Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii
 1 comentariu

Salarizare funcții militare: între adevăr și minciună, legalitate și nelegalitate
04.02.2020 | Dan BĂZĂVAN, Rosemary BĂZĂVAN

JURIDICE - In Law We Trust
Dan Băzăvan

Dan Băzăvan

Rosemary Băzăvan

Rosemary Băzăvan

Foarte multe procese în ultimii ani au avut ca obiect calculul eronat sau neacordarea salariilor conform legislației în vigoare atât de M.Ap.N. cât și M.A.I., I.G.S.U. și alte structuri de forță.

Nu departe de acest domeniu se află, desigur, și funcțiile publice militare (mă refer aici, desigur, la cadrele militare ce își desfășoară atribuțiile în baza statutului cadrelor militare instituit prin Legea nr. 80/1995, [1] publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20 iulie 1995 (ce a fost modificată și completată de curând prin Legea nr 101/08.05.2019 [2], publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 13.05.2019) unde soldele acestor categorii de personal au fost calculate total eronat (să nu spun ”după ureche”) în temeiuri de drept numai de anumite persoane cu funcții cheie ”bine știute” (desigur inexistente) sau în baza unor ordine de ministru sau a unor Hotărâri de Guvern clasificate secret ce nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, deci inexistente conform Constituției, clasificare ce încalcă în mod clar principiile instituie de legile succesive ale salarizării începând cu Legea nr. 138/1999 [3] privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din in-stituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 din 22.07.1999, ce a fost abrogată prin dispozițiile art. 48 alin. (1) pct. 26 al Legii nr. 330/2009 [4] privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 762 din 09.11.2009, lege ce abroga deopotrivă prin textul aceluiași art. 48 alin. (1) pct. 26 și O.G. nr. 8/2008 [5] pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31.01.2008, Ordonanță ce stabilea la art. II alin. (2) că ”Începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea de referinţă sectorială prevăzută la alin. (1) devine 197,3387 lei”, valoarea de referință sectorială ce o regăsim iată, în calculul pensiilor militare deopotrivă, deși între timp au mai fost adoptate legi de către Parlamentul României printre care Legea cadru nr. 284/2010 [6] privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 877 din 28.12.2010 la 31.12.2010 ce abroga prin dispozițiile art. 39 lit. w) Legea nr. 330/2009, ce desigur și ea, de asemenea a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 153/2017 [7] privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28.06.2017, și altele.

Desigur, se pune întrebarea legitimă de ce nu se calculează soldele de funcție (componentă a soldelor lunare, căci soldele lunare se compun conform dispozițiilor art. 9 lit. a) din Legea nr. 80/1995 cu modificările și completările utlerioare din: ”[…] solda de grad, solda de funcție, gradații și indemnizații, precum și prime, premii, sporuri și alte drepturi bănești, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”), raportat la salariul minim brut pe țară garantat în plată prin Hotărârile de Guvern succesive.

De exemplu, în 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost de 1250 RON începând de la data de 1 mai 2016 în baza art. 1 din H.G. nr. 1017 din 30.12.2015 [8] pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună pentru anul 2016, publicat în M. Of. nr. 987 din 31.12.2015. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, s-a stabilit la 1450 RON începând cu data de 1 februarie 2017, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, în baza art. 1 din H.G. nr. 1 din 06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în M. Of. nr. 15 din 06.01.2017 [9]. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, s-a stabilit la 1900 RON începând cu 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, conform dispozițiilor art. 1 din H.G. nr. 846 din 29.11.2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în M. Of. nr. 950 din 29.11.2017. [10] Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, s-a stabilit la 2.080 lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră, conform dispozițiilor art. 1 din H.G. nr. 937 din 10.12.2018, publicată în M. Of. nr. nr. 1045 din 10.12.2018. [11]

Desigur, ne întrebăm dacă se aplică acest salariu minim brut în calculul soldei de funcție a militarilor ce se află sub guvernarea Legii nr. 80/1995 cu modificările și completările ulterioare (modificată și completată și prin Legea nr. 101/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 371 din 13.05.2019 [12]), având în vedere dispozițiile art. 9 ce instituie la lit. a): Cadrele militare în activitate au dreptul la: a) solda lunară, compusă din solda de grad, solda de funcție, gradații și indemnizații, precum și la prime, premii, sporuri și alte drepturi bănești, ale căror cuantumuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Astfel, identificăm în conținutul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28.06.2017 la art. 7 lit. b) că: solda de funcție/salariul de funcție re-prezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, (…) care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În cadrul juridic trasat prin Hotărârile de Guvern care, începând cu anul 2011, stabilesc salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata (Hotărârile de guvern nr. 1193/2010 [13] pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010, nr. 1225/2011 [14] pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicată în Monitorul Oficial nr. 922 din 27 decembrie 2011, nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013 [15], nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15.11.2013 [16], nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014 [17] și respectiv nr. 1017/2015), H.G. nr. 1/2017 introduce pentru prima data această condiție menită să elimine situațiile în care angajatorii stabilesc așa-zise salarii de bază care includ, în plafonul minim brut de 1250 lei pentru 2016, 1.450 de lei pentru 2017, 1900 lei pentru 2018 și 2080 lei (respectiv pentru cei cu studii superi-oare 2350 lei) pentru anul 2019 prin H.G. nr. 937/2018, stabilindu-se de la 01.02.2017 un salariul minim brut garantat în plată fără sporuri și alte adaosuri ce, din păcate, putem constata cu ușurință că atât M.Ap.N. cât și M.A.I. le-au ignorat, făcând o reconstrucție a soldelor și salariilor contrar dispozițiilor legale introducând prin adăugare la solda de funcție a militarilor (așa cum a fost definită prin art. 4 al Legii nr. 138/1999 aflată în plată la 31.12.2009 (și desigur în salarii) solda de merit, sporul de dispozitiv și de confidențialitate (sporuri ce ele însele se raportează ca procent la solda de funcție, conform Legii nr. 138/1999) jonglând, pe alocuri cu H.G.-uri ca sume compensatorii, ceea ce este total eronat și nelegal, în opinia noastră.

De asemenea, dispozițiile art. 164 alin. (1) din Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 [18]Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului…, este corelat cu dispozițiile art. 9 din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Astfel, se poate constata că s-a păstrat în plată la nivelul anului 2019 o valoare de referință sectorială (VRS) de 197,3387 lei, valoare instituită prin O.G. nr. 8/2008 ce a fost abrogată prin Legea nr. 330/2009, fiind practiv ultraactivată pe de o parte Legea nr. 138/1999 cu încălcarea dis-pozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție, revizuită 2003 [19].

Desigur, ne întrebăm cum de a fost posibil o astfel de încălcare a Constituției și a legislației în vigoare?

Simplu. Însăși Guvernul României, prin legile speciale de abilitare ale Parlamentului în temeiul art. 115 din Constituție a emis mai multe O.U.G.-uri anuale, succesive, de prorogare de la aplicarea Legii-cadru nr. 284/2010, lege ce se poate constata cu ușurință că nu s-a aplicat de fapt niciodată pentru cadrele militare.

Astfel, avem temeiuri comunicate în mai multe dosare ce le avem pe rolul instanțelor judecătorești, prin întâmpinare, atât de către M.Ap.N., Direcția Generală Financiar-Contabilă din M.Ap.N., M.A.I., IGSU, ISU pentru așa zisa ”reconstrucție” a soldelor militarilor în următoarea ordine cronologică:

– până la 31.12.2009, personalul militar (inclusiv pompierii și jandarmii) și polițiștii au fost plătiți în baza Legii nr. 138/1999, datorită greutății aplicării Legii nr. 330/2009 ce abrogă Legea nr. 138/1999 prin care se păstrează în plată cuantumul brut al soldelor din luna decembrie 2009;

– începând cu 01.01.2010, prin efectul O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar [20], publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 27.01.2010, ulterior abrogată prin Legea nr. 284/2010, se păstrează cuantumul brut al soldelor de la 31.12.2009;

– de la 03.07.2010, potrivit Legii nr. 118/2010 [21] privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010 unde prin art. 1 soldele în plată la 31.12.2009 au fost diminuate cu 25%;

– de la 01.01.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010 ”ce s-a aplicat etapizat” prin ”legi anuale de aplicare” care de fapt nu erau legi, ci O.U.G.-uri și nici nu s-a aplicat vreodată fiind în realitate prorogată de la aplicare anual prin O.U.G.-uri succesive, cum susțineam anterior;

– în același timp a intrat în vigoare și Legea nr. 285/2010 [22] privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 878/28.12.2010, ce instituia la art. 4 alin. (1) o valoarea de referință de 600 de lei. Practic, această valoare de referință trebuia să intre în vigoare cu 01.01.2011, dar prin care și cuantumul brut al soldelor de la 31.12.2009 ce a fost diminuat cu 25 % la 03.07.2010 se majorează cu 15%;

– începând cu 01.01.2012, prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 887/14.12.2011 [23], cuantumul brut individual al soldelor se menține la același nivel din luna decembrie 2011. De asemenea, la o simplă citire a textului art. 4 alin. (1) se poate constata că Valoarea de referință se menține și în anul 2012 la 600 lei;

– începând cu 01.06.2012, potrivit O.U.G. nr. 19/2012 aprobată prin Legea nr. 182/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 725 din 25 octombrie 2012, [24] cuantumul brut individual al soldelor se majorează cu 8% față de nivelul acordat în luna mai 2012;

– începând cu 01.12.2012, prin aceeași O.U.G. nr. 19/2012, cuantumul brut individual al soldelor se majorează cu 7,4% față de nivelul noiembrie 2012, ajungând din nou cuantumul din 31.12.2009;

Iată că la 01.12.2012 se ajunge la cuantumul brut al soldelor tuturor militarilor atât din M.Ap.N. cât și din M.A.I. de la 31.12.2009.

– în 2014 prin O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal‐bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 [25] se mențin în plată soldele de la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012.

Deci, în atare situație, concluzionăm că în anul 2013, soldele militarilor au fost în cuantumul plătit la 31.12.2009, ceea ce este adevărat, verificând extrasele de cont personale și luând în considerare documentele comunicate atât de către M.Ap.N., cât și M.A.I. în baza legislației în vigoare (fie prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001 [26], fie prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 07 decembrie 2004 cu modificările și completările ulterioare [27] și ulterior modificată și completată prin Legea nr. 212/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iulie 2018 [28];

– în 2014 prin O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, [29] se mențin în plată cuantumul soldelor acordate la nivelul lunii decembrie 2013. Totodată conform dispozițiilor art. 1 alin. (6) al Ordonanței, valoarea de referință se menține și în anul 2014 la 600 lei (la fel neaplicată în practică de către M.Ap.N. și M.A.I.);

– în 2015, prin O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 925/18.12.2014 [30] se instituie acordarea soldelor potrivit cuantumului de la decembrie 2014. De asemenea, conform dispozițiilor art. 1 alin. (4), valoarea de referință se menține în anul 2015 la 600 lei (de asemenea neaplicată în practică soldelor militarilor);

– tot în 2015, se emite H.G. 1017 din 30.12.2015, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună pentru anul 2016, publicat în M. Of. nr. 987 din 31.12.2015;

– în 2016, prin O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pub-lice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 923/11.12.2015 [31], se menține același nivel al cuantumului soldelor aflat în plată la nivelul lui decembrie 2015. De asemenea, conform dispozițiilor art. 1 alin. (4) al Ordonanței – valoarea de referință se menține și în anul 2016 la 600 lei (neaplicată);

– de asemenea, conform O.U.G. nr. 35/2015 se majorează solda de funcție cu 10%. Astfel VRS (abrogat) ar fi devenit de la 197,3387 lei 217,07 lei (dar în decizia de pensie rămâne la fel 197,3387 lei, lucru confirmat de Ministerul Apărării Naționale și chiar și de Ministerul Afacerilor Interne, contrar legii de raportare a soldei de funcție la salariul minim brut, prin înmulțirea cu coeficientul funcției, desigur);

– în 2017, se emite H.G. nr. 1 din 06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în M. Of. nr. 15 din 06.01.2017;

– în ianuarie 2017 – 28 februarie 2017, valoarea de referință sectorială se menține la 600 lei prin dispoziția art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 487/27.06.2017 adoptată prin Legea nr. 152/2017 [32] se menține în plată cuantumul soldelor acordat pentru luna decembrie 2016;

– de la 01.07.2017, prin efectul Legii nr. 153/2017, solda de funcție, potrivit art. 19 din anexa nr. VI trebuia majorată cu 7,5%, iar de la 01.10.2017 solda de funcție trebuia majorată cu 15%, astfel VRS de 217,07 lei trebuia să devină 249,65 lei, ceea ce nu s-a întâmplat, iar salariul minim brut de la 1450 lei trebuia să crească la 1668 lei (ceea ce desigur că nu s-a întâmplat), după cum se poate constata în fapt și în drept nici M.Ap.N. și nici M.A.I., I.G.S.U., I.S.U. nu au aplicat salariul minim brut garantat în plată la calculul soldei de funcție (și în concordanță cu art. 7 lit. b) din Legea nr. 153/2017);

– în schimb, conform Legii nr. 153/2017 se menține în plată până la 31.12.2017 cuantumul soldei aferent lunii iunie 2017, putându-se constata că atunci când este de luat statul prin aceste autorități publice centrale a luat cu amândouă mâinile, iar când a fost de dat, a ”uitat” pur și simplu, a omis sau cu rea-credință chiar nu a vrut să se execute în temeiul legii, aplicând princip-iul: „când zic că iau, iau, iar când zic că dau, doar zic”.

Se poate astfel constata că soldele s-au menținut în plată așa cum au fost acordate la 31.12.2009 cu elementele componente prevăzute de Legea nr. 138/1999 (ca și O.G. nr. 8/2008), fiind practic ultraactivată potrivit principiului regit tempus actum instituit prin Decizia CCR nr. 766/2011.

Cum de este posibilă o astfel de situație într-un stat de drept?

Ne întrebăm desigur cum de este posibil ca anumite autorități (în cazul de față M.Ap.N., M.A.I. și I.G.S.U., și ne asumăm aceste afirmații) să calculeze soldele militarilor în temeiuri de drept abrogate ce încalcă în mod flagrant Constituția și legile țării (art. 1 alin. (5) din Constituție)?

Este de reținut că astfel au fost ciuntite pensiile militarilor, dramatic folosindu-se, de asemenea, un VRS de 197,3387 lei, așa cum se poate constata prin Decizia de pensie de la 18.01.2019, dar și din adresele comunicate de M.Ap.N. și M.A.I. atât la solicitarea de informații publice, cât și în urma plângerilor prealabile (de exemplu cele comunicate de diferitele structuri ale M.Ap.N. și M.A.I., I.G.S.U. subsemnatului Mr. (Rz.) dr. ing. Dan Băzăvan).

Ce este, de asemenea, de reținut este că această aplicare nelegală a legislației a dus la diferențieri între aceleași categorii socioprofesionale fără a exista un raționament juridic care să justifice această discriminare raportat la art. 2 din O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial nr. 166 din 07 martie 2014 [33], ajungându-se în situația în care un absolvent de școală militară (fie el subofițer sau maistru militar) sau de academie militară (ofițer) la data intrării în sistem după 01.07.2017 să fie salarizat în așa fel încât nu în puține cazuri au fost raportate diferențe majore între aceștia din urmă și cei cu vechime de peste 10-15 ani, aces-tora din urmă aplicându-se strict Legea nr. 153/2017.

Astfel se poate considera discriminare:
– o diferențiere, deosebire, distincție;
– bazată pe un criteriu;
– care atinge un drept, sau mai multe.

Atât în solda lunară, cât și în decizia de pensie, dar și în alte solde și decizii elementele componente de la 31.12.2009, se disting:
– solda de funcție (locotenent-colonel) – 4.30 (așa cum este definită de art. 4 al Legii nr. 138/1999) x Valoarea de Referință Sectorială (așa cum se definește prin art. 52 al Legii nr. 138/1999, și prin O.G. nr. 8/2008 la 197,3387);
– solda de merit – 20% (exigență a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 138/1999) ce se aplică la solda de funcție;
– solda de grad (Maior) – 1.65 x (VRS) – exigență a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 138/1999;
– gradația (exigență a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 138/1999) ce este obținută ca suma dintre solda de funcție, solda de grad, solda de merit, și solda de comandă – unde este cazul, care se înmulțește cu procentul de vechime aferent (câte 6 % din 3 în 3 ani);
– solda de comandă, ce este rezultat ca produs între solda de funcție (4.30 x VRS) x procent aferent indemnizației de conducere, unde este cazul (exigență a art. 12 din Legea nr. 138/1999);
– indemnizația de dispozitiv – 25 % (exigență a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 138/1999) ce se calculează prin însumarea soldei de funcție, a soldei de grad, a gradației, a soldei de comandă – dacă este cazul și a soldei de merit) x 25%;
– spor de specialitate de clasă, clasa a I-a – 10 % (exigență a dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 138/1999, fiind pe rând specialist de clasă în arma comunicații și informatică dar și în resurse umane) calculată din solda lunară adică suma (soldei de funcție, a soldei de grad, a soldei de merit, a soldei de comandă (dacă e cazul), a gradației și a sporului de dispozitiv) x 10 %;
– condiții risc/pericol – 20 % (exigență a dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 138/1999) ca sumă dintre (solda de funcție, solda de grad, gradație, solda de comandă (dacă e cazul), solda de merit și indemnizația de dispozitiv de 25 %) x 20%;
– de la 01.07.2017 și până la 24.12.2018 – sporul pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50 % din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în baza Hotărârii judecătorești definitive nr. 5861/2018 din 18.12.2018 (conform dis-pozițiilor art. 37 din Legea nr. 138/1999) = 15 % conform Legii nr. 284/2010, respectiv 50 % din salariul minim brut pe țară, adică 725 lei de la 01.07.2017 și 950 lei de la 01.01.2018 și până la 24.12.2018, conform art. 14 din Legea nr. 153/2017);
spor de confidențialitate ca sumă între (solda de funcție, soldă de grad, gradație, soldă de comandă – dacă e cazul, soldă de merit, in-demnizație de dispozitiv) x 15% (exigență a art. 3 din O.G. nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 30 ianuarie 2006 [34]);
– spor de radiații – 10 % calculat din suma (soldei de funcție, soldei de grad, a soldei de merit, a soldei de comandă – dacă e cazul, a gradației, și a sporului de dispozitiv și cu condiții periculoase de 20 %) x 10 % (exigență a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Anexa nr. VI din Legea nr. 153/2017);

Acestea sunt elementele ce compun solda lunară (raportat la 31.12.2009) ce mi-au fost astfel calculate și achitate (și nu sunt singurul militar) total eronat, neținându-se cont de Legea nr. 284/2010, de H.G.-urile prin care se instituiau salariul minim brut garantat în plată, și nici de Legea nr. 153/2017.


[1] Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 155 din 20 iulie 1995.
[2] Legea nr 101/08.05.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor miltiare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371 din 13.05.2019.
[3] Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drep-turi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și sig-uranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste in-stituții, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 din 22.07.1999.
[4] Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 762 din 09.11.2009.
[5] O.G. nr. 8/2008 pentru modificarea şi com-pletarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din in-stituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31.01.2008.
[6] Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea uni-tară a personalului plătit din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 877 din 28.12.2010 la 31.12.2010.
[7] Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea per-sonalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28.06.2017.
[8] H.G. nr. 1017 din 30.12.2015, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 987 din 31.12.2015.
[9] H.G. nr. 1 din 06.01.2017 pentru stabilirea salariu-lui de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în Monitorul Oficial nr. 15 din 06.01.2017.
[10] H.G. nr. 846 din 29.11.2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017.
[11] H.G. nr. 1045 din 10.12.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1045 din 10.12.2018.
[12] Legea nr. 101/2019 publicată în Monitorul Ofi-cial nr. 371 din 13.05.2019.
[13] H.G. nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decem-brie 2010.
[14] H.G. nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicată în Monitorul Oficial nr. 922 din 27 decem-brie 2011.
[15] H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013.
[16] H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15.11.2013.
[17] H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 11 de-cembrie 2014.
[18] Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.
[19] Constituția Romîniei, revizuită 2003, prin Legea nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.
[20] O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor aces-tora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 27.01.2010.
[21] Legii nr. 118/2010 [21] privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010.
[22] Legea nr. 285/2010 [22] privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 878/28.12.2010.
[23] Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 887/14.12.2011.
[24] O.U.G. nr. 19/2012 aprobată prin Legea nr. 182/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 725 din 25 octombrie 2012.
[25] O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, pre-cum şi unele măsuri fiscal‐bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 se mențin în plată soldele de la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012.
[26] Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la in-formații de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.
[27] Legea nr. 554/2004 contenciosului administra-tiv, publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 07 decembrie 2004 cu modificările și com-pletările ulterioare.
[28] Legea nr. 212/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iulie 2018.
[29] O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea per-sonalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013.
[30] O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea person-alului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 925/18.12.2014.
[31] O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea person-alului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 923/11.12.2015.
[32] O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 487/27.06.2017 adoptată prin Legea nr. 152/2017.
[33] O.G. nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial nr. 166 din 07 martie 2014.
[34] O.G. nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 30 ianuarie 2006.


Dr. Ing. Dan Băzăvan
Dr. Fiz. Rosemary BăzăvanPLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Salarizare funcții militare: între adevăr și minciună, legalitate și nelegalitate”

  1. Vasile BLOJ spune:

    Frumos si documentat articol, felicitari domnule dr. inginer Dan Bazavan!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.