Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Angajament solemn al Președintei și al Membrilor Comisiei Europene în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene
13.01.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Dreptul Uniunii Europene, Sustenabilitate
JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 13 ianuarie 2020, la ora 15.00, în cursul ședinței solemne susținute în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, Președintele și Membrii Comisiei Europene au luat angajamentul solemn prevăzut de tratate, în prezența Alteței Regale, Marele Duce, a Preşedintelui Camerei Deputaţilor a Marelui Ducat al Luxemburgului, domnul Fernard ETGEN, și a Prim-ministrului Marelui Ducat al Luxemburgului, domnul Xavier BETTEL. Înainte ca Preşedinta şi Membrii Comisiei să ia acest angajament solemn, domnul Koen LENAERTS, Preşedintele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a rostit o alocuţiune, potrivit unui comunicat.

Angajamentul solemn a fost luat de doamna Ursula von der LEYEN, preşedintă, de domnul Frans TIMMERMANS, vicepreşedinte executiv, de doamna Margrethe VESTAGER, vicepreşedintă executivă, de domnul Valdis DOMBROVSKIS, vicepreşedinte executiv, de domnul Josep BORRELL FONTELLES, Înalt Reprezentant/vicepreşedinte, de doamna Vĕra JOUROVÁ, vicepreşedintă, de doamna Dubravka ŠUICA, vicepreşedintă, de doamna Margaritis SCHINAS, vicepreşedintă, şi de domnul Johannes HAHN, de doamna Mariya GABRIEL, de domnul Nicolas SCHMIT, de domnul Paolo GENTILONI, de domnul Janusz WOJCIECHOWSKI, de domnul Thierry BRETON, de doamna Elisa FERREIRA, de doamna Stella KYRIAKIDES, de domnul Didier REYNDERS, de doamna Helena DALLI, de doamna Ylva JOHANSSON, de domnul Janez LENARČIČ, de doamna Adina VĂLEAN, de domnul Olivér VÁRHELYI, de doamna Jutta URPILAINEN, de doamna Kadri SIMSON şi de domnul Virginijus SINKEVIČIUS.

Deși tratatele nu prevăd modalitățile specifice ale angajamentului solemn, Comisia a acordat întotdeauna o importanță deosebită faptului ca angajamentul solemn să fie luat în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Reînnoind atașamentul său profund pentru această tradiție, noua Comisie a ținut să se prezinte foarte repede în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, la doar câteva săptămâni de la începutul activității sale.

Angajamentul solemn luat de Președinta și de Membrii Comisiei Europene este următorul: „Numit(ă) membru(ă) al(a) Comisiei Europene de Consiliul European, în urma votului de aprobare al Parlamentului European, mă angajez solemn:

să respect tratatele și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în îndeplinirea tuturor funcțiilor mele;

să îmi exercit responsabilităţile în deplină independenţă, în interesul general al Uniunii;

în îndeplinirea sarcinilor mele, să nu solicit și să nu accept instrucţiuni din partea niciunui guvern, instituţie, organ, oficiu sau agenţie;

să mă abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţiilor mele sau cu îndeplinirea sarcinilor mele.

Iau act de obligația, stabilită prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căreia fiecare stat membru trebuie să respecte această natură a funcțiilor și să nu încerce să îi influenţeze pe membrii Comisiei în îndeplinirea sarcinilor lor.

De asemenea, mă angajez să respect, pe durata și după încetarea mandatului, obligațiile impuse de acesta și în special obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje”.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. Persoana de contact pentru presă: Corina-Gabriela Socoliuc(+352) 4303 4293 Imagini de la ședința solemnă vor fi disponibile pe „Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106.

Anexă

Alocuțiune pronunțată de domnul președinte Lenaerts:

„Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede la articolul 245 că, la instalarea în funcție, membrii Comisiei se angajează solemn să respecte, pe durata mandatului și după încetarea acestuia, obligațiile impuse de mandat.

Deși nu se prevede expres nicio modalitate în acest sens, potrivit unei practici constante, acest angajament solemn este luat în fața Curții. Practica menționată, care are un dublu simbolism, evidențiază atașamentul pentru respectarea dreptului care caracterizează Uniunea Europeană și funcționarea instituțiilor sale, printre care Comisia. Aceasta accentuează de asemenea importanța sarcinilor pe care Comisia este chemată să le îndeplinească în conformitate cu tratatele.

Noul colegiu de comisari, al căror angajament solemn îl va primi în câteva momente Curtea, reflectă un echilibru adecvat: 12 femei și 15 bărbați; o asociere de foști comisari și de noi talente; mai mulți foști prim-miniștri sau miniștri, foști parlamentari, europeni sau naționali, personalități de rang înalt provenind din lumea economică și financiară sau foști reprezentanți permanenți pe lângă Uniunea Europeană.

Este o echipă care dispune așadar de toate competențele necesare pentru a aborda eficient provocările cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană, dintre care aș dori să le evidențiez astăzi pe cele mai importante.

În primul rând, rezultatul referendumului din 23 iunie 2016 privind apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană a plasat-o pe aceasta din urmă într-o situație care, deși este rezultatul unei alegeri democratice, ne întristează ca europeni și este complet inedită în istoria construcției europene. Dacă, astfel cum se preconizează, Brexit are loc la 31 ianuarie, Comisia va trebui inevitabil să joace un rol crucial atât în asigurarea unei retrageri ordonate a Regatului Unit, în special prin gestionarea perioadei de tranziție prevăzute în acordul de ieșire, cât și în negocierea naturii și a conținutului relațiilor viitoare dintre Uniune și Regatul Unit.

În al doilea rând, se înmulțesc inițiativele, la toate nivelurile – local, național, european, mondial – de sensibilizare în privința fenomenului schimbărilor climatice și a impactului acestuia din ce în ce mai perceptibil și îngrijorător, în special asupra ecosistemelor și a biodiversității și, desigur, deopotrivă asupra sănătății noastre. Această mișcare globală de conștientizare merge mână în mână cu căutarea unui model de societate și de dezvoltare mai „durabil”, mai „sustenabil”, din punctul de vedere al mediului și al energiei.

În acest sens, nu putem decât să salutăm rapiditatea cu care noua Comisie a dorit să concretizeze una dintre prioritățile sale – dacă nu „prioritatea” – programului său de acțiune. Mă refer la prezentarea din 11 decembrie anul trecut – la câteva zile după intrarea în funcție a noului colegiu al comisarilor – a ambițiosului „Pact verde pentru Europa” („European Green Deal”) care urmărește „neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon” în Uniunea Europeană până în anul 2050.

O altă provocare majoră este gestionarea crizei migrației care afectează continentul nostru deja de zece ani. Această criză este una dintre preocupările majore ale cetățenilor europeni și alimentează voturile de protest și reflexele de repliere identitară în multe state membre. Un subiect de divizare acolo unde există, aceasta este și o sursă de tensiuni uneori aprinse între statele membre. O provocare semnificativă pentru autoritățile politice va consta în aplanarea acestor tensiuni prin propunerea de măsuri care, așa cum prevede Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene la articolul 67 alineatul (2), sunt „întemeiat[e] pe solidaritatea între statele membre și care [sunt] echitabil[e] față de resortisanții țărilor terțe”.

Mai recent, au apărut în mai multe state membre preocupări legate de respectarea statului de drept, a democrației, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale care au dus la o multiplicare a cauzelor, în special preliminare, pe rolul Curții. Acest soclu comun de valori care, după cum în mod corect notați în programul dumneavoastră de acțiune, doamnă președintă, constituie „marca Uniunii”, nu poate tolera niciun compromis și nicio concesie.

Criza migrației și cauzele legate de statul de drept figurează printre principalele surse ale euroscepticismului ambiant. În anii următori, o provocare atât pentru Comisie, cât și pentru toate instituțiile europene va fi să fie evidențiată și mai mult, în comunicarea cu cetățenii, valoarea adăugată a Uniunii Europene, prin utilizarea unui limbaj simplu și direct. Această valoare adăugată este atât de frapantă încât ar trebui să poată rezista oricărei forme de fake news sau de exploatare rău intenționată.

Fundamental, construcția europeană a transformat un continent divizat de războaie timp de secole într-un refugiu de pace și de prosperitate, în care drepturile și libertățile individuale, precum și valorile democrației nu se reduc la concepte lipsite de conținut practic. Aceasta a crescut spectaculos nivelul de trai al cetățenilor în fiecare stat membru, fie că este vorba despre un stat membru fondator sau despre un stat membru care a aderat mai recent la Uniunea Europeană.

În plus, o Uniune Europeană care dorește să fie percepută ca justă trebuie să combată cazurile de fraudă fiscală sau socială. Într-adevăr, astfel de cazuri contribuie la ocultarea avantajelor incontestabile pe care le reprezintă marea piață europeană atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Modelul economic al Europei, rodul unor decenii de integrare și de apropiere a legislațiilor naționale, nu poate câștiga adeziune decât dacă aliază obiective de prosperitate, de echitate fiscală și de justiție socială.

O altă provocare pentru Europa este aceea a tranziției digitale a societății. Provocările impuse de tehnologia informației ridică numeroase întrebări delicate, în special referitoare la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, la garantarea securității și la etică.

În sfârșit, Europa nu este un continent izolat, ci dezvoltă relații bilaterale și multilaterale cu restul lumii. Provocările pe care le constituie nu numai prosperitatea continentului nostru pe termen mediu și lung, ci și pacea și securitatea internațională și dezvoltarea durabilă pot fi întâmpinate cu succes doar într-un dialog constructiv cu partenerii noștri.

Permiteți-mi să reamintesc aici importanța funcției Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este și vicepreședinte al Comisiei. Instituită de Tratatul de la Lisabona, această funcție a consolidat-o și a întărit-o pe cea a Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună pe care a înlocuit-o, prin extinderea atribuțiilor sale la toate domeniile de competență externă ale Uniunii.

Întrucât problemele de securitate, economice, în materie de migrație și climatice sunt deseori strâns legate, expertiza și „privirea de ansamblu” ale Înaltului Reprezentant se dovedesc a fi cruciale pentru a asigura coerența acțiunii externe a Uniunii. Permițând, în plus, Uniunii Europene să se exprime cu o singură voce pe scena internațională, Înaltul Reprezentant contribuie la transformarea acesteia într-un actor major în promovarea păcii și a securității mondiale, în special pentru rezolvarea conflictelor internaționale.

Toate aceste dosare complexe și sensibile, cărora Comisia Europeană va trebui să le facă față și la care se adaugă combaterea inegalităților de toate tipurile, precum și desfășurarea continuă a acțiunilor împotriva terorismului, a crimei organizate și a regimurilor responsabile de crime împotriva umanității și de încălcări ale drepturilor omului, impun răspunsuri adecvate, în consonanță cu obiectivele proiectului european și cu protejarea valorilor fundamentale care stau la baza acestui proiect.

Aceste răspunsuri – și mă gândesc aici în special la cele care se referă la prezervarea statului de drept, precum și la protejarea drepturilor fundamentale – reprezintă o responsabilitate comună a tuturor, state membre și instituții ale Uniunii.

În acest context, Comisia joacă un rol major, în calitatea sa de „gardian al tratatelor”, care o abilitează să solicite Curții să constate o neîndeplinire a obligațiilor de către un stat membru sau să impună sancțiuni în cazul nerespectării unei hotărâri a Curții.

Fie că sunt legislative sau judiciare, inițiativele Comisiei au un impact direct asupra activităților instanțelor Uniunii prin lărgirea domeniului material al diferitor tipuri de litigii cu care ele sunt sesizate.

Aceasta ilustrează interacțiunea strânsă dintre misiunile asumate de Comisie și, respectiv, de organele jurisdicționale ale Uniunii. Comisia, ca instituție politică, promovează în toate împrejurările interesul general al Uniunii și aplicarea dreptului său, primar sau derivat. Curtea, ca organ judiciar, este garanta unei justiții obiective, independente și imparțiale în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. Ambele contribuie la realizarea acelorași obiective, și anume implementarea armonioasă a diferitor politici ale Uniunii, precum și consolidarea realizărilor construcției europene și a valorilor fondatoare ale acesteia.

Doamnă președintă, doamnelor și domnilor membri ai Comisiei,

Calitățile dumneavoastră personale, precum și experiențele profesionale și responsabilitățile înalte pe care ați fost chemați să le exercitați de-a lungul carierei dumneavoastră anterioare ne permit să anticipăm că toți și toate veți fi în măsură să faceți față provocărilor mari care vă așteaptă și să vă îndepliniți cu succes noile responsabilități.

În numele Curții și al membrilor săi, vă adresăm felicitările noastre cordiale și urarea sinceră ca eforturile dumneavoastră de a redinamiza Europa și de a evidenția inestimabila valoare adăugată a acesteia pentru cetățenii și pentru întreprinderile de pe continentul nostru să fie încununate de succes.”

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti