« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrepturile omuluiDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
SAVESCU & ASOCIATII
 

Tribunalul Arad. Anularea deciziei de sancționare cu „avertisment”. Daune morale de 10.000 LEI
26.12.2019 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Andrei Pap

Andrei Pap

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARAD

Secția a III-a Contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale

Dosar nr. 2284 /108/2018

SENTINȚA CIVILĂ  nr. 424

Ședința publică din data de 24 iunie 2019

Președinte: A_____ C______

Asistent judiciar: L_______ H__

Asistent judiciar: A______ R____-P___

Grefier: I______ I___

S-a luat în examinare, în vederea pronunțării, acțiunea civilă conexată, formulată de reclamanta Sînmărtinean C_______ în contradictoriu cu pârâții F__________ de S___ A___, O____ D___ și G_________ N______, având ca obiect contestație împotriva deciziei nr. 434/11.10.2018, privind aplicarea sancțiunii disciplinare „Avertisment scris”  și repunere în funcție, pretenții, daune morale.

Dezbaterile au avut loc în ședința  publică din 12.06.2019 în prezența părților și a reprezentanților acestora, fiind consemnate  în încheierea  de ședință din acea dată, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, când instanța pentru a da posibilitatea pârâților O____ D___ și G_________ N______ să formuleze  concluzii scrise a amânat pronunțarea pentru data de 24 iunie 2019.

S-a făcut referatul cauzei constatându-se că pârâții au depus concluzii scrise.

 T R I B U N A L U L

Constată că prin cererea , scutită de taxă judiciară de timbru, înregistrată pe rolul Tribunalului A___ la data de 0 8.11 .2018, sub numărul XXXXXXXXXXXXX, reclamanta S___________ CRISTINA, CNP xxxxxxxxxxxxx, a formulat în contradictoriu cu intimata F__________ de S___ A___,  contestație împotriva deciziei nr. 434/11.10.2018 emisă de intimată, solicitând admiterea acțiunii formulate ,  cu consecința anulării sancțiunii disciplinare „Avertisment scris” aplicată prin această decizie, ca netemeinică și nelegală; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta contestatoare arată că este angajată la F__________ de S___ A___, în cadrul Orchestrei Simfonice, având funcția de solist instrumentist, în cadrul partidei vioară I.

La data de 24,09.2018 in jurul orei 9, se afla pe scena Filarmonicii de S___ A___, unde efectua pregătirile profesionale necesare desfășurării repetiției pentru con certul simfonic care urma a avea loc la data de 29.09.2018, conform atribuțiunilor stabilite prin fisa postului.

Reclamanta precizează că, potrivit atribuțiunilor și obligațiilor de serviciu care îi sunt stabilite prin fisa postului, trebuie să verifice materialul muzical care urmează să fie interpretat, să distribuie sarcinile de serviciu în cadrul compartimentului de vioară, să îndrume și să controleze modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale membrilor compartimentului, fiind răspunzătoare pentru pregătirea profesionala a compartimentului vioară.

În jurul orei 9.30, pe scena Filarmonicii ele S___ A___ și-a făcut apariția directorul general-manager al instituției, care, i-a solicitat să nu își mai exercite sarcinile de serviciu constând în distri buirea sarcinilor de serviciu în cadrul compartimentului vioară, comunicându-i de asemenea că, a hotărât ca reclamanta să ocupe penultimul loc în cadrul partidei de vioară.

Considerând că directorul general-manager nu are atribuțiuni în ceea ce privește stabilirea locului pe care urmează să îl ocupe membrii partidei de vioară, implicarea acestuia făcându-se, în opinia reclamantei, într-un mod total abuziv și nelegal, reclamanta a solicitat explicații, aceasta apreciind că prin implicarea sa directă în cadr ul compartimentului vioară, directorul instituției îi lua o parte din atribuțiunile de serviciu, stabilite prin fișa postului.

Cu privire la temeinicia deciziei de sancționare nr. 434 din 11.10.2018 emisa de F__________ de S___ A___,  reclamanta susține că nu i-a fost comunicată vreo decizie prin care s-ar fi stabilit pupitrul la care ar fi urmat să presteze la concertul din data de  29.09.2018, decizie despre care se susține ca nu ar fi respectat-o, săvârșind astfel o abatere disciplinară.

De asemene a, reclamantei nu i-a fost comunicată o decizie prin care să i se aducă la cunoștință că nu mai ocupă funcția de solist instrumentist la F__________ de S___ A___ și implicit, că nu mai exercită atribuțiunile stabilite prin fisa postului.

Reclamanta consideră că printr-o simplă discuție/solicitare verbală, adresată de către directorul general-manager la data de 24.09.2018 nu-i pot fi luate sau restrânse atribuțiunile de serviciu care îi sunt stabilite prin fisa postului. Cu atât mai puțin, solicitările verbale, chiar formulate de către conducătorul instituției, nu pot constitui un cadru derogatoriu de la regimul emiterii actelor juridice și nu pot complini obligația angajatorului de a emite decizii scrise în ceea ce privește modificarea sau încetarea raportu rilor de muncă, inclusiv a sarcinilor de serviciu, care le sunt stabilite angajaților prin fișa postului, respectiv că în situația expusă, directorul general-manager ar fi trebuit sa emi tă o d ecizie scrisa prin care să-i fie restrânse atribuțiunile de serviciu stabilite prin fisa postului, situație in care, desigur, nu și-ar mai fi exercitat obligația de a distribui sarcinile de serviciu in cadrul compartimentului de vioara.

Reclamanta nu consideră că ar fi amenințat sau că ar fi folosit un limbaj neadecva t î n relația cu colegii, de asemenea, nu are cunoștință de existenta unui act: juridic denumit „Aviz” , emis de către directorul general-manager al Filarmonicii de S___ A___, prin care acesta să fi stabilit „ordinea Ia pupitre” la concertul din data de 29. 09.2018, nici nu își amintește să fi distrus un astfel de act, la care se face referire în decizia de sancționare disciplinară.

În drept, reclamanta și-a motivat acțiunea pe dispozițiile art. 198 si urm C.proc.civ.; art. 247 și urm. Codul Muncii;

În prob ațiune reclamanta a depus la dosar fișa postului și decizia nr. 434/11.10.2018.

Prin întâmpinare, pârâta F__________ de S___ A___ ,  a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestației formulată de reclamantă, împotriva Deciziei nr. 434 din 11.20.2018 privind aplicarea sancțiunii „avertisment scris”.

În motivarea poziției sale pârâta arată că reclamanta, în data de 24.09.2018, ora 8,30, în sala de concerte, la începutul repetițiilor pentru concertul de deschidere a stagiunii, „II Trovatore”, în prezența unor persoane din afara instituției (dirijor, soliști, etc.) a distrus avizul de pe pupitrul concert maestrului și șefului de partidă vioară, aviz prin care, ca de obicei, managerul Filarmoni cii de S___ A___ a stabilit și a adus l a cunoștința membrilor orchestrei ordinea la pupitre. Susține că reclamanta a folosit unui ton ridicat și a avut o atitudine agresivă atât față de colegi, cât și față de managerul Filarmonicii de S___ A___ când i-a solicitat verbal explicații pentru gestul său, respectiv pentru faptul că a rupt hârtiile și a refuzat să cânte la pupitrul stabilit conform deciziei managerului , negând posibilitatea managerului de a hotărî cu privire la activitatea artistică a angajaților din cadrul instituției.

Sancțiunea „avertisment scris”  a fost aplicată reclamantei pentru fapta de a rupe avizul completată de atitudinea agresivă față de managerul instituției și unii colegi, în decizia de aplicare a sancțiunii au fost prezentate clauzele din contractul individual de muncă și din regulamentul int ern ce au fost încălcate de salariată.

Pârâta susține că nimeni și nimic nu au împiedicat-o pe reclamantă să își formuleze obiecțiunile în mod civilizat fie în scris, fie să se fi prezentat pentru aceasta în biroul managerului însă aceasta a ales să rupă anunțul (avizul) cu privire la distribuția orchestrei întocmit de manager și adus în fața angajaților pentru luare la cunoștință.

Se susține că reclamanta contestatoare face abstracție de prevederile art. 10 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit cărora „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, in schimbul unei remunerații denumite salar iu”. Potrivit art. 40 din același act normativ angajatorul are dreptul să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern, etc.

Dispozițiile (deciziile) conducătorului unității pot fi atât verbale cât și scrise. Avizul cuprinzând distribuția pentru concertul de deschidere a stagiunii reprezintă o dispoziție a managerului filarmonicii, adresată în mod colectiv membrilor orchestrei.

În opinia pâ râtei, caracterul ilicit al faptelor contestatoarei, pentru care i s-a aplicat sancțiunea „avertisment scris”, constă în încălcarea, prin săvârșirea acestora, a normelor care reglementează atribuțiile, respectiv obligațiile acesteia de serviciu, inclusiv prevederile contractului individual de muncă. Aplicarea sancțiunii a avut la bază nu doar declarațiile colegilor contestatoarei ci și atitudinea și limbajul agresive – care, de asemenea constituie abateri disciplinare – constatate direct de către managerul instituției în dialogul purtat direct cu acesta când, în aceeași dată, la scurt timp după săvârșirea faptelor, i s-a solicitat verbal să prezinte explicații pentru ruperea avizului. Așadar, dovedirea săvârșirii faptelor s-a făcut prin sesizarea 290/24.09.2018 susținută de declarații ale altor colegi de orchestră ai reclamantei contestatoare precum și de constatările directe ale managerului Filarmonicii de S___ A___.

Astfel fiind dovedită fapta, însăși încălcarea normelor de disciplină a muncii reprezintă un rezultat dăunător al săvârșirii abaterilor disciplinare care să atragă o sancțiune disciplinară, legătura de cauzalitate fiind evidentă între fapte și rezultat. La acest rezultat dăunător se adaugă și cele prezentate în Decizia nr. 434/11.10.2018, la punctul „Consecințele abaterii disciplinare în ce privește afectarea imaginii instituției, în decizia contestată s-a arătat care este una dintre consecințele abaterii: „afectarea de către salariat a imaginii Filarmonicii de S___ A___ în condițiile în care faptele au fost săvârșite de salariat în prezența unor persoane (dirijori, soliști, etc.) din afara instituției – colaboratori și chiar din afara țării (de la Opera Maghiară din Budapesta).

Pârâta consideră că sancțiunea a fost individualizată corect, avându-se în vedere împrejurările în care au fost săvârșite faptele sancționate, caracterul ilicit al faptelor, gravitatea acestora, consecințele abaterii disciplinare, gradul de vinovăție, lipsa antecedentelor în săvârșirea abaterilor disciplinare. În opinia pâ râtei, o altă dovadă a atitudinii de nerespectare a principiului bunei credințe și fidelității în relația cu angajatorul constă și în faptul că reclamanta, în urma unui alt conflict cu managerul instituției, pentru a nu-și exercita atribuțiile în concertul din data de joi 11 octombrie 2018 (ziua de joi este zi obișnuită de concert) a prezentat un certificat de concediu medical pentru perioada 9-11 octombrie 2018. Nu ar fi nimic neobișnuit în această acțiune a contestatoarei dacă același certificat medical ar fi fost depus și la Liceul de Artă „I___ V___” din Timișoara, instituție la care contestatoarea este angajată în postul de profesor titular la catedra de corzi, instrument vioară, însă, așa cum rezultă din adresa nr. 5235/15.11.2018 a Liceului de Artă „I___ V___” în aceeași perioadă 9-11 octombrie 2018, reclamanta a fost prezentă la locul de muncă în timp ce Ia F__________ de S___ A___ a invocat o stare de boală.

Pârâta a depus în probațiune contestația reclamantei înregistrată sub nr. 457/24.10.2018;  adresa nr. 484/30.10.2018 – răspuns la contestația nr. 457/24.10.2018; regulamentul intern; referatul nr. 290 din 24.09.2018 a șefului de partidă; certificatul de concediu medical ___________ nr. xxxxxxx/10.10.2018; adresa nr. 5235/15.U.2018 a Liceului de Artă „loan V___”; adeverința nr. 4949/05,10.2018 a Liceului de Artă „loan V___”; contractul individual de muncă nr. 240/28.11.2017 și fișa postului; anunțul (avizul) de stabilire a distribuției pentru concertul de deschidere a stagiunii.

La termenul d in 23.01.2019 s-a formulat cerere de intervenție accesorie, prin care intervenientul O____ D___, susține poziția procesuală a intimatei F__________ de S___ A___, în sensul respingerii ca neîntemeiată a contestației depuse de reclamantă.

Referitor la admisibilitatea cererii de intervenție accesorie, intervenientul arată că este  managerul instituției intimate, calitate în care a emis decizia contestată, motiv pentru care înțelege să apere poziția procesuală a Filarmonicii A___ în scopul menținerii ca temeinic și legal a actului administrativ sus menționat.

Interesul în susținerea cererii îl justifică prin necesitatea de a asigura respectarea obligațiilor stabilite în sarcina managerului în urma prezentării și acceptării Proiectului de management care a con dus Ia numirea sa în această funcție de conducere precum și necesitatea formării și menținerii unei atmosfere de muncă corecte și riguroase în cadrul instituției intimate.

Intervenientul își justifică interesul propriu, legitim și actual în participarea la judecata procesului raportat la practica înaltei Curți de Casație și Justiție, care prin Decizia nr. 1801/2012 a stabilit că interesul este legitim atunci când se urmărește afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege, respectiv a unu i interes ocrotit de lege și potrivit scopului economic și social pentru care a fost recunoscut, situație aplicabilă în cauză, în opinia intervenientului, motiv pentru care solicită instanței să constate admisibilitatea, în principiu, a cererii de intervenție accesorie formulată, în temeiul art. 64 Cod proc.civ.

Pe fondul cauzei, arată că în data de  24.09.2018 conducerea instituției a fost sesizată cu privire Ia faptele reprobabile săvârșite „în mod spontan și neprovocat” de reclamantă, sesizare formulată conform dispozițiilor Codului Muncii completate de Regulamentul de ordine interioară, de către doamna G_________ N______, șef partidă vioară, implicit șeful ierarhic al reclamantei, prin referatul înregistrat sub nr.290. În urma acestui referat, prin adr esa nr.406/25 09 2018 intervenientul a   solicitat reclamantei contestatoare o notă explicativă cu privire la faptele sesizate de șefa de partidă, căreia îi este subordonată direct, conform fișei postului, notă explicativă depusă de reclamantă în 27 09 2018, înregistrată sub nr.408.

În urma analizării aspectelor prezentate de șefa de partidă, precum și după studierea notei explicative solicitate reclamantei intervenientul a concluzionat că aceasta nu respectă exigențele locului de muncă, colegii și colaboratorii, atitudinea acesteia fiind în contradicție cu obligațiile pe care le are conform contractului individual de muncă, fișei postului și Regulamentului de ordine interioară. Având în vedere dispozițiile art.7 din ROI care instituie în sarcina conducerii Filarmonicii obligații imperative pentru luarea tuturor măsurilor necesare asigurării condițiilor corespunzătoare desfășurării normale a activității intervenientul a apreciat că faptele reclamantei au gradul de gravitate care impune aplicarea sancțiunii d isciplinare a „avertismentului scris”.

În opinia intervenientului, contrar aspectelor pe care le dezvoltă reclamanta în acțiune pentru a susține nelegalitatea și netemeinicia deciziei, pentru aplicarea sancțiunii disciplinare au fost respectate atât dispozițiile prevăzute de Codul muncii aferent procedurii ce reglementează aplicarea sancțiunii avertismentului scris, cât și dispozițiile Regulamentului intern cuprinse în art.34 coroborat cu art.8 Iit.a,b,f,g,i,k și art.9 lit.c,d din ROI.

În ce privește repartizarea instrumentiștilor la pupitre, se cuvine a fi subliniat faptul că în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară aceasta este atribuția conducătorului filarmonicii, alături de șeful de partidă și dirijor, în nicio situație repartizarea la pupitre nefiind lăsată la aprecierea artistului instrumentist în cauză.

Intervenientul consideră că aspectele pe care le dezvoltă reclamanta în prima parte a motivelor contestației – cum că repartizarea la pupitru în cadrul partidei vioară este sarcina ei de serviciu – este consecința interpretării subiective – cu rea-credință – a sarcinilor cuprinse în fișa postului, făcute strict cu scopul de a justifica comportamentul total nepotrivit adoptat de aceasta la repetițiile din data de 24 09 2018. În ceea ce privește alegațiile reclamantei referitoare la aplicarea în cauză a prevederilor art. 16 din Codul muncii, cuprinse în cea de a doua parte a contestației, consideră că acestea nu sunt incidente în prezenta cauză deoarece reclamanta nu produce probe cu care să dovedească modificarea contractului de muncă, modificare care nu a avut loc.

Se susține că din simpla lecturare a fișei postului se observă că reclamantei i se solicită să dea dovadă de un comportament adecvat la locul de muncă, în acord cu prevederile c uprinse în Capitolul III art.8-9 din ROI. Reclamanta nu are atribuții de distribuire a sarcinilor de serviciu în condițiile în care integrarea în structura organizatorică a postului ei nu prevede posturi în subordine, intervenientul menționând că „postul imediat inferior” nu trebuie să se confunde cu existența de personal în subordine.

Responsabilitățile, sarcinile, activitățile și acțiunile specifice postului de muncă sunt cunoscute de reclamantă de la data semnării contractului de muncă fără ca până la data ivirii situației ce a declanșat prezentul litigiu să fi fost considerate neclare sau contestate de către aceasta. Nici în conținutul cererii de chemare în judecată reclamanta nu contestă fișa postului, ci doar își arogă atribuții pe care nu le are.

Cererea de intervenție a fost respinsă de instanță prin încheierea de ședință din data de 20.02.2019. La termenul din 03 aprilie 2019 instanța a dispus conexarea la prezentul dosar a dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, ce privește acțiunea civilă formulată de reclamanta Sînmărtinean C_______ în contradictoriu cu pârâții F__________ de S___ A___, O____ D___ și G_________ N______, având ca obiect conflict de muncă, repunere în funcție, pretenții, daune morale, instanța apreciind că în cauză sunt incidente dispozițiil e art. 138 C.pr.civ..

Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului conexat  nr. XXXXXXXXXXXXX, înregistrat pe rolul Tribunalului A___ la data de 28.12.2018, reclamanta Sânmărtinean C_______ a solicitat, în contradictoriu cu pârâții Fila rmonica de S___ A___,  O____ D___, in calitate de director general-manager al Filarmonicii de S___ A___ și G_________ N______, in calitate de „șef-partidă” la F__________ de S___ A___,  obligarea intimatei F__________ de S___ A___ să procedeze la repunerea reclamantei contestatoare în funcția de solist instrumentist vioară, cu reluarea tuturor atribuțiunilor și sarcinilor de serviciu, conform fisei postului nr. 31/28.11.2017; obligarea intimaților F__________ de S___ A___, O____ D___ și G_________ N______, în solidar, la plata despăgubirilor reprezentând daune morale, in cuantum de 100.000 lei, pentru prejudicii de imagine, atingerea onoarei si reputației, în condițiile prevăzute de art. 253 al. (1) Codul muncii; cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamanta arată că este angajată la Filarmoni ca de S___ A___ începând cu noiembrie 2017, în cadrul Orchestrei Simfonice, având funcția de solist instrumentist vioară, cu atribuțiuni specifice, prevăzute prin fișa postului nr. 31/28.11.2017, iar anterior angajării la F__________ de S___ A___, a desfășurat o activitate profesională de înalt nivel artistic, fiind angajată ca violonistă și concertistă în cadrul mai multor orchestre simfonice din Europa și America de Sud, în instituții și centre de cultură recunosc ute pe plan mondial, cum ar fi: R___, Milano, V_____, Parma, Sao Paulo, etc..

Pe toata perioada carierei profesionale, a beneficiat de numeroase premii și distincții, atât la nivel național cât și internațional, activitatea concertistică completându-se și cu o bogată  activitate didactică, elevii formați și pregătiți de reclamantă fiind de asemenea, laureați la concursurile naționale și internaționale.

Angajarea la F__________ de S___ A___, a venit în contextul în care a decis să se stabilească în România, pentru a se dedica în continuare activității concertistice, cât și activității didactice, funcția de solist instrumentist fiind ocupat ă prin concursul pe care l-a susținut la aceasta instituție în noiembrie 2017.

Reclamanta susține că, începând cu luna aprilie 2018, fără a i se oferi niciun fel de explicație din partea conducerii instituției, a început să fie marginalizată în cadrul orchestrei simfonice a Filarmonicii de S___ A___, să nu i se mai permită să-și exercite funcția de solist instrumentist și implicit, atribuțiunile de serviciu, să exercite o funcție inferioară decât cea de artist instrumentist pe care este încadrată, să fie distribuită constant pe ultima poziție în cadrul partidei de vioară, existând situații in care nu i s-a permis să partic ipe la turneele desfășurate de aceasta instituție in străinătate. .

Deși inițial, nu a crezut că ar fi vorba despre o chestiune legată de persoana sau activitatea sa profesională, a constatat că marginalizarea sa și trecerea pe o funcție inferioară se perpetuează în timp, astfel că, în luna iunie 2018 a solicitat anumite explicații reprezentanților conducerii Filarmonicii de S___ A___, O____ D___, director al instituției și G_________ N______, șef partidă vioară comunicându-i-se că nu există motive de ordi n profesional (evaluarea profesională anuală fiind notată cu calificativul și nota maximă) însă, marginalizarea și retrogradarea sa pe o funcție inferioară sunt consecința „nesupunerii” reclamantei, precum și a unor discuții în contradictoriu pe care le-ar fi avut cu pârâta G_________ N______.

Susține că, ulterior acestui moment, a început să fie umilită și denigrată în cadrul colectivului artistic al Filarmonicii de S___ A___, în multe situații, pârâtul O____ D___ prezentându-se personal pe scena Filarmonicii, in timpul repetițiilor, pentru a face observații deplasate legate de persoana reclamantei și pentru a o „distribui” prin decizie proprie, pe ultima poziție în cadrul partidei de vioară, în opinia reclamantei, tocmai pentru a o umili și denigra în fața colegilor de orchestră. Precizează că, potrivit cutumelor profesionale consacrate, pe ultima poziție a partidei de vioară sunt distribuiți cei mai slabi violoniști ai orchestrei (debutanții, pensionarii, studenții) astfel că, distribuirea sa constantă p e această ultimă poziție, apreciază reclamanta, reprezintă un act de înjosire profesională, de umilire, luând în calcul și faptul că este angajată pe funcție superioară – solist instrumentist, adică un artist de prim-plan, aflat la vârful ierarhiei profesi onale.

Susține că directorul general al Filarmonicii de S___ A___ – pârâtul O____ D___ – nu are ca atribuțiuni stabilite prin contractul de management distribuirea violoniștilor pentru concertele filarmonicii (aceste atribuțiuni fiind stabilite în mod ex pres în sarcina concert-maestrului și șefului de partidă, prin fișa postului).

Reclamanta mai arată că începând cu luna octombrie 2018, pe lângă cele expuse anterior, pârâții O____ D___ și G_________ N______, au demarat împotriva sa un nou șir de abuzuri, ca răzbunare pentru faptul că a avut curajul de a contesta la instanța de judecat ă o decizie de sancționare disciplinară.  În concret, pârâta G_________ N______ se „autosesizează” cu privire la anumite fapte și împrejurări legate de activitatea reclamant ei, întocmind referate disciplinare, pe care le înaintează directorului Filarmonicii de S___ A___ – O____ D___, care, fără o cercetare prealabilă, îi aplică sancțiuni disciplinare, pentru fapte absolut imaginare.

Ca exemple reclamanta arată că a fost recl amată de pârâta G_________ N______ că ar fi folosit un „ton agresiv” fata de concert-maestru Filarmonicii A___ –  G_______ F_____, fapt contrazis chiar de către acesta; a fost acuzată că ar fi distrus un „aviz” al Filarmonicii A___, despre care susține că nu există; a fost acuzată că nu s-a prezentat la serviciu în timpul concediului medical.

Susține că, toate acestea, au culminat cu denigrarea reclamantei în fața conducerii Colegiului N_______ de Artă „I__ V___” din Timișoara, instituție la care este anga jată pe funcția de profesor de vioară, reclamanta apreciind că faptele expuse constituie temei suficient pentru antrenarea răspunderii civile delictuale și contractuale în sarcina pârâților, în baza disp. art. 253 al. (l) raportat la art. 72 Cod civil, res pectiv 1349-1350 Cod civil.

Reclamanta apreciază că, prin comportamentul abuziv, ilegal si nejustificat, parații i-au vătămat grav un drept fundamental (dreptul la muncă, dreptul la imagine, dreptul la onoare și demnitate), cauzându-i și prejudicii de ord in moral, prin afectarea onoarei, prestigiului și a demnității și că în mod evident, culpa în producerea acestor prejudicii aparține în exclusivitate pârâților, care, pe lângă toate cele menționate mai sus, au supus-o pe o perioada de aproximativ 1 an, la presiuni psihice și la un stres emoțional ridicat, consideră reclamanta, doar pentru a se răzbuna, pentru a o umili, denigra, marginaliza, profitând de funcția și autoritatea pe care o au în cadrul Filarmonicii de S___ A___.

Reclamanta a depus la dosar raport de evaluare a performanțelor profesionale, înscrisuri privind activitatea artistică a reclamantei, diplome, articole din presă, afișe privind concerte.

Prin întâmpinare, pârâta F__________ de S___ A___ a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cerer ii .

Pârâta arată că potrivit pct. 3.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Filarmonicii de S___ A___ aprobat prin HCLM  nr.   105/2014,  managerul Filarmonicii de S___ A___ –  O____ D___ organizează si coordonează  activitatea  tuturor compartimentelor funcționale ale instituției …, structurează si coordonează activitatea artistică în mod direct…, iar conform fișei postului, reclamanta „are obligația să se conformeze întocmai dispozițiilor și indicațiilor date de conducerea instituției și conducătorilor artistici în ceea ce privește activitatea artistică din repetiții și concerte”

Din punct de vedere administrativ, conform organigramei instituției, compartimentul „orchestră” (deci fiecare membru al acesteia, fiecare artist instrumentist) este subordonat direct directorului, iar directorul este subordonat managerului. Așadar, nu se poate pune problema unei „retrogradări” într-o funcție inferioară a reclamantei în condițiile în care, în cadrul compartimentului orchestră, toate funcțiile sunt de execuție și au același nivel de subordonare față de funcțiile de conducere – director și manager.

Pârâta accentuează că se impune a se sublinia diferența între funcțiile de solist instrumentist vioară (deținută de reclamantă), de artist instrumentist vioară și cea de solist concertist vioară, pentru a fi evitate orice confuzii între prestațiile acestora. Atât artistul instrumentist vioară cât și solistul instrumentist vioară cântă în cadrul orchestrei, diferența constând în faptul că solistul instrumentist vioară execută pasajele solo ale unei creații muzicale, în cazul în care acestea există. Nu toate partiturile (știmele) conțin pasaje solo pentru vioară. Solistul concertist este instrumentistul care execută pasaje dintr-o creație muzicală, în fața orchestrei. Cu foarte puține excepții, de-a lungul timpului soliștii concertiști din cadrul concertelor organizate de F__________ de S___ A___ au fost și sunt angajați în baza unor contracte de colaborare, din toate colțurile țării și din străinătate.

Contextul pe care reclamanta omite cu intenție a-l prezenta este acela că orchestra Filarmonicii de S___ A___ este formată din doar 49 instrumentiști, un număr care, cu excepția concertelor camerale, se dovedește a fi insuficient. Din această cauză instituția este obligată ca, la fiecare concert, să angajeze instrumentiști în baza unor contracte de colaborare. Înainte de a se stabili necesarul de instrumentiști din afara instituției, sunt repartizați în orchestră toți instrumentiștii angajați ai instituției, iar contracte de colaborare cu instrumentiști din afara instituției sunt încheiate pe locurile din orchestră care nu au putut fi ocupate cu angajați.

Un alt aspect pe care reclamanta nu îl prezintă este acela că, în cadrul fiecărei partide de instrumentiști, se face rotația pe locuri a instrumentiștilor. Rotațiile în cadrul partidelor sunt stabilite de șefii de partide. Și în cazul partidei de vioară, rotațiile sunt stabilite de șeful de partidă cu consultarea concert maestrului.

Pârâta susține că reclamanta arată doar la modul general că ar fost „denigrată”, fără a descrie în concret care anume fapte, expresii ale reclamaților consideră că a fi fost în măsură a o calomnia, defăima, discredita, ponegri, și când s-au întâmplat acestea. De asemenea, reclamanta arată că ar fi fost „umilită” de către pârâții O____ D___ și G_________ N______, în cadrul colectivului Filarmonicii de S___ A___, însă nu sunt evidențiate fapte care într-adevăr ar putea fi considerate acte de umilire.

Se susține că, din punctul de vedere al conducerii instituției, toate locurile în orchestră au importanță egală, un concert putând fi susținut doar prin prestația întregii distribuții. Ori, reclamanta, nejustificat susține că pensionarii, debutanții ori studenții ar fi mai „slabi” în condițiile în care se știe că pensionarii au o experiență acumulată în ani mulți de studiu și prestații muzicale, iar debutanții și studenții, nu în puține cazuri, prin talent înnăscut au reușit să depășească anii de experiență a unui veteran. Cu alte cuvinte, calitatea unui artist nu poate fi măsurată prin faptul că este pensionar, debutant sau student ori prin faptul că este la începutul, la mijlocul sau sfârșitul activității profesionale.

În ce privește acuzațiile reclamantei referitoare la îndoielile conducerii Filarmonicii de S___ A___ cu privire la legalitatea eliberării certificatului de concediu medical depus pentru perioada 9-11 octombrie 2018, îndoieli pe care le cataloghează drept acte de represiune la adresa domniei sale, pârâta arătă că în aceeași perioadă, 9-11 octombrie 2018, reclamanta s-a prezentat la locul de muncă deținut la Liceul de Artă loan V___ din Timișoara, Prin adresa nr. 5235/15.11.2018, Liceul de „Artă loan V___” Timișoara confirmă faptul că în perioada 9-11 octombrie 2018 a fost prezentă la locul de muncă, în timp ce la F__________ de S___ A___ a invocat o stare de boală.

Certificatul de concediu medical este un document prin care se atestă incapacitatea temporară de muncă, Ori reclamanta s-a prezentat la unul din cele două locuri de muncă fapt ce pune serioase semne de întrebare cu privire la modul în care aceasta înțelege să respecte principiul bunei credințe și fidelității în relația cu angajatorul.

Pârâta susține că afirmațiile reclamantei cu privire la faptul că managerul Filarmonicii de S___ A___ s-ar fi prezentat la Liceul de Artă loan V___ din Timișoara pentru a face anumite „cercetări și observații în legătură cu activitatea profesorală” a acesteia sunt false. Nu neagă prezența la liceu, dar arătă că scopul a constat în ridicarea răspunsului la solicitarea filarmonicii de a i se comunica în scris dacă în perioada 9-11 octombrie reclamanta a fost prezentă Ia catedră în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Pârâta susține că  salariata nu probează existenta vreunui prejudiciu. Reclamanta s-a limitat la a invoca existenta unei atingeri aduse demnității și onoarei, fără a ilustra în mod concret producerea prejudiciului pretins sau întinderea acestuia. Reclamanta nu a prezentat nici măcar un indiciu de fapt cu privire la pretinsul prejudiciu moral în plan personal ori profesional și nici cu privire la legătura sa de cauzalitate cu acțiunile pe care în mod neîntemeiat pretinde că angajatorul le-ar fi întreprins cu rea credință împotriva sa. Reclamanta nu poate dovedi existența unui impact negativ (în plan profesional sau personal) ori nașterea unor dificultăți în plan familial și în raporturile cu celelalte persoane prin faptul că a cântat la vioară în cadrul orchestrei Filarmonicii de S___ A___ de pe o altă poziție decât cea de soli st instrumentist.

Pârâta a depus în probațiune  adresa nr. 5235/15.11.2018 a Liceului de Artă „loan V___”; adeverința nr. 4949/05.10.2018 a Liceului de Artă „loan V___”; Regulamentul de organizare și funcționare a Filarmonicii de S___ A___ aprobat prin HCLM nr. 105/2014; organigrama instituției , hotărârea nr. 264/25.08.2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții a Filarmonicii de S___ A___,

Pârâții  O____ D___ și G_________ N______,  prin întâmpinarea depusă la dosar au solicitat respingerea acțiunii promovate de reclamantă: ca îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, în ceea ce o privește pe pârâta G_________ N______; în principal, ca inadmisibilă, în urma admiterii excepției lipsei interesului, iar pe fond, ca neîntemeiată, pentru ambele cereri; cu cheltuieli de judecată.

Pârâții au invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei G_________ N______, apreciind că în cauză nu există identitate între persoana chemată în judecată și subiectul raportului juridic litigios, astfel cum cer dispozițiile art. 36,  date fiind calitatea  de angajat a pârâtei și atribuțiile din Fișa postului.

Arată că atât posibilitatea de a opera modificări la contractul de muncă, cât și stabilirea de atribuții în sarcina personalului de execuție sunt de competența exclusivă a managerului instituției, adică a pârâtului O____ D___, și având în vedere că Legea nr. 53/2003 reglementează răspunderea contractuală pentru daunele produse în derularea raportului de muncă, în sarcina pârâtei G_________ N______ nu se pot naște obligații individuale și nici solidare cu conducerea instituției și nici cu instituția.

În ceea ce privește excepția de fond a lipsei de interes în condițiile prevăzute de art.245 teza a doua Cod pr.civilă, se arată că în conformitate cu dispozițiile art.32 Cod pr.civilă, la momentul formulării și susținerii cererii adresate instanței de judecată autorul trebuie să îndeplinească cumulativ cele patru condiții enumerate în text pentru exercitarea acțiunii civile, anume capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenții și justificarea unui interes,

Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual, elemente care, în opinia pârâților, nu se regăsesc în cauza prezentă , în absența actului care să confirme modificarea contractului individual de muncă, obligatoriu să fi fost emis anterior producerii modificărilor în formă scrisă, conform dispozițiilor imperative ale art.17 din Legea 53/2003- Codul muncii.

Pe fondul cauz ei,  pârâții apreciază că solicitarea reclamantei de repunere în funcția de solist instrumentist vioară, cu reluarea tuturor atribuțiilor și sarcinilor de serviciu conform fișei postului nr. 31/28 11 2017 nu este fondată în condițiile în care nu s-a dispus vreo modificare a acestora. Astfel, activitatea reclamantei s-a desfășurat și se desfășoară conform contractul individual de muncă și fișei postului fără să fi intervenit mutarea ei pe o funcție inferioară sau superioară, alta decât cea pe care a fost încadrată.

În opinia pârâților, contrar susținerilor reclamantei, faptul că în cadrul partidei vioară se procedează la schimbarea locului instrumentiștilor la pupitre aferent lucrărilor muzicale ce urmează să fie prezentate, situație care de altfel vizează instrumentiștii tuturor partidelor nu doar partida de vioară, nu echivalează cu o modificare a funcției de încadrare, care rămâne neschimbată.

În acest sens arătă că niciunul dintre capitolele esențiale ale contractului de muncă nu individualizează exact locul în partida de vioară pe care urmează să îl ocupe reclamanta, solist instrumentist vioară. Același aspect rezidă și din prevederile fișei postului unde nu se regăsește decât obligația reclamantei „de a munci și a se conforma întocmai dispozițiilor și indicațiilor date de conducerea instituției și conducătorii artistici, în ceea ce privește activitate artistică din repetiții și concerte”. Prin urmare, fiind strict în prezența unor măsuri organizatorice luate de factorii de decizie de la nivelul partidelor și al orchestrei conform uzanțelor statornicite în timp în orchestra simfonică (indiferent că aceasta este din „Europa și America de Sud, în instituții și centre de cultură recunoscute pe plan mondial) pârâții apreciază că reclamanta nu dovedește modificarea raporturilor de muncă care să determine posibilitatea repunerii acesteia în funcția pe care a avut-o în permanență și pe care o ocupă și în prezent.

Referitor la cererea de obligare la plata daunelor pârâții arătă că în cerere nu sunt detaliate elementele răspunderii civile în sensul art. 1357 Cod civil, adică nu este individualizată fapta, vinovăția, nu este evidențiat prejudiciul, cu consecința inexistenței unui raport de cauzalitate.

Reclamanta descrie unele situații cotidiene, pe care le interpretează prin percepții subiective, ajungând la concluzii eronate, situații care nu sunt confirmate prin înscrisuri cu care, vreodată, reclamanta să fi sesizat angajatorul despre nemulțumirile sale. Se susține că reclamanta a refuzat să se înscrie în turneele organizate de instituție, participarea la acestea fiind lăsată la aprecierea fiecărui artist, care are posibilitatea să se înscrie pe listele deschise cu acest scop, așadar, nu este adevărată afirmația acesteia că „nu mi s-a permis sa particip în turnee” .

Faptele descrise de reclamantă privitoare la utilizarea de către ea a unui limbaj nepotrivit la locul de muncă și vandalizarea materialelor scrise puse la dispoziție de instituție pentru repetiții au avut ca efect sancționarea acesteia cu avertisment scris, decizie contestată de reclamantă în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX aflat pe rolul Tribunalului A___.

Reclamanta a depus la angajator un certificat medical prin care și-a justificat absența de la repetiții/concerte în perioada 09-11.11.2018, însă în aceeași perioadă, reclamanta s-a prezentat Ia celălalt loc de muncă, din Timișoara, Liceul I__ V___.

Pârâții opinează că demersurile pârâtului O____ D___, de stabilire a realității conținutului certificatului medical sunt, contrar afirmațiilor reclamantei, justificate de atribuțiile acestuia rezultate din Contractul de management, precum și de obligațiile legale ale acestuia, derivând din calitatea de ordonator de credite pentru buna gestionare a banului public.

Reclamanta a depus la data de 06.03.2019, cerere de modificare a acțiunii introductive, prin care  la capătul de cerere referitor la atingerea onoarei și reputației, precum și prejudiciul de imagine cauzat prin faptele personale ale pârâților, în contextul desfășurării raporturilor de muncă la Filarmonic a de S___ A___, solicită instanței să constate și îngrădirea dreptului la muncă, fie parțial, fie total, exercitat de către parați  într-o manieră abuzivă, discriminatorie și absolută.

Arată că, în concret, postul pe care a fost angajata la F__________ d e S___ A___ este acela de solist-instrumentist, prin fișa postului fiindu-i stabilite anumite drepturi și obligații, cu sarcini profesionale specifice, în considerarea cărora a ales să susțină concursul pentru ocuparea postului și să se angajeze la această instituție. Prin fisa postului, îi simt stabilite explicit anumite sarcini profesionale, cam ar fi: „pregătește și executa stime specifice cu expunere solistică, recitaluri periodice,  răspunde pentru pregătirea profesională a compartimentului și programul de repetiții, distribuie sarcini de serviciu in cadrul compartimentului de vioară. Îndrumă și controlează modul de realizare al sarcinilor individuale ale membrilor compartimentului, comunică conducerii distribuția nominală a compartimentului, poate prog rama și conduce repetițiile de compartiment, participă Ia evaluarea membrilor compartimentului. ”

Reclamanta precizează că, pe tot parcursul desfășurării raporturilor de muncă la F__________ A___ nu a fost lăsată să-și exercite aceste sarcini profesionale și implicit, să-și exercite funcția de solist-instrumentist cu toate elementele specifice, ambii pârâți comunicându-i în repetate rânduri că , pentru ei , reclamanta este o simplă violonistă care, trebuie să se conformeze ordinelor conducerii instituției și să ocupe funcția pe care o doresc aceștia.

În acest context, reclamanta apreciază că se pune problema îngrădirii abuzive și a dreptului la muncă, respectiv a dreptului de a ocupa și de a presta pe funcția în care este încadrată la F__________ de S___ A___. Un alt fapt, prin care reclamanta apreciază că i se îngrădește dreptul la muncă, constă în excluderea sa totală din cadrul colectivului artistic al Filarmonicii la momentul efectuării de deplasări și turnee artistice în afara țării. Practic, de la momentul angajării, reclamanta nu a avut dreptul să participe la niciunul dintre turneele artistice în străinătate ale Filarmonicii, în ciuda faptului că este singura solistă-instrumentistă din compartimentul vioară al instituției, are o pregătire și prestanță profesională foarte bună, pregătire recunoscută inclusiv de către F__________ de S___ A___ prin evaluările profesionale efectuate, la care, reclamanta a obținut doar note și calificative maxime. În anul 2018 orchestra Filarmonicii de S___ A___ a desfășurat turnee artistice în  Franța, Italia, Ungaria ( doua turnee) iar î n 2019 un turneu la P raga – Cehia.

Reclamanta precizează că situația sa nu este un fapt singular la F__________ de S___ A___, conducerea acestei instituții făcându-și un obicei în a-i marginaliza, stigmatiza, umili, retrograda și exclude pe salariații considerați ca fiind incomozi, fapt care a generat pe parcursul timpului, mai multe situații litigioase, judecate la Tribunalului A___ si Curtea de Apel Timișoara,

Prin concluziile scrise depuse în termenul de amânare a pronunțării, pârâții O____ D___ și Gorgeacova N______,  au solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să respingă acțiunile conexate promovate de reclamantă, cu consecința:

-respingerii cererii de anularea sancțiunii disciplinare „Avertisment scris”, decizia de sancționare urmând a fi menținută ca temeinică și legală;

-respingerii acțiunii în pretenții formulată și precizată împotriva pârâtei G_________ N______ ca fiind îndr eptată împotriva unei persoane fă ră calitate procesuală pasivă;

-respingerii acțiunii în pretenții formulată și precizată ca neîntemeiată, atât în ceea ce privește capătul de cerere privitor la reîncadrarea reclamantei, cât și respingerea petitului prin care se solicită obligarea pârâților la plata unor daune morale; cu cheltuieli de judecat ă .

Se solicită respingerea cererii reclamantei privind anularea sancțiunii disciplinare „Avertisment scris” aplicată prin Decizia nr. 434 din 11.10.2018 emisă de pârâta F__________ de S___ A___,  cu motivarea că  reclamanta nu a solicitat anularea deciziei de sancționare, aceasta solicitând doar anularea sancțiunii disciplinare stabilite prin această decizie. Astfel, pârâții opinează că reclamanta nu contestă legalitatea și temeinicia deciziei contestate, întrucât aceasta conține toate elementele prevăzute în art. 252 Codul muncii, ci solicită clemența instanței privitor la consecințele faptelor sale.

Pârâții apreciază că această solicitare este inadmisibilă, legiuitorul neprevăzând posibilitatea înlăturării sancțiunii aplicate în lipsa solicitării anulării Deciziei de sancționare disciplinară. In acest sens, invocă prevederile art. 252 alin.5 care dispun „Decizia de sancționare poate fi contestată de către salariat la instanțele judecătorești în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării”.

În opinia pârâților , probele administrate în dosar, constând în înscrisuri, interogatorii și declarații martori dovedesc că situația de fapt prezentată de reclamantă prin cererea de chemare în judecată nu corespunde realității, reclamanta fiind cea care a ignorat sarcinile și obligațiile stabilite prin Contractul individual de muncă și prin Fișa postului și a refuzat, în mod nejustificat, să ocupe locul atribuit în partida de vioară, provocând o altercație verbală nereverențioasă cu managerul Filarmonicii de S___ A___, anterior începerii repetiției.

Se susține că reclamanta recunoaște această stare de fapt, la întrebarea nr. 22 din interogatoriul dat în fața instanței „Explicați de ce ați refuzat să ocupați locul repartizat la partida de vioară”, reclamanta a răspuns „Pentru că am înțeles să protestez față de împrejurarea că pentru prima dată la avizier se anunțaseră locurile ce urmau a fi ocupate, eu fiind repartizată la locul 4 și am înțeles să ocup locul 3”.

Conform declarațiilor martorului P___ D__, care se coroborează cu declarația martorei B______ M_______, starea vădit iritată a reclamantei a determinat-o pe aceasta să se adreseze directorului O____ D__ în mod necivilizat, numindu-1 pe acesta, în fața întregii orchestre și în prezența colaboratorilor externi invitați „prost, dobitoc, bou”, deși directorul „i s-a adresat calm, în mod respectuos și i-a spus că nu ar fi cadrul potrivit să discute invitând-o în biroul dumnealui”.

Martorul D_____ M____, instrumentist prezent la repetiția din 24.09.2018, adeverește amploarea conflictului verbal existent între părți și arată că directorul O____ D__, la deschiderea repetiției, a atras atenția reclamantei că nu ocupă locul corespunzător în orchestră și declară că „abordarea aceasta în fața orchestrei mi s-a părut nepotrivită, jignitoare, nepotrivită pentru repetiția și atmosfera ce urma și i-am sugerat pârâtului să nu mai aibă astfel de intervenții ci, eventual, să o cheme în birou pe reclamantă și să tranșeze această chestiune” .

În ceea ce privește legalitatea și temeinicia deciziei de sancționare, pârâții arată că în data de 24.09.2018 conducerea instituției pârâte a fost sesizată cu privire la faptele săvârșite – în mod spontan și neprovocat – de reclamantă, sesizare formulată conform dispozițiilor Codului Muncii completate de Regulamentul de Ordine Interioară, de către doamna G_________ N______, șef partidă vioară, implicit șeful ierarhic al reclamantei, prin referatul înregistrat sub nr.290/24.09.2018.

În urma acestui referat, prin adresa nr.406/25.09.2018 managerul O____ D___ a solicitat reclamantei Sînmărtinean C_______ o notă explicativă cu privire la faptele sesizate de șefa de partidă, căreia îi este subordonată direct, conform fișei postului.

Nota explicativă a fost depusă de reclamantă în 27.09.2018, fiind înregistrată sub nr.408.

In urma analizării aspectelor prezentate de șefa de partidă, precum și după studierea notei explicative prezentate de către reclamantă, managerul instituției a concluzionat că reclamanta nu respectă sarcinile stabilite în sarcina ei prin Contractul de muncă și prin Fișa postului, nu respectă exigențele locului de muncă și nici colegii și colaboratorii din cadrul Filarmonicii de S___ A___, atitudinea acesteia fiind în contradicție cu obligațiile pe care le are conform contractului individual de muncă, fișei postului și Regulamentului de ordine interioară.

Având în vedere dispozițiile art.7 din ROI care instituie în sarcina conducerii Filarmonicii obligații imperative pentru luarea tuturor măsurilor necesare asigurării condițiilor corespunzătoare desfă șurării normale a activității, a apreciat că faptele reclamantei au gradul de gravitate care impune aplicarea sancțiunii disciplinare a „avertismentului scris”.

Pârâții solicită instanței să rețină că pentru aplicarea sancțiunii disciplinare au fost respectate atât dispozițiile prevăzute de Codul muncii art. 248 alin. 1 lit.a, dispoziții care reglementează procedura angrenării răspunderii disciplinare, precum și aplicarea sancțiunii avertismentului scris, cât și dispozițiile Regulamentului intern cuprinse în art.34 coroborat cu art.8 lit.a,b,f,g,i,k și art.9 lit.c,d din ROI.

Se susține că repartizarea instrumentiștilor la pupitre, în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară, este atribuția conducătorului filarmonicii, alături de șeful de partidă și dirijor, în nicio situație repartizarea la pupitre nefiind lăsată la aprecierea artistului instrumentist în cauză.

Pârâții apreciază că aspectele pe care le dezvoltă reclamanta ca motive a contestației – cum că repartizarea la pupitru în cadrul partidei vioară este sarcina ei de serviciu – este consecința interpretării subiective – cu rea-credință – a sarcinilor cuprinse în fișa postului, făcute strict cu scopul de a justifica comportamentul total nepotrivit adoptat de aceasta la repetițiile din data de 24.09.2018. Aceste interpretări nu sunt susținute nici de înscrisurile depuse la dosar, nici de declarațiile martorilor și nici măcar de reclamantă.

În răspunsul la întrebarea nr. 11 din interogatoriu „Din punct de vedere artistic cum se subordonează postul dvs.”, reclamanta răspunde „Concertmaestrului și dirijorului îi este subordonat postul de solist instrumentist”.

Martorul F______ D____, dirijor de notorietate care a ocupat funcția de director al Filarmonicii de S___ A___ mai mult de 20 ani, a declarat, în urma enumerării atribuțiilor revendicate de către reclamantă că, în opinia sa, sarcinile de serviciu din fișa postului privitoare la repartizarea la pupitru în cadrul partidei de vioară se suprapun întrucât „acestea vizează încă două persoane și anume concert maestrul și șeful de partidă”.

În ceea ce privește alegațiile reclamantei referitoare la aplicarea în cauză a prevederilor art. 16 din Codul muncii, pârâții consideră că acestea nu sunt incidente în prezenta cauză deoarece reclamanta nu produce probe cu care să dovedească modificarea contractului de muncă, modificare care nu a avut loc.

Din simpla lecturare a fișei postului se observă că reclamantei i se solicită să dea dovadă de un comportament adecvat la locul de muncă, în acord cu prevederile cuprinse în Capitolul III art. 8-9 din ROI.

Totodată, cu același înscris pârâții înțeleg să dovedească că reclamanta nu are atribuții de distribuire a sarcinilor de serviciu în condițiile în care integrarea în structura organizatorică a postului ei nu prevede posturi în subordine. Menționează că „postul imediat inferior” nu trebuie să se confunde cu existența de personal în subordine.

Responsabilitățile, sarcinile, activitățile și acțiunile specifice postului de muncă sunt cunoscute de reclamantă de la data semnării contractului de muncă fără ca până la data ivirii situației ce a declanșat prezentul litigiu să fi fost considerate neclare sau contestate de către aceasta, Nici în conținutul cererii de chemare în judecată reclamanta nu contestă fișa postului, ci doar își arogă atribuții pe care nu le are.

Conform prevederilor Codului Muncii, sancțiunea disciplinară a avertismentului scris prevăzută de art. 248 alin.l lit.a se dispune înaintea efectuării unei cercetări disciplinare prealabile. Cu toate acestea, înainte de emiterea deciziei contestate, instituția pârâtă a oferit posibilitatea salariatei de a formulata apărări privitor la faptele ce i se impută. Disciplina muncii presupune îndeplinirea de către salariat a tuturor obligațiilor care-i revin potrivit contractului individual de muncă, regulamentului intern, altor acte normative, fișei postului și dispozițiilor șefului ierarhic.

Avertismentul scris este sancțiunea cea mai ușoară ce se poate aplica salariaților de către angajator și se radiază în termen de 12 luni de la aplicare, dacă angajatului nu i s-au aplicat alte sancțiuni disciplinare în acest termen.

Se susține că în stabilirea sancțiunii, managerul instituției pârâte a ținut seama de cauzele, împrejurările și gravitatea abaterii comise, gradul de vinovăție, urmările abaterii, dacă angajatul a mai comis abateri disciplinare și, tocmai având în vedere toate aceste aspecte a considerat că sancționarea reclamantei cu avertisment scris o va determina pe aceasta să își îndrepte comportamentul.

Pârâții solicită respingerea cererilor formulate și modificate de către reclamantă privind repunerea acesteia în funcția de solist-instrumentist vioară cu reluarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu; să se constate lipsa calității procesual pasive a pârâtei G_________ N______, conform prevederilor art. 36 Cod proc.civ., care impun identitate între persoana chemată în judecată și subiectul raportului juridic litigios.

Această identitate nu se regăsește în cauză în persoana pârâtei G_________ N______, date fiind calitatea acesteia de angajat și atribuțiile din Fișa postului. Atât posibilitatea de a opera modificări la Contractul de muncă, cât și reluarea tuturor atribuțiilor din fișa postului de către reclamantă, precum și stabilirea de atribuții în sarcina personalului de execuție sunt de competența exclusivă a managerului instituției, adică a pârâtului O____ D___. Având în vedere că Legea nr. 53/2003 reglementează răspunderea contractuală pentru daunele produse în derularea raportului de muncă, în sarcina pârâtei G_________ N______ nu se pot naște obligații individuale și nici solidare cu conducerea instituției și nici cu instituția.

Pârâții solicită instanței să constate că în cauză nu au fost administrate probe care să dovedească existența vreunui act care să confirme modificarea contractului individual de muncă și/sau a Fișei postului, act obligatoriu să fi fost emis anterior producerii modificărilor în formă scrisă, conform dispozițiilor imperative ale art.17 din Legea 53/2003.

În opinia pârâților, cu interogatoriile administrate în cauză și martorii audiați în cauză au dovedit lipsa de realitate a criticilor și acuzațiilor privind prejudiciile de imagine, atingerea onoarei și reputației precum și îngrădirea dreptului la muncă formulate de către reclamantă.

Răspunzând întrebărilor din interogatoriu, pârâtul O____ D___ a arătat că apreciază activitatea profesională a reclamantei, aceasta fiind evaluată cu calificativul „foarte bine”. Încadrarea reclamantei pe postul de solist instrumentist a fost făcută în considerarea salariului superior pe care îl oferă acest post, managerul arătând că în cadrul Filarmonicii de S___ A___ există o cutumă prin care atât soliștii instrumentiști cât și artiștii instrumentiști interpretează aceleași partituri.

Răspunzând întrebării nr.5, pârâtul manager O____ D___ a arătat că „doar în condiții excepționale, dacă lipsește șeful de partidă sau concert maestrul, solistul instrumentist este solicitat”, iar la întrebarea nr.7 care viza „motivul pentru care salariatei Sînmărtinean nu i se permite să execute partiturile cu expunere solistică” pârâtul a arătat că „nu s-au ivit situații în care să trebuiască să înlocuiască concert maestrul sau șeful de partidă”.

Acest răspuns se coroborează cu declarațiile martorului G_______ F_____, concert maestru al Filarmonicii A___, care a declarat în fața instanței că toate partiturile cu expunere solistică le interpretează el. În același sens, martorul F______ D____, fost director al instituției, a arătat că „postul de solist instrumentist a fost creat pentru a permite o salarizare mai bună a artiștilor merituoși”. A mai arătat martorul că „există cutuma aceasta a rotirii pe poziții a artiștilor „și că pretențiile reclamantei sunt nefondate întrucât „nu este obligatoriu ca solistul instrumentist să stea la același pupitru cu concertmaestrul”.

Referitor la criticile reclamantei privind stabilirea locului său la alte pupitre, 3 sau 4, martorul D____ F______ a subliniat că „poziționarea solistului instrumentist la pupitrul 4 ar putea fi considerată o recunoaștere a calităților artistice….în salarizarea și în percepția publicului această poziționare nu are nicio influentă”

Toți martorii audiați au arătat instanței că la Filarmonicii de S___ A___, precum în oricare orchestră simfonică din țară sau din lume, există cutuma rotarilor artiștilor la diferite pupitre, această rotare neavând un caracter sancționator în nicio situație.

Martorul F_____ G_______, concertmaestru, arată că a fost consultat privitor la distribuția la pupitre, aceasta fiind efectuată în comun de concert maestru, șeful de partidă și managerul instituției. Martorul a arătat că, în urma promovării acestei acțiuni în instanță, este consultat special privind așezarea reclamantei în cadrul partidei.

Referitor la criticile reclamantei cu privire la imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu administrative privind distribuirea sarcinilor de serviciu în cadrul compartimentului de vioară, de îndrumare și control a modului de realizare a sarcinilor individuale ale membrilor compartimentului, de programare și conducere a repetițiilor de compartiment precum și cele de evaluare a membrilor compartimentului, pârâții arată că, martorul D____ F______ a arătat că aceste atribuții se suprapun cu cele ale concert maestrului și ale șefului de partidă și a arătat că „activitatea artistică a reclamantei nu este afectată de neîndeplinirea atribuțiilor lecturate din fișa postului”. Nu pot fi reținute afirmațiile nefondate, formulate cu rea-credință, referitoare la împiedicarea reclamantei de către pârâți de a participa la turneele externe. La întrebarea nr. 14 din interogatoriu „De ce nu vă înscrieți pe listele deschise celor care doresc să participe la turnee” reclamanta răspunde „nu m-am înscris pentru că nu corespund condițiile cu cele promise „,

Se susține că toți martorii audiați au arătat că participarea la turnee este facultativă, la secretariatul Filarmonicii existând deschise liste în care doritorii se pot înscrie, contrar celor expuse de către reclamantă, neparticiparea la aceste evenimente nefiind defel sancționată.

Pârâtul O____ D___ și martorul D____ F______ au arătat că turneele la care participă angajații Filarmonicii sunt organizate de către terți, „în ultimii 10 ani F__________ din A___ a declinat organizarea de turnee externe ” (D____ F______).

Martora B______ și martora Nic______ au declarat că, din motive personale, nu se înscriu pe listele cuprinzând participanții la turnee, neexistând nicio consecință neagativă asupra activității sau calificativelor lor profesionale.

Solicită instanței să rețină că solicitarea reclamantei de repunere în funcția de solist instrumentist vioară, cu reluarea tuturor atribuțiilor și sarcinilor de serviciu conform fișei postului nr.31/28.11.2017 nu este fondată în condițiile în care nu s-a dispus vreo modificare a acestora.

Activitatea reclamantei s-a desfășurat și se desfășoară conform contractul individual de muncă și fișei postului fără să fi intervenit mutarea ei pe o funcție inferioară sau superioară decât cea pe care a fost încadrată, aceasta este încadrată cu normă întreagă în condițiile în care desfășoară activitate salarială și la Liceul de Muzică I__ V___ din Timișoara.

Contrar susținerilor reclamantei, faptul că în cadrul partidei vioară se procedează la schimbarea locului instrumentiștilor la pupitre aferent lucrărilor muzicale ce urmează să fie prezentate, situație care de altfel vizează instrumentiștii tuturor partidelor nu doar partida de vioară, nu echivalează cu o modificare a funcției de încadrare, care rămâne neschimbată. În acest sens arată că niciunul dintre capitolele esențiale ale contractului de muncă nu individualizează exact locul în partida de vioară pe care urmează să îl ocupe reclamanta, solist instrumentist vioară.

Același aspect rezidă și din prevederile fișei postului unde nu regăsim decât obligația reclamantei „de a munci și a se conforma întocmai dispozițiilor și indicațiilor dale de conducerea instituției și conducătorii artistici, în ceea ce privește activitate artistică din repetiții și concerte „.

Prin urmare, fiind strict în prezența unor măsuri organizatorice luate de factorii de decizie de la nivelul partidelor și al orchestrei conform uzanțelor statornicite în timp în orchestra simfonică apreciază că reclamanta nu dovedește modificarea raporturilor de muncă care să determine posibilitatea repunerii acesteia în funcția pe care a avut-o în permanență și pe care o ocupă și în prezent.

Pe cale de consecință, atribuțiile conform fișei postului sunt menținute pe durata existenței contractului astfel încât ele trebuie exercitate așa cum sunt ele stipulate neputând fi vorba despre o „reluare” a acestora.

De asemenea, pârâții solicită respingerea petitului de obligare la plata daunelor, în opinia acestora, în cerere nu sunt detaliate elementele răspunderii civile în sensul art.1357 Cod civil, adică nu este individualizată fapta, vinovăția, nu este evidențiat prejudiciul, cu consecința inexistenței unui raport de cauzalitate.

Se opinează că reclamanta descrie unele situații cotidiene, pe care le interpretează prin percepții subiective, ajungând la concluzii eronate, situații care nu sunt confirmate prin înscrisuri cu care, vreodată, rec lamanta să fi sesizat angajatorul despre nemulțumirile sale.

Reclamanta a refuzat să se înscrie în turneele organizate de instituție, participarea la acestea fiind lăsată la aprecierea fiecărui artist, care are posibilitatea să se înscrie pe listele deschise cu acest scop.Așadar, nu este adevărată afirmația acesteia că „nu mi s-a permis să particip în turnee”.

Faptele descrise de reclamantă privitor la utilizarea de către ea a unui limbaj nepotrivit la locul de muncă au avut ca efect sancționarea acesteia cu avertisment scris.

Reclamanta a depus la angajator un certificat medical prin care și-a justificat absența de la repetiții/concerte în perioada 09-11.11.2018. în aceeași perioadă, reclamanta s-a prezentat la celălalt loc de muncă din Timișoara, Liceul I__ V___, din declarațiile ei rezultând că munca de la Timișoara nu pretinde eforturi pe care să nu le poată presta.

În opinia pârâților, contrar afirmațiilor reclamantei, demersurile pârâtului O____ D__, de stabilire a realității conținutului certificatului medical sunt justificate de atribuțiile acestuia rezultate din Contractul de management, precum și de obligațiile legale ale acestuia, derivând din calitatea de ordonator de credite pentru buna gestionare a banului public. Motivele descrise de reclamantă nu sunt susținute cu probe, doar conturează înclinația acesteia de a se victimiza prin reinterpretarea realității într-o manieră subiectiv denigratoare la adresa pârâților, ridicând pretenții bănești substanțiale, dar nefondate, a căror admitere ar conduce la îmbogățirea fără justă cauză a acesteia.

Cu privire la daunele morale solicitate, pârâții susțin că probele administrate în cauză nu dovedesc că imaginea, onoarea și reputația reclamantei au fost prejudiciate în vreun fel. Niciunul dintre martorii audiați, nici chiar reclamanta în interogatoriu, nu a arătat în ce constă vătămările ale căror reparație se solicită. Martorii au arătat modul colegial în care se relaționează la reclamantă, unii mai prietenos, alții instituțional, declarațiile acestora nesusținând teza marginalizării sau a prejudicierii onoarei și reputației.

Se susține că atitudinea belicoasă și conflictuală a pârâtei este dovedită și de refuzul acesteia de a găsi soluții pentru aplanarea conflictului. Astfel, în perioada judecării acestei cauze, pârâții au invitat reclamanta la o negociere în vederea identificării concesiilor reciproce care să conducă la aplanarea animozităților reale sau pretinse existente. Reclamanta nu a dat curs invitației și a arătat instanței, ulterior, sfidător, că ea nu are ce negocia „cu aceștia”.

Probatoriul administrat în cauză evidențiază următoarea stare de fapt:

Reclamanta este angajata pârâtei F__________ de s___ A___ în funcția de solist instrumentist vioară conform contractului individual de muncă nr. 240/28.11.2017 (filele 37 – 41) având atribuțiile și sarcinile înscrise în fișa postului nr. 31/28.11.2017 inclusiv: pregătește și execută stime specifice cu expunere solistică; distribuie sarcini în cadrul compartimentului în funcție de necesitățile proiectelor artistice, concrete, de importanța acestora, precum și de fluența și echitabilitatea utilizării personalului artistic disponibil; comunică chestorului sau conducerii distribuția nominală a compartimentului pentru fiecare producție, concert, repetiție; îndrumă și controlează modul de realizare a sarcinilor individuale ale membrilor comportamentului; poate programa și conduce repetițiile de compartiment menite să rezolve problemele dificile ale compartimentului de care răspunde; este purtătorul de cuvânt al compartimentului în raport cu concert maestru, dirijorul sau director, în situațiile în care acest lucru este necesar; sesizează în scris conducerea instituției imediat după comiterea lor și propune sancțiuni în legătură cu problemele deosebite în cadrul compartimentului; participă la evaluarea obiectivă pe bază de criterii legale a membrilor compartimentului; se informează zilnic, în legătură cu activitatea artistică a instituției în funcție de anunțurile afișate la avizier și răspunde tuturor solicitărilor instituției în acest sens.

Postul reclamantei are ca post imediat superior pe cel al șefului de partidă, iar ca post inferior pe cel al artistului instrumentist gradația profesională IA.

Prin decizia nr. 434/11.10.2018 emisă de intimată, reclamanta a fost sancționată cu avertisment scris în temeiul prevederilor art. 247 și art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul muncii republicat și a art. 34 alin. 1 lit. a) din Regulamentul intern reținându-se în sarcina reclamantei că în data de 24.09.2018, ora 08:30 în sala de concerte, la începutul repetițiilor pentru concertul din data de 29.09.2018, de deschidere a stagiunii „Il Trovatore”, în prezența unor persoane din afara instituției (dirijor, soliști, etc.) a distrus avizul de pe pupitrul concert maestrului și șefului de partidă vioară, aviz prin care managerul stabilește ordinea la pupitre și o aduce la cunoștința membrilor orchestrei, folosirea unui ton ridicat și a unei atitudini agresive atât față de colegi, respectiv față de șeful de partidă și concert maestru, cât și față de managerul Filarmonicii de S___ A___ când i-a solicitat verbal explicații; refuzul de a cânta la pupitrul stabilit conform deciziei managerului și negarea în continuare a posibilității managerului de a hotărî cu privire la activitatea artistică angajaților din cadrul instituției.

Critica pârâților referitoare la nesolicitarea de către reclamantă a anulării deciziei nr. 434/11.10.2018 ci doar a sancțiunii aplicate prins aceasta nu poate fi primită în condițiile în care reclamanta a formulat contestația aflată la fila 45 și 46 dosar, care se referă la decizia de sancționare, a primit răspuns la această contestație prin adresa nr. 484/30.10.2018 (filele 43,44)în care de asemenea se face vorbire despre „contestația înregistrată cu nr. 457/24.10.2018 împotriva deciziei nr. 434/11.10.2018…”. Solicitarea reclamantei inserată în acțiunea introductivă de instanță de anulare a sancțiunii disciplinare „avertisment scris” aplicată prin decizia nr. 434/11.10.2018 impune analizarea legalității și temeiniciei deciziei antemenționate.

Analizând temeinicia deciziei contestate Tribunalul constată că aceasta nu este temeinică, cele consemnate în ea nefiind concordante cu realitatea. Din depozițiile neechivoce ale martorilor D_____ (fila 82), B______ (fila 83), Varyas (fila 85), Nic______ (fila 92) și G_______ (fila 93) rezultă că în data de 24.09.2018 la începutul repetiției pentru concertul din data de 29.09.2018, de schimbare a stagiunii „Il Trovatore” reclamanta deși a fost nemulțumită de dispozițiile pârâtului O____ D___ privitoare la locul pe care urma să-l ocupe la pupitru nu a distrus avizul de pe pupitrul concert maestrului și șefului de partidă vioară nu a folosit un ton ridicat și nu a avut o atitudine agresivă față de colegi, șeful de partidă, concert maestru și managerul Filarmonicii de S___ A___.

Depoziția martorului F______ nu se referă la pretinsul incident din data de 24.09.2018 ci are un caracter general privitor la cutumele existente atât la nivelul pârâtei F__________ de s___ A___ cât și la nivelul altor orchestre similare inclusiv în perioada în care acest martor a exercitat funcția de director.

Depoziția martorului P___ Da n (fila 84) nu se coroborează cu alte probe administrate în dosar ș i nu va fi valorificată în sensul preconizat de p ârâți. De la acest martor ar fi auzit și martorul G______ l despre o eventuală acțiune a reclamantei de rupere a distribuției la pupitre.

Cele de mai sus se coroborează și cu răspunsurile la interogatoriu oferite de către reclamantă (filele 65 – 70).

În considerarea celor ce preced în baza art. 252 alin. 5 Codul muncii, Tribunalul găsind întemeiată cererea având ca obiect anularea deciziei nr. 434/11.10.2018 emisă de pârâta F__________ de s___ A___, o va admite.

Acțiunea conexă, inițial obiect al dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, este întemeiată în parte și în aceeași măsură va fi admisă pentru considerentele care succed.

Pornind de la atribuțiile reclamantei înscrise în fișa postului nr. 31/28.11.2017, reținute mai sus, instanța notează că faptic reclamantei nu i-a fost oferit cadrul necesar în vederea îndeplinirii lor. Aceasta rezultă din depozițiile martorului F______, D_____, B______, Varyas, Nic______ și G_______, dar și din interogatoriul pârâtei G_________ mai ales prin răspunsurile la întrebările nr. 5 și 8 și cel al pârâtului O____ D___ – răspunsul la întrebarea nr. 5 și 7.

Din aceleași probe rezultă și persoanele care sunt responsabile de împiedicarea reclamantei în îndeplinirea atribuțiilor conform fișei postului, acestea fiind pârâtul Orbon D___ și pârâta G_________ N______ situație în care raportat la petitele acțiunii conexe, aceștia inclusiv pârâta G_________ N______ justifică calitatea procesuală pasivă. Alegațiile reclamantei inclusiv în privința excepției lipsei de interes ce se respinge de Tribunal, ar fi întemeiate în situația în care și prin contractul individual de muncă, prin fișa postului, postul acesteia de solist instrumentist vioară ar fi fost modificat fără acordul reclamantei. În speță, modificarea postului s-a făcut faptic cu concursul celor doi pârâți persoane fizice, împrejurare care reclamă în mod evident revenirea la situația anterioară. La acest petit esențial este împiedicarea reclamantei de a îndeplini obligațiile stabilite în sarcina sa prin fișa postului de către cei doi pârâți persoane fizice, deși așa cum rezultă din depozițiile martorilor D_____, B______, Varyas, Nic______ și G_______ nici distribuția la pupitre a reclamantei nu a respectat cutuma, dar mai ales funcția ocupată de reclamantă.

Înscrisurile emanând de la pârâta F__________ de S___ A___ aflate la filele 49 și 50 dosar, purtând același număr de înregistrare nu sunt apte a justifica împiedicarea exercitării de către reclamantă a atribuțiilor înscrise în fișa postului acesteia.

Pretinsa rotare a instrumentiștilor inclusiv a solistului instrumentist nu justifică lipsa de distribuire a reclamantei la pupitrul 1 sau 2 așa cum arată martorul G_______ concert maestru la vioară I, și distribuirea acesteia mereu și mereu la pupitrul 4.

Susținerile martorului F______ în sensul în care atât șeful de partidă cât și concert maestrul au aceleași sarcini de serviciu cu ale reclamantei nu sunt de natură a justifica împiedicarea reclamantei de exercitare faptică a acestor sarcini ci mai degrabă evidențiază o carență managerială în această privință.

Profilul comportamental al reclamantei este creionat de martorii B______, G_______ Nic______, aceștia descriind-o ca o persoană care nu folosește un limbaj injurios, nu amenință, nu are o atitudine nepotrivită în colectivul de muncă.

Cele de mai sus nu sunt infirmate de adresa nr. 5235/15.11.2018 (fila 34) emisă de Liceul de Artă „I__ V___” Timișoara în coroborare cu certificatul de concediu medical (fila 35) și adeverința depusă la fila 36. Din înscrisurile mai sus arătate, rezultă că reclamanta este profesor titular la catedra corzi, instrument vioară; că în perioada 09.10.2018 – 11.10.2018 a fost beneficiara unui concediu medical, nu s-a prezentat la locul de muncă din A___ – F__________ de S___, însă a fost prezentă la serviciu la angajatorul din Timișoara.

Procedând în maniera mai sus indicată, pârâții au îngrădit reclamantei în fapt dreptul la muncă și i-au creat un prejudiciu de imagine între colegii de muncă evidențiat de martorii audiați prin raportare la prestigiul profesional artistic și didactic de care se bucură reclamanta.

În susținerea celor de mai sus sunt înscrisurile aflate la filele 101 – 105 (volumul I) dar și la filele 11 – 92 (volumul II). Din acestea rezultă activitatea artistică prodigioasă desfășurată de reclamantă inclusiv pe plan internațional rezultatele meritorii obținute de aceasta probate cu diplomele acordate atât ei cât și elevilor pe care i-a instruit ce se completează cu adeverința aflată la fila 87 din care rezultă obținerea gradului didactic II cu nota 10, dar și cu raportul de evaluare (fila 10) întocmit de însăși pârâta F__________ de S___ A___.

Acordarea de daune morale este condiționată de producerea unui minimum de probe și de indicii din care să rezulte existența prejudiciului moral adus salariatului, prejudiciu a cărui întindere, de o anumită gravitate să fie probată, întrucât nu se poate prezuma nici existența, nici întinderea prejudiciului personal nepatrimonial prin aplicarea unei sancțiuni disciplinare, chiar dacă această sancțiune este nelegală. S usținerea reclamantei în sensul existenței unor consecințe negative pe plan psihic, chiar plauzibile în astfel de situații, vor fi primite în condițiile în care reclamanta a probat existe nța și întinderea prejudiciului.

În această ordine de idei, reclamanta a dovedit că aplicarea sancțiunii avertismentului cât și cea a marginalizării sale în cadrul colectivului de artiști , a afectat-o, în sensul producerii unui prejudiciu moral.

Ca orice pretenție dedusă judecății, prejudiciul moral trebuie dovedit, instanța având obligația de a-l aprecia în raport de gravitatea și importanța lui. Desfășurarea raporturilor juridice de muncă în condițiile reglementate, în deplină cunoștință a drepturilor și îndatoririlor părților, prezintă interes pentru angajator și angajat. Un rol deosebit de important pentru asigurarea acestor cerințe îi reprezintă contractul individual de muncă.

Pe d e altă parte, repunerea părții în situația anterioară emiterii deciziei de sancționare, de către pârâtă, constituie o reparație parțială, însă nu suficientă . Prin repunerea reclamantei în situația anterioară emiterii sancțiunii, imagi nea publică și prestigiul aceste ia au fost reabilitate în parte în colectivul și, respectiv, comunitatea din care face parte. Pentru acordarea daunelor morale, practica judiciară a statuat o ________ criterii obiective, majore, prin care cel în cauză dovedește că prestigiul, onoarea, reputația sau demnitatea sa au fost afectate prin măsura ilegală a instituției.

Prin urmare, acordarea daunelor morale, admisibilă, în princip iu, pe dispozițiile art. 253 alin.1 Codul muncii, trebuie să-și găsească suportul în prejudiciul moral suferit de salariat pe planul aprecierii sociale a conduitei sau priceperii profesionale a acestuia. Aceasta presupune, în primul rând, un probatoriu adecvat, din care să rezulte existența prejudiciului moral, întinderea sa și gravitatea măsurii abuzive, lucru care în cauză s-a realizat.

Acordarea de daune morale este condiționată de producerea unui minimum de probe și de indicii din care să rezulte existența prejudiciului moral adus salariatului, prejudiciu a cărui întindere, de o anumită gravitate să fie probată, întrucât nu se poate prezuma nici existența, nici întinderea prejudiciului personal nepatrimonial prin aplicarea unei sancțiuni disciplinare, chiar dacă această sancțiune este nelegală. Susținerea reclamantei în sensul existenței unor consecințe negative pe plan psihic, vor fi primite în condițiile în care cu privire la existen ța și întinderea prejudiciului s-a făcut proba necesară.

Cât privește temeinicia susținerii reclamantei privind prejudiciul moral, trebuie avut în vedere că daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existența fizică a omului, sănătatea și integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional și alte valori similare.

Este adevărat că, prin aplicarea sancțiunii avertismentului, se generează, în mod inerent, o stare de tensiune, de disconfort material și psihic, însă aceasta poate fi reparată prin restabilirea legalității.

În concluzie cererea de acordarea a daunelor morale se impune a fi admisă în parte întrucât instanța  stabilește, cu valoare de principiu, că aprecierea judecătorului privind evaluarea daunelor morale este subiectivă, dar criteriile care au s___ la  baza cuantumului despăgubirilor sunt obiective.

Concluzionând astfel, instanța împărtășește crite riul general evocat de instanța europeană, potrivit căruia despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporționalitate cu atingerea adusă reputației, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea și gravitatea atingerii adusă acestora.

Prin urmare, având în vedere considerentele anterior menționate , instanța va admite în parte acțiunile civile conexate și precizate, formulate de reclamanta Sînmărtinean C_______ în contradictoriu cu pârâții F__________ de S___ A___, O____ D___ și G_________ N______, și în consecință: va anula decizia nr.434/11.10.2018 emisă de pârâta F__________ de S___ A___ privind aplicarea sancțiunii disciplinare „avertisment scris” și va obliga  pârâta F__________ de S___ A___ să procedeze la repunerea în fapt a reclamantei în funcția de solist instrumentist vioară cu reluarea atribuțiilor conform fișei postului.

În privința cuantumului daunelor morale având în vedere soluția pronunțată de instanță cu privire la celelalte petite, Tribunalul apreciază că suma de 10.000 lei este suficientă pentru repararea prejudiciului moral suferit de reclamantă.

În temeiul art.453 Cod procedură civilă, instanța va dispune obligarea pârâților la plata către reclamantă a sumei de 4500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

Opinia asistenților judiciari este aceeași cu soluția și considerentele expuse în motivarea prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge excepțiile lipsei calității procesuale pasive a pârâtei G_________ N______ precum și excepția lipsei de interes invocată de pârâții O____ D___ și G_________ N______.

Admite în parte acțiunile civile conexate și modificate formulate de reclamanta Sînmărtinean C_______ domiciliată în loc.Timișoara, _______________, ________________, cu domiciliul procesual ales la _______________ împotriva pârâților F__________ de S___ A___ cu sediul în loc.A___, _______________________ nr.1, jud.A___; O____ D___, în calitate de director general – manager și G_________ N______ în calitate de șef partidă, ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat O____ G_______ cu sediul în loc.A___, str._____________________.1, corp 2, ________________ și în consecință:

Anulează decizia nr.434/11.10.2018 emisă de pârâta F__________ de S___ A___ privind aplicarea sancțiunii disciplinare „avertisment scris”.

Obligă pârâta F__________ de S___ A___ să procedeze la repunerea în fapt a reclamantei în funcția de solist instrumentist vioară cu reluarea atribuțiilor conform fișei postului.

Obligă pârâții F__________ de S___ A___, O____ D___ și G_________ N______ la plata despăgubirilor reprezentând daune morale în cuantum de 10.000 lei.

Respinge celelalte pretenții.

Obligă pârâții la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 4.500 lei reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Arad.

Pronunțată în ședința publică din 24.06.2019.

NOTĂ:

Prezenta hotărâre a rămas definitivă, după ce Curtea de Apel Timișoara a respins apelurile formulate în cauză[1].


[1] A se vedea, decizia civilă nr. 1363/2019 a Curții de Apel Timișoara – Secţia Litigii de Muncă și Asigurări Sociale (rolii.ro).


Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Secţiuni/categorii: Dreptul muncii, Jurisprudență Tribunale, SELECTED TOP LEGAL

Pentru toate secţiunile JURIDICE.ro click aici
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD