Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Propunerea legislativă de modificare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost înregistrată la Senat
29.01.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Drept penal, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Marți, 28 ianuarie 2020, propunerea legislativă inaintată de senatorul Șerban Nicolae cu referire la modificarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost înregistrată la Senat (B5/2020).

Senatorul a adresat mulțumiri prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, consilier în Baroul București, și av. Silvia Uscov.

Propunerea legislativă:

„LEGE pentru modificarea Legii nr. nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic – Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, modificată prin Ordonanța de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Intră sub incidența prezentei legi următoarele entități raportoare:
a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine;
b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu și pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
e) auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
f) notarii publici și alte persoane care exercită profesii juridice în mod independent, în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice tranzacție financiară sau imobiliară, precum și în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind:
– cumpărarea și vânzarea de bunuri imobile sau de participații la societăți;
– administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților,
– constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare,
– organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți,
– constituirea, administrarea ori conducerea unor societăți, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fundații sau a altor structuri similare;
(g) furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți care nu se încadrează la lit. e) și f); (h) alte persoane care tranzacționează mărfuri cu plata în numerar a cărei limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă o tranzacție este realizată într-o singură operațiune sau în mai multe operațiuni care au o legătură între ele.”

2. Alineatul (7) al articolului 7 se modifică și se completează având următorul cuprins:
„(7) Raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Oficiului. În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g), raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite în format electronic organismului de autoreglementare/supraveghere al fiecăreia în cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, organismul de autoreglementare urmând a-l transmite Oficiului în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data recepționării lui din partea acestor entități raportoare, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute prin prezenta lege.”

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), având următorul cuprins:
„(11) În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g), raportul pentru tranzacții suspecte se transmite, de îndată, în format electronic organismului de autoreglementare/supraveghere al fiecăreia, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată. Organismul de autoreglementare/supraveghere acționează ca organism de filtru și control și, după ce se determină dacă raportul îndeplinește condițiile prevăzute prin prezenta lege, el este comunicat de îndată Oficiului. Prevederile art. 8 alin. (2), alin. (13) și alin. (14) se aplică în mod corespunzător și organismului de autoreglementare/supraveghere atât în relația cu entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) și f), cât și cu Oficiul.”

4. Alineatul (5) al articolului 9 se modifică și se completează având următorul cuprins:
„(5) În cazul entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g), raportările se fac către Oficiu şi se notifică structurile de conducere ale profesiilor asupra transmiterii rapoartelor de tranzacţii suspecte, cu excepția cazului în care există pentru acestea organisme de autoreglementare/supraveghere, când raportările se fac către organismul de autoreglementare/supraveghere, care acționează ca organism de filtru și control, iar dacă raportul îndeplinește condițiile prevăzute prin prezenta lege, atunci el este comunicat Oficiului.”

5. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), având următorul cuprins:
„(9) Avocații nu sunt obligați să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei în vederea determinării sursei fondurilor utilizate pentru achitarea onorariului prevăzut în contractele de asistență juridică. Aceleași prevederi se aplică în mod corespunzător și în cazul celorlalte entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-g) în ceea ce privește contravaloarea prestării serviciilor acestora.”

6. Alineatul (4) al articolului 23 se modifică și se completează având următorul cuprins:
„(4) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g), indiferent de forma de organizare, dacă au un organism de autoreglementare/supraveghere a profesiei/activității, precum și entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i). În relația cu organismul de autoreglementare/supraveghere al fiecărei entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g), precum și, indirect, cu Oficiul, aceste entități raportoare vor comunica prin oricare dintre reprezentanții legali. Organismul de autoreglementare/supraveghere al fiecărei entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g) are obligația de a-și desemna una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi și de a pune la dispoziția acestor entități raportoare un sistem electronic pentru transmiterea rapoartelor în condiții tehnice similare cu ale Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

7. Alineatul (3) al articolului 26 se modifică și se completează având următorul cuprins:
„(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice şi la entităţi fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deţinute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului cu privire la tranzacţiile efectuate de acestea. În cazul entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g), aceste controale nu vor fi realizate decât în prezența unui reprezentant desemnat de organismul de autoreglementare/supraveghere, potrivit art. 23 alin. (4) din prezenta lege.”

8. Alineatul (4) al articolului 33 se modifica și se completează având următorul cuprins:
„(4) Secretul profesional şi secretul bancar la care sunt ţinute entităţile raportoare, inclusiv cele prevăzute prin legi speciale, nu sunt opozabile Oficiului, cu excepţia entităţilor prevăzute la alin. (5), precum și a celorlalte entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) – g).”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr. 129/2019 a fost adoptată de Parlamentul României, la inițiativa Guvernului, în vederea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015, precum şi a Directivei (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

În mare măsură, legea reia, cu puține excepții, textul versiunii oficiale în limba română al actelor normative transpuse din legislația UE. Acolo unde intervin adăugiri, se poate cu ușurință observa, textul normei naționale devine confuz, excesiv și chiar contradictoriu. În aceste condiții, se observă textele referitoare la profesioniștii care exercită în mod independent profesii juridice și care sunt, practic, asimilați autorităților publice, instituțiilor de credit și celor financiare, denaturându-li-se în mod grav utilitatea și rolul social.

Aceste entități nu realizează în mod direct tranzacții suspecte de spălare de bani ori de finanțare a terorismului. Transferurile de bani se fac prin conturi și sunt sub supravegherea instituțiilor de credit sau financiare precum și a autorităților publice, după caz. În cazul tranzacțiilor cu numerar, precum și al celor care depășesc echivalentul a 10.000 euro, obligați (stipulată la art. 7) obligația de raportare este și rămâne valabilă.

Persoanele care exercită activități profesionale independente au, prin lege, organisme de conducere proprii sau organisme/autorități de supraveghere, după caz. Activitățile specifice principale sunt cele de reprezentare a clienților, consultanță sau înregistrare, în codiții reglementate de legi speciale. Așa cum este construit textul actual al legii, se creează premisa unei complicități a profesioniștilor independenți cu clienții ce ar putea fi implicați în activități suspecte de spălare de bani sau finanțare a terorismului.

În reglementările anterioare, pentru profesioniștii independenți obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte se realiza către organele de conducere a profesiei și nu direct către Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Nu a existat nicio justificare pentru schimbarea acestei proceduri. Prin prezenta propunere, obligația de raportare se realizează către organul de conducere sau organismul/autoritatea de supraveghere, astfel cum sunt reglementate prin lege, aceste entități urmând a transmite mai departe către Oficiu raportul suspect. Astfel, se păstrează și esența reglementării așa cum a fost avută în vedere de directivele transpuse, dar și corelarea cu reglementările specifice profesiilor exercitate independent.

Pe lângă argumentele de mai sus, propunerea vizează corectarea și sistematizarea textelor de la art. 5 care statuează entitățile raportoare. În special cu referire la profesioniștii independenți textele sunt puse de-a valma, sunt repetate, incoerente și confuze. Exemplific redând textul art. 5 alin. (1) lit. f și al textului corespondent din directiva UE:

– notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

– notari și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, atunci când participă, în numele și pe seama clientului, la orice tranzacție financiară sau imobiliară, sau când acordă asistență pentru planificarea sau efectuarea tranzacțiilor pentru client referitoare la:
(i) cumpărarea și vânzarea de bunuri imobile sau entități comerciale;
(ii) gestionarea banilor, a valorilor mobiliare sau a altor active ale clientului;
(iii) deschiderea sau gestionarea de conturi bancare, conturi de economii sau conturi de valori mobiliare;
(iv) organizarea contribuțiilor necesare pentru crearea, funcționarea sau administrarea societăților;
(v) crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;
(Directiva (UE) 2015/ 849 a Parlamentului European și a Consiliului – din 20 mai 2015 – privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/ 2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/ 60/ CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/ 70/ CE a Comisiei).

Este cât se poate de evident că în timp ce textul Directivei este explicit, simplificat și sistematizat, norma de transpunere este confuză, repetitivă și dificil de interpretat și aplicat. Propun o adaptare care să respecte atât rigorile de redactare normativă, cât și corecta corespondență cu norma europeană ce se dorește a fi transpusă de norma națională. Prin corelare, dispozițiile referitoare la entitățile raportoare trebuie să se regăsească în tot cuprinsul legii în aceeași abordare.

Având în cele arătate, vă rog să susțineți adoptarea prezentei propuneri legislative.”

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti