Secţiuni » Jurisprudenţă
Jurisprudenţă
CEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ Dezlegarea unor chestiuni de drept Recurs în interesul legiiCurţi de apelTribunaleJudecătorii
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Articole, Jurisprudență, Jurisprudență Judecătorii, Note de studiu, RNSJ, SELECTED

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Plângere contravenţională. Depunerea peste termen a declaraţiei de impunere în cazul achiziţionării unui mijloc de transport. Nulitatea procesului verbal de contravenţie

30 ianuarie 2023 | Elin ANDRII
Elin Andrii

Elin Andrii

1. Achiziţionarea mijlocului de transport.

Deşi reprezintă un eveniment fericit momentul achiziţionării unui mijloc de transport, această operaţiune juridică vine şi cu o serie de obligaţii ce trebuie îndeplinite în termenul legal, de către noul proprietar, cum ar fi, declararea autovehiculului la Direcţia Generală de Taxe şi Impozite şi, bineînţeles, achitarea impozitului.

Actul de instrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia şi în formă electronică şi se poate semna cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, între persoane care au domiciliul fiscal în România şi se comunică electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care instrăinează, organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândeşte şi organului competent privind radierea/înregistrarea/înmatricularea mijlocului de transport, în scopul radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care instrăinează, de către persoana care dobândeşte sau de către persoana împuternicită, după caz, potrivit disp. art. 471 alin. (9) din Codul Fiscal.

2. Depunerea declaraţiei la organul fiscal competent.

Astfel, după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între părţi, proprietarul are la dispoziţie un termen de 30 de zile în care poate declara autovehiculul nou achiziţionat la organul fiscal local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/sediul secundar.

Potrivit disp. art. 471 din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), legiuitorul a statuat următoarele:
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit in alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român si datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia in România.

(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal in a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”

În vederea declarării mijlocului de transport, proprietarul trebuie să depună (fizic sau electronic) următoarele documente:

i. „Masină nouă din România:

– Factura sau contract de leasing (copie și original);

– CIV (cartea mașinii) in copie și original;

– I. (copie și original);

– Declaraţie de impunere auto (se găseşte la primăria respectivă);

– Fişă de înmatriculare auto.

ii. Mașină second hand din România: Atenţie! Facturile sau contractele de vânzare-cumpărare, trebuie să fie ştampilate şi înregistrate la direcţiile de taxe locale ale vânzătorului.

– Contract de vânzare-cumpărare, factura sau contract de novație (copie și original);

– CIV (cartea maşinii ) în copie şi original;

– Fişa de înmatriculare auto cu viza de radiere pentru vânzător (şi ştampilată de către vânzător, dacă este persoană juridică);

– Certificat fiscal (de la vânzător);

– Declaraţie de impunere auto (formular tip);

– I. (copie şi original).

iii. Mașină second hand sau nouă din UE:

– Contract de vânzare-cumpărare sau factură (copie şi original), tradus(ă) de un traducător autorizat;

– CIV (cartea maşinii) în copie şi original;

– Fişa de înmatriculare auto;

– Declaraţie de impunere auto;

– I. (copie şi original).

iv. Persoanele juridice au nevoie de:

– Copie certificat de înregistrare societate;

– Împuternicire – pentru persoana care prezintă documentele;

– Toate cererile, declaraţiile şi copiile ştampilate.” (sursa: www.inmatricularimasini.ro)

3. Plata impozitului.

Impozitul datorat de proprietar pe mijlocul de transport se achită anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

Dacă, insă, impozitul datorat pe mijlocul de transport, se achită anticipat pentru întreg anul, de către proprietar, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Potrivit prev. art. 472 alin. (3) din Codul Fiscal: “Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. In cazul in care contribuabilul deţine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.”

4. Ce se întâmplă dacă proprietarul nu declară la organul fiscal mijlocul de transport in termenul legal?

Legiuitorul a enumerat în cadrul disp. art. 493 din Codul Fiscal, anumite fapte ce constituie contravenţii, cum ar fi: depunerea peste termen de declaraţiilor de impunere, nedepunerea declaraţiilor de impunere, faptele fiind sancţionate cu amendă.

5. Întocmirea procesului verbal de contravenţie. Care sunt elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină procesul verbal de contravenţie?

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari si persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Limitele amenzilor prevăzute se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale.

Disp art. 16 din OG nr. 2/2001, statuează elementele obligatorii pe care agentul constatator este obligat să le insereze in procesul verbal de contravenţie, şi anume:

1. data şi locul unde este încheiat;

2. numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;

3. numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului,

4. descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită;

5. arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

6. indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;

7. posibilitatea achitării, in termen de 15 zile de la data inmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;

8. termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Trebuie menționat faptul că, in cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul in străinătate, in procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date obligatorii:

seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat;

– data eliberării acestuia şi statul emitent.

În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal, astfel cum statuează disp. art. 16 alin. (7) din OG 2/2001.

Sancțiunea care se aplică pentru lipsa uneia dintre menţiunile privind numele si prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator o reprezintă nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

6. Modalitatea de comunicare a procesului verbal de contravenţie.

Legiuitorul a statuat două modalități de comunicare a unui proces verbal de contravenţie, respectiv, prin înmânarea procesului de către agentul constatator sau prin comunicarea procesului verbal în termen de două luni de la data încheierii acestuia, pentru situația în care contravenientul nu este prezent sau dacă acesta este prezent, dar refuză semnarea procesului verbal de contravenţie.

Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.

Achitarea amenzii.

Potrivit disp. art. 28 coroborat cu prev. art. 29 din OG 2/2001 privind regimul juridic: „Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate in procesul-verbal.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârsirii contravenţiei, precum si la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor  alin. (1).

(3) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data si ora efectuării plăţii; in aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Dispoziţiile art. 28 se aplică si in cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.”

7. Formularea plângerii contravenţionale împotriva procesului verbal de contravenţie.

Împotriva procesului verbal de contravenţie se poate formula plângere contravențională in termen de 15 zile calendaristice de la data inmânării sau comunicării acestuia potrivit disp. art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. În cazul în care, contravenientul nu dorește să formuleze plângere contravențională, procesul verbal constituie titlu executoriu, fără nicio altă formalitate.

8. Instanța competență să soluționeze plângerea contravențională.

Contravenientul poate depune plângerea contravențională la următoarele judecătorii:

– Judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârşită contravenția;

– Judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul contravenientul.

9. Taxa judiciară de timbru necesară soluționării plângerii contravenţionale.

Potrivit disp. art. 1 din OUG nr. 80/2013acţiunile si cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Astfel, în vederea soluționării dosarului având ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (precum si calea de atac împotriva hotărârii pronunţate), contravenientul trebuie să achite anticipat, taxă judiciară de timbru in cuantum de 20 lei. Dovada achitării taxei judiciare de timbru se anexează plângerii contravenţionale.

In cadrul disp. art. 40 din OUG 80/2013, legiuitorul a stabilit în concret modalitatea de plată, respectiv: „Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei in numerar, prin virament sau in sistem on-line, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale in care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt in sarcina debitorului taxei. Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul in România, taxa judiciară de timbru se plăteşte in contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale in care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.”

Judecarea dosarului având ca obiect plângere contravenţională.

Desfăşurarea dosarului având ca obiect plângerea contravenţionala împotriva procesului verbal de contravenţie este descrisă de prev. art. 33 alin. (1), 34 (1) din OG 2/2001, astfel:

Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăsi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi in procesul-verbal sau in plângere, precum şi a oricăror alte persoane in măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă in termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare in vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, si hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 2361 şi ale art. 405 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.”

10. Ce se întâmplă dacă plângerea contravenţională a fost respinsă de către instanţa de fond?

În această situaţie devin incidente disp. art. 35 din OG 2/2001, „Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral in faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.”

:: Sentință civilă Judecătoria Sectorului 4.

Consilier juridic Elin Andrii
Head of Legal Department

Citeşte mai mult: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică