Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Negotiation Games for Lawyers
Citeşte mai mult în legătură cu Covid-19 Legal React, Jurisprudență Judecătorii, Jurisprudență Tribunale, Note de studiu, RNSJ, SELECTED, Studii

Tribunalul Dolj. Anulare act administrativ. Decizie privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizație lunară acordată în temeiul OUG nr. 30/2020. Interpretarea sintagmei „întreruperea activității” în cazul agricultorilor

31 ianuarie 2023 | Bogdan-Gabriel DINCU
Bogdan-Gabriel Dincu

Bogdan-Gabriel Dincu

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale pe parcursul anului 2020, în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene în scopul prevenirii comunitare a infecției și ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar fi adus grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și a beneficiarilor unor măsuri de asistență socială, Guvernul României adoptă la data de 21 Martie 2020 Ordonanța de Urgență nr.30/2020, având în vedere că elementele sus menționate vizau un interes public constituind totodată o situație extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației, precum și reglementarea unor măsuri de protecției socială pe perioada stării de urgență decretate conform Decretului nr.195/2020 al Președintelui României.

Cine a beneficiat de indemnizația prevăzută de OUG nr.30/2020?

Actul normativ vizează categorii de persoane/profesii care nu prestează activități în baza unor contracte individuale de muncă, dar care, la rândul lor, au fost afectate de epidemia de coronavirus COVID-19.

Din această categorie fac parte:

a. Persoanele fizice autorizate (PFA), Întreprinderile familiale (IF), Întreprinderile individuale (II), astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b. Profesiile liberale (PFI), altele decât avocații (ex. doctori, psihologi, notari, medici stomatologi, psihologi, asistenţi sociali, contabili autorizați etc.);

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

c. Avocații;

d. Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

e. Persoane cu contracte de activitate sportivă, respectiv persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători);

f. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe;

g. Personal încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege, conform art XV^1 din OUG nr. 30/ 2020 (persoanele încadrate în baza unui contract de mandat, convenții civile pentru prestări servicii, contract de comision, contract de colaborare, contract de management etc.).

Prin OUG nr. 30/2020, legiuitorul (Guvernul României) a stabilit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. XV unele măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Astfel, se stabilește că: Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.”

Cum s-a obținut indemnizația acordată în baza art. XV alin. 1 din OUG nr.30/2020?

În baza prevederilor Ordinului nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevazuta la art. XV alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 indemnizația se acorda în urma depunerii unei Cereri-tip, însoțită de o Declarație pe proprie răspundere dată în baza art. 326 Cod penal privind falsul în declarații prin care solicitantul (profesionistul) declara că nu desfășoară activitate, de asemenea se atașa o copie a cărții de identitate precum și o copie a unui extras de cont aparținând solicitantului indemnizației. Toate acestea trebuiau semnate electronic și se încărcau pe platforma pusă la dispoziția solicitanților de către Guvernul României – aici.gov.ro.

Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută de art. XV din OUG nr.30/2020, trebuiau astfel îndeplinite cumulativ două condiții:

– întreruperea activității;

– nerealizarea de venituri în luna pentru care se solicita indemnizația.

Cine a efectuat plățile?

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 a stabilit și competența plații indemnizaţiei în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.

Plata s-a realizat de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate, Agenție care, s-a reorganizat conform prevederilor art. 107 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, și are atribuții pentru activitatea de stabilire şi plată a beneficiilor de asistenţă socială asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, și Solidarității Sociale.

Prin actul normativ mai sus menţionat legiuitorul a avut în vedere scopul realizării unui sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şi control în domeniul asistenţei sociale, care pot funcţiona ca instituţii publice cu structuri la nivel central şi, după caz, cu servicii deconcentrate la nivel teritorial, iar organizarea, funcţionarea şi finanţarea acestor structuri se fac prin acte normative la nivel de lege.

În plus față de aceste atribuții, ca urmare a declarării stării de urgență și a stării de alertă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agențiile teritoriale au primit o serie de activități în domeniul gestionării şi plăţii, conform art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, precum și Indemnizația de sprijin prevăzută de Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

În acest sens aceste atribuții s-au menținut și pe perioada stării de alertă, conform H.G nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Verificarea respectării condițiilor de eligibilitate

În urma plăților efectuate, având în vedere și ușurința acordării indemnizațiilor lunare în cuantum de 4072 lei era și normal să existe controale în vederea respectării condițiilor de eligibilitate pentru obținerea banilor publici.

Echipele de audit din cadrul Curții de Conturi a României în baza prerogativelor conferite de Legea nr.94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, au avut ca misiune de audit financiar verificarea contului anual de execuție a bugetului de stat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, implicit fiind verificați și beneficiarii indemnizației prevăzute de art.XV din OUG nr.30/2020.

Controalele s-au efectuat prin intersectarea bazelor de date existente la nivelul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială cu bazele de date existente în cadrul altor  instituții (Oficiul Național al Registrului Comerțului precum și structurile teritoriale, Direcțiile pentru Agricultură județene, etc.).

Ca urmare a prelucrării succesive a informațiilor din bazele de date, folosind drept cheie de control codul unic de inregistrare, auditorii publici externi au constatat nelegalitatea plăților efectuate în sarcina unor beneficiari, având în vedere că aceștia au obținut în același timp îndemnizația acordată în baza art.XV din OUG nr.30/2020 cât și un ajutor de minimis prevăzut de H.G. nr.248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate„ pentru anul 2020,

În cazurile identificate de echipa de audit, pentru care s-a plătită indemnizația, s-a identificat nelegalitatea (mai ales ca fiecare solicitant de indemnizație prevăzută de OUG nr.30/2020 a uzat de cererea și declarația pe propria răspundere dată sub imperiul legii penale), iar abaterea de la legalitate constă în faptul că nu s-au respectat dispoziţiile legale incidente, deoarece:

i. Nu au avut activitatea întreruptă;

 ii. Au obținut venituri din alte activități.

Criteriile de eligibilitate prevăzute de H.G. nr.284/2020 pentru obținerea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate „sunt prevăzute de art. 5 alin. 1 și prevăd în mod expres necesitatea desfășurării activității, după cum urmează:

„Art.5
(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut în prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, în timpul derulării programului, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ………., Direcția pentru Agricultură a Județului ………../Municipiului București“;
b) să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, la data depunerii cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
d) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înființării culturii;
e) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor  a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției (facturi).
(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) se face până la data de 1 iulie inclusiv.„

Se observă că pentru obținerea ajutorului de minimis, anexate cererii depuse la Direcția pentru Agricultură erau necesare documente care susțin exact contrariul celor declarate la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, în sensul că solicitanții au desfășurat activitate la momentul obținerii indemnizației prevăzute de art. XV alin.1 din OUG nr. 30/2020, respectiv adeverințe emise de primăriile de domiciliu privind terenul cultivat în anul 2020 precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu activitățile de tratament.

Mai mult, este de notorietate că nici o sumă de bani acordată de la bugetul de stat sau de către Uniunea Europeană nu se acordă unor societăți care nu fac dovada funcționării societății respective, fiind o condiție sine qua non în vederea obținerii finanțării.

În interpretarea prevederilor legale, activitatea de cultivare a tomatelor nu trebuie analizată doar prin prisma perioadei de obținere a veniturilor, ci ca un ansamblu de activități (înființarea culturii, îngrijirea culturii pe perioada de vegetație, recoltarea și valorificarea) derulate pe o perioadă de câteva luni.

Emiterea Deciziilor de recuperare a unor sume încasate necuvenit de către plătitor și contestarea acestora de către beneficiari conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, motivat de interpretarea data sintagmei „întreruperea activității”

În urma încasării în mod nelegal a indemnizației lunare acordată în baza art.XV alin.1 din OUG nr.30/2020 s-a procedat la emiterea Deciziilor de recuperare a sumelor încasate fapt ce a determinat beneficiarii să conteste actele administrative emise în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Neîntreruperea activității a fost principalul motiv contestat de beneficiari, considerând norma juridică interpretabilă în sensul că Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială afirmă, în cuprinsul deciziilor, că beneficiarii ar fi primit necuvenit indemnizațiile prevăzute de OUG nr.30/2020, completând o declarație pe proprie răspundere necorespunzătoare realității, solicitanții beneficiind în același timp și de ajutor de minimis prevăzut de H.G. nr.248/2020.

Practic, ceea ce Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială susține este că obținerea ajutorului de minimis prevăzut de H.G. nr. 248/2020 reprezintă lipsa întreruperii activității, ceea ce generează și neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate în raport de OUG nr.30/2020. Ori printre condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de H.G. nr.248/2020 nu se întrevede nicio condiție a cărei îndeplinire să implice o activitate continuă  pe durata stării de urgență din anul 2020. Beneficiarii consideră, în mod eronat că, H.G. nr.248/2020 impune condiții care pot fi îndeplinite uno ictu și la momente de timp care, de principiu, nu se suprapun perioadei stării de urgență.

Contestațiile au fost respinse ca neîntemeiate având în vedere nerespectarea condițiilor de eligibilitate.

Nemulțumiți fiind de răspunsul primit în urma contestației pe cale administrativă, respectând pașii procedurali conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, beneficiarii indemnizației s-au adresat instanței de judecată care a respins cererea de chemare în judecată privind anularea actelor administrative (Deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit) ca neîntemeiată, menținând astfel Deciziile emise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. (Tribunalul Dolj, Secția contencios administrativ și fiscal, încheiere de ședință din 7 decembrie 2022 și hotărârea din 14 decembrie 2022)

Consilier Juridic Bogdan-Gabriel Dincu

Citeşte mai mult despre , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories