Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare

Măsuri de sprijinire a activității economice în contextul noului coronavirus
25.03.2020 | Dana BIVOL, Cătălina IONESCU

JURIDICE - In Law We Trust
Dana Bivol

Dana Bivol

Cătălina Ionescu

Cătălina Ionescu

ORDONANTA DE URGENTA NR. 29/2020 PRIVIND UNELE MASURI  ECONOMICE SI FISCAL-BUGETARE

CONSIDERATII GENERALE

Ca urmare a aparitiei noului coronavirus (SARS-CoV-2) si al raspandirii acestuia din China in numeroase state, in Romania a fost instituita starea de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si au fost adoptate numeroase masuri care vizeaza restrictionarea sau chiar suspendarea anumitor activitati economice.

Astfel, pe langa luarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea sanatatii umane, pentru statul roman a devenit stringenta problema protejarii si a sprijinirii mediului de afaceri, care este din ce in ce mai afectat. In analiza de oportunitate efectuata de Guvernul Romaniei s-a constatat ca, printre operatorii economici cel mai afectati, dar si cel mai numerosi, se numara intreprinderile mici si mijlocii („IMM”).

In pachetul de acte legislative adoptate de autoritatile din Romania in vederea sprijinirii mediului de afaceri se numara si Ordonanta de Urgenta nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare („OUG nr. 29./2020”), prin care au fost dispuse o serie de masuri cu aplicabilitate generala mediului de afaceri, dar si de masuri specifice sprijinirii activitatii IMM-urilor.

MASURI DISPUSE PRIN OUG NR. 29/2020

OUG nr. 29/2020 vine in sprijinul activitatii economice pe mai multe paliere:
(i) Facilitati de finantare a IMM-urilor;
(ii) Reglementarea situatiei unor contracte incheiate de IMM-uri;
(iii) Reglementarea situatiei unor contracte incheiate de alti profesionisti; obligatii suplimentare ale profesiilor de interes public;
(iv) Masuri privind depunerea declaratiei privind beneficiarul real si completarea unor documente de catre asociatii si fundatii;
(v) Masuri privind imprumuturile acordate de Ministerul Finantelor Publice;
(vi) Masuri privind imprumuturile acordate de Eximbank in numele si in contul statului;
(vii) Masuri de natura bugetara;

FACILITATI DE FINANTARE A IMM-URILOR 

OUG nr. 29/2020 modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA („OUG nr. 110/2017”), care  a instituit programul IMM INVEST ROMANIA, constand in acordarea de garantii de stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in favoarea beneficiarilor participanti in program.

Cine poate beneficia de facilitatile  de finantare instituite prin OUG nr. 29/2020?

Intreprinderile (societati, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale, microintreprinderi) care indeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM, respectiv:
(i) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
(ii) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

Intreprinderile care indeplinesc toate cerintele de eligibilitate prevazute de OUG nr. 110/2017, printre care:
(i) nu se afla in dificultate financiara;
(ii) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
(iii) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat;
(iv) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni;
(v) impotriva sa nu s-a deschis procedura insolventei;
(vi) prezinta institutiei de credit garantii colaterale;
(vii) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central;

Care sunt facilitatile de finantare instituite prin OUG nr. 29/2020?

Acordarea de garantii de stat pentru una dintre urmatoarele categorii de credite:
(i) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii;
(ii) si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat;

Observatie: valoarea garantiei este limitata in functie de tipul intreprinderii, de tipul de credit, precum si de situatia financiara a beneficiarului.

Garantia acordata de stat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului, iar in cazul creditelor acordate microintreprinderilor si intreprinderilor mici procentul de garantare poate ajunge pana la 90%;

Ministerul Finantelor Publice subventioneaza dobanzile aferente creditelor in procent de 100%, de la momentul acordarii creditelor/liniilor de credit contractate dupa 31.03.2020 si, posibil, pana la data de 31 martie 2021;

Observatie: exista anumite incertitudini/riscuri in ceea ce priveste subventionarea dobanzii de catre stat, avand in vedere ca:
– Subventionarea dobanzii trebuie sa fie aprobata anual printr-un act normativ cu putere de lege;
– Subventionarea dobanzii se va acorda si pentru urmatorii 2 ani numai in cazul in care cresterea economica estimata se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020;
– Subventionarea dobanzii trebuie sa se realizeze in conditiile respectarii prevederilor legislatiei din domeniul ajutorului de stat in vigoare.

Comisionul de administrare datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se suporta, cu anumite limitari, din bugetul de stat;

Pot beneficia de finatare si intreprinderile care  inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, cu conditia ca beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului;

Finantarile pot avea durata maxima de 120 de luni in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acestea putand fi prelungite cu maximum 36 de luni.

Observatie: toate celelalte prevederi ale OUG nr. 110/2017, care instituie obligatii sau reprezinta riscuri pentru beneficiarii imprumuturilor raman aplicabile.

De exemplu, OUG nr. 110/2017 stabileste o serie de ipoteci legale care sunt constituite asupra anumitor bunuri ale beneficiarului imprumutului.

REGLEMENTAREA SITUATIEI UNOR CONTRACTE INCHEIATE DE IMM-uri

Cine poate beneficia de masuri?

IMM care:
(i) si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta
(ii) si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;

Care sunt masurile instituite?

Posibilitatea de a beneficia de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet;

Posibilitatea de a beneficia de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare;

Observatie: IMM-urile au posibilitatea de a invoca prevederile OUG nr. 29/2020 in masura in care le profita; in cazul in care IMM-urile beneficiaza de prevederi contractuale sau de alte prevederi legale mai favorabile se pot prevala de acestea din urma.

In celelalte contracte aflate in derulare, forta majora poate fi invocata impotriva IMM-urilor numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta;

OUG nr. 29/2020 stabileste ca o imprejurare reprezinta forta majora daca:
(i) este imprevizibila, absolut  invincibila si inevitabila;
(ii) rezulta dintr-o actiune a autoritatilor in aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19;
(iii) imprejurarea a a afectat activitatea intreprinderii mici si mijlocii;
(iv) afectarea activitatii este atestata prin certificatul de situatie de urgenta, dar aceasta prezumtie poate fi rasturnata de partea interesata prin orice alt mijloc de proba;
(v) caracterul imprevizibil al imprejurarii se raporteaza la momentul nasterii raportului juridic afectat si nu vor fi considerateimprevizibile masurile luate de autoritati in conformitate cu decretul de instituire a starii de urgenta.

Pentru durata starii de urgenta, nu sunt datorate penalitatile stipulate pentru pentru intarzieri in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice. 

REGLEMENTAREA SITUATIEI UNOR CONTRACTE INCHEIATE DE ALTI PROFESIONISTI

Cine poate beneficia de masuri?
(i) formele de exercitare a profesiei de notar public, a profesiei de avocat si a profesiei de executor judecatoresc,
(ii) cabinetele medicilor de familie si cabinetele stomatologice in care in care isi desfasoara activitatea, cel mult 20 de persoane,
(iii) federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin certificat de identitate sportiva, in masura in care:
(a) activitatea acestora este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice;
(b) indeplinesc celelalte criterii ce urmeaza a fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

Care sunt masurile instituite?

Posibilitatea de a beneficia de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet;

Posibilitatea de a beneficia de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Observatie: Invocarea prevederilor OUG nr. 29/2020 este numai o facultate, urmand a fi analizata masura in care aceste prevederi profita beneficiarilor normei; in cazul in care exista prevederi contractuale sau de alte prevederi legale mai favorabile, entitatile afectate se pot prevala de acestea din urma.

Observatie: Celelalte masuri instituite in favoarea IMM-urilor nu sunt prevazute si in favoarea acestor profesionisti.

Ce obligatii suplimentare au membrii profesiilor de notar public, avocat, executor judecatoresc?
– sunt obligati sa ia masurile necesare in vederea asigurarii continuitatii activitatii, cu observarea regulilor de disciplina sanitara si a celorlalte masuri de protectie si preventie, iar nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara care se sanctioneaza cu excluderea din profesie;
– salariatii formelor de exercitare a profesiilor care refuza indeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de munca si impiedica astfel desfasurarea activitatii nu vor avea acces la beneficiile de asistenta sociala sau la alte facilitati ce vor fi acordate pe durata starii de urgenta;
– organele de conducere ale profesiilor vor lua masurile necesare in vederea coordonarii activitatii membrilor profesiei pe perioada instituirii starii de urgenta, vor verifica respectarea obligatiilor si vor dispune masurile prevazute de legislatia in vigoare.

FACILITATI DE NATURA FISCALA

– pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data de 21.03.2020 si neachitate in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, iar aceste obligatii fiscale nu vor fi considerate obligatii restante;

– se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala;

– masuri privind impozitul pe profit:

(i) contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pastreaza pentru toate trimestrele anului fiscal 2020;

(ii) pentru contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic se aplica masura de mai sus pentru platile anticipate datorate pentru trimestrele ramase din anul modificat care se incheie in anul 2020, precum si pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care incepe in anul 2020 si sunt cuprinse in anul calendaristic 2020;

(e) termenul pentru plata impozitului pe cladiri si pentru plata impozitului pe mijlocului de transport se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv, iar termenul pentru plata cu anticipatie impozitului pe cladiri si      pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocului de transport, pentru acordarea bonificatiei stabilite de     consiliul local, se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv.

(f) termenele prevazute de OUG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitate fiscale sunt prorogate, dupa cum urmeaza:

Se instituie o noua perioada in care debitorii au pot a notifica intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, respectiv perioada 1 februarie – 31 iulie 2020;

Se prelungeste termenul in care debitorii pot sa depuna solicitarea de restructurare pana la 30 octombrie 2020;

Observatie: facilitatile fiscale sunt aplicabile tuturor persoanelor in sarcina carora exista obligatiile fiscale ce fac obiectul facilitatilor, fie juridice sau fizice, indiferent de calitatea de IMM.

MASURI PRIVIND DEPUNEREA DECLARATIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL

In anul 2019, una dintre noutatile legislative importante in materia combaterii si prevenirii spalarii banilor a fost reprezentata de obligativitatea depunerii declaratiei privind beneficiarul real de catre societati, precum si de catre asociatii si fundatii.

Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real este prelungit cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta, iar pe durata starii de urgenta depunerea acestei declaratii este suspendata.

MASURI PRIVIND IMPRUMUTURILE ACORDATE DE EXIMBANK IN NUMELE SI IN CONTUL STATULUI

Aprobarea operatiunilor acordate de catre Eximbank – S.A. in numele si contul statului care conduc la o expunere cumulata pe acelasi debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. euro se poate realiza si prin urmatorul mecanism:

– in cazul in care Eximbank pune la dispozitia operatorilor economici fonduri din imprumuturile acordate in numele si contul statului inainte de aprobarea prin Memorandum de catre Guvern, Eximbank transmite Ministerului Finantelor Publice, in vederea supunerii analizei si aprobarii Guvernului, Memorandumul de aprobare a acestor operatiuni in termen de 15 zile de la acordarea fondurilor;

– in cazul in care operatiunea de mai sus nu se aproba in termenul stabilit, Eximbank are obligatia reconstituirii fondurilor statului, diminuate cu sumele acordate operatorilor economici, din sursele proprii ale Eximbank.

MASURI PRIVIND IMPRUMUTURILE ACORDATE DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Plata ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale se poate amana, la cererea acestora, pe o perioada de trei luni din 21.03.2020.

Ministerul Finantelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Nationale UNIFARM – S.A., un imprumut, in limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioada de 6 luni de la momentul acordarii acestuia.

Suma acordata cu titlu de imprumut va fi utilizata pentru rambursarea primei transe din imprumutul acordat de Eximbank in numele si contul statului, iar diferenta se va utiliza pentru achizitia de urgenta de material si echipament sanitar in contextul epidemiei cu coronavirus in Romania.

MASURI DE NATURA BUGETARA

In anul 2020 se vor putea promova rectificari bugetare in primul semestru al anului;

Incepand cu de 21.03.2020, pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei, ordonatorii principali de credite sunt autorizati sa efectueze virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate, dupa caz, astfel incat sa asigure fondurile necesare pentru aplicarea masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19, cu incadrarea in prevederile bugetare anuale aprobate.

Ministerul Finantelor Publice este autorizat ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorii principali de credite privindviramentele descrise mai sus, sa aprobe repartizarea pe trimestre a virarilor de credite bugetare si credite de angajament.

CONCLUZII

Principalii actori economici vizati de masurile de sprijin econimic adoptate de stat in contextul pandemiei provocate de noul coronavirus sunt intreprinderile mici si mijlocii;

Masurile concrete dispuse in privinta intreprinderilor mici si mijlocii cuprind, pe de o parte, extinderea programului de finantare IMM INVEST ROMANIA si instituirea unor facilitati suplimentare in acest sens IMM-urilor si, pe de alta parte, reglementarea unor raporturi contractuale esentiale in care IMM-urile sunt parti. Masurile dispuse sunt, insa, departe de a fi perfecte, iar IMM-urile trebuie sa analizeze in mod efectiv modalitatea in care ar trebui sa recurga la acestea:

(i) IMM-urile trebuie sa aiba in vedere ca accesarea programului IMM INVEST ROMANIA, chiar si in conditiile actuale, reprezinta o forma de finantare a activitatii care trebuie sa fie rambursata si care presupune o serie de obligatii si riscuri semnificative;

(ii) Recurgerea la prevederile OUG nr. 29/2020 in privinta contractelor incheiate de IMM-uri nu este, de plano, favorabila acestora si implica inclusiv riscul conduitei cocontractantului, iar potentialele neintelegeri ar putea degenera intr-un litigiu;

Principalele masuri cu aplicabilitate generala mediului economic sunt reprezentate de facilitatile fiscale, care vizeaza cu precadere suspendarea sau amanarea obligatiei de plata a anumitor datorii ale contribuabililor;

Totodata, OUG nr. 29/2020 a avut in vedere facilitarea accesului la finantare al unitatilor administrativ teritoriale sau al entitatilor care activeaza in domeniul sanatatii, pentru a se asigura necesitatile financiare ale sistemului sanitar si ale celorlalte institutii sau autoritati cu atributii in combaterea pandemiei.

Av. Dana Bivol
POPESCU & ASOCIATII

Av. Catalina Ionescu
POPESCU & ASOCIAȚII

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Drept comercial, Dreptul sanatatii, Fiscalitate, Opinii, Selected | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO