Secţiuni » Articole
Articole autoriRNSJESSENTIALSStudiiOpiniiInterviuriPovestim cărţi
Opinii
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Gambling-ul land-based în contextul COVID-19
27.04.2020 | Nicolae OLARIU-BARBU

JURIDICE - In Law We Trust
Nicolae Olariu-Barbu

Nicolae Olariu-Barbu

Industria de gambling tradițional (land-based) a fost printre primele afectate de măsurile luate de autorități în încercarea de a limita pe cât posibil efectele pandemiei COVID-19, fiind suspendată în totalitate începând cu 18 martie 2020.

Având în vedere obligația legală de a plăti taxe în avans și nevoia de a asigura continuitatea activității prin obținerea de noi licențe și autorizații înainte de expirarea celor vechi, industria de gambling land-based era supusă unui risc iminent și real de a nu face față financiar pe perioada suspendării activității și imediat după reluarea acesteia.

Pentru a reduce aceste efecte negative, Guvernul României a fost receptiv la nevoile industriei și a adoptat două ordonanțe de urgență, respectiv Ordonanța de urgență nr. 34/2020 („O.U.G. 34/2020”) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă („O.U.G. 1/1999”) și Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale („O.U.G. 48/2020”).

I. Noutățile aduse de O.U.G. 34/2020 și O.U.G. 48/2020

Conform Art. I, punctul 5 din O.U.G. 34/2020, s-a introdus un nou articol 332 în O.U.G. 1/1999, iar in primul alineat al acestuia se menționează: „Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.

Întrucât Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc („O.N.J.N”) este o autoritate publică în sensul legislației actuale, documentele emise de acesta către organizatorii de jocuri de noroc land-based, inclusiv licențele de organizare a jocurilor de noroc și autorizațiile pentru exploatarea jocurilor de noroc (denumite în continuare generic „licențe” și „autorizații”) se supun prevederilor menționate anterior.

Prin art. VIII din O.U.G. 48/2020 au fost introduse următoarele prevederi:

(1) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror licenţe de organizare a jocurilor de noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.

(2) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă decretate.

(3) Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă.

(4) Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) nu se aplică sancţiunile prevăzute Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidenţa prevederilor alin. (3) se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.

(5) Operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidența alin. (3) nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate.

II. Neclaritățile generate de cele două Ordonanțe de Urgență

2.1. Cât vor fi valabile licențele și autorizațiile care expiră pe perioada stării de urgență?

O primă neclaritate este dacă licențele și autorizațiile care expiră pe perioadă stării de urgență vor fi valabile (i) până la data acordării următoarelor licențe și autorizații sau (ii) sunt valabile un termen fix de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Această problemă se naște din coroborarea noului art. 332 alin. (1) din O.U.G. 1/1999 cu art. VIII alin. (1) și (2) din O.U.G. 48/2020 și cu art. 12 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc („O.U.G. 77/2009”) după cum este prezentat mai jos:

– în art. 12 alin. (1), (3) și (4) din O.U.G. 77/2009 se prevede că licențele și autorizațiile sunt valabile 10 ani, respectiv 1 an de la data acordării. Data acordării este data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil documentația depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 din O.U.G. 77/2009;

– din art. 332 (1) din O.U.G. 1/1999 reiese că se menține valabilitatea licențelor și autorizațiilor care expiră pe perioada stării de urgență atât pe perioada stării de urgență, cât și 90 de zile de la încetarea acestei stări;

– textul art. VIII alin. (1) și (2) din O.U.G. 48/2020 lasă de înțeles că organizatorii (operatorii) de jocuri de noroc pot cere o nouă licență și/ sau o nouă autorizație în cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgență decretate. Acest termen este unul maximal și deci, organizatorii pot cere respectivele documente mai devreme, de exemplu în 10 zile de la expirarea stării de urgență.

Din interpretarea istorică a textelor, putem să înțelegem că O.U.G 48/2020 derogă de la O.U.G. 1/1999 și deci, licențele și autorizațiile care expiră pe perioadă stării de urgență vor fi valabile:
– până la data acordării următoarelor licențe și autorizații;
– 90 de zile de la încetarea stării de urgență, dacă nu se solicită noi licențe sau autorizații în această perioadă.

2.2. Vor datora organizatorii land-based taxe pentru autorizațiile prelungite prin efectul legii?

O.U.G. 34/2020 și O.U.G. 48/2020 nu abordează direct această problemă, însă răspunsul pare să fie că se datorează taxe aferente autorizațiilor pentru perioada de după încetarea stării de urgență până la obținerea unor noi licențe sau autorizații.

Aceasta ar trebui sa fie concluzia deoarece O.U.G. 48/2020 a impus o excepție (a scutit organizatorii land-based de la plata taxei aferente autorizației doar pe perioada stării de urgență), iar excepțiile sunt de strictă interpretare.

2.3. Ce obligații de plată sunt suspendate și ce obligații de plată nedatorate?

În Art. VIII alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. 48/2020 se menționează pe scurt următoarele:
– obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă pe perioada de urgență [alin. (3)];
– se exceptează de la aplicarea sancțiunilor pentru neplata taxelor (cum ar fi și revocarea licenței) acei organizatori de jocuri de noroc land-based care vor efectua plata taxelor pentru autorizații ce au fost suspendate conform alin. (3) în 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență [alin. (4)];
– operatorii care intră sub incidența alin. (3) nu datorează taxe aferente autorizațiilor pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate [alin. (5)].

Este adevărat că prevederile sus-menționate pot naște confuzii în ceea ce privește suspendarea și scutirea de plată taxelor aferente autorizațiilor, însă din coroborarea acestora cu prevederile art. 14 alin. (2) din O.U.G. 77/2009, se pot înțelege următoarele:
– nu se datorează taxă aferentă autorizațiilor pe perioada stării de urgență (începând cu 16.03.2020 și până la încetarea acesteia);
– se suspendă plățile taxelor aferente autorizațiilor pe perioada stării de urgență (începând cu 16.03.2020 și până la încetarea acesteia). În concret, este vorba de suspendarea plății sumelor care nu sunt scutite pe perioada stării de urgență;
– în 30 de zile lucrătoare de la finalul stării de urgență, organizatorii land-based vor efectua plățile sumelor care nu au fost scutite de la plată prin O.U.G. 48/2020.

O chestiune interesantă o va reprezintă situația plăților care erau deja scadente la data declarării stării de urgență, respectiv dacă și acestea sunt suspendate și dacă nu cumva organizatorii care întârziaseră plata vor fi scutiți de aplicarea sancțiunilor specifice pentru neplată la termen în măsura în care vor efectua plata în 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență.

2.4. Se mai plătește taxa de viciu?

Potrivit Secțiunii 3 (Taxe speciale), lit. C) din Anexa O.U.G 77/2009 și art. II, alin. (4) din Legea nr. 124/2015, organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine și videoloterie (VLT) au obligația de a achita o taxă de viciu în cuantum de 400 euro/post autorizat/an. Această taxă se achită de organizator odată cu taxa de autorizare, în tranșe trimestriale, odată cu plata autorizației.

Având în vedere că taxa aferentă autorizației a fost suspendată, sunt îndreptățiți organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine și VLT să nu facă plata taxelor de viciu pentru perioadele de dinaintea declarării stării de urgență?

La acest moment, răspunsul pare să fie că organizatorii nu au acest drept, fiind în prezența unei excepții (suspendarea plăților aferente numai autorizațiilor) care este de strictă interpretare.

III. Eventualele probleme de constituționalitate

Fără a intra în discuția constituționalității sau neconstituționalității prevederilor adoptate ulterior începerii stării de urgență, dar care au ca referință acest moment, atragem atenția că dispozițiile unei ordonanțe în vigoare produc efecte până când Curtea Constituțională constată neconstituționalitatea respectivelor dispoziții, conform art. 147 alin. (1) din Constituția României.

De asemenea, precizăm că este atributul exclusiv al Curții Constituționale să constate conformitatea unei ordonanțe cu rigorile Constituției României și deci, destinatarii unei ordonanțe trebuie să se supună prevederilor acesteia pe perioada cât produce efecte.

Av. Nicolae Olariu-Barbu

Aflaţi mai mult despre , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.