Dreptul securităţii sociale

Pensionarii, şomerii, angajaţii şi declaraţiile de evidenţă şi de asigurare nominale lunare şi / sau rectificative, necesar a fi întocmite şi depuse după data de 1 aprilie 2001, respectiv 1 ianuarie 2011


24.02.2020 | Mihai PAȘCA
Secţiuni: Dreptul securitatii sociale, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Mihai Pașca

Mihai Pașca

În înţelesul şi definiţia cuprinsă în Legea nr. 263/2010 actualizată, [1] respectiv art. 3 alin. 1 lit. f, declaraţia nominală de asigurare este declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, acestea constituind documentele pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare, punctajul lunar/anual astfel determinat potrivit scriptelor doveditoare necesar a fi întocmite şi emise.

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi în actul normativ anterior menţionat şi astfel evidenţiaţi în art. 6 alin. (1) pct. I şi II, şi care au calitatea de angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, dar şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomeri, sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare, sens în care sunt avute în vedere inclusiv dispoziţiile cuprinse în OUG nr. 18/15 martie 2018 [2]. Aceleaşi entităţi anterior menţionate – persoane juridice sau fizice, sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă, în situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor nominale lunare, indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, în condiţiile în care termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor sunt prevăzute şi evidenţiate strict şi imperativ în Codul fiscal, fiind vorba de Legea nr. 571/2003, începând cu data de 1.01.2004 [3] abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, titlul XI din Legea nr. 227/8 septembrie 2015 [4].

Astfel, pentru perioadele începând cu data de 1.04.2001, potrivit art. 10 alin. 1 din Legea 263/2010 actualizată, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare, precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii, iar în situaţiile în care derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte/înscrisuri doveditoare, dar întocmite în condiţiile legii, în condiţiile în care obligaţia prezentării/depunerii acestora, revine persoanei în cauză ca persoană direct interesată în valorificarea justă a stagiului realizat şi a veniturilor lunare realizate şi încasate efectiv.

La determinarea punctajelor lunare potrivit art. 166 din Legea nr. 263/2010 actualizată, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a acestei Legi – 1.01.2011, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acest venit a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, iar angajatorii, aceasta în aplicabilitatea prevederilor art. 188 din Legea pensiilor, sunt obligaţi să pună la dispoziţia CNPP şi/sau a caselor teritoriale de pensii, datele şi documentele necesare întocmirii evidenţelor privind stagiul de cotizare.

Pentru asiguraţii sistemului public de pensii potrivit art. 23 alin. 1 din aceeaşi lege a pensiilor în vigoare, ANAF potrivit protocolului încheiat şi semnat, are obligaţia de a transmite CNPP, iar această ultimă entitate juridică să transmită inclusiv către casele judeţene de pensii, informaţiile necesare stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale cu titlu pensii lunare.Circumscris acestor dispoziţii şi norme de drept, există inclusiv obligaţia şi procedura de acordare reciprocă şi gratuită, privind accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare, cu reţinerea incidenţei dispoziţiilor legale cuprinse şi în OUG nr. 103/14 decembrie 2017 [5].

Este reglementat expres şi neechivoc inclusiv aspectul privind contribuţia corespondentă către fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, astfel că aceasta se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat, iar lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează, în condiţiile în care CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile datorate acestor fonduri. Este cert şi neechivoc faptul că potrivit normelor cuprinse în art. 96 alin. 1-2 din Legea nr. 263/2010, punctajul lunar se calculează şi se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv şi evident prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă.

De asemenea, contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi se plăteşte lunar de către angajator împreună cu contribuţia de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 1 din Legea pensiilor nr. 263/2010, astfel că în prezent baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, este prevăzută în legislaţia fiscală în materie, respectiv Legea nr. 227/8 septembrie 2015, act normativ care a abrogat expres Legea nr. 571/2003.

Trebuie menţionat şi reţinut aspectul extrem de important că în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează în condiţiile incidenţei aplicative a normelor cuprinse în art. 107 din lege, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire şi /sau recalculare, în condiţiile art. 107 din lege, iar în situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate de organul fiscal central, se constată diferenţe între venitul lunar asigurat utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi cel ales de contribuabil în declaraţia individuală de asigurare, casa teritorială de pensii are obligaţia să opereze din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior, raportat inclusiv la cele cuprinse în OUG nr. 18/15 martie 2018.

Legat de posibilitatea uzitării de procedura recalculării, pensia lunară aflată în plată poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.

De altfel, potrivit art. 1 din H.G. nr. 257/2011 actualizată [6], act normativ in vigoare începând cu data de 28 martie 2011, asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza declaraţiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin H.G. nr. 1.397/2010[7], în prezent abrogată de OUG nr. 125/27.12.2011, iar această/aceste declaraţii nominale de asigurare se completează şi se depun de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, cărora le revin inclusiv obligaţiile de plată privind impozitul pe venitul din salarii, precum şi cele privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Aşa după cum am evidenţiat şi anterior, declaraţia nominală de asigurare se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, la organul fiscal competent.

De altfel, declaraţia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii punctajul lunar al asiguratului, utilizat şi uzitat la stabilirea drepturilor de pensie, iar în situaţiile în care pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, potrivit art. 6 din normele aplicative cuprinse în H.G. nr. 257/2011, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaraţia nominală de asigurare şi în situaţiile în care se dovedeşte că angajatorul se află în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare, persoana în cauză poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, în copie certificată sau în original, întocmite evident în condiţiile legii şi sub condiţia realizării tuturor cerinţelor şi rigorilor de conţinut şi formalism, acestea putând fi carnetul de muncă în original cu menţiunile efectuate potrivit normelor legale, certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori, dar şi certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori, şi evident hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Trebuie evidenţiat inclusiv faptul că angajatorii sau orice alţi depozitari, deţinători/posesori de arhive sunt direct răspunzători, în condiţiile legii şi potrivit art. 125 din H.G. nr. 257/2011, de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie sau indemnizaţie de şomaj. Prin urmare, aceste dispoziţii legale consacră în sarcina emitentului, responsabilitatea angajatorului/fostului angajator sau arhivar în exactitatea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu în baza datelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează pentru a fi depuse la dosarul de pensie sau în dosarul administrativ de şomaj al persoanei interesată, ca titular al dreptului material reprezentând venit de înlocuire cu titlu indemnizaţie de şomaj sau pensie lunară.

Trebuie în acest context a fi învederat inclusiv faptul că, potrivit deciziei nr. 1.576/7 decembrie 2011 [8], Curtea Constituţională, a arătat că legiuitorul este chemat „să instituie un ansamblu de măsuri prin care statul să asigure protejarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor atât prin reglementarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la securitate socială, dreptul la muncă – condiţie principală pentru un trai decent – dreptul la o salarizare echitabilă, dreptul la protecţia sănătăţii şi altele asemenea, dar şi prin drepturi care nu au o consacrare constituţională şi care tind către acelaşi obiectiv. În acelaşi spirit, Constituţia României prevede şi consacră, în chiar art. 1 alin. (3), caracterul de stat social al României, obligă statul, prin dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. f), să creeze condiţiile necesare pentru creşterea calităţii vieţii, iar prin art. 41 alin. (2) şi art. 47 alin. (2) prevede dreptul salariaţilor, respectiv al cetăţenilor şi la alte măsuri de protecţie socială şi de asistenţă socială decât cele nominalizate expres în Legea fundamentală, măsuri stabilite prin lege.

Trebuie evidenţiat şi remarcat faptul că inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţa sa că drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza contribuţiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de Statul Român prin Legea nr. 30/1994. Cu titlu de exemplu este de menţionat hotărârea CEDO din 7 februarie 2012, pronunţată în cauza Ana Maria Frimu ş.a. împotriva României, prin care Curtea, deşi a respins cererea ca inadmisibilă, a reafirmat faptul că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie garantează plata prestaţiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, utilă şi relevantă în acest sens este şi cauza Constantin Abăluţă ş.a. împotriva României. De asemenea, tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis din nou în altă cauză, în sensul că drepturile de asigurări sociale sunt legate de plata contribuţiilor de asigurări sociale specifice, considerându-se că dreptul la pensie lunară reprezintă un drept patrimonial în sensul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit hotărârii în cauza Gaygusuz contra Austriei din 16 septembrie 1996.

Concluzionând:

Împrejurarea că angajatorul sau entitatea juridică responsabilă şi care are prerogative şi obligaţii exprese, nu a depus declarațiile nominale lunare sau rectificative privind evidenţa salariaților nu poate fi imputată asiguratului sau fostului angajat, obligația de a depune declarațiile nominale fiind a angajatorului şi nicidecum a angajatului/fostului angajat, iar în situaţia în care derularea raporturilor de muncă sub toate aspectele şi elementele necesare inclusiv sub aspectul prestaţiilor pecuniare avute şi plătite efectiv persoanei interesată-pensionar sau viitor pensionar reprezentând venituri salariale lunare brute, nu pot fi dovedite prin declarația nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual şi implicit a valorii băneşti a venitului de înlocuire cuvenit, trebuie avute în vedere şi evident reţinute spre valorificare şi alte înscrisuri şi acte doveditoare cuprinse expres şi limitativ în cuprinsul normelor de drept incidente şi evidenţiate inclusiv în prezentul script, neputând fi lezat titularul dreptului, în sensul afectării injuste a deschiderii / stabilirii iniţiale, a recalculării şi sau revizuirii pensiei lunare sau a îndemnizaţiei de şomaj aflată în plată, de atitudinea omisiv-culpabilă a celor care au obligaţia realizării obligaţiei de a face, potrivit inclusiv consideraţiunilor de fapt şi de drept mai sus menţionate.

Sintetizând cele evidenţiate anterior, chiar cu riscul asumat de a mă repeta, începând cu data de 1.01.2011, pentru stabilirea drepturilor de pensie, se uzitează de către casele teritoriale de pensii respectiv casele de pensii sectoriale competente, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare, toate acestea constituind elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii precum şi punctajul lunar/anual pentru toţi asiguraţii. În situaţia în care executarea raporturilor juridice obligaţionale – de muncă sau de serviciu, nu pot fi dovedite prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a determinării punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, menţionate limitativ mai sus. In consecință, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data de 1.01.2011, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.

Pentru perioadele anterioare anului 2011, documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, este declarația privind evidenţa nominală a asiguraților şi a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Se impune a fi reţinut şi menţionez din nou punctual aspectul extrem de relevant şi rezultat din cuprinsul normelor de drept incidente, în sensul că activitatea privind administrarea creanţelor provenind din contribuţiile de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entităţile asimilate angajatorilor începând cu data de 01.01.2011, se realizează de ANAF şi unităţile subordonate acesteia, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, având în vedere inclusiv prevederile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 actualizată, în condiţiile în care ANAF şi CNPP au inclusiv obligaţia rezultată din efectul legii, de a colabora şi a realiza schimbul şi transferul de informații referitoare la declararea/achitarea contribuțiilor de asigurări sociale.

În aceste condiţii, persoana interesată care solicită stabilirea, deschiderea şi punerea în plată efectivă, precum şi eventuala reconsiderarea prin revizuire sau recalculare a veniturilor de înlocuire reprezentând pensii lunare sau indemnizaţie de şomaj, trebuie să aibă beneficiul şi satisfacţia recunoaşterii în integrum a perioadei şi a stagiului contributiv, în condiţiile interpretării şi aplicabilităţii juste a legislaţiei în materie, cu consecinţa deplin legală a valorificării în integrum a evoluţiei profesionale, inclusiv sub aspectul reţinerii prin valorificare efectivă a veniturilor brute realizate corespondent formei de salarizare uzitată dar şi a condiţiilor de muncă avute şi dovedite-condiţii normale, deosebite şi/sau speciale de muncă.


[1] Legea nr. 263/16 decembrie 2010, privind sistemul unitar de pensii publice – va fi abrogată de art. 183 din Legea nr. 127/2019 la data de 1 septembrie 2021, publicată în M. Of. nr. 852/20 decembrie 2010, in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.
[2] Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/15 martie 2018, privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 260/23 martie 2018, in vigoare începând cu data de 23 martie 2018.
[3] Legea nr. 571/22 decembrie 200, privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 927/3 decembrie 2003, in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2004, abrogată de art. 502 din Legea nr. 227/2015 la data de 1 ianuarie 2016.
[4] Legea nr. 227/8 septembrie 2015, privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 688/10 septembrie 2015, in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.
[5] Ordonanţa de Urgenţă nr. 103/14 decembrie 2017, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicată în M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017, in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.
[6] H.G. nr. 257/20 martie 2011, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în M. Of. nr. 214/28 martie 2011, in vigoare începând cu data de 28 martie 2011-va fi abrogată de art. 183 din Legea nr. 127/2019 la data de 1 septembrie 2021.
[7] H.G. nr. 1.397/28 decembrie 2010, privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” publicată în M. Of. nr. 897 din 31 decembrie 2010, in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011-abrogată de OUG nr. 125/27 decembrie 2011, pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M.Of.nr. 938/30 decembrie 2011, in vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.
[8] Decizia nr. 1.576/7 decembrie 2011, referitoare la obiecția de neconstituționalitate a legii privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicată în M. Of. nr. 32 din 16 ianuarie 2012, in vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2012.


Asistent judiciar Mihai Paşca
Vicepreşedinte AAJR

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro