Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii
 1 comentariu

Un punct de vedere asupra controversatelor OUG 29/2020 și OUG 30/2020 (cu modificările și completările aduse de OUG 32/2020)
02.04.2020 | Cristina MATEI

JURIDICE - In Law We Trust
Cristina Matei

Cristina Matei

La prima vedere, OUG 29/2020 și OUG 30/2020 (modificată și completată de OUG 32/2020) ”se bat cap în cap”. Prima ordonanță de urgență ar spune că avocații ar fi obligați să-și continue activitatea, iar cea de a doua că beneficiază de indemnizațiile stabilite pentru alți profesioniști numai cei care și-au întrerupt activitatea, ca urmare a efectelor coronavirusului.

Două aspecte care, dacă nu sunt interpretate sistematic, gramatical și logic, conform regulilor de interpretare juridică, ar putea duce la concluzii greșite care sfidează logica juridică.

De aceea, pentru a lămuri semnificația aspectelor controversate din OUG 29/2020 și OUG 30/2020 (modificată și completată de OUG 32/2020) privind facilitățile acordate avocaților, am apelat la interpretarea gramaticală și interpretarea logică.

Astfel, Art. X alin. (6) din OUG 29/2020 prevede că: ”Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

Dacă analizăm gramatical, cu respectarea statutului propozițiilor principale și secundare din frază, cu reordonarea logică a lor, rezultă că sensul textului este următorul:

Membrii profesiilor (…) sunt obligați pe perioada instituirii stării de urgență să ia (…) măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară (…).

La ce se referă aceste măsuri? Din context reiese foarte clar că la regulile de disciplină sanitară. În ce scop să ia aceste măsuri? În vederea continuării activității.

Prin urmare, obligativitatea se instituie asupra luării de măsuri de disciplină sanitară, de protecție și prevenție, iar nu asupra continuității activității, care constituie scopul luării acestor măsuri. La fel și sancțiunile, care se referă la neluarea acestei măsuri. Interpretarea are la bază și este justificată de principiile din Statutul Profesiei de Avocat, care susțin că profesia de avocat este liberă și independentă, deci nu poate fi nici interzisă, nici impusă de stat.

Câtă vreme, însă, textul de lege face parte dintr-o ordonanță care se referă la măsuri economice și fiscal-bugetare, este de înțeles faptul că statul, pentru a asigura funcționarea economiei, ia anumite măsuri pentru continuarea activităților economice pe care le consideră vitale, implicit activitatea avocaților. Pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie să se facă în condiții de siguranță sanitară. Prin urmare, dacă la nivel general s-au luat măsuri restrictive (închiderea școlilor, limitarea circulației etc.), se impune și luarea de măsuri specifice fiecărei profesii pentru asigurarea continuității activității. Adică nu se impune continuarea activității, ci continuarea activității în anumite condiții de siguranță sanitară.

Totuși, partea a doua a alin. 6 induce o neclaritate: constituie abatere disciplinară nerespectarea acestei obligații.

Dacă ar fi vorba și de obligația de a lua măsuri și de cea de continuare a activității, atunci ar fi trebuit scris nerespectarea acestor obligații! Prin urmare, la care obligație se referă? Dacă judecăm după topică (cea care în textul literar conferă prevalență) – dar și după interpretarea logică – atunci ar fi clar că este vorba de obligația de a lua măsuri sanitare (accentul cade pe obiectul cel mai apropiat verbului, adică să ia… măsurile). Dar fiind un text juridic, ar putea fi interpretat și că, alternativ, abaterea disciplinară s-ar putea referi la nerespectarea obligației de asigurare a continuității activității. În acest caz, ar putea fi considerat că abaterea nu se referă strict la decizia de a nu continua activitatea (care este, conform legii, liberă și independentă), ci la modalitatea prin care aceasta se face, modalitate care poate afecta interesele clientului. Exemplu: s-au luat măsurile sanitare necesare, printre care trimiterea on-line de documente sau consultația prin videoconferință fără a se asigura confidențialitatea transmisiunilor, ceea ce constituie abatere disciplinară.

Cât privește sancțiunea cu excluderea din profesie, aceasta trebuie să respecte, evident, procedura legală aplicabilă profesiei. Fiind vorba de o sancțiune pentru neluarea măsurilor sanitare necesare pe timpul situației de urgență, rămâne de văzut în ce măsură o astfel de abatere disciplinară poate atrage o sancțiune atât de gravă, conform procedurilor legale ale profesiei. Sau dacă există prevederi specifice privind regimul sancțiunilor aplicate avocaților pe timpul stării de urgență, mobilizare, asediu sau război. Mai mult, nefiind menționate explicit care sunt măsurile ce trebuie luate, rămâne la aprecierea organelor profesiei care este, cu adevărat, natura abaterii.

În ce privește ideea că textul instituie o obligație (de continuare a activității) doar pentru avocații din sistemul de asistență judiciară, aceasta poate fi combătută aplicând una dintre regulile interpretării logice: acolo unde norma juridică nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă. Ori textul nu menționează nici o categorie de avocați. Și, revenind la statutul profesiei, avocații nu pot fi obligați, exercitarea profesiei fiind liberă și independentă.

Mai mult, în continuarea textului ordonanței, la alin. 7 se menționează:

Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate, nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

Lăsând deoparte termenii oarecum improprii de salariați și contract individual de muncă în ceea ce-i privește pe avocați, rezultă că sancțiunea pentru refuzul de exercitare a profesiei este interdicția de a primi beneficiile și facilitățile acordate pe durata stării de urgență, nicidecum excluderea din profesie. În acest moment, folosind argumentul reducerii la absurd, dacă obligația instituită de alineatul 6 s-ar referi la continuitatea profesiei, deci ar fi impusă tuturor avocaților, atunci nici un avocat nu ar avea dreptul să-și exercite dreptul de suspendare din profesie, ceea ce ar fi absurd.

În esență, Art. X alin. (1) al OUG 29/2020 prevede că pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Iar alin. 5 prevede că dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Astfel, avocații care și-au întrerupt activitatea total sau parțial beneficiază de amânările la plată menționate.

Pentru aceasta, trebuie îndeplinite anumite condiții:
1. încetarea activității să survină în baza deciziilor emise de autoritățile publice (…) pe durata stării de urgență și
2. deținerea certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Dar putem să ne imaginăm, a priori, câteva exemple: cazul formei de exercitare a profesiei care avea sediul într-o clădire care a fost închisă prin ordonanță militară; cazul formei de exercitare a profesiei unde s-a depistat un contact direct cu o persoană infectată cu Covid-19, prin urmare spațiul a fost închis sau persoana/persoanele au intrat în izolare sau chiar în carantină; cazul unui sediu secundar din altă localitate, care a fost închis etc.

Spre deosebire de OUG 29/2020 care stabilește măsuri economice și fiscal-bugetare, OUG 30/2020 stabilește măsuri în domeniul protecției sociale.

În ceea ce privește indemnizațiile compensatorii prevăzute inițial în art. XV din OUG 30/2020, modificat prin art. I punctul 9 din OUG 32/2020, la alineatul 1 se prevede că alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

Prin urmare, avocații care întrerup activitatea ca urmare a situației epidemiologice curente beneficiază de această indemnizație. Și este vorba despre întreruperea de fapt a activității, nu de drept. Adică nu se pune problema suspendării din profesie.

În prezent, oamenii sunt obligați să stea la domiciliu, cu rare excepții. Prezența fizică la cabinetul avocaților este diminuată prin măsurile restrictive de circulație impuse de guvern. Comunicarea on-line cu clienții poate fi o variantă, dar aceștia nu pot fi obligați să accepte acest mod de lucru sau nu au posibilitățile necesare. Nu mai spunem de situații mai grave, când avocații se află în localități unde a fost impusă carantina, spațiile în care se aflau birourile lor au fost închise, ori ei înșiși se află în autoizolare sau carantină. Toate aceste situații sunt de natură să permită avocaților obținerea indemnizației respective, în baza declarației pe proprie răspundere. Din textul OUG 32/2020 rezultă că este vorba de întreruperea totală a activității, nu de limitarea/ întreruperea parțială.

În concluzie,

Este vorba de două seturi distincte de măsuri:
1. cele economice, fiscal-bugetare care permit printre altele amânări de plată pentru servicii, utilități, chirii etc. (în caz de încetare totală sau parțială a activității – OUG29/2020) și
2. măsuri de protecție socială care instituie dreptul la o indemnizație lunară pentru avocați în caz de încetare totală a activității (forma finală prevăzută în OUG 32/2020);

– Continuitatea activitatății avocaților pe durata stării de urgență este dorită și încurajată de stat, cu respectarea măsurilor de disciplină sanitară, de protecție și de prevenție, atât cele generale, cât și cele specifice profesiei;

– Avocații care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Pentru aceasta, trebuie îndeplinite anumite condiții: încetarea activității să survină în baza deciziilor emise de autoritățile publice (…) pe durata stării de urgență și deținerea certificatului de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Avocații care întrerup activitatea ca urmare a situației epidemiologice curente beneficiază, în baza unei declarații pe proprie răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020;

– Avocații care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiei, nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență, cum ar fi indemnizația menționată anterior.

Cristina MateiPLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Un punct de vedere asupra controversatelor OUG 29/2020 și OUG 30/2020 (cu modificările și completările aduse de OUG 32/2020)”

 1. Voicu CRIȘIU spune:

  Pentru ca vine de la guvern!
  Nu sunt termeni ”improprii” pentru ca se refera la salariati ai formelor de exercitare a profesiei, forme care pot avea personal salariat (nu se includ aici avocatii): IT-ist, contabil, secretar, dactilograf, arhivar, sofer, personal de curatenie (nu va inchipuiti ca o mare casa de avocatura isi pune avocatii sa mature si sa tina arhiva si programarile. Isi permit salariati..).
  Avocati si sarcini de serviciu?
  Interpretarea e… interpretare.
  Desi e clar ca n-a stat cu profu’ de romana langa el, guvernu’ a vrut sa oblige avocatii sa-si continue activitatea, dar in conditii de siguranta.
  Nu cred ca nedotarea cu dezinfectant si nepastrarea distantei de 1,5 m intre clientii care stau la rand la cabinetul avocatului ar urma sa fie sanctionata cu excluderea avocatului din profesie, ci intreruperea totala a activitatii, adica refuzul prezentarii in cauzele deosebit de urgente, care se judeca potrivit decretului, indiferent ca sunt civile sau penale, cu angajament sau din oficiu. Continuarea activitatii nu e doar dorita si incurajata, ci e obligatorie.
  Nu conteaza ca esti liber profesionist, ca esti avocat sau tractorist, daca se impune, iti poate rechizitiona si tractorul si cabinetul (in regimul starii de urgenta)…
  Nicio indemnizatie deocamdata, in temeiul OUG 32/2020, dar sunt sperante la modificari, cu includerea expresa a avocatilor..

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.