Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Opinie privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA – actualizări la zi
04.05.2020 | Bogdan ILIE, Simona GHEORGHE

Secţiuni: Business, Covid 19 Legal React, Drept comercial, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Bogdan Ilie

Bogdan Ilie

Simona Gheorghe

Simona Gheorghe

În Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului (HG) nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

În cele ce urmează, vă prezentăm cele mai importante aspecte privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, cu ultimele modificări.

I. Dispoziții generale

1. Cu titlu preliminar, arătăm faptul că, potrivit art. 1 alin. (1), normele metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, (i.e. FNGCIMM), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor Publice (i.e. MFP), în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

2. Astfel cum este indicat în cadrul art. 1 alin (2), valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei.

Ce este important de reținut este faptul că, beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. b) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

3. În continuare, art. 1 alin. (4) arată că, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc, în procent de 100% Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

4. În ceea ce privește costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (i.e. programul), acesta se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.

Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:

Comision de risc = (valoarea[1]/soldul[2] garanţiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respective [3])/12.

c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MFP – Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.

După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:

Comision de administrare = (valoarea[4]/soldul[5] garanţiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv[6])/12.

5. Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către instituţia de credit în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

6. Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 3 alin. (1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, după caz.

7. Potrivit art. (11), pentru asigurarea accesului la informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) solicitantul de finanţare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;

b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;

c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;

d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat.

III. Implementarea Programului

8. Solicitarea de garantare se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:

a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare de către instituţia de credit;

b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;

c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;

d) acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a MFP;

e) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente.

9. Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (17)-(19). Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2).

10. În ceea ce privește documentele care însoțesc cererea de plată, care se depune de către instituţia de credit, ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, aducem în atenție faptul că, cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului collateral.

11. FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22, a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (13), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5).

12. FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 22 şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (13), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5).

13. Conform art. 26 alin. (1) în cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MFP a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, MFP poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FNGCIMM.

(2) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice.

14. Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituţiile de credit participante în cadrul programului transmit FNGCIMM o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), în funcţie de condiţiile de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1).


[1] În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
[2] Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
[3] Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
[4] În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
[5] Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
[6] Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


Bogdan Ilie – Partener SCA Nicolescu Zorin & Asociații
Simona Gheorghe – Avocat Colaborator Junior SCA Nicolescu Zorin & Asociații

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti