitetul său permanent sunt prevăzute de lege.

Secțiunea 2: Președintele Republicii Populare Chineze

Art. 79 Președintele și vicepreședintele Republicii Populare Chineze sunt aleși de către Congresul Național al Poporului. Cetățenii Republicii Populare Chineze care au dreptul de a vota, de a participa la alegeri și care au împlinit vârsta de 45 de ani sunt eligibili pentru a fi aleși ca președinte sau vicepreședinte al Republicii Populare Chineze. Mandatul președintelui și vicepreședintelui Republicii Populare Chineze este la fel ca și cel al Congresului Național al Poporului.

Art. 80 Președintele Republicii Populare Chineze, în conformitate cu deciziile Congresului Național al Poporului și Comitetului său permanent, promulgă legi; numește sau elimină premierul, vicepremierii, consilierii de stat, miniștrii ministerelor, președinții comisiilor, auditorul general și secretarul general al Consiliului de stat; conferă medalii de stat și titluri de onoare; emite ordine de grațiere speciale; proclamă intrarea în stare de urgență; proclamă o stare de război; și emite ordine de mobilizare.

Art. 81 Președintele Republicii Populare Chineze, în numele Republicii Populare Chineze, se angajează în activități care implică afaceri de stat și diplomatic reprezentanți diplomatici străini; și, în conformitate cu deciziile Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului, numește sau revocă reprezentanții plenipotențiari din străinătate, ratifică sau abrogă tratatele și acordurile importante încheiate cu statele străine.

Art. 82 Vicepreședintele Republicii Populare Chineze îl asistă pe președinte în cadrul muncii acestuia. Vicepreședintele Republicii Populare Chineze poate exercita o parte din funcțiile și puterile Președintelui încredințate de Președinte.

Art. 83 Președintele și vicepreședintele Republicii Populare Chineze își exercită funcțiile și puterile până când noul președinte și vicepreședinte ales de către următorul Congres Național al Poporului își asumă funcția.

Art. 84 În cazul în care funcția de președinte al Republicii Populare Chineze devine vacantă, vicepreședintele accede în funcția de președinte. În cazul în care funcția de vicepreședinte al Republicii Populare Chineze devine vacantă, Congresul Național al Poporului urmează să aleagă un nou vicepreședinte care să ocupe postul vacant. În cazul în care birourile președintelui și ale vicepreședintelui Republicii Populare Chineze devin vacante, Congresul Național al Poporului va alege un nou președinte și un nou vicepreşedinte; înaintea unei astfel de alegeri, președintele Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului urmează să funcționeze temporar în calitate de președinte al Republicii Populare Chineze.

Secțiunea 3: Consiliul de Stat

Art. 85 Consiliul de Stat al Republicii Populare Chineze, adică Guvernul Central al Poporului, este organul executiv al celui mai înalt organ al puterii de stat și este cel mai înalt organ al Administrației de stat.

Art. 86 Consiliul de Stat este format din următoarele: un premier; mai mulți vicepremieri; mai mulți consilieri de stat; miniștrii diferitelor ministere; președinții diferitelor comisii; un auditor general; și un secretar general. Premierul își asumă responsabilitatea generală pentru activitatea Consiliului de Stat. Miniștrii și președinții își asumă responsabilitatea generală pentru activitatea respectivelor ministere și comisii. Organizarea Consiliului de Stat este prevăzută de lege.

Art. 87 Mandatul Consiliului de Stat este același cu cel al Congresului Național al Poporului. Premierul, vicepremierii și consilierii de stat nu trebuie să îndeplinească mai mult de două mandate consecutive.

Art. 88 Premierul conduce activitatea Consiliului de Stat. Vicepremierii și consilierii de stat asistă premierul în activitatea sa. La ședințele executive ale Consiliului de Stat vor participa premierul, vicepremierii, consilierii de stat și secretarul general al Consiliului de Stat. Premierul convoacă și prezidează ședințele executive și ședințele plenare ale Consiliului de stat.

Art. 89 Consiliul de Stat exercitănd următoarele funcții și competențe are dreptul: (1) să adopte măsuri administrative, să formuleze reglementări administrative și să emită decizii și ordine în conformitate cu Constituția și cu alte legi; (2) să prezinte propuneri legislative Congresului Național al Poporului sau Comitetului său permanent; (3) să stabilească sarcinile și responsabilitățile diferitelor ministere și comisii, să exercite conducerea unificată asupra activității ministerelor și comisiilor și să direcționeze munca administrativă cu caracter național care nu intră în competența ministerelor și comisiilor; (4) să exercite o conducere unificată asupra activității organelor locale ale administrației de stat la diferitemniveluri în toată țara și să normeze diviziunea detaliată a funcțiilor și puterilor între guvernul central și organele administrației de stat a provinciilor, regiunilor autonome și municipalităților guvernate direct; (5) elaborează și pune în aplicare planul național de dezvoltare economică și socială și bugetul statului; (6) să conducă și să administreze afacerile economice și dezvoltarea urbană și rurală, precum și construirea unei civilizații ecologice; (7) să conducă și să administreze treburile educației, științei, culturii, sănătății publice, sportului și pe cele legate de planificare familială; (8) să conducă și să administreze treburile civile, securitatea publică, administrația judiciară și alte astfel de chestiuni; (9) să administreze afacerile externe și să încheie tratate și acorduri cu state străine; (10) să direcționeze și să administreze clădirea apărării naționale; (11) să direcționeze și să administreze afacerile etnice și să protejeze egalitatea drepturilor minorităților etnice și dreptul la autonomie a zonelor etnice autonome; (12) să protejeze drepturile și interesele legitime ale resortisanților chinezi cu șederea în străinătate și pentru a le proteja drepturile și interesele legale ale chinezilor de peste mări și ai membrilor de familie ai chinezilor resortisanți cu domiciliul în străinătate; (13) să modifice sau să anuleze ordine, directive și reguli necorespunzătoare emise de diferitele ministere sau comisii; (14) să modifice sau să anuleze deciziile și ordinele necorespunzătoare emise de organele locale de stat administrative de la diferite niveluri; (15) să aprobe diviziunea geografică a provinciilor, regiunilor autonome și municipalități direct guvernate și să aprobe înființarea și diviziunea geografică a prefecturilor, județelor și orașelor autonome; (16), în conformitate cu dispozițiile legii, să decidă intrarea într-o stare de urgență în părți din provincii, regiuni autonome sau municipalități guvernate direct; (17) să examineze și să decidă personalul organelor administrative și, în conformitate cu prevederile legale, pentru a numi sau elimina, instrui, evalua și recompensa sau pedepsi personalul administrativ; și (18) să exercite alte funcții și puteri acordate de Congresul Național al Poporului sau de Comitetul său permanent.

Art. 90 Miniștrii diferitelor ministere și președinții diferitelor comisii ale Consiliul de Stat sunt responsabili pentru activitatea departamentelor respective și convoacă și prezidează peste ședințele ministeriale sau ședințele generale și executive ale comisiilor pentru a discuta și decide asupra problemelor majore din activitatea departamentelor respective. Ministerele și comisiile emit ordine, directive și reguli de competența departamentelor respective și în conformitate cu legile și regulamentele administrative, deciziile, și ordinele emise de Consiliul de Stat.

Art. 91 Consiliul de stat înființează un organism de audit pe care să îl supravegheze prin verificarea veniturilor și cheltuielilor diferitelor departamente din Consiliul de Stat și ale administrațiilor locale la diferite niveluri, dar și veniturile și cheltuielile organizațiilor financiare și monetare, precum și ale întreprinderilor și instituțiilor statului. Sub conducerea Consiliului de Stat și în conformitate cu dispozițiile din lege, organismul de audit își exercită în mod independent puterea de supraveghere prin audit, sub rezerva nici unei imixtiuni a vreunui alt organ administrativ, grup social sau persoană fizică.

Art. 92 Consiliul de Stat este responsabil și își raportează lucrările la Congresul Național al Poporului, iar atunci când Congresul Național al Poporului nu este în sesiune, la Comitetul său permanent.

Secțiunea 4: Comisia Militară Centrală

Art. 93 Comisia Militară Centrală a Republicii Populare Chineze conduce forțele armate ale țării. Comisia Militară Centrală este compusă din următoarele: un președinte; mai mulți vicepreședinți; și mai mulți membri. Președintele își asumă responsabilitatea generală pentru activitatea Comisiei Militare Centrale. Mandatul Comisiei Militare Centrale este același cu cel al Congresului Național al Poporului.

Art. 94 Președintele Comisiei Centrale Militare este responsabil în fața Congresului Național al Poporului și în fața Comitetului său permanent.

Secțiunea 5: Congresele Locale ale Poporului și Guvernul Local al Poporului la diverse niveluri

Art. 95 Congresele poporului și guvernele poporului sunt stabilite direct în provincii, municipalități direct guvernate, județe, districte municipale, orașe etnice și orașe. Organizarea congreselor locale ale poporului și a guvernelor locale ale poporului la diferite niveluri este prevăzută de lege. Organele de autoguvernare sunt stabilite în regiuni autonome, prefecturi autonome și județe autonome. Organizarea și activitatea organelor de autoguvernare sunt prevăzute prin lege în conformitate cu principiile de bază prevăzute în secțiunile 5 și 6 din capitolul III din Constituţie.

Art. 96 Congresele locale ale poporului la diferite niveluri sunt organe locale ale puterii de stat. Congresele locale ale poporului la nivelul județului sau peste nivelul județului constituie comitete permanente.

Art. 97 Delegații congreselor poporului din provincii, municipalităților guvernate direct și orașelor împărțite pe districte sunt aleși de congresele poporului la următorul nivel inferior; delegații congreselor poporului din județe, orașe care nu sunt divizate în districte, districte municipale, orașe, orașe etnice și sate sunt alese direct de circumscripțiile lor. Numărul de delegați la congresele localnicilor la diferite niveluri și modul lor alegerile sunt prescrise de lege.

Art. 98 Mandatul congreselor locale ale poporului la diferite niveluri este de cinci ani.

Art. 99 Congresele locale ale poporului la diferite niveluri asigură respectarea și implementarea Constituției, a altor legi și reglementări administrative în respectivele lor regiuni administrative; și, în cadrul autorității lor, așa cum este prevăzut de lege, adoptă și emit rezoluții, revizuiesc și decid cu privire la planurile de dezvoltare a economiei locale, culturii și serviciilor publice. Congresele locale ale poporului de la nivelul județului sau peste nivelul județului urmează să examineze și să aprobe planurile de dezvoltare economică și socială și bugetele respectivelor regiuni administrative, precum și rapoartele privind punerea în aplicare a acestora și au puterea de a modifica sau anula deciziile inadecvate ale comisiilor permanente. Congresele poporului din orașele etnice pot, în limitele autorității lor, așa cum este prevăzut prin lege, lua măsuri specifice adecvate caracteristicilor etniilor în cauză.

Art. 100 Congresele poporului din provincii și municipalități guvernate direct, precum și comitetele permanente ale acestora pot formula reglementări locale și le pot raporta Comitetului permanent din Congresul Național al Poporului pentru înregistrare, cu condiția să nu contravină Constituției, altor legi sau reglementări administrative. Congresele poporului din orașe împărțite în districte și comitetele lor permanente pot, în conformitate cu prevederile legii, formula reglementări locale, care vor intra în vigoare după ce vor fi prezentate și aprobate de comisiile permanente ale congreselor poporului din provincii sau regiuni autonome, cu condiția ca aceste reglementări să nu contravină Constituției, legilor, reglementărilor administrative sau reglementărilor locale corespondente ale provinciilor sau regiunilor autonome.

Art. 101 Congresele locale ale poporului de la diferite niveluri aleg separat și au puterea de a revoca guvernatorii și viceguvernatorii, primarii și viceprimarii, șefii și șefii adjuncți de județe, șefii și șefii adjuncți de raioane, șefii și șefii adjuncți de orașe sau șefii și șefii adjuncți ai orașelor din guvernele poporului la nivelurile respective. Congresele locale ale poporului de la sau peste nivelul județului aleg și au puterea de a revoca președinții comisiilor de supraveghere, președinții instanțelor și procurorii generali ai parchetelor poporului de la nivelurile respective. Alegerea sau revocarea procurorilor generali ai parchetului poporului trebuie raportată procurorilor generali ai poporului de la următorul nivel superior pentru a fi informate comisiile permanente ale congreselor poporului de la nivelurile respective spre aprobare.

Art. 102 Delegații congreselor poporului din provincii, municipalități guvernate direct, și orașele împărțite în districte sunt supuse supravegherii de către unitățile lor electorale; delegații congreselor poporului din județe, orașe care nu sunt împărțite în districte, districte municipale, orașe, orașele etnice și sate sunt supuse supravegherii de către circumscripțiile lor. Unitățile electorale sau circumscripțiile delegaților la congresele locale ale poporului de la diferite niveluri au puterea de a elimina delegații pe care i-au ales în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.

Art. 103 Comitetul permanent al congresului local al poporului de la nivel județean sau peste nivelul acestuia este compus dintr-un președinte, mai mulți vicepreședinți și mai mulți membri și este responsabil și raportează activitatea sa în fața congresului poporului corespunzător în nivel. Un congres local al poporului la nivelul județului sau peste nivelul județului alege și are puterea de a revoca membrii componenți ai comitetului său permanent. Niciun membru component al comitetului permanent al congresului local al poporului la nivel local sau peste nivelul județean nu poate ocupa funcții în organele administrative, de supraveghere, judiciare sau procuratoriale ale statului.

Art. 104 Comitetul permanent al congresului local al poporului de la nivel județean sau peste nivelul acestuia discută și decide asupra problemelor majore din toate domeniile de activitate din regiunile sale administrative; supraveghează activitatea guvernului, a comisiei de supraveghere, a instanței și a persoanelor procuraturii la același nivel; anulează deciziile și ordinele necorespunzătoare ale guvernului poporului la același nivel; anulează rezoluțiile necorespunzătoare ale congresului poporului la următorul nivel inferior; hotărăște numirea sau îndepărtarea funcționarilor organelor de stat din cadrul domeniul de aplicare al autorității sale, astfel cum este prevăzut de lege; și, atunci când congresul poporului la același nivel nu este în sesiune, elimină delegații individuali la congresul poporului la următorul nivel superior și alege delegații individuali pentru a ocupa posturile vacante în congresul poporului respectiv.

Art. 105 Guvernele locale ale poporului la diferite niveluri sunt organele executive ale organelor locale ale puterii de stat la diferite niveluri și sunt organele locale ale administrației de stat la diferite niveluri. Guvernanții, primarii și șefii de județe, districte, municipii și orașe își asumă în general responsabilitatea pentru guvernele locale ale poporului la diferite niveluri.

Art. 106 Mandatul guvernelor locale ale poporului la diferite niveluri are aceași durată cu cel al congreselor poporului la nivelurile respective.

Art. 107 Guvernele locale ale poporului de la nivelul județului sau peste nivelul acestuia, în sfera de aplicare a autorității acestora prevăzută de lege, administrează afacerile economiei, educației, științei, culturii, sănătații publice, sportului și dezvoltării urbane și rurale, precum și finanțele, afacerile civile, de Securitate publică, afacerile etnice, de administrație judiciară și planificare familială, plus astfel de alte funcții administrative menite să fie implementate la nivelul respectivei regiuni administrative; emite decizii și ordine; și numește sau revocă, instruiește, evaluează și recompensează sau pedepsește funcționarii administrativi. Guvernele poporului din municipii, orașe etnice și orașe execută rezoluțiile congreselor poporului la nivelul lor, precum și deciziile și ordinele organelor administrative de stat de la nivelul superior următor și administrează activitatea administrativă în cadrul regiunilor administrative respective. Guvernele poporului din provincii și din municipalitățile guvernate direct decid asupra stabilirii și divizării geografice a municipiilor, orașelor etnice și orașelor.

Art. 108 Guvernele locale ale poporului de la nivelul județului sau peste nivelul județului direcționează activitatea acestor departamente din subordine, precum și activitatea guvernelor poporului de la nivelurile inferioare și au puterea de a modifica sau anula deciziile necorespunzătoare ale departamentelor din subordinea lor, dar și ale departamentelor din subordinea guvernelor poporului de la nivelurile inferioare.

Art. 109 Guvernele locale ale poporului de la nivelul județului sau peste nivelul județului înființează organe de audit. Organele locale de audit de la diferite niveluri își exercită în mod independent puterea de supraveghere a auditului în conformitate cu prevederile legii și sunt responsabili în fața guvernului poporului de la nivelul lor și în fața organismelor de audit de la nivelul superior următor.

Art. 110 Guvernele locale ale poporului de la diferite niveluri sunt responsabile și își raportează activitatea congreselor poporului de la nivelul lor. Guvernele locale ale poporului de la sau peste nivelul de județ sunt responsabile și își raportează activitatea în fața comisiilor permanente ale congreselor poporului de la nivelurile respective atunci când congresele nu sunt în sesiune. Guvernele locale ale poporului de la diferite niveluri sunt responsabile și își raportează activitatea organelor administrației de stat de la următorul nivel superior.  Guvernele locale ale poporului de la diferite niveluri în toată țara sunt toate organele administrației de stat sub conducerea unificată a Consiliul de Stat și subordonate Consiliului de Stat.

Art. 111 Comitetele de rezidenți și comitetele sătenilor înființate în zonele urbane și rurale pe baza locului de rezidență sunt organizații de masă ale autoguvernării la nivelul de bază. Președintele, vicepreședinții și membrii fiecărui comitet de rezidenți sau comitet al sătenilor sunt aleși de către rezidenți. Relația dintre rezidenți și comitetele sătenilor și autoritățile politice de bază sunt prevăzute prin lege. Comitetele rezidenților și ale sătenilor înființează subcomisii pentru medierea cu poporul, Securitate publică, sănătate publică și alte aspecte ce țin de obligația de a se ocupa de treburile publice și de bunăstarea publică în zonele lor rezidențiale, de medierea litigiilor civile, menținerea ordinii publice și transmiterea opiniile și cererile rezidenților și fac sugestii guvernelor poporului.

Secțiunea 6: Organele autoguvernării din zonele autonome etnice

Art. 112 Organele autoguvernării din zonele autonome etnice sunt congresele poporului și guvernele poporului din regiuni autonome, prefecturi autonome și județe autonome.

Art. 113 În congresul poporului dintr-o regiune autonomă, prefectură autonomă sau județ autonom, pe lângă delegații de etnie sau etnii care exercită autonomie regională, celelalte etnii care locuiesc în zona administrativă vor fi de asemenea adecvat reprezentate. Printre președinții și vicepreședinții comitetului permanent al congresului poporului a unei regiuni autonome, a prefecturii autonome sau a unui județ autonom, vor exista unul sau mai mulți cetățeni de etnie sau etnii care exercită autonomie regională.

Art. 114 Președintele unei regiuni autonome, prefectul unei prefecturi autonome sau șeful unui județ autonom este un cetățean al etniei care exercită regional autonomia.

Art. 115 Organele de autoguvernare ale regiunilor autonome, prefecturilor autonome și județelor autonome exercită funcțiile și puterile organelor locale de stat, astfel cum este specificat la Capitolul III secțiunea 5 din Constituție și, în același timp, își exercită puterea de autonomie în domeniul prevăzut de Constituție, Legea autonomiei regionale și alte legi care să pună în aplicare legile și politicile statului în lumina actuală a situațiilor locale respective.

Art. 116 Congresele poporului din zonele autonome etnice au puterea de a formula reglementări autonome și reglementări separate în lumina aspectelor politice, economice și culturale caracteristice etniei sau etniilor din zonele respective. Reglementările autonome și reglementările separate ale regiunilor autonome vor avea efect după ce au fost raportate și aprobate de Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului. Reglementările prefecturilor și județelor autonome vor intra în vigoare după ce au fost raportate și aprobate de comisiile din congresele poporului provinciilor sau regiunilor autonome, odată ce au fost raportate la Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului pentru înregistrare.

Art. 117 Organele de autoguvernare ale zonelor etnice autonome au putere de autonomie în administrarea finanțelor locale. Organele de autoguvernare din acele zone vor folosi pe cont propriu toate veniturile din zonele autonome etnice din cadrul sistemului financiar al statului.

Art. 118 Organele de autoguvernare ale zonelor etnice autonome organizează în mod independentși administrează dezvoltarea economică locală sub îndrumarea planurilor de stat. În exploatarea resurselor naturale și construirea de întreprinderi în zonele etnice autonome, statul trebuie să răspundă intereselor zonelor respective.

Art. 119 Organele de autoguvernare ale zonelor etnice autonome în mod independent pot să administreze activități educaționale, științifice, culturale, de sănătate publică și sportive în zonele peste care au jurisdicție, să proteje și să organizeze patrimoniul cultural al etniilor și să dezvolte și sporească cultura etnică locală.

Art. 120 Organele de autoguvernare ale zonelor etnice autonome pot, în conformitate cu sistemul militar al statului și nevoile reale locale și cu aprobarea Consiliului de stat, să organizeze forțe de securitate publică locale pentru menținerea ordinii publice.

Art. 121 În îndeplinirea funcțiilor lor, organele de autoguvernare ale zonelor etnice autonome, în conformitate cu prevederile reglementărilor autonome din zonele respective, trebuie să folosească una sau mai multe limbi locale vorbite și scrise în uz comun.

Art. 122 Statul ajută diversele etnii minoritare să accelereze dezvoltarea economică și culturală în aspecte precum finanțe, materiale și tehnologie. Statul ajută zonele autonome etnice să antreneze un număr mare de cadre la diferite niveluri și personal specializat, muncitori calificați din diferite profesii și meserii din rândul etniei sau etniilor din acele zone.

Secțiunea 7: Comisiile de supraveghere

Art. 123 Comisiile de supraveghere ale Republicii Populare Chineze existente la diferite niveluri reprezintă organele de supraveghere ale statului.

Art. 124 Republica Populară Chineză instituie Comisia Națională de Supraveghere și comisiile locale de supraveghere la diferite niveluri. O comisie de supraveghere este compusă din următoarele: un președinte; mai mulți vicepreședinți; și mai mulți membri. Mandatul președintelui unei comisii de supraveghere are aceeași durată cu cel al președintelui Congresului poporului. Președintele Comisiei Naționale de Supraveghere trebuie să nu servească mai mult de două mandate consecutive. Organizarea, funcțiile și puterile comisiilor de supraveghere sunt prevăzute de lege.

Art. 125 Comisia Națională de Supraveghere din Republica Populară Chineză este cel mai înalt organ de supraveghere. Comisia Națională de Supraveghere direcționează activitatea comisiilor locale de supraveghere existente la diferite niveluri, iar comisiile de supraveghere de la niveluri superioare direcționează activitatea acelora de la nivelurile inferioare.

Art. 126 Comisia Națională de Supraveghere este responsabilă în fața Congresului Național al Poporului și a Comitetului său permanent.  Comisiile locale de supraveghere la diferite niveluri sunt responsabile în fața organelor puterii de stat care le-au creat și în fața comisiilor de supraveghere de la următorul nivel superior.

Art. 127 Comisiile de supraveghere exercită puterea de supraveghere în mod independent în conformitate cu prevederile legii, nefiind supuse ingerințelor nici unui organ administrativ, grup social sau individ. În tratarea cazurilor de abuzuri ilegale sau criminale din partea unei funcții publice, organele de supraveghere cooperează și verifică reciproc organele puterii judecătorești, organele procuratoriale și departamentele forțelor de ordine.

Secțiunea 8: Instanțele poporului și parchetele poporului

Art. 128 Instanțele judecătorești ale Republicii Populare Chineze sunt organele puterii judecătorești a Statului.

Art. 129 Republica Populară Chineză instituie Curtea Supremă a Poporului, instanțele locale ale poporului de la diferite niveluri, instanțele militare și alte instanțe speciale. Mandatul președintelui Curții Supreme a Poporului are aceeași durată cu cel al Președintelui Congresului Național al Poporului, iar persoana nu poate îndeplini funcția de Președinte decât pentru cel mult două mandate consecutive. Organizarea instanțelor poporului este prevăzută de lege.

Art. 130 Cu excepția circumstanțelor speciale specificate de lege, toate cazurile din instanțele de judecată se vor desfășura în public. Pârâții au dreptul la apărare.

Art. 131 Instanțele poporului exercită o putere judecătorească independentă, în conformitate cu prevederile legii, care nu este supusă ingerințelor nici unui organ administrativ, grup social sau individ.

Art. 132 Curtea Supremă a Poporului este cel mai înalt organ judecătoresc. Curtea Supremă a Poporului supraveghează activitatea judecătorească a instanțelor locale la diferite niveluri ierarhice și a instanțelor speciale ale poporului, iar instanțele de la nivelurile superioare supraveghează activitatea judecătorească de la nivelurile inferioare ierarhic.

Art. 133 Curtea Supremă a Poporului este responsabilă în fața Congresului Național al Poporului și în fața Comitetului permanent al acestuia. Instanțele locale în funcție de ierarhie sunt responsabile în fața organelor puterii statului care le-au determinat crearea.

Art. 134 Parchetele poporului din Republica Populară Chineză sunt organele legale folosite la supravegherea statului.

Art. 135 Republica Populară Chineză stabilește Parchetul General al Poporului, parchetele de la nivel local ale poporului cu un sistem ierarhic, parchetele militare și alte parchete speciale. Mandatul Procurorului General din cadrul Parchetul General al Poporului are aceeași durată cu cel al Congresului Național al Poporului; procurorul general nu trebuie să servească mai mult de două mandate consecutive. Organizarea parchetelor poporului este prevăzută de lege.

Art. 136 Parchetele poporului exercită puterea procuratorială în mod independent în conformitate cu prevederile legii, nefiind supuse ingerințelor nici unui organ administrativ,grup social, sau individ.

Art. 137 Procurorul General al Poporului este cel mai înalt organ procuratorial. Procurorul General al Poporului dirijează activitatea parchetelor locale organizate ierarhic și a parchetelor speciale, iar parchetele de la nivelurile superioare direcționează activitatea celor de la nivelurile inferioare.

Art. 138 Procurorul General al Poporului este responsabil în fața Congresului Național al Poporului și în fața Comitetului său permanent. Parchetele de la nivel local sunt responsabile în fața organelor puterii de stat care le-au creat și în fața parchetelor de la nivelurile superioare.

Art. 139 Cetățenii de toate etniile au dreptul de a-și folosi limba etnică vorbită și scrisă în litigii. Instanțele și parchetele poporului furnizează servicii de traducere pentru orice parte într-un litigiu care nu este familiarizată cu limba vorbită sau scrisă la nivel local sau aflată în uz comun. Într-o zonă în care oamenii de etnie minoritară trăiesc într-o comunitate concentrată sau în care mai multe etnii conviețuiesc, audierile în instanță se desfășoară în limba locală sau într-o limbă de uz comun; rechizitoriile, verdictele, notificările și alte documente se scriu, în funcție de nevoile reale, într-una sau mai multe limbi locale de uz comun.

Art. 140 În soluționarea cauzelor penale, instanțele de judecată, parchetele poporului și organele de securitate publică își împart funcțiile, fiecare fiind răspunzător pentru propria sa activitate, cooperând și verificându-se reciproc pentru a asigura aplicarea corectă și eficientă a legilor.

CAPITOLUL IV: STEAGUL NAȚIONAL, INMUL NAȚIONAL, EMBLEMA NAȚIONALĂ ȘI CAPITALA

Art. 141 Steagul național al Republicii Populare Chineze este un steag roșu cu cinci stele. Imnul național al Republicii Populare Chineze este Luna Martie a Voluntarilor.

Art. 142 Emblema națională a Republicii Populare Chineze constă dintr-o imagine Tian’anmen, centrul său fiind luminat de cinci stele și înconjurat de urechi de grâu și o rotiță.

Art. 143 Capitala Republicii Populare Chineze este Beijing.

Traducere realizată de av. dr. Dragoș Lucian Ivan

Citeşte mai mult despre ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership