Secţiuni » Selected
Selected Top Legal
CorporatePlatinum members


Print Friendly, PDF & Email

Modificarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii | Proiect
19.11.2019 | JURIDICE.ro

Luni, 18 noiembrie 2019, Consiliul Superior al Magistraturii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de modificare şi completare a Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007.

Textul proiectului:

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu …. voturilor membrilor prezenți,

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂŞTE:

Art. I – Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) este ordonator terțiar de credite;”

2. La articolul 21, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Titularul de disciplină poate face parte din comisiile de recrutare a personalului de instruire şi participă la procesul de evaluare a membrilor catedrei.”

3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28 –  Selecţia candidaţilor care şi-au anunţat intenţia de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin decizie a directorului Institutului, cu avizul consultativ al Consiliului ştiinţific, conform unei proceduri publice şi transparente, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii.”

4. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 și 352, cu următorul cuprins:

Art. 351 – (1) Auditorilor de justiție li se asigură, cu titlu gratuit, materialele didactice necesare desfășurării activităților incluse în programul de formare inițială, potrivit deciziei catedrelor, aprobate de directorul Institutului.

(2) Pentru completarea formării auditorilor de justiție, directorul Institutului stabilește anual, după aprobarea bugetului Institutului, în raport de necesitățile de formare și de limita fondurilor bugetare aprobate pentru această destinație, plafonul lunar în limita căruia se vor pune la dispoziția auditorilor de justiție materiale didactice suplimentare, create în cadrul Institutului sau achiziționate în acest scop.

Art. 352 – (1) Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de cazare în spaţiile de cazare ale Institutului, în limita locurilor disponibile. Cheltuielile de întreținere se suportă de Institut. În cazul epuizării locurilor disponibile în spaţiile de cazare ale Institutului, precum și în situațiile în care auditorii de justiție își desfășoară activitatea de formare în afara Municipiului București, aceștia au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraților, în condițiile legii.

(2) Prin decizie a directorului Institutului sunt stabilite, anual, numărul de locuri disponibile în căminul Institutului ce vor fi alocate fiecărui an de formare aferent formării inițiale, respectiv, fondului de rezervă destinat cazării magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau altor situații excepționale.

(3) Auditorii de justiţie optează, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii, respectiv, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a anului anterior de formare, fie pentru ocuparea unui loc de cazare în cămin, fie pentru decontarea chiriei, potrivit unei proceduri detaliate în Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție. Pentru a putea beneficia de decontarea chiriei este necesară epuizarea locurilor disponibile în căminul Institutului.”

5. La articolul 36 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) să-şi îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle ce le revin şi să-şi respecte obligaţiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente sau decizii ale directorului;

[…]

d) să nu se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor ce le revin pentru a-şi exprima sau manifesta convingeri politice;”

6. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37 – (1)  În cazul în care auditorii de justiţie săvârşesc o abatere de la îndatoririle ce le revin potrivit dispoziţiilor legale sau regulamentare, pot fi sancţionaţi disciplinar de către Consiliul ştiinţific, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, de personalul de instruire şi de conducere al Institutului, precum şi faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;
b) absenţele nemotivate de la activităţile obligatorii stabilite prin programul de formare profesională iniţială, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o lună;
c) faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), d), j), l), n) şi q) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.”

(3) Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justiţie sunt următoarele:
a) avertismentul;
b) diminuarea bursei proporţional cu numărul absenţelor nemotivate, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o lună;
c) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
d) exmatricularea din Institut.”

7. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 38 – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 37 alin. (3) se aplică de Consiliul ştiinţific al Institutului.

(2) Hotărârile de sancţionare se motivează şi se comunică în termen de 10 zile de la aplicarea sancţiunii.

(3) Hotărârile Consiliului ştiinţific prevăzute la alin. (2) pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ şi fiscal.

(4) Sancţiunile aplicate auditorilor de justiţie prin hotărâri definitive se consemnează în dosarul personal al acestora.

(5) În cazul exmatriculării din Institutul Naţional al Magistraturii, cel sancţionat este obligat să restituie indemnizaţia şi cheltuielile de şcolarizare.”

8. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de către directorul Institutului sau de către unul dintre directorii adjuncţi. În cursul acestei proceduri se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei şi orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea auditorului de justiţie cercetat şi verificarea apărărilor acestuia.”

9. La articolul 39, după alineatul (4) se introduc 3 noi alineate, alineatele (5) – (7), cu următorul cuprins:

„(5) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiţie s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeaşi faptă.

(6) Organul de urmărire penală este obligat să comunice, de îndată, Institutului Naţional al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiţie.

(7) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către directorul Institutului şi operează până când soluţia pronunţată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată Institutului. Pe durata suspendării cercetării disciplinare, cursul prescripţiei răspunderii disciplinare este suspendat.”

10. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

„Art. 391 – (1) Pe durata cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
b) să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal şi să se bucure de o bună reputaţie;
c) să fie este apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.

(2) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii şi atrage exmatricularea, precum şi obligarea la restituirea bursei şi a cheltuielilor de formare profesională, în acele situaţii imputabile auditorilor.

(3) Consiliul ştiinţific este sesizat de directorul Institutului Naţional al Magistraturii atunci când acesta, ca urmare a sesizărilor primite și a cercetărilor efectuate, are indicii temeinice că auditorul de justiție nu mai îndeplinește una din condițiile prevăzute la alin. (1).

(4) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Departamentul de formare profesională inițială solicită anual cazierul judiciar și fiscal pentru auditorii de justiție.

(5) Hotărârile Consiliului ştiinţific adoptate potrivit alin. (2) pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă.

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), condamnarea definitivă a auditorilor pentru o infracţiune din culpă ori amânarea aplicării pedepsei pentru acelaşi tip de infracţiune, precum şi renunţarea la urmărirea penală sau renunţarea la aplicarea pedepsei printr-o hotărâre definitivă nu conduc la exmatriculare, dacă se apreciază de către Consiliul ştiinţific că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere demnităţii calităţii de auditor de justiţie sau imaginii Institutului.”

11. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47 – Admiterea pe posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului se face prin concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii. Posturile respective se evidenţiază separat.”

12. Articolele 48 – 57 se abrogă.

Art. II – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Aflaţi mai mult despre ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill
JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.