Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

TZA. COVID-19 Știri Legislative. Rechizițiile și starea de urgență. Este ceva de care să ne temem?
18.03.2020 | Cornel POPA

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Drept civil, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Cornel Popa

Cornel Popa

Un set de măsuri ce va fi implementat în conformitate cu starea de urgență națională declarată de Președintele României este rechiziționarea bunurilor. Prezentul document are ca scop prezentarea succintă a regimului juridic aplicabil în acest domeniu. Menționăm nu numai că statul poate emite un ordin de rechiziționare pentru practic orice bunuri, dar poate de asemenea poate impune oricărei persoane să presteze servicii în interes public.

1. Legislația aplicabilă

Rechizițiile sunt în general reglementate de Legea nr. 132/1997 și de Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2005. Decretul prezidențial privind starea de urgență emis în data de 16 martie conferă și el autorităților atribuția de a rechiziționa anumite bunuri.

2. Ce înseamnă rechiziție

Rechiziția este o măsură excepțională care constă în transferul temporar al folosinței anumitor bunuri, conform celor dispuse de autorități. Rechiziția este dictată exclusiv de nevoile statului de a obține resursele pe care le consideră necesare sau adecvate pentru satisfacerea interesului public definit prin lege. Trebuie făcută distincție față de confiscarea de bunuri, care este în general o sancțiune pentru o conduită ilegală, și care reprezintă o măsură definitivă prin care dreptul de proprietate este transferat către stat.

Bunurile consumptibile și cele perisabile pot fi rechiziționate definitiv, sub rezerva plății unor despăgubiri.

3. Cine poate fi afectat

Oricărei persoane i se poate solicita să pună la dispoziție un bun pe care îl deține în proprietate sau în posesie.

Refuzul de a pune la dispoziție bunurile rechiziționate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligații ori nedeclararea la recensământ a bunurilor care pot fi supuse rechiziționării poate constitui infracțiune, cu mențiune totuși că nu există o prevedere clară a legii penale în acest sens.

Necomunicarea în timpul stării de urgență, la cererea și la termenul solicitat de autoritățile administrației publice, a tuturor datelor de evidență privind bunurile rechiziționabile, precum și a schimbărilor relevante constituie de asemenea o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă.

4. Orice bun poate fi afectat

Practic orice bun poate fi supus rechiziționării. A se vedea Anexa nr. 1 din prezentul document pentru lista bunurilor care NU pot fi supuse rechiziționării.

Bunurile trebuie predate în starea necesară folosirii lor în scopul pentru care se rechiziționează. Bunurile rechiziționate trebuie predate însoțite de toate echipamentele necesare pentru operarea lor. Clădirile care sunt rechiziționate vor fi predate împreună cu toate utilitățile existente la data ordinului de rechiziționare.

Nomenclatorul bunurilor rechiziționabile a fost aprobat prin Ordinul Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 81/2011.

Decretul pare să restrângă lista bunurilor care are putea fi rechiziționate. Prevederile sale sunt redactate însă în termeni generali, ceea ce înseamnă că ar putea exista interpretări extensive din partea autorităților.

5. Ne putem aștepta la rechiziționarea spitalelor private?

În baza legislației în vigoare, răspunsul cel mai probabil este negativ. Decretul nu include în mod expres spitalele private printre bunurile care vor fi supuse rechiziționării, cu toate că acest lucru ar fi fost posibil. Există însă o prevedere generală în art. 52 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decret, potrivit căreia autoritățile analizează și fac propuneri de folosire a unor „resurse materiale” și umane „în vederea sprijinirii populației afectate”.

6. Cine poate dispune rechiziția

Potrivit Decretului, ordinul de rechiziție poate fi emis de către autoritățile publice centrale și de către ministrul afacerilor interne, prin ordonanță militară.

Pe baza legislației generale, anumite ordine de rechiziție pot fi emise de prefectul local.

7. Ce trebuie să prevadă ordinul de rechiziție

Ordinul de rechiziție trebuie să includă următoarele informații:
a) Numele autorității emitente și al beneficiarului;
b) Temeiul legal al rechiziționări;
c) Datele de identificare ale bunurilor rechiziționate aparținând proprietarului sau deținătorului bunurilor;
d) Termenul limită de predare a bunurilor.

8. Predarea bunurilor

Procesul verbal de predare va menționa, între altele informații, starea și valoarea bunurilor la data rechiziționării.

Toate bunurile care pot fi utilizate numai împreună cu personalul calificat, precum și vehiculele și echipamentele de construcție, vor fi preluate împreună cu personalul necesar.

9. Despăgubiri pentru bunurile rechiziționate

Proprietarii bunurilor supuse rechiziționării au dreptul la despăgubiri. Pe durata perioadei de rechiziție, aceștia vor fi scutiți de impozitele aferente bunurilor, iar obligațiile care derivă din contractele relevante vor fi suspendate. De exemplu, dacă o clădire rechiziționată face obiectul unui contract de închiriere, contractul va fi suspendat până când bunul este returnat proprietarului.

Prețurile curente ce urmează a fi folosite pentru calcularea despăgubirilor aplicabile bunurilor consumptibile sunt stabilite prin Decizia nr. 2/2019 a Comisiei Centrale de Rechiziții. Principiile care guvernează despăgubirile sunt prezentate în Anexa nr. 2 mai jos.

10. Evidența bunurilor ce pot fi supuse rechiziției

Conform art. 10 (1) din Legea nr. 32/1997, toți operatorii economici trebuie să țină evidența tuturor bunurilor rechiziționabile, conform normelor prevăzute de lege privind evidența bunurilor din patrimoniul lor.

11. Ordine prin care se solicită prestări de servicii în interes public

Persoanele fizice apte de muncă pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public, inclusiv persoanele străine scutite în virtutea unor acorduri internaționale la care România este parte. Lista categoriilor de persoane care pot fi solicitate să presteze servicii în interes public este atașată ca Anexa nr. 3 mai jos.

Ordinul de chemare pentru prestarea de servicii în interes public poate fi emis individual sau colectiv și poate fi comunicat la locul de muncă relevant sau la adresa de domiciliu. De regulă, persoanele fizice vizate vor lucra în localitățile unde își au domiciliul și în domeniul lor profesional sau în domeniul în care dețin aptitudini speciale.

Nerespectarea obligațiilor de prestare de servicii în interes public poate constitui infracțiune, care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă.

12. Contestații legale

Nu există o procedură de contestare a deciziei de rechiziționare. Teoretic, prevederile generale privind contenciosul administrativ (Legea 554/2004) vor fi aplicabile.

Legea prevede o procedură specifică de contestare a prețurilor care trebuie plătite pentru bunurile rechiziționate. Contestația trebuie formulată întâi în fața autorităților administrative, iar dacă soluția este nefavorabilă pentru petent, poate fi atacată în justiţie.

13. Cum vă putem ajuta

Credem că este responsabilitatea noastră să depunem orice efort posibil pentru a susține economia și a asigura bunăstarea clienților și a echipei noastre. În consecință, am adoptat măsuri care ne permit să fim la dispoziția clienților noștri fără întrerupere. Mulți dintre membrii echipei noastre deja experiență în desfășurarea activităților de lucru de la distanță, care, începând cu această săptămână a devenit regula. Oricând este posibil, întâlnirile vor avea loc online pentru a reduce expunerea la epidemie.

Anexa nr. 1

Lista bunurilor care nu pot fi supuse rechiziționării

Notă: prezenta listă este pregătită în baza art. 30 din Legea 132/1997 în forma existentă în prezent și poate fi supusă modificărilor impuse de legi noi.
a) obiectele de uz personal și de gospodărie casnică;
b) bunurile personale strict necesare exercitării profesiei sau ocupației, prin care persoana respectivă își asigură existența;
c) vehiculele cu tracțiune animală sau mecanică aparținând invalizilor, văduvelor de război și orfanilor minori;
d) părțile din imobilele strict necesare ocupanților;
e) clădirile penitenciarelor și ale școlilor speciale de muncă și reeducare; f) bunurile caselor și căminelor de copii, de handicapați și de bătrâni;
g) bunurile din patrimoniul cultural-național sau internațional;
h) bunurile care aparțin bisericilor, mănăstirilor sau caselor de rugăciuni ale cultelor sau ale asociațiilor religioase, recunoscute de stat, necesare pentru exercitarea cultului, precum și locuințele monahilor;
i) cantitățile de cereale, alimente, legume și fructe necesare consumului proprietarului și al familiei sale, semințele necesare însămânțărilor, precum și animalele de reproducție și animalele matcă;
j) bunurile aflate în rezervele materiale naționale și în rezerva de mobilizare, constituite potrivit dispozițiilor legale;
k) bunurile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare străine;
l) bunurile aparținând persoanelor juridice și fizice străine, domiciliate sau cu reședința ori cu sediul pe teritoriul României, care, prin acorduri internaționale, sunt exceptate de la rechiziții;
m) materialele sanitar-farmaceutice necesare tratamentului bolnavilor cronici, care fac dovada acestei situații.

Anexa nr. 2

Procedura de despăgubire pentru bunurile rechiziționate

Art. 24 din Legea 132/1997, care prevede principiile ce urmează a fi aplicate cu privire la plata despăgubirilor:

(1) Despăgubirile pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate se acordă astfel:
a) prin chirie, a cărei modalitate de calcul se stabilește prin hotărâre a Guvernului;
b) prin acordarea diferenței de valoare corespunzătoare, pentru bunurile care se restituie cu degradări majore;
c) prin acordarea unui bun similar sau prin plata contravalorii bunului, stabilită în funcție de starea tehnică și de gradul de uzură la momentul rechiziționării, în cazul în care, din motive obiective, acesta nu mai poate fi restituit.

(2) Despăgubirile pentru bunurile consumptibile se acordă prin achitarea la prețul pieței în momentul preluării, conform măsurilor dispuse în împrejurări excepționale de către Guvern, potrivit legii.

(3) Evaluarea prejudiciilor bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se face de către o comisie de experți din care fac parte în mod obligatoriu reprezentanți ai beneficiarului, ai prefectului și proprietarul sau deținătorul legal, după caz, al bunului rechiziționat.

(4) Cuantumul despăgubirilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale se avizează în mod obligatoriu de comisia mixtă de rechiziții.

(5) Metodologia, cadrul de organizare și criteriile de evaluare a despăgubirilor, pe categorii de bunuri, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Anexa nr. 3

Lista persoanelor care nu pot fi chemate pentru a presta servicii în interes public

Notă: prezenta listă este pregătită în baza art. 31 din Legea 132/1997 în forma existentă în prezent și poate fi supusă modificărilor impuse de legi noi.
a) persoanele lipsite total de capacitate de muncă;
b) persoanele lipsite parțial de capacitate de muncă, dacă aceasta le face inapte desfășurării activității pentru care au fost chemate;
c) femeile gravide, începând din luna a 5-a de sarcină;
d) persoanele care au în îngrijire copii, părinți, frați sau surori, lipsiți total sau parțial de capacitate de muncă, când prezența lor este absolut necesară;
e) persoanele care au în îngrijire copii sub vârsta de 8 ani;
f) persoanele mobilizate la locul de muncă;
g) persoanele care fac parte din misiunile diplomatice sau din oficiile consulare, acreditate în România, precum și alte persoane străine scutite în virtutea unor acorduri internaționale la care România este parte.

Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și d) se certifică de către organele sanitare competente.

Av. Cornel Popa
Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

:: English version

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti