Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Drept constituțional, Drept maritim, SELECTED, Universitaria

Constituția Statelor Unite ale Americii – text integral

5 noiembrie 2019 | Dragoș Lucian IVAN
Dragoș Lucian Ivan

Dragoș Lucian Ivan

* Pentru versiunea sursă click aici

** Traducere realizată de av. dr. Dragoș Lucian Ivan

Noi, Poporul Statelor Unite, în vederea realizării unei Uniuni mai strânse, aşezării dreptăţii, asigurării Liniştei interne, înzestrării pentru apărarea obştească, promovării Prosperităţii generale şi asigurării Binecuvântărilor Libertăţii pentru noi înşine, pentru Urmaşii noştri, decretăm şi promulgăm Constituţia de faţă pentru Statele Unite ale Americii.

ARTICOLUL 1

Paragraful 1

Toate puterile legislative acordate prin această Constituţie vor fi exercitate de către un Congres al Statelor Unite care va fi alcătuit din Senat şi din Camera Reprezentanţilor.

Paragraful 2

 1. Camera Reprezentanţilor va fi alcătuită din membri aleşi la fiecare doi ani de către populaţia diferitelor State, iar Alegătorii din fiecare Stat vor avea calificările cerute pentru Alegătorii ramurei celei mai numeroase din legislatura Statului.
 2. Nu va fi ales Reprezentant cel care nu a împlinit vârsta de douăzeci şi cinci de ani, care nu este de şapte ani cetăţean al Statelor Unite care, în momentul alegerii sale, nu locuieşte pe teritoriul Statului în care va fi ales.
 3. Reprezentanţii şi taxele directe vor fi repartizate diferitelor State care ar putea fi incluse in cadrul acestei Uniuni in conformitate cu numărul populatiei lor care va fi stabilit prin adăugarea la numărul total de persoane libere, inclusiv cele obligate la serviciu pentru un anumit număr de ani şi cu excluderea Indienilor care nu plătesc impozite, a trei cincimi din toate celelalte persoane. Numărătoarea propriu-zisă se va efectua în limitele a trei ani după prima sesiune a Congresului Statelor Unite şi apoi în fiecare perioadă succesivă de zece ani în modul în care se va hotărî prin lege. Numărul Reprezentanţilor nu va depăşi câte unul la fiecare treizeci de mii, dar fiecare Stat va avea cel puţin câte un Reprezentant; şi până la efectuarea numărătorii, Statul New Hampshire va avea dreptul de a alege trei Reprezentanţi, Massachusetts opt, Rhode Island şi Providence Plantations unul, Connecticut cinci, New York şase, New Jersey patru, Pennsylvania opt, Delaware unul, Maryland şase, Virginia zece, Carolina de Nord cinci, Carolina de Sud cinci şi Georgia trei.
 4. În cazul în care apare un loc vacant în reprezentarea vreunui Stat, Autoritatea Executivă a acelui Stat va organiza alegeri pentru ocuparea locului vacant.
 5. Camera Reprezentanţilor îşi va alege Preşedintele său şi ceilalţi demnitari şi va exercita puterea exclusivă de punere sub acuzare a demnitarilor.

Paragraful 3

 1. Senatul Statelor Unite va fi alcătuit din câte doi Senatori din fiecare Stat, aleşi de legislativul acelui Stat pentru o perioadă de şase ani; fiecare Senator va dispune de un singur vot.
 2. Imediat după ce se vor întruni ca urmare a primei alegeri, ei vor fi împărţiţi cât de egal posibil în trei clase. Locurile Senatorilor din prima clasă vor fi declarate vacante la sfârşitul celui de al doilea an, ale celor din clasa a doua la sfârşitul celui de al patrulea an, iar ale celor din clasa a treia la sfârşitul celui de al şaselea an, aşa încât o treime să fie aleasă la fiecare doi ani; dacă vor apărea locuri vacante prin demisie sau din altă cauză, în perioada dintre sesiunile Corpurilor Legiuitoare într-un Stat oarecare, puterea executivă va putea face numiri temporare până la sesiunea viitoare în vederea ocupării locurilor vacante.
 3. Nu va fi ales Senator cel care nu a împlinit vârsta de treizeci de ani, care nu este de nouă ani cetăţean al Statelor Unite şi care, în momentul alegerii sale, nu locuieşte pe teritoriul Statului în care va fi ales.
 4. Vicepreşedintele Statelor Unite va fi Preşedintele Senatului, dar nu va avea drept de vot decât în cazul în care voturile sunt împărţite în mod egal.
 5. Senatul îşi alege celelalte persoane oficiale, precum şi un Preşedinte pro tempore în lipsa Vicepreşedintelui sau atunci când acesta va exercita funcţia de Preşedinte al Statelor Unite.
 6. Senatul va avea puterea exclusivă de a judeca toate punerile sub acuzare ale demnitarilor. Atunci când are loc sesiunea în acest scop, Senatorii vor depune jurământ sau vor face o declaraţie solemnă. Dacă se judecă Preşedintele Statelor Unite, sesiunea va fi prezidată de către Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. Nimeni nu va fi condamnat fără aprobarea dată de două treimi din membrii prezenţi.
 7. În caz de acuzare a unui demnitar, judecata nu va hotărî decât îndepărtarea din funcţie şi pierderea dreptului de a deţine sau de a se bucura de orice fel de funcţie onorifică, de încredere sau remunerată oficial în Statele Unite; dar persoana condamnată poate ft totuşi supusă acuzării, procesului, condamnării şi pedepsei în conformitate cu Legea.

Paragraful 4

 1. Data, locul şi modul de efectuare a alegerilor de Senatori şi Reprezentanţi vor fi hotărâte în fiecare Stat de către Corpurile Legiuitoare ale acelui Stat; în orice moment însă, Congresul poate întocmi sau modifica prin lege astfel de regulamente, cu excepţia fixării localităţilor unde se aleg Senatori.
 2. Congresul se va întruni cel puţin o dată pe an şi această întrunire va avea loc în prima zi de luni din decembrie dacă nu se stabileşte o altă dată prin lege.

Paragraful 5

 1. Fiecare Cameră va examina alegerile, realegerile şi calificările propriilor săi membri şi o majoritate din fiecare va alcătui o permanenţă pentru efectuarea lucrărilor; dar un număr mai redus poate amâna lucrările de la o zi la alta şi poate fi autorizat să oblige membrii absenţi să asiste, în felul şi cu penalizările prevăzute de fiecare Cameră.
 2. Fiecare Cameră poate hotărî regulamentul său de procedură, poate pedepsi membrii săi pentru comportare dezordonată şi poate, cu o aprobare de două treimi, exclude un membru.
 3. Fiecare Cameră va ţine un registru al sesiunilor sale şi din când în când va publica textul, cu excepţia acelor părţi care după părerea lor sunt secrete; voturile pentru şi împotrivă ale membrilor cărei Camere privitoare la oricare problemă vor fi menţionate în registru la cererea unei cincimi din membrii prezenţi.
 4. În timpul sesiunii Congresului, nici una din Camere nu va putea, fără consimţământul celeilalte Camere sa-şi suspende sesiunea timp de peste trei zile, nici să schimbe locul stabilit pentru întrunirea celor doua Camere.

Paragraful 6

 1. Senatorii şi Reprezentanţii vor primi o compensaţie pentru serviciile lor ce va fi stabilită prin lege şi achitată de Trezoreria Statelor Unite. În toate cazurile, cu excepţia trădării, acţiunilor criminale şi violării liniştii publice, ei se vor bucura de imunitate parlamentară în timpul prezenţei lor la sesiunea Camerei respective şi în timpul deplasării lor de la şi spre aceasta; de asemenea, pentru discurs sau dezbatere în oricare din Camere, ei nu vor putea fi interogaţi în vreun alt loc.
 2. Nici un Senator sau Reprezentant nu va putea fi numit in timpul exercitării mandatului său într-o funcţie civilă oficială în Statele Unite, funcţie care a fost creată sau a cărei retribuţie a crescut în timpul mandatului; nici o persoană care deţine o funcţie oficială în Statele Unite nu va putea fi membru în vreuna din Camere atâta timp cât işi continua exercitarea functiei.

Paragraful 7

 1. Toate proiectele de lege pentru stabilirea impozitelor vor fi întocmite de Camera Reprezentanţilor, iar Senatul va putea face propuneri sau cere amendamente ca şi pentru alte legi.
 2. Orice proiect de lege votat de Camera Reprezentanţilor şi de Senat este înaintat Preşedintelui Statelor Unite, înainte de a fi promulgat ca lege; dacă acesta îl aprobă, îl semnează, iar dacă nu aprobă, îl returnează impreună cu obiecţiunile sale Camerei de unde provine proiectul, care va menţiona în detaliu în registrul său obiecţiunile şi va proceda la reconsiderarea lui. Dacă, după reconsiderare, două treimi din acea Cameră, vor fi de acord să aprobe proiectul, acesta va fi înaintat, împreună cu obiecţiunile Preşedintelui, celeilalte Camere, care de asemenea îl va reconsidera, şi dacă va fi aprobat de două treimi din această Cameră, va fi promulgat ca lege. Dar, în toate aceste cazuri, voturile ambelor Camere vor fi determinate prin da şi nu, iar numele persoanelor care votează pentru sau impotriva proiectului de lege vor fi menţionate în registrul respectiv al fiecări Camere. Dacă un proiect de lege oarecare nu va fi restituit de către Preşedinte în limitele a zece zile (fără duminici) după ce i-a fost înaintat, proiectul va fi promulgat ca lege ca şi cum ar fi fost semnat de el, în afară de cazul când Congresul impiedică restituirea prin suspendarea sesiunii, şi astfel nu va deveni lege.
 3. Orice fel de ordin, rezoluţie sau vot pentru care poate fi necesară aprobarea de către Senat şi Camera Reprezentanţilor (cu excepţia problemei suspendării sesiunii), va fi înaintat Preşedintelui Statelor Unite; şi, înainte de intrarea sa în vigoare, va fi aprobat sau respins de acesta, apoi aprobat din nou de două treimi din Senat şi Camera Reprezentanţilor, în conformitate cu regulamentele şi restricţiile prescrise în cazul unui proiect de lege.

Paragraful 8

 1. Congresul va avea puterea de a impune şi colecta taxe, impozite de orice fel, taxe vamale, de a achita datoriile şi de a asigura apărarea comună şi bunăstarea generală a Statelor Unite; dar toate taxele, impozitele şi taxele vamale vor fi uniforme pe teritoriul Statelor Unite;
 2. De a efectua împrumuturi in numele Statelor Unite;
 3. De a reglementa comerţul cu naţiunile străine şi Între diferitele State, precum şi cu triburile de Indieni;
 4. De a hotărî un regulament uniform de naturalizare şi legi unifonne cu privire la faliment pe teritoriul Statelor Unite;
 5. De a bate monedă, de a reglementa valoarea acesteia, precum şi a monedelor străine şi de a fixa standardele de măsuri şi greutăţi;
 6. De a dispune pedepsirea falsificării titlurilor şi monedei curente a Statelor Unite;
 7. De a stabili oficii poştale şi căile de transport ale poştei;
 8. De a promova progresul ştiinţei şi artelor utile prin asigurarea pe timp limitat a dreptului exclusiv de autor şi inventator pentru operele şi descoperirile respective;
 9. De a înfiinţa judecătorii de grad inferior Curţii Supreme;
 10. De a defini şi pedepsi pirateria şi acţiunile criminale comise în largul mării şi crimele impotriva legii naţiunilor;
 11. De a declara război, de a acorda autorizaţii de capturare şi confiscare a navelor comerciale străine şi de a întocmi regulamente cu privire la capturile efectuate pe mare şi pe uscat;
 12. De a recruta şi întreţine armate, dar nu se vor aloca fonduri în acest scop pentru o durată de peste doi ani;
 13. De a organiza şi întreţine marina de război:
 14. De a redacta legi pentru comanda şi reglementarea forţelor armate terestre şi navale;
 15. De a lua măsuri pentru chemarea în vederea aplicării legilor Uniunii, pentru reprimarea insurecţiilor şi respingerea invaziilor;
 16. De a lua masuri pentru organizarea, inzestrarea cu arme şi instruirea, precum şi pentru comanda acelei părţi din miliţie care va putea fi folosită în serviciul Statelor Unite, rezervându-se Statelor respective dreptul de numire a ofiţerilor şi autoritatea de a instrui miliţia în conformitate cu regulamentele prevăzute de Congres;
 17. De a exercita puterea legislativă exclusivă în toate cazurile asupra acelui District (care nu va avea o suprafaţă mai mare de zece mile pătrate) care, prin cedare de către unele State şi acceptare de către Congres, va putea deveni reşedinţa Guvemului Statelor Unite, şi de a exercita o autoritate asemănătoare asupra tuturor terenurilor achiziţionate cu acordul Corpurilor Legiuitoare ale Statului in care acestea se vor afla, pentru construcţia de forturi, depozite, arsenale, docuri şi alte construcţii necesare; şi
 18. De a întocmi toate legile care vor fi considerate necesare şi corespunzătoare pentru punerea în aplicare a puterilor mai sus menţionate şi a tuturor puterilor acordate prin Constituţia de faţă Guvernului Statelor Unite sau oricărui department sau funcţionar al acestuia.

Paragraful 9

 1. Migraţia sau importarea oricăror persoane pe care oricare dintre Statele acum existente consideră indicat să le admită nu va fi interzisă de Congres înainte de anul una mie opt sute şi opt, dar o taxă sau un impozit nu mai mare de zece dolari de persoană pot fi aplicate asupra unor astfel de importări.
 2. Privilegiul Actului de Habeas Corpus nu va fi suspendat decât în cazuri de rebeliune sau periclitare a siguranţei publice.
 3. Nu se va vota nici lege în dezavantajul persoanei incriminate sau un act legal prevăzănd confiscarea proprietăţii în caz de condamnare pentru trădare sau acţiune criminală.
 4. Nu se va aplica capitaţia sau alt impozit direct decât in raport cu recensamântul sau numărătoarea care se va efectua după cum s-a arătat mai sus.
 5. Nu se vor aplica taxe sau impozite asupra mărfurilor exportate de oricare Stat.
 6. Nici un fel de reglementare comercială sau taxe preferenţiale nu se vor acorda porturilor unui Stat în raport cu cele ale altui Stat, iar vasele care se deplasează din sau spre un Stat nu vor fi obligate să intre in port, să achite taxe vamale sau alte taxe în alt Stat.
 7. Fondurile vor fi obţinute de la Trezorerie numai în urma alocării lor efectuată prin lege; o dare de seamă periodică şi un decont de venituri şi cheltuieli pentru toate fondurile publice vor fi publicate din când în când.
 8. Statele Unite nu vor acorda nici un fel de titluri de nobleţe şi nici o persoană deţinând o funcţie oficială remunerată sau de încredere în Statele Unite nu va accepta, fără acordul Congresului, vreun dar, o retribuţie, o funcţie sau un titlu de orice fel de la vreun rege, principe sau un stat străin.

Paragraful 10

 1. Nici unul din State nu va încheia un tratat, alianţă sau federaţie, nu va acorda autorizaţii de capturare confiscare a navelor străine, nu va bate moneda, nu va emite creanţe, nu va achita datorii decât in monedă de aur argint, nu va vota lege prevazând confiscarea proprietaţii în caz de condamnare pentru trădare sau acţiune criminală sau lege în dezavantajul persoanei incriminate sau un act legal atacând obligaţia contractuala, sau va acorda vreun titlu de nobleţe.
 2. Nici unul din State nu va aplica, fară acordul Congresului, vreun impozit sau vreo taxă asupra importurilor şi exporturilor cu excepţia acelora care sunt absolut necesare pentru executarea legilor sale de inspectare, iar produsul net al tuturor taxelor şi impozitelor aplicate de oricare din State asupra importurilor sau exporturilor va fi vărsat la Trezoreria Statelor Unite; şi toate legile în această privinţă vor fi supuse revizuirii şi controlului de către Congres.
 3. Nici unul din State nu va aplica, fără acordul Congresului, taxe de tonaj la vase, nu va menţine armată sau vase de război in timp de pace, nu va încheia vreun tratat sau acord cu alt Stat sau cu o putere străină, nu va porni la război decât în cazul de invazie sau de pericol atât de iminent, încât nici o întârziere nu este permisă.

ARTICOLUL 2

Paragraful 1

 1. Puterea Executivă va fi exercitată de către Preşedintele Statelor Unite ale Americii. El îşi menţine funţia pe un termen de patru ani şi, împreună cu Vicepreşedintele, ales pentru acelaşi termen, va fi ales după cum urmează:
 2. Fiecare Stat va numi, conform prevederilor Corpurilor sale Legiuitoare, un număr de Electori, egal cu numărul total al Senatorilor şi Reprezentanţilor la care Statul are dreptul în Congres; dar nici un Senator sau un Reprezentant sau vreo persoana deţinănd vreo funcţie de încredere sau remunerată oficial în Statele Unite nu va fii numită ca Elector. Electorii se vor întruni in Statele lor respective şi vor vota prin buletin de vot pentru două persoane, dintre care cel puţin una nu va locui în acelaşi Stat cu ei. Apoi, ei vor întocmi o listă a tuturor persoanelor pentru care au votat şi a numărului de voturi depus pentru fiecare; ei vor iscăli şi vor certifica această listă şi o vor transmite sub sigiliu la reşedinţa Guvernului Statelor Unite, pe adresa Preşedintelui Senatului. Preşedintele Senatului, în prezenţa Senatului şi a Camerei Reprezentanţilor, va deschide toate certificatele şi se va proceda apoi la numărătoarea voturilor. Persoana cu cel mai mare număr de voturi va deveni Preşedinte dacă acest număr reprezintă o majoritate din numărul total de Electori numiţi; şi dacă va exista mai mult decât o persoană cu o astfel de majoritate şi cu un număr egal de voturi, atunci Camera Reprezentanţilor va alege imediat prin buletin de vot pe una din ele ca Preşedinte: dacă nici o persoană nu deţine majoritatea, atunci Camera Reprezentanţilor va alege în acelaşi mod Preşedintele dintre primele cinci nume de pe listă. Dar, pentru alegerea Preşedintelui, voturile vor fi depuse pe State, reprezentanţa fiecărui Stat dispunând de un vot; numărul minim suficient, în acest scop, va cuprinde unul sau mai mulţi membri din două treimi din State, şi o majoritate din toate Statele va fi necesară pentru a se efectua alegerea. În toate cazurile, după ce s-a ales Preşedintele, persoana care obţine numănd cel mai mare de voturi al Electorilor va fi Vicepreşedintele. Dar, dacă rămân două sau mai multe persoane cu număr egal de voturi, Senatul va alege prin buletine de vot pe Vicepreşedinte.
 3. Congresul poate decide data alegerii Electorilor şi fixa ziua în care vor vota, care zi va fi aceeaşi pe întreg teritoriul Statelor Unite.
 4. Nimeni în afara unui cetăţean născut pe teritoriul Statelor Unite sau care este cetăţean în momentul aprobării Constituţiei de faţă nu va fi eligibil în funcţia de Preşedinte; nici nu se va putea alege în această funcţie o persoană care nu a împlinit vârsta de treizeci şi cinci de ani şi nu locuieşte de patrusprezece ani pe teritoriul Statelor Unite.
 5. În cazul îndepărtării Preşedintelui din funcţie sau în caz de deces, demisie sau incapacitate de a exercita puterea şi obligaţiile acestei funcţii, acestea vor trece asupra Vicepreşedintelui, şi Congresul poate lua decizii prin lege în caz de îndepărtare, deces, demisie sau incapacitate, atât a Preşedintelui cât şi a Vicepreşedintelui, hotărând care persoană oficială va funcţiona ca Preşedinte şi această persoană va funcţiona efectiv până când incapacitatea este înlăturată sau până când se alege un Preşedinte.
 6. Pentru serviciile sale, Preşedintele va primi, la perioade fixe, o compensaţie care nu va fi nici mărită, nici scăzută în timpul perioadei pentru care a fost ales, şi în cursul acelei perioade nu va primi nici o altă retribuţie de la Statele Unite sau de la vreunul dintre State.
 7. Inainte de a-şi prelua funcţia, el va depune următorul jurământ sau declaraţie solemnă: „Eu jur (sau declar) în mod solemn că voi îndeplini cu cinste funcţia de Preşedinte al Statelor Unite şi că, din toate puterile mele, voi păstra, proteja şi apăra Constituţia Statelor Unite.”

Paragraful 2

 1. Preşedintele va fi Comandantul Şef al Armatei şi Marinei Militare a Statelor Unite şi al miliţiei diferitelor State atunci când este chemată în serviciul propriu-zis al Statelor Unite; el poate cere, în scris, părerea conducătorului fiecărui Departament executiv asupra oricărui subiect legat de însărcinările departamentelor respective şi el va avea puterea de a acorda amnistii sau graţieri pentru delictele comise împotriva Statelor Unite cu excepţia cazurilor de punere sub acuzare a demnitarilor.
 2. El va avea puterea, prin şi cu avizul şi acordul Senatului, de a încheia tratate cu condiţia ca două treimi dintre Senatorii prezenţi să fie de acord; şi, prin şi cu avizul şi acordul Senatului, el va numi Ambasadori, alti Miniştri şi Consuli, Judecători la Curtea Supremă precum şi alţi funcţionari ai Statelor Unite ale căror numiri nu sunt prevăzute a fi altfel făcute de această Constituţie şi care vor fi stabilite prin lege; Congresul însă poate acorda prin lege Preşedintelui singur, judecătorilor sau şefilor de departamente, dreptul de a efectua numirile de funcţionari inferiori consideraţi ca fiind necesari.
 3. Preşedintele are puterea de a completa toate locurile vacante care pot apărea în timpul dintre sesiunile Senatului prin acordarea de mandate care expiră la sfârşitul sesiunii viitoare.

Paragraful 3

 1. Din cand in când, Preşedintele va informa Congresul asupra Stării Uniunii şi va recomanda spre considerare măsurile pe care el le judecă a fi necesare oportune; poate, in cazuri extraordinare sa convoace ambele Camere sau una dintre ele şi, in caz de dezacord intre ele cu privire la data suspendării sesiunii, el le poate suspenda până la data pe care o socoteşte corespunzătoare; el primeşte Ambasadori şi alţi Miniştri; el supraveghează aplicarea corectă a legilor şi numeşte toţi funcţionarii Statelor Unite.

Paragraful 4

 1. Preşedintele, Vicepreşedintele şi toţi funcţionarii civili ai Statelor Unite vor fi înlăturaţi din funcţie în caz de punere sub acuzare şi condamnare pentru trădare, mituire şi alte crime şi delicte.

ARTICOLUL 3

Paragraful 1

Puterea judecătorească a Statelor Unite va fi exercitată de o Curte Supremă şi de judecătorii care vor fi instituite şi stabilite din când în când de către Congres. Judecătorii, atât cei de la Curtea Supremă cât şi cei de la judecătorii, îşi vor menţine posturile în caz de bună comportare şi, la date fixe, vor primi pentru serviciile lor o compesaţie care nu va putea fi micşorată atâta timp cât îşi exercită funcţia.

Paragraful 2

 1. Puterea judecătorească va cuprinde toate cazurile, privind legeaa şi echitatea, prevăzute sub incidenţa acestei Constituţii, a legilor Statelor Unite şi a tratatelor încheiate sau care vor fi încheiate sub autoritatea lor, toate cazurile privitoare la Ambasadori, alţi Miniştri şi Consuli, toate cazurile privind amiralitatea şi dreptul maritim, controversele în care sunt implicate Statele Unite, controversele între două sau mai multe State, dintre un Stat şi cetăţenii altui Stat, dintre cetăţenii diferitelor State, dintre cetăţenii aceluiaşi Stat care pretind pământuri sub concesiunea altor State şi dintre un Stat sau cetăţenii acestuia şi State, cetăţeni sau supuşi străini.
 2. În toate cazurile privitoare la Ambasadori, Miniştri şi Consuli şi în cazurile în care un Stat este implicat, jurisdicţia de primă instanţă va fi exercitată de Curtea Supremă. În toate celelalte cazuri menţionate mai sus, Curtea Supremă va judeca în apel atât în drept, cât şi în fapt, cu acele excepţii şi în baza acelor regulamente care vor fi prevăzute de Congres.
 3. Judecarea tuturor crimelor, cu excepţia cazurilor de punere sub acuzare a unui demnitar, va fi efectuată de un juriu pe teritoriul Statului unde s-au comis acţiunile criminale; dar dacă acţiunile nu au fost comise pe teritoriul vreunui Stat, judecata va avea loc în locul sau locurile hotărâte de Congres prin lege.

Paragraful 3

 1. Trădarea împotriva Statelor Unite va consta numai din purtarea unui război contra lor sau din înţelegerea cu duşmanii lor prin acordarea de ajutor şi sprijin. Nimeni nu va fi condamnat ca trădător decât dacă există doi martori care să certifice că au asistat la acea acţiune sau dacă inculpatul face mărturisiri în faţa Curţii.
 2. Congresul va avea autoritatea de a pronunţa pedepsirea trădării, dar nici o consecinţă legală a trădării nu va determina condamnarea la moarte sau degradare civică decât în timpul vieţii persoanei în cauză.

ARTICOLUL 4

Paragraful 1

Fiecare Stat va acorda deplină încredere actelor publice, registrelor şi procedurilor judiciare ale celorialte State. Congresul va putea prescrie prin legi generale felul în care astfel de registre, acte şi proceduri vor putea fi probate şi efectul acestei Acţiuni.

Paragraful 2

 1. Cetăţenii fiecăruiu Stat vor avea dreptul să se bucure de toate privilegiile şi imunităţile cetăţenilor din diferitele State.
 2. O persoană acuzată în oricare Stat de trădare, crimă sau alt delict şi care fuge de judecată şi va fi găsită în alt Stat, va putea fi predată, la cererea au-torităţii executive din Statul de unde a fugit, pentru a fi transportată în Statul care are jurisdicţie asupra crimei.
 3. Nici o persoană care are un serviciu sau lucrează într-un Stat sub regimul legilor acelui Stat şi care fuge în alt Stat nu va putea fi eliberată, ca urmare a oricăror legi sau reglementări din acest Stat, din serviciu sau din muncă, ci va fi predată la cererea părţii căreia i se datoreşte acel serviciu sau muncă.

Paragraful 3

 1. Congresul poate admite State noi în Uniunea de faţă; dar nici un nou Stat nu va fi întemeiat sau alcătuit în limitele jurisdicţiei vreunui alt Stat şi nici un Stat nu va fi alcătuit prin unirea a două sau mai multe State sau părţi de State fără acordul Corpurilor Legiuitoare ale Statelor în cauză precum şi al Congresului.
 2. Congresul va avea autoritatea de a revoca şi elabora toate deciziile şi reglementările necesare privitoare la teritoriu sau la alte bunuri aparţinând Statelor Unite, nirnic din Constituţia de faţă nu va fi interpretat în aşa fel încât să prejudicicze vreo revendicare a Statelor Unite sau a unui anumit Stat.

Paragraful 4

Statele Unite vor garanta pentru fiecare Stat din această Uniune o formă republicană de guvernământ şi le vor proteja pe fiecare împotriva unei invazii, şi la cererea Corpurilor Legiuitoare sau a guvernului (atunci când Corpurile Legiuitoare nu se pot întruni) împotriva violenţei inteme.

ARTICOLUL 5

Congresul, ori de câte ori va fi considerat necesar de către două treimi din ambele Camere, va propune amendamente la această Constituţie sau, la cererea Corpurilor Legiuitoare ale două treimi din diferitele State, va convoca o convenţie pentru propunerea de amendamente care, în ambele cazuri, vor fi valabile pentru toate scopurile practice, ca parte din Constituţia de faţă, după ratificare de către Corpurile Legiuitoare ale trei pătrimi din diferitele State, sau prin convenţii în trei pătrimi din acestea, dat fiind că şi unul, şi altul dintre sistemele de ratificare poate fi propus de Congres; se prevede condiţia că nici un amendament racut înainte de anul una mie opt sute şi opt nu va afecta în nici un fel prima şi a patra clauză din Paragraful Nouă, Articolul intâi, şi că nici un Stat nu va fi lipsit, fară acordul său, de sufragiu egal în Senat.

ARTICOLUL 6

 1. Toate datoriile contractate şi angajamentele luate înainte de adoptarea acestei Constituţii vor fi valabile faţă de Statele Unite în baza acestei Constituţii, precum erau şi faţă de Confederaţie.
 2. Constituţia de faţă şi legile Statelor Unite care vor fi intocmite în temeiul ei şi toate tratatele încheiate sau care vor fi încheiate în baza autorităţii Statelor Unite vor forma legea supremă a ţării, iar judecătorii din toate Statele vor fi obligaţi să le aplice oricare ar fi dispoziţiile contrare ale Constituţiei sau legilor vreunuia din State.
 3. Senatorii şi Reprezentanţii menţionaţi mai sus şi membrii diferitelor Legislative ale Statelor şi toţi funcţionarii Guvernului sau Justiţiei vor fi legaţi prin jurământ sau prin declaraţie solemnă să respecte Constituţia de faţă; dar nici un test religios nu va fi cerut vreodată drept calificare pentru vreun post sau funcţie publică oficială în Statele Unite.

ARTICOLUL 7

Ratificarea de către Convenţiile a nouă State va fi suficientă pentru adoptarea acestei Constituţii de către Statele care o ratifică.

Dată în Convenţie prin Acordul Unanim al Statelor prezente azi în ziua a şaptesprezecea a lunii septembrie în anul una mie şapte sute optzeci şi şapte după Cristos şi în al doisprezecelea an al Independenţei Statelor Unite. Drept pentru care iscălim mai jos numele noastre spre mărturie.

George Washington, Preşedinte deputat de Virginia
New Hampshire: John Latzgdon, Nicholas Gilman
Massachusetts: Nathaniel Gorham, Rujils King
Connecticut: Wm, Sand. Johnson, Roger Sherman
New York: Alexander Hatnilton
New Jersey: Wil. Livingston, David Brearley, Wm. Paterson, Jona. Dayton
Pennsylvania: B. Franklin, Thomas Robt. Morris, Geo. Clymer, Thos. FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv. Morris
Delaware: Geo. Read, Gunning Bedfird Jun., John Dickinson, Richard Bassett, Jaco. Broom
Maryland: James McHenry, Daniel Saint Thomas Jenifer, Daniel. Carroll
Virginia: John Blair, James Madison Jr.
Carolina de Nord: Wm. Blount, Richard Dobbs Spaight, Hugh Williamson
Carolina de Sud: J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler
Georgia: William Few, Abr. Baldwin

17 septemberie 1787

Primele zece amendamente sunt cunoscute şi drept Declaraţia drepturilor omului.

AMENDAMENTUL I (1719)

Congresul nu va elabora nici o lege care să stabilească o religie sau să interzică practicarea liberă a unei religii, sau să reducă libertatea cuvântului sau a presei, sau dreptul poporului la întrunire paşnică sau de a adresa Guvernului cereri privind repararea nedreptăţilor.

AMENDAMENTUL II (1719)

O Miliţie bine reglementată fiind necesară pentru securitatea unui Stat liber, nu este perrnisă incălcarea dreptului poporului de a deţine şi purta Arme. În timp de pace, nici un Soldat nu va fi încartiruit într-o locuinţă fără consimţământul Proprietarului, şi aceasta nici în timp de război, decât în modul prescris de lege.

AMENDAMENTUL IV (1719)

Dreptul poporului de a-i fi asigurată apărarea personală, a locuinţelor, documentelor şi bunurilor împotriva unor percheziţii şi confiscări nejustificate nu poate fi violat, şi nu vor fi emise Mandate decât pe bază de motive probabile, susţinute prin Jurământ sau declaraţie, şi menţionând cu precizie locul care urmează să fie percheziţionat şi persoaele sau obiectele care urmează, să fie reţinute.

AMENDAMENTUL V (1719)

Nici o persoană nu poate fi reţinută pentru a da seamă privind o infracţiune capitală sau altă faptă infamă decât pe baza unei declaraţii sau puneri sub acuzare emisă de o Curte cu Juraţi, cu excepţia cazurilor apărute în forţele armate terestre sau navale, sau în Miliţie, în acţiune concretă pe timp de Război sau în situaţiile de pericol la adresa publicului; pentru aceeaşi infracţiune, nici unei persoane nu îi pot fi periclitate de două ori viaţa şi integritatea corporală; de asemenea, nimeni nu poate fi silit să depună mărturie impotriva sa în nici un proces penal, nici să fie privat de viaţă, libertate sau proprietate fară a judecată legală; de asemenea, proprietatea privată nu poate fi luată pentru uz public fără o compensaţie justă.

AMENDAMENTUL VI (1719)

În toate procesele penale, acuzatul are dreptul la o judecată grabnică şi publică din partea unui juriu imparţial al Statului sau districtului în care infracţiunea a fost comisă, şi care district a fost în prealabil determinat prin lege, şi să fie informat cu privire la natura şi motivul acuzaţiei, să fie confruntat cu martorii acuzării, să fie obligat să obţină Martori în favoarea sa şi să dispună de asistenţa unui avocat în apărarea sa.

AMENDAMENTUL VII (1719)

În Procesele de drept comun, atunci când valoarea în litigiu depăşeşte douăzeci de dolari, dreptul la proces cu juraţi este păstrat, iar nici o faptă judecată de către un juriu nu poate fi reexaminată de un alt Tribunal din Statele Unite decât în conformitate cu regulile codului de drept comun.

AMENDAMENTUL VIII (1719)

Nu vor fi cerute cauţiuni excesive, nici nu vor fi impuse amenzi excesive, nici nu vor fi date pedepse crude sau neobişnuite.

AMENDAMENTUL IX (1719)

Menţionarea unor drepturi anumite în Constituţie nu va fi interpretată ca negare sau denigrare a altor drepturi ce revin poporului.

AMENDAMENTUL X (1719)

Puterile care nu sunt delegate Statelor Unite de tre Constituţie, şi nici nu sunt interzise de aceasta Statelor, sunt rezervate Statelor respective sau poporului.

AMENDAMENTUL XI (1795)

Puterea judecătorească a Statelor Unite nu poate fi interpretată ca fiind aplicabilă în procese privind legile sau echitatea intentate sau judecate împotriva unuia dintre Statele Unite de către Cetăţeni ai unui alt Stat [al federaţiei], sau de către Cetăţeni sau Supuşi ai unui Stat Străin.

AMENDAMENTUL XII (1804)

Electorii se vor întruni în Statele respective şi îi vor alege prin vot secret pe Preşedinte şi pe Vicepreşedinte, dintre care cel puţin unul trebuie să nu fie locuitor al statului lor; pe buletinele lor de vot, ei vor numi persoana votată pentru [funcţia de] Preşedinte, iar pe buletine separate, persoana votată pentru [funcţia de] Vicepreşedinte, şi vor face liste separate cu toate persoanele votate pentru [funcţia de] Preşedinte şi respectiv toate persoanele votate pentru [funcţia de] Vicepreşedinte, cu numărul de voturi acordate fiecăreia, liste pe care le vor semna şi certifica şi le vor trimite, sigilate, sediului de guvernământ al Statelor Unite, adresate Preşedintelui Senatului; în prezenţa [membrilor] Senatului. şi Camerei Reprezentanţilor, Preşedintele Senatului va deschide toate certificatele, după care voturile vor fi numărate; persoana cu cel mai mare număr de voturi pentru Preşedinte va deveni Preşedinte, dacă numărul de voturi constituie majoritate din numărul total al Electorilor numiţi; dacă nici o persoană nu are o asemenea majoritate, dintre persoanele, cel mult trei, cu cele mai mari numere de voturi de pe lista celor votate pentru [funcţia de] Preşedinte, Camera Reprezentanţilor îl va alege imediat, prin vot secret, pe Preşedinte. Dar Preşedintele va fi ales în acest caz de către State, reprezentanţa fiecărui Stat, având un vot; unul sau mai mulţi deputaţi reprezentând două treimi din totalul Statelor vor constitui un cvorum în acest scop, iar o majoritate din totalul Statelor va fi necesară pentru o alegere. În cazul în care Camera Reprezentanţilor nu va alege un Preşedinte, atunci când dreptul de alegere îi este încredinţat, înainte de cea de a patra zi a lunii martie imediat următoare, Vicepreşedintele va fi Locţiitor al Preşedintelui, la fel ca în cazul morţii sau altei incapacitate constituţionale a Preşedintelui. Persoana cu cel mai mare număr de voturi pentru Vicepreşedinte va deveni Vicepreşedinte, dacă numărul de voturi constituie o majoritate din numărul total al Electorilor numiţi, iar dacă nici o persoană nu are o asemenea majoritate, Senatul îl va alege pe Vicepreşedinte dintre cele două persoane cu cele mai mari numere de voturi de pe listă; două treimi din numărul total al Senatorilor vor constitui un cvorum în acest scop, iar o majoritate din numărul total va fi necesară pentru o alegere. Nici o persoană care nu este eligibilă în sens constituţional în funcţia de Preşedinte nu este eligibilă în cea de Vicepreşedinte al Statelor Unite.

Paragraful 1

Nici sclavia, nici servitudinea involuntară, cu excepţia cazului în care constituie pedeapsă pentru infracţiune, dată prin condamnarea justă, a persoanei respective, nu este permisă în interiorul Statelor Unite sau în oricare loc aflat sub jurisdicţia lor.

Paragraful 2

Congresul este împuternicit să aplice acest articol printr-o legislaţie corepunzătoare.

AMENDAMENTUL XIV (1868)

Paragraful 1

Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse jurisdicţiei lor sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai Statului în care locuiese. Nici un Stat nu va elabora sau aplica vreo lege care să reducă privilegiile sau imunităţile cetăţenilor Statelor Unite, iar nici un Stat nu poate priva vreo persoană de viaţă, libertate sau proprietate în lipsa unei proceduri legale juste, sau refuza vreunei persoane aflate în jurisdicţia lui ocrotirea egală din partea legilor.

Paragraful 2

Reprezentarea va fi împărţită, între diferitele State în conformitate cu numărul [populaţiei], luându-se în consideraţie întregul număr al persoanelor din fiecare Stat, cu excepţia Indienilor nesupuşi impunerilor fiscale. Dar când dreptul de a vota oricând pentru alegerea electorilor pentru Preşedinte şi Vicepreşedintele Statelor Unite, Reprezentanţilor în Congres, funcţionarilor executivi şi judecătoreşti ai unui Stat sau membrilor Legislativului unui Stat este refuzat oricăror locuitori de sex bărbătesc ai unui Stat, în vârstă de cel puţin 21 de ani, şi cetăţeni ai Statelor Unite, sau când [acest drept] este în vreun fel redus, cu excepţia cazului în care motivul este participarea la o răzvrătire, sau o altă infracţiune, baza reprezentării va fi redusă conform proporţiei pe care numărul unor asemenea cetăţeni de sex bărbătesc o reprezintă în raport cu numărul total de cetăţeni de sex bărbătesc în vârstă de cel puţin 21 de ani din Statul respectiv.

Paragraful 3

Nici o persoană nu poate fi Senator sau Reprezentant în Congres, sau elector pentru Preşedinte şi Vicepreşedinte, sau deţinător al unei funcţii oficiale, civile sau militare, a Statelor Unite, sau a oricărui Stat, dacă, o dată ce a depus anterior un jurământ, ca membru al Congresului, sau ca funcţionar al Statelor Unite, sau ca membru al Legislativului oricărui Stat, sau ca funcţionar executiv sau judecătoresc al oricărui Stat, angajându-se să sprijine Constituţia Statelor Unite, a participat apoi la o insurecţie sau răzvrătire împotriva acestora, sau a acordat ajutor sau încurajare duşmanilor lor. Totuşi, Congresul, printr-un vot reprezentând două treimi din totalul [membrilor] fiecărei camere, poate înlătura această, incapacitate.

Paragraful 4

Validitatea datoriilor publice ale Statelor Unite, autorizate prin lege, incluzând datoriile făcute pentru plata pensiilor şi a recompenselor pentru servicii prestate în scopul suprimării insurecţiilor sau răzvrătirilor, nu poate fi pusă la la îndoiala. Dar nici Statele Unite, nici oricare Stat nu vor face sau plăti vreo datorie sau obligaţie pentru ajutorarea unei insurecţii sau răzvrătiri împotriva Statelor Unite, sau vreo revendicare legată de pierderea sau emanciparea vreunui sclav; orice datorii, obligaţii sau revendicări de acest fel vor fi considerate drept ilegale şi neavenite.

Paragraful 5

Congresul este împuternicit să aplice, printr-o legislaţie corespunzătoare, prevederile acestui articol.

AMENDAMENTUL XV (1870)

Paragraful 1

Dreptul cetăţenilor Statelor Unite de a vota nu poate fi refuzat sau redus de către Statele Unite sau de către vreunul dintre State din motiv de rasă, culoare sau stare anterioară de servitudine.

Paragraful 2

Congresul este împuternicit să aplice acest articol printr-o legislaţie corespunzătoare.

AMENDAMENTUL XVI (1913)

Congresul este împuternicit să stabilească şi să încaseze impuneri pe venituri, indiferent de sursa acestora, fără împărţire între diferitele State şi rară a fi luate în consideraţie vreun recensământ sau vreo numărătoare.

AMENDAMENTUL XVII (1913)

Senatul Statelor Unite va fi alcătuit din câte doi Senatori din fiecare Stat, aleşi de populaţia Statului respectiv, pentru o perioadă de şase ani; fiecare Senator va dispune de un vot. Electorii din fiecare Stat vor trebui să îndeplinească condiţiile cerute pentru electorii ramurii celei mai numeroase a legislativelor Statelor.

În cazul apariţiei unor locuri vacante în reprezentarea vreunui Stat în Senat, autoritatea executivă a Statului respectiv va anunţa în scris alegeri pentru ocuparea locurilor vacante de acest fel numai dacă legislativul oricărui Stat poate împuternici autoritatea executivă a Statului respectiv să facă numiri temporare până când poporul [decide] prin vot ocuparea locurilor vacante, conform deciziei legislativului.

Acest amendament nu poate fi interpretat ca având vreun efect asupra alegerii sau duratei mandatului vreunui Senator ales înainte ca amendamentul să devină valid ca parte a Constituţiei.

AMENDAMENTUL XVIII (1919)

Paragraful 1

După un an de la ratificarea acestui articol, producerea, vânzarea sau transportarea băuturilor alcoolice în interiorul Statelor Unite şi al tuturor teritoriilor aflate sub jurisdicţia lor, precum şi importarea şi exportarea acestora sunt pe această, cale interzise.

Paragraful 2

Congresul şi diferitele State sunt concomitent împuternicite să aplice acest articol prin legislaţii corespunzătoare.

Paragraful 3

Acest articol nu va intra în vigoare în afară de cazul in care va fi fost ratificat ca amendament al Constituţiei de către legislativele diferitelor State, conform prevederilor Constituţiei, în decurs de şapte ani de la data înaintării lui efective [spre ratificare] de către Congres.

AMENDAMENTUL XIX (1920)

Dreptul cetăţenilor Statelor Unite de a vota nu poate fi refuzat sau redus de către Statele Unite sau de către vreunul dintre State din motiv de sex. Congresul este împuternicit să aplice acest articol printr-o legislaţie corespunzătoare.

AMENDAMENTUL XX (1933)

Paragraful 1

Durata mandatelor Preşedintelui şi Vicepreşedintelui va lua sfârşit la amiază în a 20-a zi a lunii ianuarie, iar durata mandatelor Senatorilor şi Membrilor Camerei Reprezentanţilor la amiază în a treia zi a lunii ianuarie, în anii în care duratele acestor mandate ar lua sfârşit dacă acest articol nu ar fi ratificat, iar duratele mandatelor succesorilor lor vor începe concomitent.

Paragraful 2

Congresul se va întruni cel puţin dată pe an, iar această întrunire va avea loc la amiază în a treia zi a lunii ianuarie, cu excepţia cazului în care o altă zi va fi stabilită prin lege.

Paragraful 3

În cazul în care, la data fixată pentru începutul duratei mandatului Preşedintelui, Preşedintele ales va fi decedat, Vicepreşedintele ales va deveni Preşedinte. În cazul în care nu va fi fost ales un Preşedinte înainte de data fixată pentru începutul duratei mandatului, sau dacă Preşedintele ales nu se conformează condiţiilor cerute, Vicepreşedintele ales va activa ca preşedinte până când un Preşedinte sau un Vicepreşedinte se va conforma condiţiilor cerute.

Paragraful 4

Congresul poate decide prin lege în cazul morţii oricăreia dintre persoanele dintre care Camera Reprezentanţilor poate alege un Preşedinte ori de câte ori dreptul de alegere îi va reveni, precum şi în cazul morţii oricăreia dintre persoanele dintre care Senatul poate alege un Vicepreşedinte ori de câte ori dreptul de alegere îi va reveni.

Paragraful 5

Paragrafele 1 şi 2 vor intra în vigoare în a 15-a zi a lunii octombrie de după ratificarea acestui articol.

Paragraful 6

Acest articol nu va intra în vigoare în afară de cazul în care va fi fost ratificat ca amendament al Constituţiei de către legislativele [unei majorităţi] de trei pătrimi din totalui Statelor în decurs de şapte ani de la data înaintării lui.

AMENDAMENTUL XXI (1933)

Paragraful 1

Cel de-al 18-lea articol de amendament al Constituţiei Statelor Unite este abrogat pe această cale.

Paragraful 2

Transportarea sau importarea de băuturi alcoolice în oricare Stat, Teritoriu sau posesiune a Statelor Unite în scopul livrării sau folosirii lor, prin încălcarea legilor în vigoare, este interzisă.

Paragraful 3

Acest articol nu va intra în vigoare în afară de cazul în care va fi fost ratificat ca Amendament al Constituţiei de către adunări ţinute în diferitele State, conform prevederilor Constituţiei, în decurs de şapte ani de la data înaintării lui efective [spre ratificare] de către Congres.

AMENDAMENTUL XXII (1951)

Paragraful 1

Nici o persoană nu va fi aleasă în funcţia de Preşedinte mai mult decât de două ori, şi nici o persoană care a deţinut funcţia de Preşedinte, sau a activat ca Preşedinte, vreme de peste doi ani din durata unui mandat acordat prin alegeri unei alte persoane nu va fi aleasă în funcţia de Preşedinte mai mult decât o dată.

Acest Articol nu este însă aplicabil în cazul unei persoane care deţine funcţia de Preşedinte la data propunerii Articolului de faţă de către Congres şi nu va împiedica o persoană care deţine funcţia de Preşedinte, sau activează ca Preşedinte, în perioada de mandat în care acest Articol intră în vigoare, să deţină funcţia de Preşedinte sau să activeze ca Preşedinte până la sfârşitul perioadei de mandate respective.

Paragraful 2

Articolul de faţă, nu va intra în vigoare în afară de cazul în care va ffi fost ratificat ca amendament al Constituţiei de către legislativele[unei majorităţi] de trei pătrimi din totalul Statelor in decurs de şapte ani de la data înaintării lui [spre ratificare] de către Congres.

AMENDAMENTUL XXIII (1961)

Paragraful 1

Districtul în care se află [instituţiile de] Guvernământ ale Statelor Unite va numi in modul hotărât de Congres: Un număr de Electori ai Preşedintelui şi Vicepreşedintelui egal cu numărul total de Senatori şi Reprezentanţi in Congres la care Districtul ar avea dreptul dacă ar fi Stat, dar în nici un caz mai mare decât al Statului cu cea mai mică populaţie; ei se vor adăuga celor numiţi de către State, dar vor fi consideraţi, în scopurile legate de alegerea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui, drept Electori numiţi de către un Stat, şi se vor întruni în District şi vor îndeplini sarcinile prevăzute de cel de al 12-lea Articol de amendament.

Paragraful 2

Congresul este împuternicit să aplice acest articol printr-o legislaţie corespunzătoare.

AMENDAMENTUL XXIV (1964)

Paragraful 1

Dreptul cetăţenilor Statelor Unite de a vota în oricare alegeri preliminare sau de alt fel pentru Preşedinte sau Vicepreşedinte, pentru Electori pentru Preşedinte sau Vicepreşedinte, sau pentru Senatori sau Reprezentanţi în Congres nu poate fi refuzat sau redus de către Statele Unite sau de către vreunul dintre State din motiv de neplată a unei taxe pe cap de locuitor sau a oricărui alt impozit.

Paragraful 2

Congresul este împuternicit să aplice acest articol printr-o legislaţie corespunzătoare.

AMENDAMENTUL XXV (1967)

Paragraful 1

În cazul înlăturării din funcţie a Preşedintelui sau în cazul decesului sau demisiei sale, Vicepreşedintele devine Preşedinte.

Paragraful 2

Ori de câte ori funcţia de Vicepreşedinte va deveni vacantă, Preşedintele va numi un Vicepreşedinte care va prelua funcţia în urma confirmării printr-o majoritate de voturi în ambele Camere ale Congresului.

Paragraful 3

Ori de câte ori Preşedintele transmite Preşedintelui pro tempore al Senatului şi Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declaraţie scrisă conform căreia el este incapabil să îndeplinească imputernicirile şi sarcinile funcţiei sale, şi până când el transmite o declaraţie scrisă în sens contrar, aceste împuterniciri şi sarcini vor fi îndeplinite de către Vicepreşedinte activând ca Preşedinte.

Paragraful 4

Ori de câte ori Vicepreşedintele şi o majoritate fie a funcţionarilor principali ai departamentelor ramurii executive, fie a unui alt organ stabilit prin lege de către Congres transmit Preşedintelui pro tempore al Senatului şi Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declaraţie scrisă conform căreia Preşedintele este incapabil să, indeplinească împuternicirile şi sarcinile funcţiei sale, Vicepreşedintele va prelua imediat împuternicirile şi sarcinile funcţiei ca locţiitor al Preşedintelui. Ulterior, în cazul în care Preşedintele transmite Preşedintelui pro tempore al Senatului şi Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declaraţie scrisă conform căreia nu există nici o incapacitate, el va relua împuternicirile şi sarcinile funcţiei sale, în afară de cazul în care Vicepreşedintele şi o majoritate fie a funcţionarilor principali ai departamentelor ramurii executive, fie a altui organ stabilit prin lege de către Congres transmit în decurs de patru zile Preşedintelui pro tempore al Senatului şi Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declarative scrisă conform căreia Preşedintele este incapabil să îndeplinească împuternicirile şi sarcinile funcţiei sale. În acest caz, Congresul va decide, întrunindu-se în acest scop în decurs de 48 de ore, dacă nu se află în sesiune. Dacă Congresul, în decurs de 21 de zile de la data primirii ultimei declaraţii scrise menţionate, sau, dacă Congresul nu se află în sesiune, în decurs de 21 de zile de la data când trebuie să se întrunească, decide printr-o majoritate de voturi de două treimi [din totalul deputaţilor] ambelor Camere că Preşedintele este incapabil să indeplinească împuternicirile şi sarcinile funcţiei sale, Vicepreşedintele va continua să le indeplinească în calitate de Locţiitor al Preşedintelui; altminteri, Preşedintele va relua împuternicirile şi sarcinile funcţiei sale.

AMENDAMENTUL XXVI (1971)

Paragraful 1

Dreptul cetăţenilor Statelor Unite în vârstă de cel puţin 18 ani de a vota nu poate fi refuzat de către Statele Unite sau de către vreunul dintre State din motiv de vârstă.

Paragraful 2

Congresul este împuternicit să aplice acest articol printr-o legislaţie corespunzătoare.

AMENDAMENTUL XXVII (1992)

Nici o lege, prin care se modifică compensaţia pentru serviciile Senatorilor şi Reprezentanţilor, nu va intra în vigoare până nu va fi avut loc o alegere de Reprezentanţi.

Traducere realizată de av. dr. Dragoș Lucian Ivan

Citeşte mai mult:
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
J.Next
Cărţi

Servicii

Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocatură
Executori
Notariat
Sistemul judiciar
Studenţi

RSS  Publicare comunicate profesionale

Articole
Essentials
RNSJ   Studii   Note de studiu
Opinii   Povestim cărţi
Interviuri
Revista revistelor

Autori  Condiţii de publicare articole

Jurisprudenţă
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Curtea de Justitie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii


Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică