Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Înlocuirea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigațiilor de către ANSPDCP
03.01.2020 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial nr. 1057 din 31 decembrie 2019, a fost publicată Decizia nr. 238/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigațiilor, aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018.

Decizia modifică Anexa nr. 2 la Procedura de efectuare a investigațiilor. Această anexă reprezintă „Procesul verbal de constatare/sancționare„.

Forma modificată a anexei:

„PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/SANCȚIONARE
Nr. . . . . . . . . . .

Încheiat astăzi: . . . . . . . . . .(data), . . . . . . . . . . (localitatea, județul, țara)

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . (numele și prenumele), având funcția de . . . . . . . . . ., (numele și prenumele), Legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (numele și prenumele) având funcția de . . . . . . . . . ., Legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (numele și prenumele) având funcția de . . . . . . . . . ., Legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza Deciziei președintelui Autorității nr. . . . . . . . . . . și a împuternicirii aprobate de președintele Autorității, înregistrată cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pentru efectuarea unei investigații (Se completează/Se barează, după caz.), la: domnul/doamna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,(numele) (prenumele) domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . . având ocupația/funcția de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . . (Se completează ocupația, funcția și locul de muncă numai în cazul în care aceste date sunt relevante pentru obiectul controlului.),1 domnul/doamna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., (numele) (prenumele) bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al pașaportului (alt document de trecere a frontierei de stat) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . ., tichet de înscriere a contravențiilor seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . .,(denumirea) cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., reprezentat(ă) prin domnul/doamna, . . . . . . . . . . (numele) (prenumele), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .3, având funcția de . . . . . . . . . ., în vederea verificării . . . . . . . . . . (obiectul controlului, conform împuternicirii)

Am constatat următoarele: . . . . . . . . . .

S-a constatat săvârșirea următoarelor fapte (Se menționează fapta, data și locul comiterii acesteia, precum și temeiul legal.): . . . . . . . . . .

Pentru faptele constatate se aplică următoarele sancțiuni/măsuri corective (Se menționează distinct fiecare sancțiune aplicată și/sau măsura corectivă, după caz.): . . . . . . . . . .

Alte mențiuni (Obiecții)/Nu au fost formulate obiecții (Se completează/Se barează, după caz.): . . . . . . . . . .

Anexe (documente certificate pentru conformitate cu originalul; înregistrări; plan de remediere pentru autoritățile/organismele publice; autorizație judiciară etc.): . . . . . . . . . .

Constatările de mai sus au rezultat în urma verificărilor și discuțiilor purtate cu reprezentanți ai operatorului/împuternicitului:

1. Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

2. Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

3. Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . pagini completate, a fost întocmit într-un exemplar a cărui fotocopie s-a înmânat astăzi, . . . . . . . . . ., domnului/doamnei (reprezentant al operatorului/împuternicitului) . . . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . pagini completate, a fost întocmit într-un exemplar, la sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, București, a cărui fotocopie se va comunica operatorului prin poștă cu confirmare de primire.

(Se completează opțiunea corespunzătoare, iar cealaltă se barează.)

Contravenientul4 nu este de față □ sau refuză □.

Se confirmă de către:

Martor: (numele) . . . . . . . . . . (prenumele) . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(semnătura)

Motivele care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor: . . . . . . . . . .

În aceste cazuri, procesul-verbal se comunică persoanei contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poștă, cu confirmare de primire □.

Prin afișare la domiciliul/sediul contravenientului □

Fapt pentru care s-a încheiat procesul-verbal de afișare anexat, semnat de martorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (nume) (prenume) domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(semnătura)

Prin executor judecătoresc □

Prezentul proces-verbal de constatare/sancționare constituie titlu de creanță și înștiințare de plată.

Vă înștiințăm că aveți obligația de a achita amenda prevăzută în prezentul proces-verbal de constatare/sancționare.

Cu excepția amenzilor aplicate în baza art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679, aveți posibilitatea de a achita, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de (Se barează legea neaplicabilă, după caz.) :

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;

Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.

. . . . . . . . . .

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația ca în 15 zile de la înmânare/comunicare să achitați amenda contravențională, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Amenda se va achita în contul Trezoreriei Statului unde aveți sediul fiscal, cod cont 20A350102, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare, urmând ca în același termen să transmiteți o copie de pe chitanță sau ordinul de plată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru contravențiile constatate în baza prezentului proces-verbal, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 102/2005, republicată, se poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare.

Împuternicit al Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Reprezentant al operatorului/împuternicitului
contravenient,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Am primit fotocopia procesului-verbal5.
Contravenient,

1 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică, iar celelalte opțiuni se barează.
2 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică cetățean străin, persoană fără cetățenie sau cetățean român, cu domiciliul în străinătate, iar celelalte opțiuni se barează.
3 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană juridică, iar celelalte opțiuni se barează.
4 Se bifează și se completează opțiunea corespunzătoare, iar celelalte se barează.
5 Se semnează de către contravenient sau se barează de către agentul constatator, după caz.”


A se vedea: ANSPDCP. Procedura de efectuare a investigațiilor

Aflaţi mai mult despre

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.