« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
SAVESCU & ASOCIATII
 

Tribunalul Caraș-Severin. Obligarea angajatorului la plata către salariat a unui spor în cuantum de 85% pentru condițiile deosebite în care lucrează în cadrul unui Dispensar TBC
25.12.2019 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Andrei Pap

Andrei Pap

ROMÂNIA

TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

SECȚIA I CIVILĂ

COMPLET SPECIALIZAT CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI DE ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR. 151/115/2019

SENTINȚA CIVILĂ NR.447

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 12 APRILIE 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE: C___ D_______ V_______ C_____

ASISTENȚI JUDICIARI: P______ A_______

R____ L______ C______

GREFIER: P___ E____ C_______

S-a luat în examinare acțiunea civilă formulată de reclamantul V________ P____, în contradictoriu cu pârâții S_______ Județean de Urgență Reșița și C________ N_______ p_____ C_________ D____________, având ca obiec t obligația de a face.

La apelul nominal făcut în ședința publică, lipsă părțile.

Procedura fără citarea părților.

S-au verificat actele și lucrările dosarului, după care, se constată că mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea ședinței publice din data de 5 aprilie 2019, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentință.

Acțiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în conformitate cu dispozițiile art. 270 din Codul Muncii, republicat.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra acțiunii de față, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C____-S______ sub nr. XXXXXXX/31.01.2019, reclamantul V________ P____ a chemat în judecată pe pârâții S_______ Județean de Urgență Reșița și C________ N_______ p_____ C_________ D____________, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună obligarea pârâtului să îi modifice Fișa postului, în sensul de a o completa cu absolut toate activitățile pe care în realitate este obligat să le presteze: Transportă și însoțește personalul Dispensarului TBC Reșița în focarele TBC p_____ Anchetele epidemiofogice, testări IDR la PPD în cazurile TBC; Manevrează și transportă deșeuri deosebit de periculoase rezultate în urma testărilor; Transportă probe BK recoltate în Dispensarele șt secțiile TBC din județ, precum și culturi vii din Laboratorul BK- Caransebeș la Laboratorul BK Reșița; Transportă probele BK recoltate în dispensarele și secțiile TBC la Dispensarul TBC Timișoara p_____ efectuarea testelor rapide și genetice;             Transportă culturi vii MDR și XDR din Laboratorul BK Reșița la Institutul „L___ Danielo” -Cluj-N_____ p_____ efectuarea Antibiogramelor extinse; Transportă bolnavii și suspecții TBC spre Dispensarul TBC, secțiile TBC și sanatorii în vederea investigațiilor de specialitate și internare; Însoțește personalul și transportă tratamentul medicamentos la domiciliul; Efectuează activități de decontaminare a autosanitarei după transportul probelor BK, a pacienților și suspecților TBC; Însoțește personalul în diverse locații în vederea identificării și notificării persoanelor contagioase în vederea internării în spital; Efectuează alte activități cu respectarea scopului postului și a cadrului legal.

Reclamantul a mai solicitat să se constate faptul că își desfășoară activitatea în condiții deosebit de periculoase, condiții care se încadrează în dispozițiile art. 23-25 și a dispozițiilor Anexei II, Capitolul II, art. 7, lit. b). din LEGEA-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și în dispozițiile art. 2 lit. c) și Anexei nr. 2 din HG. nr. 153/2018 (Regulamentul – cadru), să fie obligat pârâtul S_______ Județean de Urgență Reșița la încheierea unui nou Act adițional la Contractul individual de muncă nr. 4134/XXXXXXXXX, prin care să îi acorde sporul p_____ condiții deosebit de periculoase în cuantum de 85% calculat la salariul de bază și în care să fie menționat în mod expres locul în care își efectuează în realitate serviciul, adică în cadrul Dispensarului TBC Reșița, precum și obligarea pârâtului S_______ Județean de Urgența Reșița să îi plătească despăgubiri reprezentând echivalentul diferenței dintre drepturile salariale încasate și drepturile salariale cuvenite ca urmare a recunoașterii și acordării sporului p_____ condiții deosebit de periculoase de muncă în cuantum de 85% calculat la salariul de bază, actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală penalizatoare, începând cu data de 01.03.2018, dată de la care i s-a luat acest spor, cu cheltuieli de judecată, în situația în care pârâții se vor opune acțiunii.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că este angajat al pârâtului S_______ Județean de Urgență Reșița, ocupând funcția de “șofer”, conform Contractului individual de muncă nr. 4134/XXXXXXXXX. A arătat că, încă de la momentul angajării sale și-a desfășurat activitatea în cadrul Dispensarului TBC Reșița, unde a beneficiat de un spor p_____ condiții deosebite sau deosebit de periculoase încă de la angajare, aspect care rezultă clar atât din Dispozițiile angajatorului emise pe numele său, cât și din Actele adiționale încheiate de-a lungul timpului din 2007 până în martie 2018.

A învederat faptul că după primirea ultimului Act adițional cu nr. 19/54 din 01.03.2018 la Contractul individual de muncă nr. 4134/XXXXXXXXX, a aflat cu surprindere că deși prestează aceeași activitate pe care a prestat-o întotdeauna de la momentul angajării sale (2007) și până în prezent, brusc nu mai beneficiază de SPORUL CONDIȚII DEOSEBITE de care a beneficiat până în acel moment.

Din discuții purtate cu alți angajați ai Dispensarului TBC (medici, asistenți medicali, personal auxiliar, alături de care își desfășoară activitatea zilnic), a aflat faptul că pârâtul doar lui îi aplică un regim discriminatoriu față de ceilalți care își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă, în sensul că doar lui nu i se mai acordă sporul p_____ condiții deosebite de muncă în procent de 85% din salariul de bază, spor de care a beneficiat neîntrerupt până în luna martie 2018, în timp ce restul angajaților din această direcție beneficiază în continuare.

Ca urmare a acestei situații nedrepte, atât el, cât și șefa sa directă, doamna Dr. C____ C______ – Coordonator al Programului Județean de control al Tuberculozei C____-S______, s-au adresat cu mai multe solicitări angajatorului în vederea soluționării acestei probleme, însă răspunsurile primite nu erau menite să soluționeze această problemă și să elimine discriminarea, din contră i s-a sugerat că nu ar avea atribuții care să se încadreze în lege p_____ a putea beneficia de acest spor.

În această situație, doamna Dr. C____ C______, prin adresa nr. xxxxx/22.10.2018, a propus modificarea Fișei postului prin completarea atribuțiilor cu activități pe care în realitate le desfășoară zilnic, însă pârâtul nu a dat curs acestei solicitări, susținând că toate atribuțiile sale se regăsesc deja în Fișa postului, deși în realitate în Fișa postului emisă pe numele său, atât în prezent, cât și în cele anterioare, nu sunt menționate cu exactitate toate atribuțiile de serviciu pe care le desfășoară zilnic.

A mai arătat că lucrează pe o autoutilitară marca F___SCUDO 2, care face parte din autospecialele transferate la unitățile depneumoftiziologie din țară, de la Institutul „M_____ N____” și este destinată în modobligatoriu doar transportului bolnavilor și suspecților TBC, transportului medicamentelor, al probelor biologice, vizite de supervizare ale coordonatorilor județeni și supervizorilor PNPSCT, alte activități specifice PNPSCT, conform adresei Institutului de Pneumoftiziologie „M_____ N____”, dar și adresei din 22.06.2018, emisă de către doamna Biol. Pr. G____ C______ S______.

Totodată, a arătat că sporul în cauză denumit inițial „spor p_____ condiții deosebit de periculoase” a fost stabilit la mod general prin art. 23-26 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și în mod expres prin Anexa II Cap. II, art. 7, lit. b). din aceeași lege unde se prevede că: în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, p_____ personalul de specialitate medico-sanitar șt auxiliar sanitar din unitățile sanitare șl unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: b) p_____ condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, S___, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor (UPU – SMURD, UPU, CPU), secții și compartimente de ATI, genetică medicală, precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

A menționat faptul că sporul în cauza a fost reglementat și prin art. 2 lit. c), art. 8, art. 10, art. 14 din HG. nr. 153/2018 p_____ aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului p_____ condiții de muncă, prevăzut în anexa nr. II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, p_____ familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”.

A mai susținut că ceilalți angajați ai Dispensarului TBC din Reșița beneficiază de sporul p_____ condiții deosebit de periculoase în cuantum de 85%, fără a exista însă un criteriu de departajare a salariaților care beneficiază și care nu beneficiază de acest spor, întrucât atâta timp cât se lucrează în mod direct cu pacienți infestați cu TBC sau alte boli asemănătoare, cât și cu materiale de laborator suspecte, este imposibil ca unii să fie mai mult expuși pericolului și unii mai puțin.

A concluzionat că în cuantumul salariului stabilit nu se mai regăsește și sporul de condiții deosebit de periculoase în procent de 85% din salariul de bază, spor de care a beneficiat până în luna martie 2018 și de care alți colegii de muncă beneficiază în continuare.

Prin art. 6 lit. b și c din Legea nr. 153/2017 se consacră două principii esențiale; principiul nediscriminări în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție și principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale p_____ muncă cu valoare egală, principii care au fost încălcate de către reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Reșița, la momentul acordării în mod discriminatoriu a sporului de condiții deosebit de periculoase doar unei părții dintre angajații acestei instituții și în consecință să se rețină că, dispozițiile art. 6 lit. b și c din Legea nr. 153/2017 arată că principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminate și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție; principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale p_____ muncă cu valoare egală.

A menționat că există o discriminare evidentă între modul de salarizare al său și a celorlalți angajați ai Spitalului Județean de Urgență care își desfășoară activitatea în cadrul Dispensarului TBC și care beneficiază de acest spor de condiții deosebit de periculoase, în cazul său aplicându-se un tratament diferențiat fără a exista o justificare rațională și obiectivă în acest sens. A considerat că prin modalitatea de acordare a acestui spor de condiții de muncă deosebit de periculoase se încalcă și dispozițiile art. 1, alin. 2 și art. 2 din OG. nr. 137/2000 privind c_________ și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care dispun: Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și d____________ sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: dreptul la muncă, la libera alegere o ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal p_____ muncă egală, la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare. Art. 2 alin. 1. Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă,…, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. (3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), față de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare.

Este evident faptul că reprezentanții Spitalului Județean de Urgență au avut o atitudine ostilă și discriminatorie, producându-i astfel un real prejudiciu față de ceilalți angajați, care beneficiază de acest spor de condiții deosebit de periculoase în procent de 85%.

Nici justificarea economică sau financiară, pe care ar invoca-o reprezentanții Spitalului Județean de Urgență nu ar putea reprezenta un argument suficient p_____ acceptarea unor diferențe de tratament între angajații aceleiași instituții, în situația în care unora li se acordă sporul în cauză în timp ce lui nu i se acordă, deși este zilnic expus la un pericol iminent de infestare cu TBC. sau ___. etc.

Respectarea principiului d____________ din care rezultă și cel al remunerării egale p_____ persoanele care desfășoară muncă în aceleași condiții, presupune ca salarizarea să fie identică în cazul aceleași activități desfășurată în aceleași condiții. Prin acordarea acestui spor altor angajați aflați în situații similare cu cea a sa, rezultă acordarea de drepturi salariale diferite, situație în care se produce o discriminare directă, încălcându-se astfel prevederile art. 16, alin. 1, coroborat cu art. 41 din Constituția României, prevederile art. 5 din Legea nr. 53/2003, și art. 6 lit. b și c Legea nr. 153/2017, precum și a unor reglementări internaționale ratificate de Statul Român, respectiv art. 14 din Convenția p_____ apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1995: „Exercitarea drepturilor șt libertăților recunoscute de prezenta convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”

De asemenea, a invocat dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția p_____ apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la R___ la 4 noiembrie 2000 și ratificat de România prin Legea nr. 103/2006, care prevăd că: „1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau oricare altă situație.”

Conform art. 5, alin. 3 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

În drept, reclamantul și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 6, lit. b și c din Legea nr. 153/2017, Anexa II. Cap. II, art. 7 din aceeași lege, pe dispozițiile art. 2, lit. c, art. 8, art. 10 și art. 14 din HG. nr. 153/2018, art. 16, alin. 1 coroborat cu art. 41 din Constituția României, prevederile art. 5 din Legea nr. 53/2003, dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția p_____ apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la R___ la 4 noiembrie 2000 și ratificat de România prin Legea nr. 103/2006.

În dovedirea acțiunii, reclamantul a depus la dosar, în xerocopie, carte de identitate (fila 10 dosar), contract individual de muncă nr. 4134/26.04.2007 (filele 11-13 dosar), Dispoziția nr. 1/854/3.01.2011 (fila 14 dosar), Dispoziția nr. 233/31.07.2009 (fila 15 dosar), Dispoziția nr. 190/4.06.2007 (fila 16 dosar), Act adițional nr. 19/54/01.03.2018 (fila 17 dosar), Act adițional 12/885/01.01.2018 (fila 18 dosar), Act adițional nr. 11/884/01.07.2017 (fila 19 dosar), Act adițional nr. 9/792/01.12.2016 (fila 20 dosar), Act adițional nr. 8/18/01.08.2016 (fila 21 dosar), Act adițional nr. 6/894/01.10.2015 (fila 22 dosar), Act adițional nr. 1/835/01.06.2012 (fila 23 dosar), fișa postului – 10.05.2007 (fila 24 dosar), fișa postului – 10.08.2009 (fila 25 dosar), fișa postului – 11.12.2018 (filele 27-30 dosar), adresa dr. C____ C______ nr. xxxxx/22.10.2018(filele 31, 32 dosar), cererea reclamantului nr. 8815/04.07.2018 (filele 33, 34 dosar), adresa nr. xxxxx/12.12.2018 (fila 35 dosar), tabel salarii de la S_______ clinic de Pneumoftiziologie B_____ și Dispensar TBC la 30 septembrie 2018(filele 41, 42 dosar), tabel salarii de la S_______ clinic de Pneumoftiziologie Satu M___ și Dispensar TBC 31.03.2018.

Pârâtul S_______ Județean de Urgență Reșița a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanței respingerea acțiunii ca fiind nefondată, nelegală și netemeinică, arătând următoarele:

Reclamantul, conform Statului de funcții, este angajat al acestuia în funcția de șofer II la Departamentul „ȘOFERI”. De la angajare, reclamantul a beneficiat de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare la aceea dată.

În conformitate cu prevederile HGR. nr. 153/2018 p_____ aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului p_____ condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, p_____ familia ocupațională de funcții bugetare,, Sănătate și asistență socială” – conform Anexa 2, litera A, punctul 10, „sporul de la 55% până la 85% din salariul de bază, p_____ condiții deosebit de periculoase se acordă p_____ personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care lucrează în unități de pneumoftiziologie (spitale și sanatorii) din cabinetele de consultații TBC și dispensarele medicale de pneumoftiziologie (TBC)”.

Reclamantul, fiind încadrat pe funcția de șofer II conform Legii-cadru nr. 153/2017-Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație”, Cap. II, punct C, litera b, nefiind încadrat ca personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care lucrează în unități de pneumoftiziologie (spitale și sanatorii) din cabinetele de consultații TBC și dispensarele medicale de pneumoftiziologie TBC, nu poate beneficia de acordarea sporului p_____ condiții deosebit de periculoase. Conform Statului de funcțiuni, nu există și nici nu a existat niciun post vacant de șofer la Secția Pneumoftiziologie , Dispensar TBC.

În calitate de șofer, reclamantul, conform Fișei postului, asigură transportul personalului medical și al materialelor necesare în vederea detecției cazurilor noi de tuberculoză prin controlul simptomaticilor, contacților și a altor grupe de risc; p_____ testarea ___ a pacienților cu tuberculoză, (cazuri noi) în vederea aprecierii nivelului de asociere a celor două afecțiuni; asigură transportul personalului medical și al materialelor necesare în vederea realizării chimioprofilaxiei, a vaccinărilor și a verificării intradermoreacțiilor la PPD , precum și monitorizarea evoluției infecțiilor TBC în teritoriu, etc.

A considerat că nu s-a aplicat reclamantului niciun regim discriminatoriu, în sensul că doar lui nu i se acordă sporul p_____ condiții deosebite de muncă, în timp ce restul angajaților din cadrul secției și a Dispensarului TBC beneficiază de acest spor. De acest spor p_____ condiții deosebite de muncă beneficiază doar personal medico-sanitar și auxiliar sanitar încadrat și care lucrează în unități de pneumoftiziologie (spitale și sanatorii) din cabinetele de consultații TBC și dispensarele medicale de pneumoftiziologie (TBC).

A subliniat că niciun șofer angajat nu beneficiază de acordarea vreunui spor p_____ condiții de muncă, deși ___________________ pacienți cu diferite afecțiuni, asigurându-le transportul acestora de la un staționar la altul p_____ consulturi și investigații medicale.

În drept, a invocat disp. art. 205-208 Cod procedură civilă, regulamentul intern al spitalului, Legea cadru nr. 153/2017, Anexa II și Anexa VIII, HG. nr. 153/2018, Anexa 2, lit. A, pct. 10, HG. nr. 153/2018, Codul muncii, republicat, și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – republicată .

În dovedirea apărărilor, pârâtul a depus în xerocopie la dosar state de funcții (filele 53-58 dosar).

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri și testimoniale, ( fiind audiat martorul F_____ C_______ A_____), din a căror analiză instanța reține următoarea stare de fapt:

Reclamantul V________ P____ este angajatul pârâtului S_______ Județean de Urgență Reșița, în baza contractului individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. 4134/26.04.2007 în registrul general de evidență a salariaților, în meseria de muncitor VI – șofer cod C__ xxxxxx.

Din cuprinsul Dispoziției nr. 190/04.06.2007, rezultă că reclamantul a beneficiat de un spor p_____ condiții deosebit de periculoase conform Anexei 2, lit. A, alin. 4 la Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază conform art. 13 din OUG. nr. 115/2004.

Pe parcursul derulării raporturilor contractuale, acest spor p_____ condiții deosebit de periculoase s-a păstrat în componența salariului reclamantului, printr-o ________ dispoziții și acte adiționale astfel: Dispoziția nr. 233/2009, care prevede acest spor în procent de 100%, Dispoziția nr. XXXXXXXXXX, care prevede acest spor în cuantum de 772 lei conform Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Actul adițional nr. XXXXXXXXXX, care prevede acest spor în cuantum de 834 lei, Actul adițional nr. 6/894/1.10.2015, care prevede acest spor în cuantum de 1 118 lei.

Actul adițional nr. 9/792/1.12.2016 prevede acest spor de condiții deosebite în cuantum de 2 161 lei, în conformitate cu Ordinul MS nr. 547/2010, OUG. nr. 99/2016 și Legea nr. 250/2016 p_____ aprobarea OUG. nr. 20/2016 p_____ modificarea și completarea OUG. nr. 57/2015 privind salarizarea în anul 2016 a personalului plătit din fonduri publice.

Ulterior, prin Actul adițional nr. 12/885/01.01.2018, salariul de bază a fost stabilit la cuantumul de 2 701 lei, spor condiții deosebite de 2 701 lei, spor de încordare psihică 0 lei și gradația 4 (15-20 ani).

Actul adițional nr. 19/54/01.03.2018 stabilește faptul că salariul cuvenit p_____ funcția de șofer II este compus din salariul de bază de 2 769 lei, fără alte elemente constitutive și gradația 5 (peste 20 ani).

Având în vedere statele de funcții întocmite la nivelul pârâtului S_______ Județean de Urgență Reșița și efectuând un calcul matematic simplu, rezultă că salariul brut al reclamantului V________ P____ a fost ilegal micșorat prin neacordarea sporului de condiții deosebite.

În acest context, sunt aplicabile dispozițiile art. 41 alin. 1 din Codul muncii, republicat, ce privesc modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. În acest sens, Tribunalul reține că potrivit dispozițiilor art. 41 alin. 1, alin. 2 din Codul muncii, republicat, regula stabilită de aceste dispoziții legale constă în aceea că modificarea contractului individual de muncă poate interveni numai prin acordul părților, doar cu titlu de excepție la inițiativa angajatorului și numai în cazurile și condițiile stabilite de Codul muncii. Sunt de asemenea situații în care poate interveni modificarea unilaterală a contractului individual la inițiativa angajatorului, însă aceste situații și motive sunt riguros și limitativ prevăzute de legislația muncii.

Așadar, diminuarea salariului, în speță a unui element al salariului reprezentat de sporul p_____ condiții deosebit de periculoase, nu poate fi făcută decât cu acordul salariatului, în caz contrar angajatorul procedează la o modificare unilaterală a contractului individual de muncă, cu încălcarea dispozițiilor Codului muncii, deoarece atât salariul, cât și funcția constituie elemente esențiale ale contractului ce nu pot fi modificate decât pe timp limitat și numai cu acordul părților. Aceste modificări intervenite la nivel pârâtului Spitalului Județean de Urgență Reșița au condus la o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în ceea ce privește salariul reclamantului. Ori, modificarea contractului individual de muncă este posibilă prin acordul părților, conform disp. art. 41 alin. 1, coroborat cu alin. 3, lit. e din Codul muncii, republicat.

Astfel, conform art. 17 alin. 3, lit. k din Codul muncii , republicat, salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul, constituie elemente cu privire la care angajatorul are obligația să informeze salariatul despre acele clauze esențiale pe care intenționează să le modifice .

Pe de altă parte, analizând disp. art. 38, alin 6^1 din Legea – cadru nr. 153/2017, astfel cum a fost modificată și completată, Tribunalul reține că, începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile p_____ acordarea acesteia.

În acest sens sunt și dispozițiile cu caracter de principiu din Legea cadru nr. 153/2017, așa cum se regăsesc la art. 6, lit. c, potrivit cărora sistemul de salarizare al salariaților bugetari are la bază, printre alte principii, și principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale p_____ muncă cu valoare egală, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală p_____ muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar.

Prin aceste prevederi legale, legiuitorul a urmărit ca veniturile salariale să nu înregistreze o micșorare, o diminuare.

Mai mult, aceste prevederi legale susțin raționamentul dispozițiilor art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede că „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale” și că „nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât p_____ cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional”. În practica instanței europene s-a statuat că noțiunea de „bunuri”, în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 cuprinde atât „bunuri actuale”, cât și valori patrimoniale inclusiv, în anumite situații bine stabilite, creanțe al căror titular demonstrează că acestea au o bază suficientă în dreptul intern și în virtutea cărora reclamantul poate pretinde cel puțin o „speranță legitimă” în exercitarea efectivă a dreptului lui.

Încadrarea reclamantului V________ P____ la Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație”, capitolul II, punctul C, litera b, din Legea nr. 153/2017 modificată și completată, nu are nicio justificare.

Potrivit Anexei 2 – articol unic, lit. A, pct. 7 din HG. nr. 153/2018 p_____ aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului p_____ condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, p_____ familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, personalul care își desfășoară activitatea în condiții deosebit de periculoase, printre care și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din serviciile de ambulanță, beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de un spor p_____ condiții deosebit de periculoase de la 55% până la 85% din salariul de bază.

Prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, p_____ personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri, astfel: p_____ condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, S___, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor (UPU – SMURD, UPU, CPU), secții și compartimente de ATI, de terapie intensivă și de terapie acută, unități de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (USTACC), secții și compartimente de îngrijiri paliative, secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, neurologie, neurochirurgie, transplant de organe, secții/compartimente p_____ arși, laboratoare de radioterapie, centru p_____ arși, serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, Institutul N_______ de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. N______” București, centrele de transfuzie sanguină regionale/județene și al municipiului București, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie și radiologie intervențională, în laboratoarele de endoscopie intervențională, unități de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgențe neurovasculare, genetică medicală, precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

La alineatul 5 al articolului 7, cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017,  legiuitorul a stabilit că și personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu condițiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și e), dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.

Or, atâta timp cât personalul altor unități beneficiază de acordarea acestui spor, doar p_____ că își desfășoară activitatea în aceleași condiții și împreună cu personalul care beneficiază de aceste sporuri, cu atât mai mult reclamantul este îndreptățiți să beneficieze de sporul p_____ condiții deosebit de periculoase în procent de 85%, acesta lucrând 100% din timp (din norma de muncă) și în mod direct împreună cu colegi care beneficiază de acest spor, singura diferență fiind funcția, însă condițiile de muncă, locul muncii sunt aceleași.

Din declarația martorului audiat în cauză – F_____ C_______ A_____ – rezultă faptul că a lucrat împreună cu reclamantul în cadrul Dispensarului TBC, în calitate de asistent medical. Acesta a menționat că reclamantul se deplasează la pacienții care au tratamentul întrerupt sau care nu se mai prezintă p_____ alte analize care sunt solicitate, iar în cazurile de focare merge după pacienții care au nevoie de investigație suplimentară.

Din aceeași declarație, rezultă că ambulanța pe care lucrează reclamantul a fost primită printr-un program național din străinătate și este destinată exclusiv Dispensarului TBC, nefiind compartimentată, și că reclamantul se ocupă de dezinfectarea acesteia. Totodată din declarația martorului instanța reține că reclamantul are contact direct cu bolnavii TBC.

Analizând fișele postului ale reclamantului, Tribunalul reține că reclamantul efectuează activități specifice funcției, meseriei de șofer II, în aceleași condiții de muncă, ca și colegul lui F_____ C_______ A_____ în calitate de asistent medical.

Verificând lista funcțiilor din S_______ clinic de Pneumoftiziologie B_____ și Dispensar TBC la data de 30 septembrie 2018, conform Legii nr. 153/2017, republicată, și HG. nr. 153/2018, Tribunalul constată că p_____ funcția de șofer I se acordă un salariu de bază de 2 350 lei, un spor de condiții deosebit de periculoase calculat la salariul de bază în procent de 55%-valoare brută 1 293 lei. Din lista funcțiilor din S_______ de Pneumoftiziologie Satu M___ la data 31.03.2018, conform Legii nr. 153/2017, republicată, și HG. nr. 153/2018, Tribunalul constată că funcția de șofer II are un salariu de bază de 2 701 lei, un spor de condiții deosebit de periculoase calculat la salariul de bază în procent de 60%-valoare brută 1 621 lei.

Dispozițiile art. 2. lit. c din HG. nr. 153/2018, Anexa – Regulament-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului p_____ condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, p_____ familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, definesc noțiunea de condiții de muncă deosebit de periculoase, respectiv totalitatea condițiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin expunere la agenți biologici, substanțe chimice periculoase, suprasolicitare neuropsihică deosebită și unde riscul este prezent, indiferent de utilizarea mijloacelor de protecție individuală sau colectivă.

La art. 7 din Anexa la HG. nr. 153/2018 se prevede că încadrarea locului de muncă în una dintre categoriile prevăzute în anexe, respectiv periculoase, vătămătoare, deosebit de periculoase, condiții grele de muncă, periculoase și vătămătoare, condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, unități sanitare cu specific deosebit, sau condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile, se face având în vedere următorii factori: a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului; b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi; d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații; e) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire; f) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă; g) alte condiții de muncă vătămătoare, grele sau periculoase care pot duce la uzura prematură a organismului.

Cum însă noua încadrare salarială a reclamantului a avut loc în baza Anexei VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație”, capitolul II, punctul C, ce se referă la Alte funcții comune din sectorul bugetar – Salarii de bază p_____ personalul plătit din fonduri publice care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire, litera b – Funcții de execuție pe trepte profesionale, p_____ meseria/funcția de șofer II până în anul 2022 se prevede un salariu de bază de 3 750 lei, Tribunalul constată că acesta nu a mai beneficiat de un spor p_____ condiții deosebit de periculoase, așa cum rezultă de altfel și din Actul adițional nr. 19/54/01.03.2018 care stabilește faptul că salariul cuvenit p_____ funcția de șofer II este compus din salariul de bază de 2 769 lei, fără alte elemente constitutive și gradația 5 (peste 20 ani), suferind un prejudiciu prin diminuarea nelegală a cuantumului veniturilor salariale, prin neacordarea sporului, în condițiile în care locul de muncă și condițiile de muncă au rămas aceleași.

Potrivit disp. art. 159 din Codul muncii republicat, obligația principală a angajatorului este cea de plată a salariului, a contraprestației p_____ munca îndeplinită de salariat, astfel că doar în caz de nerespectare a obligației salariatul interesat este îndreptățit să solicite instanței obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. La art. 160 din Codul muncii, republicat, se prevede că salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Ca urmare, Tribunalul constată că sunt aplicabile drepturile stipulate în cuprinsul art. 39 din Codul Muncii republicat, respectiv dreptul la salarizare p_____ munca depusă, și obligațiile angajatorului din cuprinsul art. 40, alin. 2, lit. c, respectiv să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.

Dispozițiile art. 253 alin. 1 din același act normativ stabilesc că angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Neplata salariului stabilit constituie deci o încălcare a contractului individual de muncă încheiat între reclamant și angajator, atrăgând răspunderea civilă contractuală a acestuia și, fiind îndeplinite condițiile răspunderii civile contractuale, pârâtul va fi obligat să-i plătească reclamantului despăgubiri, reprezentând sporul p_____ condiții deosebit de periculoase în procent de 85% din salariul de bază, începând cu data de 1.03.2018 și până la data pronunțării prezentei sentințe.

În ceea ce privește pretențiile reclamantului referitoare la actualizarea cu indicele de inflație și dobânda legală penalizatoare, începând cu data de 01.03.2018 dată de la care i s-a luat acest spor, instanța reține că această solicitare a reclamantului este îndreptățită în condițiile în care devalorizarea monedei naționale este notorie și în care repararea prejudiciului cauzat acestuia trebuie să fie integrală (conform principiului „ restitutio in integrum”). Potrivit art. 166 alin. 4 din Codul muncii, neplata salariului poate determina angajatorul la plata de daune-interese p_____ repararea prejudiciului produs salariatului. De asemenea, indicele de inflație reprezintă un calcul matematic aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piață și prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflați în circulație, aduși astfel la actuala lor putere de cumpărare.

Cu privire la suportarea pârâtului a dobânzii legale penalizatoare , Tribunalul îl va admite p_____ următoarele considerente: î ntrucât creanța a fost considerată intrată sub incidența dispozițiilor art. 166 alin. 4 din Codul muncii republicat, se constată că, potrivit dispozițiilor art. 1531 alin. 1 și alin. 2 Cod civil, creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit urmare a neexecutării, acesta cuprinzând pierderea efectiv suferită de creditor și beneficiul de care acesta a fost lipsit. Totodată, dispozițiile art. 1535 alin. 1 Cod civil prevăd că în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la data scadenței și până la momentul plății, în cuantumul prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

În acest sens, instanța reține că natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a actualizării obligației cu rata inflației, prima reprezentând o sancțiune – daune moratorii p_____ neexecutarea obligației de plată – iar a doua reprezintă valoarea reală a obligației bănești la data efectuării plății – daune compensatorii. Referitor la dobânda legală, aceasta reprezintă câștigul, folosul pe care l-ar fi obținut reclamantul din investirea banilor dacă aceștia ar fi fost plătiți la termen.

Prin urmare, este admisibil cumulul dobânzii cu actualizarea obligației cu rata inflației, întrucât nu se ajunge la o dublă reparare. Acest prejudiciu constă atât în pierderea puterii de cumpărare a sumei de bani, reprezentând aceste creanțe prin devalorizarea monedei naționale, cât și în daune interese la care este îndreptățit reclamantul p_____ neexecutare.

În ceea ce privește capătul de cerere referitor la obligarea pârâtului să îi modifice fișa postului, în sensul de a o completa cu absolut toate activitățile pe care în realitate este obligat să le presteze, respectiv: Transportă și însoțește personalul Dispensarului TBC Reșița în focarele TBC p_____ Anchetele epidemiofogice, testări IDR la PPD în cazurile TBC; Manevrează și transportă deșeuri deosebit de periculoase rezultate în urma testărilor; Transportă probe BK recoltate în Dispensarele șt secțiile TBC din județ, precum și culturi vii din Laboratorul BK- Caransebeș la Laboratorul BK Reșița; Transportă probele BK recoltate în dispensarele și secțiile TBC la Dispensarul TBC Timișoara p_____ efectuarea testelor rapide și genetice; Transportă culturi vii MDR și XDR din Laboratorul BK Reșița la Institutul „L___ Danielo” – Cluj-N_____ p_____ efectuarea Antibiogramelor extinse; Transportă bolnavii și suspecții TBC spre Dispensarul TBC, secțiile TBC și sanatorii în vederea investigațiilor de specialitate și internare; Însoțește personalul și transportă tratamentul medicamentos la domiciliul; Efectuează activități de decontaminare a autosanitarei după transportul probelor BK, a pacienților și suspecților TBC; Însoțește personalul în diverse locații în vederea identificării și notificării persoanelor contagioase în vederea internării în spital;            Efectuează alte activități cu respectarea scopului postului și a cadrului legal, Tribunalul îl va respinge p_____ următoarele considerente:

Analizând toate elementele cuprinse la secțiunea II – Descrierea activităților corespunzătoare postului din Fișa postului întocmită de angajatorul pârât la data de 11.12.2018, instanța constată că aceasta demonstrează suficient de clar felul muncii și activitățile corespunzătoare postului ocupat de către reclamant. Rezultă că programul normal de lucru, respectiv activitatea reclamantului se desfășoară într-un perimetru contaminat – Dispensarul TBC., existând riscul transmiterii bolilor contagioase, existând un risc mare de îmbolnăvire.

Potrivit disp. art. 10 din Codul muncii, republicat, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă p_____ și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

În acest context, devin incidente și disp. art. 1270 din Codul civil, potrivit cărora contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.

Evident că aceste dispoziții imperative, în temeiul disp. art. 278 din Codul muncii, au corespondent și în legislația muncii. Astfel, în conformitate cu disp. art. 17, alin. 3, lit. d din Codul muncii, contractul individual de muncă trebuie să conțină elemente în ceea ce privește funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului.

Potrivit disp. art. 17 alin. 5 din Codul muncii, o rice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Prin urmare, fișa postului reprezintă o anexă a contractului individual de muncă. În condițiile în care angajatorul completează fișa postului, în sensul că adaugă atribuții suplimentare, prin care chiar dacă nu se schimbă felul muncii, (ca element esențial al contractului individual de muncă), reprezintă o modificare a contractului individual de muncă în înțelesul disp. art. 41, alin. 1 din Codul muncii.

Angajatorul poate adăuga noi atribuții cu condiția să se încadreze în limitele legii, să nu modifice specificul funcției angajatului și să nu ducă la încărcarea excesivă a acestuia cu obligații de serviciu pe care nu le poate îndeplini în timpul programului normal de lucru.

Atribuțiile nu pot fi modificate fără acordul salariatului, deoarece intervine principiul libertății muncii prevăzut în Constituție. Pe de altă parte, a ngajatul nu poate fi constrâns să desfășoare activități. Fișa postului trebuie semnată de ambele părți, de aici și interdicția de a o modifica unilateral. În orice caz, modificarea, completarea fișei postului este atributul exclusiv al angajatorului, instanța putând doar verifica legalitatea sau nelegalitatea elementelor constitutive ale acestui document, anexă la contractul individual de muncă.

Referitor la chemarea în judecată a pârâtului C________ N_______ p_____ C_________ D____________, aceasta este justificată numai în ceea ce privește calitate acestuia de expert. În conformitate cu OG. nr. 137/2000 p_____ ca o faptă să fie calificată de discriminare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: existența unui tratament diferențiat manifestat prin deosebire, excludere, restricție sau preferință și existența unui criteriu de discriminare potrivit art. 2, alin. 1 din ordonanță, iar tratamentul diferențiat să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a unui drept recunoscut de lege și totodată, tratamentul diferențiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop să nu fie adecvate și necesare.

Față de considerentele expuse, Tribunalul, având în vedere dispozițiile legale menționate mai sus, va admite în parte acțiunea formulată de reclamantul V________ P____ în contradictoriu cu pârâții S_______ Județean de Urgență Reșița și C________ N_______ P_____ C_________ D____________ și în consecință va constata că reclamantul își desfășoară activitatea în condiții deosebit de periculoase, va obliga pe pârâtul S_______ Județean de Urgență Reșița la încheierea unui nou act adițional la contractul individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. 4134/26.04.2007 în registrul general de evidență a salariaților, prin care să-i acorde reclamantului sporul p_____ condiții deosebit de periculoase în cuantum de 85% din salariul de bază, va obliga pe pârâtul S_______ Județean de Urgență Reșița să-i plătească reclamantului despăgubiri, reprezentând sporul p_____ condiții deosebit de periculoase în procent de 85% din salariul de bază, începând cu data de 1.03.2018 și până la data pronunțării prezentei sentințe, actualizate în raport de indicele de inflație la data plății efective, precum și daune interese sub forma dobânzii legale penalizatoare aferente despăgubirilor menționate mai sus, începând cu data scadenței și până la data plății efective, și va respinge celelalte pretenții ale reclamantului.

În temeiul disp. art. 453 Noul Cod de procedură civilă, instanța va obliga pe pârâtul S_______ Județean de Urgență Reșița să-i plătească reclamantului suma de 1 700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat, conform chitanței nr. 12/4.04.2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul V________ P____, CNP. xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 18, _____________, jud. C____-S______, în contradictoriu cu pârâții S_______ Județean de Urgență Reșița, cu sediul în Reșița, ________________________, jud. C____-S______, cod fiscal xxxxxxx, cod IBAN RO24TREZ18121F330800XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Reșița, și C________ N_______ P_____ C_________ D____________, cu sediul în București, P-ța. V_____ M__________, nr. 1-3, Sector 1, și în consecință:

Constată că reclamantul își desfășoară activitatea în condiții deosebit de periculoase.

Obligă pe pârâtul Spitalul Județean de Urgență Reșița la încheierea unui nou act adițional la contractul individual de muncă încheiat și înregistrat sub nr. 4134/26.04.2007 în registrul general de evidență a salariaților, prin care să-i acorde reclamantului sporul pentru condiții deosebit de periculoase în cuantum de 85% din salariul de bază.

Obligă pe pârâtul Spitalul Județean de Urgență Reșița să-i plătească reclamantului despăgubiri, reprezentând sporul pentru  condiții deosebit de periculoase în procent de 85% din salariul de bază, începând cu data de 1.03.2018 și până la data pronunțării prezentei sentințe, actualizate în raport de indicele de inflație la data plății efective, precum și daune interese sub forma dobânzii legale penalizatoare aferente despăgubirilor menționate mai sus, începând cu data scadenței și până la data plății efective.

Respinge celelalte pretenții ale reclamantului.

Obligă pe pârâtul Spitalul Județean de Urgență Reșița să-i plătească reclamantului suma de 1700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Executorie de drept.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Caraș-Severin.

Pronunțată în ședință publică, azi 12 aprilie 2019.

NOTĂ:

Prezenta hotărâre a rămas definitivă, după ce Curtea de Apel Timișoara a respins apelul formulat în cauză[1].


[1] A se vedea, decizia civilă nr. 917/2019 a Curții de Apel Timișoara – Secţia Litigii de Muncă și Asigurări Sociale (rolii.ro).


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

 
Secţiuni: Dreptul muncii, Jurisprudență Tribunale, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD