Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Analiza prevederilor normative aplicabile pentru actualizarea / revizuirea prețului contractului de achiziție publică
07.02.2020 | Radu-Dragoș PIGUI, Theodor NIȚĂ

Secţiuni: Achiziții publice, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Radu-Dragoș Pigui

Radu-Dragoș Pigui

Theodor Niță

Theodor Niță

Prezenta analiză își propune să determine în ce măsură poate fi solicitată, de către operatorul economic interesat, introducerea în contractul de achiziție publică a unor clauze privind ajustarea prețului contractului derulat pe o perioadă ce depășește 24 luni, în procedurile de achiziție începute anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului 419/2018[1] (în continuare „H.G. 419/2018”) însă nefinalizate până la data intrării în vigoare a acesteia.

Prin Art. V, pct. 86, din H.G. 419/2018, s-au adus modificări asupra art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (în continuare „H.G. 395/2016”).

Articolul 164 alin. (8) din H.G. 395/2016, astfel cum acesta a fost modificat prin H.G. 419/2018 stabilește în sarcina autorităților/entităților contractante obligația de a include clauze de ajustare în cazul în care durata de derulare a contractului depășește 24 de luni:

[…] (8) Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 luni.” (s.n.).

Din această succesiune a modificărilor normative, decurge în mod firesc necesitatea de a determina care este raționamentul juridic care permite concilierea între:

A. pe de o parte, obligația autorităților/entităților contractante, de a respecta regula includerii clauzelor de ajustare a prețului, instituită de noua formă a art. 164 din H.G. 395/2016, și

B. pe de altă parte, interesul autorității/entități contractante de a asigura respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, dacă documentația de atribuire inițial publicată excludea posibilitatea aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului.

Astfel, în absența existenței unei dispoziții tranzitorii exprese, apare în mod firesc întrebarea dacă obligația instituită de forma modificată a art. 164 alin. (8) din H.G. 395/2016, mai sus citată, cade în sarcina autorităților/entităților contractante chiar și în acele situații în care, la data inițierii procedurii de atribuire (data trimiterii spre publicare a anunțului de participare), această obligatie nu exista, însă ea a primit o consacrare normativă anterior finalizării procedurii de atribuire (anterior încheierii contractului de achiziție publică).

Din punct de vedere temporal, prevederi referitoare la posibilitatea ajustării prețului contractului de achiziție publică derulat pe o perioadă mai mare de 24 de luni, se pot regăsi, inițial, în Fișa de date a achiziției, ele fiind ulterior preluate în propunerea de contract anexată documentației de atribuire.

Este posibilă, așadar, apariția următoarei situații—premisă, a cărei expunere este utilă pentru a putea fi observată finalitatea prezentei analize:

– în Condițiile Generale de Contract pot fi prevăzute clauze privind actualizarea prețului generată de modificări ale legilor (în contractele tip FIDIC – clauza 13.7), precum și privind actualizarea prețului generată de modificări ale prețurilor (în contractele tip FIDIC – clauza 13.8);

– prin Condițiile Speciale de Contract, autoritatea/entitatea contractantă decide înlocuirea clauzei 13.7 cu o clauză care prevede faptul că prețul contractului nu se actualizează, și elimină, în întregime, clauza 13.8;

– înainte de încheierea (semnarea) contractului de achiziție publică în conformitate cu condițiile generale / speciale mai sus citate, intervine modificarea H.G. 395/2016, prin H.G. 419/2018, cu consecința apariției, în sarcina autorității/entității contractante, a obligației de a include clauze de revizuire/ajustare a prețului unui astfel de contract.

Problema care face obiectul prezentei analize poate fi rezumată astfel:

Este necesară identificarea mecanismelor juridice care permit concilierea dintre următoarele două ipoteze, A. și B.:

A. în documentația de atribuire, astfel cum aceasta este modificată de autoritatea/entitatea contractantă prin Condițiile Speciale de Contract, se prevede faptul că prețul contractului nu se ajustează însă, în același timp,

B. forma modificată a H.G. 395/2016 prevede în sarcina autorității/entității contractante obligația includerii unei clauze de ajustare/revizuire a prețului in contractul derulat pe o perioadă mai mare de 24 de luni.

Conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 98/2016, în cazul procedurilor de licitație deschisă, inițierea achiziției publice se realizează prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare.

Astfel, la data inițierii procedurii de achiziție publică, prevederile legale relevante referitoare la clauzele de Revizuire a prețului contractului, sunt cuprinse la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și au următorul conținut:

– alineatul (1): „Contractele de achiziție publică / Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

a. atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de Revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de Revizuire a prețului sau orice alte opțiuni;
(…)

e. atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale;

alineatul (2): „În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de Revizuire precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum şi condițiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică sau al acordului-cadru.”

– alineatul (7): „O modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire;
b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial;
c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (11).

alineatul (8): „Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (7) nu poate aduce atingere naturii generale a contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru.”

– alineatul (11): „În sensul prezentului articol, prin natură generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de Autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate şi performanță.“

În același timp, art. 164 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 (în forma anterioară intrării în vigoare a H.G. 419/2018), interzicea modificarea prețului contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de Lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.

Art. 28 din H.G. nr. 395/2016 la care, așa cum am arătat mai sus, făcea trimitere art. 164, prevedea faptul că pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Pentru a se respecta principiul transparenței, art. 28 din H.G. nr. 395/2016 prevedea că atât posibilitatea de Ajustare a prețului, cât și modalitatea concretă de actualizare trebuiau să fie precizate atât în documentația de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.În cazul în care aceste informații nu erau prezentate în documentația de atribuire și în contract, ajustarea prețului era posibilă numai în cazul apariției unor modificări legislative sau emiterii unor acte administrative având ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Art. 221 din Legea 98/2016 permitea modificarea prețului unui contract de achiziție publică inclusiv sub forma unor clauze de Revizuire a prețului, în cazul în care aceste modificări au fost prevăzute în documentele procedurii de achiziție.

H. G. nr. 395/2016, în forma anterioară modificării intervenite prin H.G. 419/2018, nu se referea la clauze de Revizuire a prețului sau la Revizuirea prețului, ci făceau referire exclusiv la Ajustarea prețului. Conform H.G. nr. 395/2016, această posibilitate de Ajustare a prețului era necesar a fi precizată în atât în documentația de atribuire, cât și în contract, prin Condiții Speciale care să prevadă modalitatea de Ajustare a prețului.

În lipsa acestor elemente, Ajustarea prețului era permisă exclusiv pentru ipoteza apariției unor modificări legislative, referitoare la modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Pentru scopul prezentei analize, este relevantă modificarea intervenită asupra art. 164 din H.G. 395/2016, respectiv apariția alin. (8) al art. 164 din H.G. 395/2016.

Conform alin. (8) din art. 164 din H.G. 395/2016 în forma modificată prin H.G. 419/2018, „Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de Ajustare/Revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 luni.

Apariția alin. (8) al art. 164 H.G. 395/2016 marchează consacrarea la nivel normativ a obligației de a include în contractele de achiziție publică încheiate pentru o perioadă mai mare de 24 de luni clauze de Ajustare/Revizuire a prețului, obligația fiind stabilită, prin efectul actului normativ, în sarcina autorităților/entităților contractante.

Instituția publică abilitată de lege să asigure interpretarea unitară a legislației din domeniul achizițiilor publice este Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Documentele juridice prin care se asigură această interpretare sunt ordinele și instrucțiunile Președintelui A.N.A.P., cu caracter normativ, care se publică în Monitorul Oficial al României.

Pentru a asigura clarificarea înțelesului prevederilor art. 164 din H.G. 395/2016, ulterior modificării H.G 395/2016 prin H.G. 419/2018, A.N.A.P. a emis Instrucțiunea nr. 2/2018 privind Ajustarea prețului contractului de achiziție publică. Această instrucțiune a fost modificată ulterior prin Instrucțiunea 1/2019.

Instrucțiunea 2/2018, astfel cum a fost modificată, are drept scop stabilirea condițiilor şi modalităților de aplicare a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale în ceea ce privește modalitatea de Ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectorială.

În exercitarea prerogativei de a oferi o interpretare oficială a prevederilor legislative în domeniul achizițiilor publice[2], A.N.A.P. a definit noțiunea de Ajustare a prețului contractului de achiziție publică, prin art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea 2/2018, în sensul că, Ajustarea prețului contractului se poate realiza prin:

A. Revizuire, definită prin instrucțiunea A.N.A.P. ca reprezentând aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de Ajustare, indiferent de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile;

B. actualizare, definită prin instrucțiunea A.N.A.P. ca reprezentând aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile imprevizibile, chiar şi în condițiile în care Ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire/contractul de achiziție publică/sectorială.

Considerații relative la obligația autorității / entității contractante de a include clauze de ajustare a prețului în contractul încheiat ulterior modifcării H.G. 395/2016 prin H.G. 419/2018.

Caducitatea prevederilor din documentația de atribuire care nu permit ajustarea prețului contractului

Pentru facilitarea expunerii, analiza existenței obligației autorității/entității contractante de a include clauze de ajustare a prețului contractului încheiat ulterior modificării H.G. 395/2016 prin H.G. 419/2018 urmează a se relaționa la situația-premisă expusă la Pct. 6. și reformulată la Pct. 7. de mai sus.

În raport de prevederile normative în vigoare în prezent, astfel cum acestea au fost interpretate de A.N.A.P., rezultă în mod neechivoc că, în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (8) din H.G. 395/2016, Autoritatea Contractantă are obligația de a include în contractele de achiziție publică cu o durată mai mare de 24 de luni clauze de Ajustare/Revizuire a prețului.

Clauzele de Ajustare/Revizuire a prețului contractului de achiziție publică ce trebuie introduse de autoritatea/entitatea contractantă sunt cele definite de Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2018, respectiv acele clauze referitoare la:

A. Revizuirea prețului contractului, prin aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de Ajustare, indiferent de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile;

B. Actualizarea prețului contractului, prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile imprevizibile, chiar şi în condițiile în care Ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire/contractul de achiziție publică/sectorială.

Aplicarea prevederilor legale referitoare la Ajustarea Prețului Contractului, astfel cum acestea au fost modificate și interpretate ulterior inițierii procedurii de atribuire pentru situația descrisă mai sus este soluționată la nivel normativ prin incidența:

i. Prevederilor art. VIII alin. (1) din Ordonanța de urgență 107/2017 (în continuare „O.U.G. 107/2017”) pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, conform cărora:

Ajustarea/Revizuirea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia.

Aplicând argumentul de interpretare logică a fortiori, se desprinde concluzia că, dacă prevederile referitoare la Ajustarea/Revizuirea Prețului contractelor de achiziție publică sunt aplicabile și contractelor de achiziții publice încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii 98/2016, cu atât mai mult acestea prevederi legale în vigoare trebuie să fie aplicabile tuturor procedurilor aflate în desfășurare sub imperiul Legii 98/2016;

De altfel, prevederile art. VIII alin. (1) din O.U.G. 107/2017 mai sus citate sunt în consonanță cu prevederile Codului Civil referitoare la aplicarea în timp a legii civile noi, respectiv art. 6 alin. (5) din Codul Civil. În conformitate cu acesta, „Dispozițiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea sa în vigoare, precum şi situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare”.

În plus, la nivel doctrinar, aplicarea imediată a legii civile noi este recunoscută cu valoare de principiu, reținându-se că „De la intrarea în vigoare a legii noi, aceasta se aplică tuturor situațiilor juridice prezente – în curs de desfășurare sau care s-au născut după intrarea ei în vigoare – şi viitoare. Acest principiu al aplicării imediate a legii civile noi nu era consacrat expres în legislație, dar el reprezintă o consecință firească a principiului neretroactivității: dacă legea nouă nu retroactivează, nu se aplică pentru trecut, ea se aplică de îndată pentru viitor, excluzând aplicarea legii vechi. În noul Cod civil, principiul aplicării imediate a legii noi reiese din art. 6 alin. (5) şi (6)[3].

ii. Prevederilor Art. 18 din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2018, cu modificările ulterioare, conform cărora:

Prevederile prezentei instrucțiuni se aplică procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială aflate în derulare la data publicării prezentei instrucțiuni, indiferent de legea care le este aplicabilă, precum şi procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială ce vor fi încheiate după intrarea acesteia în vigoare.

Prin urmare, din interpretarea sistematică a prevederilor cuprinse în O.U.G. 107/2017, în art. 164 alin. (8) din H.G. 395/2016, coroborate cu prevederile Instrucțiunii 2/2018 (cu modificările și completările ulterioare) – prevederi care indică regimul juridic aplicabil revizuirilor/ajustărilor de preț din contractele de achiziții publice, se desprind următoarele concluzii:

A. Revizuirea/Ajustarea prețului contractului de achiziție publică se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia, independent de dispozițiile normative în vigoare la momentul inițierii procedurii de achiziție publică;

B. Există o obligație a autorității/entității contractante de a include clauze de Revizuire/Ajustare a prețului în contractele care se derulează pe o perioadă mai mare de 24 de luni, în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (8) din HG 395/2016;

C. Ca efect al nașterii acestei obligații a autorității/entității contractante, intervine caducitatea (ineficacitatea) prevederilor din documentația de atribuire referitoare imposibilitatea ajustării prețului contractului.

Doctrina definește caducitatea ca fiind acea cauză de ineficacitate ce constă în lipsirea actului juridic de orice efecte datorită intervenirii unei împrejurări ulterioare încheierii sale și care este independentă de voința autorului actului juridic.[4]

Cu alte cuvinte, caducitatea este sancțiunea care intervine cu privire la acele prevederi ale Documentației de Atribuire, emise în mod valabil, care interzic ajustarea prețului contractului, pe care le împiedică să își producă efectele din cauza survenirii unor împrejurări care nu depind de voința autorității emitente a actului administrativ[5].

Aplicat la situația analizată, împrejurarea care nu depinde de voința autorității și care împiedică actul administrativ să își producă efectul de interzicere a ajustărilor este constă în aceea că, ulterior emiterii documentației de atribuire, au fost adoptate norme obligatorii care împiedică actul administrativ să își producă efecte.

Această împrejurare este obiectivată în existența unei obligații a autorității/entității contractante de a include clauze de Ajustare/Revizuire a prețului pentru orice contracte de achiziție publică derulate pe o perioadă ce depășește 24 luni, în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (8) din H.G. 395/2016 coroborate cu art. VIII alin. (1) din O.U.G. 107/2017 și art. 18 din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2018.

Concret, obligația autorității/entității Contractante de a include clauze de Ajustare/Revizuire trebuie să se concretizeze în includerea în contract a unor clauze care să respecte definiția termenului de Ajustare a prețului astfel cum aceasta este enunțată la art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2018 în contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat, respectiv:

a. Revizuirea prețului contractului, prin aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de Ajustare, indiferent de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile;

b. Actualizarea prețului contractului, prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile imprevizibile, chiar şi în condițiile în care Ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire/contractul de achiziție publică/sectorială.

Includerea în contractul de achiziție publică a clauzelor privind Ajustarea/Revizuirea prețului, în conformitate cu prevederile art. 164 alin. (8) din H.G. 395/2016 și ale art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2018 nu ar trebui interpretată ca aducând atingere principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică (nediscriminare, tratament egal, transparență, etc.) având în vedere următoarele argumente:

A. Includerea unor astfel de clauze reprezintă o obligație a autorității/entității contractante, iar legea nu poate să creeze un avantaj pentru un anumit operator economic întrucât dispozițiile legii se aplică tuturor operatorilor economici participanți la procedură, dar și autorității/entității contractante, astfel cum am arătat mai sus;

B. Prevederile normative sunt cunoscute, opozabile și obligatorii, de la data publicării în Monitorul Oficial, pentru toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire;

C. Îndeplinirea unei obligații legale de către autoritatea/entitatea contractantă exclude existența oricăror elemente de natură subiectivă care ar putea fi interpretate ca încălcând principiul tratamentului egal. Conduita Autorității Contractante în sensul că aceasta se asigură că sunt respectate obligațiile legale prevăzute de normele imperative mai sus amintite putea fi anticipată în mod rezonabil de către oricare dintre participații la procedura de atribuire.


[1] Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (în continuare „H.G. 419/2018”).
[2] Prerogativă prevăzută de Art. 3 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.
[3] Colectiv, Noul Cod civil – comentarii, doctrina, jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2013, comentariu aferent art. 6.
[4] O. Podaru, Caducitatea actului juridic în dreptul public, Ed. Hamangiu, București, 2019, p. 27.
[5] O. Podaru, op. cit., p. 87.


Av. Radu-Dragoș Pigui, DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII
Av. Theodor Niță, DRAGOMIR ȘI ASOCIAȚII

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti