Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

ÎCCJ. Măsurile de protecție a persoanelor implicate în proceduri judiciare, precum și a personalului propriu, în contextul pandemiei de COVID-19. UPDATE: Abrogare ordin


09.03.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content, Covid 19 Legal React, Health & Pharma (Dreptul sănătății), Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 9 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat publicității Ordinul nr. 74 din 08.03.2022 referitor la abrogarea Ordinului preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 138/13.05.2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 242/25.10.2021.

:: Ordinul

***

Miercuri, 13 mai 2020, având în vedere reluarea activității judiciare normale a Înaltei Curți de Casație și Justiție începând cu data de 15 mai 2020 și luând în considerare că este necesară menținerea unor măsuri de protecție împotriva răspândirii bolii cauzate de virusul SARS-COV-2, jud. Corina Alina Corbu, Președintele Înaltei Curți Casație și Justiție a emis Ordinul nr. 138 privind măsurile de protecție a persoanelor implicate în proceduri judiciare, precum și a personalului propriu, în contextul pandemiei de COVID-19.

Secțiunea I – Aplicarea în timp și relația cu alte instrumente normative

Art. 1.- (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 15.05.2020.
(2) Începând cu data indicată la alin. (1) își încetează aplicabilitatea ordinul președintelui ÎCCJ nr. 71/03.03.2020, cu modificările și completările ulterioare, ordinul președintelui ÎCCJ nr. 96/24.03.2020 și ordinul președintelui ÎCCJ nr. 91/12.03.2020, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Persoana desemnată potrivit prezentului ordin pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Înaltei Curți analizează periodic, cel puțin la un interval de două săptămâni, dacă măsurile prevăzute în cuprinsul acestuia mai sunt necesare în raport cu evoluția pandemiei de COVID-19, formulând propunerile care se impun către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Secțiunea a II-a – Măsuri privind reglementarea accesului în sediile Înaltei Curți, activitatea de lucru cu publicul și respectarea măsurilor de distanțare socială pe durata prezenței în sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție

Art. 2.- (1) Pe toată durata de aplicare a prezentului ordin, în sediile Înaltei Curți au acces doar persoanele arătate în continuare, cu respectarea normelor de acces și de conduită stabilite în cuprinsul acestuia:
a. persoanele citate în dosarele aflate pe rolul Înaltei Curți, precum și reprezentanții acestora, doar în ziua și în intervalul orar stabilite pentru judecata cauzei care îi privește;
b. persoanele care au termen în cunoștință, precum și reprezentanții acestora, doar în ziua și în intervalul orar stabilite pentru judecarea cauzei care îi privește;
c. persoanele a căror prezență este necesară la unul dintre compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul, doar pe baza programării prealabile;
d. personalul instanței, cu mețiunile și excepțiile prevăzute în prezentul ordin;
e. persoanele care doresc să participe la o ședință de judecată cu caracter public, pe baza programării prealabile, în condițiile reglementate prin prezentul ordin;
f. alte persoane – curieri ai unor instituții, furnizori, contractori, invitați etc., pe baza aprobării prealabile acordate, în scris, de către președintele Înaltei Curți, de către unul dintre vicepreședinții acesteia sau de către președintele Secției de contencios administrativ și fiscal pentru sediul acestei din urmă secții.
(2) Pe toată durata de aplicare a prezentului ordin este interzisă prezența în sediile ÎCCJ a altor persoane decât cele indicate la alin. (1).
(3) Accesul și ieșirea din sediul instanței se vor realiza pe căi separate, marcate corespunzător.

Art. 3.- (1) Accesul persoanelor prevăzute la Art. 2 alin. (1) lit. a)-c) și e)-f) se face numai după completarea declarației prevăzute în Anexa nr. 1.
(2) Pentru celeritate, declarația poate fi descărcată în prealabil de pe pagina de internet a ÎCCJ, completată, semnată și apoi prezentată organelor de jandarmi. De asemenea, declarația poate fi transmisă cu cel mult 24 de ore înainte, pe adresa de e-mail indicată pe site-ul ÎCCJ pentru registratura secției/formațiunii de judecată/compartimentului unde persoana urmează a fi prezentă. În acest caz, declarația poate fi prezentată organelor de jandarmi doar în format electronic, pe telefon sau tabletă, fiind obligatoriu ca aceasta să conțină semnătură olografă. Dacă de la momentul transmiterii declarației prin e-mail au intervenit modificări în ceea ce privește aspectele reținute în declarație, persoana în cauză are obligația de completa o nouă declarație scrisă la momentul accesului în sediile ÎCCJ.
(3) Se exceptează de la condiția semnăturii olografe persoanele care au transmis declarația prin e-mail, sub semnătură electronică valabilă.
(4) Procurorii și avocații pot prezenta în toate cazurile declarația privind starea de sănătate pe telefon sau tabletă, fără să fie necesară transmiterea ei în prealabil prin e-mail.
(5) În cazul în care se refuză completarea, depunerea sau, după caz, prezentarea declarației pe propria răspundere sau dacă răspunsul la oricare dintre întrebările din cuprinsul acesteia este ”DA”, organele de jandarmi refuză accesul persoanei în sediul ÎCCJ. Situația reținută pentru refuzarea accesului se consemnează într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 4. Se înștiințează de îndată completul de judecată sau compartimentul unde se deplasa persoana în cauză, prim-magistratul asistent și cabinetul medical.

Art. 4.- (1) Înainte de acordarea accesului persoanelor prevăzute la Art. 2 alin. (1) lit. a)-c) și e)-f) în sediile Înaltei Curți, organele de pază le verifică temperatura corporală prin mijloace non-invazive (termoscanner sau termometru cu infraroșii).
(2) Persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai ridicată de 37 grade celsius li se interzice accesul în sediile ÎCCJ. Se înștiințează de îndată, după caz, completul de judecată sau compartimentul spre care se deplasa persoana în cauză. Situația care a determinat interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal distinct, completat conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul ordin.
(3) În situația refuzului persoanei în cauză de a se supune controlului temperaturii corporale se procedează potrivit alin. (2).
(4) Prevederile alin. (2) privind interzicerea accesului se aplică și în situația persoanelor care au o temperatură corporală normală și nu au bifat niciun răspuns ”DA” în declarația prevăzută la alin. (3), însă prezintă alte simptome evidente ale unei infecții respiratorii severe de tipul COVID-19 (tuse, dificultăți de respirație, rinoree pronunțată), constatate în mod direct de către organul de pază. Decizia privind accesul aparține în acest caz medicului ÎCCJ, care este înștiințat de îndată, chiar și telefonic, iar situația constatată se documentează de către acesta într-un referat scris.
(5) Temperatura corporală se verifică la poarta de acces în curtea sediului ÎCCJ din str.Batiștei, nr. 25, iar declarațiile prevăzute la Art. 3 la punctul de control de la intrarea în clădire.
(6) La sediul Secției de contencios administrativ și fiscal, din str.Octavian Goga, filtrul epidemiologic se organizează similar prevederilor alin. (5), temperatura corporală verificându-se la poarta de acces în clădire, iar declarațiile prevăzute la Art. 3 la actualul punct de pază. Calea de acces va fi marcată și separată cu organizarea distinctă a fluxurilor de intrare și de ieșire. Pe durata ședințelor de judecată și a activității de lucru cu publicul,personalul secției va folosi pentru accesul în clădire doar intrarea secundată, dotată cu sistem de control automat al accesului.

Art. 5.- (1) La momentul accesului și pe toată durata prezenței în sediile ÎCCJ și pentru toate categoriile de persoane indicate la alin. (1) este obligatorie purtarea măștii de protecție. De asemenea, se recomandă purtarea de mănuși de protecție, precum și de viziere sau ochelari de protecție. Pentru personalul de serviciu, precum și personalul care desfășoară activitate de lucru cu publicul purtarea mănușilor de protecție este obligatorie.
(2) În mod excepțional, masca de protecție se asigură gratuit persoanelor aflate într-o situație economică defavorizată, stabilită exclusiv pe baza declarației persoanei în cauză, persoanelor care au fost citate în calitate de martor sau expert și persoanelor a căror prezență imediată în sediile Înaltei Curți este indispensabilă (spre exemplu, apărătorul ales saudesemnat din oficiu într-o cauză având ca obiect luarea unei măsuri preventive etc.).
(3) Masca și, după caz, mănușile de protecție se asigură gratuit membrilor personalului Înaltei Curți, în limita fondurilor bugetare existente. În situația imposibilității asigurării echipamentelor de protecție din fondurile instituției, membrii personalului nu sunt scutiți de obligația de a purta mască de protecție pe perioada prezenței la locul de muncă dacă aceasta a fost stabilită ca o obligație legală.
(4) Refuzul sau omisiunea de a purta mască de protecție la momentul accesului sau pe durata prezenței în sediile ÎCCJ de către persoanele prevăzute la Art. 2 alin. (1) lit. a)-c) și e)-f) atrage, după atenționarea persoanei în cauză pentru a se conforma acestei obligații, interzicerea accesului sau, după caz, obligația de a părăsi de îndată sediul ÎCCJ la cererea organelor de pază. Situația respectivă se consemnează într-un proces-verbal distinct, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4. Se înștiințează de îndată completul de judecată sau compartimentul unde se deplasa persoana în cauză, prim-magistratul asistent și cabinetul medical.

Art. 6.- (1) În toate spațiile din sediile ÎCCJ se va asigura respectarea unei distanțe de protecție de minim 1,5 m. Președinții de secție și conducătorii de compartimente iau de îndată măsurile corespunzătoare în acest sens, prin marcarea în sălile de ședință a locurilor care pot fi ocupate și regândirea programărilor de prezență la serviciu pentru asigurarea acestei distanțe în cadrul birourilor.
(2) În spațiile comune respectarea măsurilor de distanțare socială este supravegheată de către personalul de pază și de către responsabilii anume desemnați din cadrul fiecărei secții și a Secțiilor Unite, iar în sălile de judecată de către președintele completului. Președinții de secție și prim-magistratul asistent desemnează în termen de 24 de ore persoanele responsabile pentru supravegherea normelor de distanțare socială.
(3) Persoanele prevăzute la Art. 2 alin. (1) lit. a)-c) și e)-f) care nu respectă indicațiile primite pentru respectarea distanței de protecție sunt conduse de îndată în afara sediului de către organele de pază, cu înștiințarea completului de judecată sau a compartimentului în cadrul căruia urmau să fie prezente. Situația în cauză se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4.

Art. 7.- (1) Persoanele implicate în procedurile judiciare (părți, reprezentanții lor, martori, experți etc.) au acces în sediile Înaltei Curți doar în ziua și intervalul orar stabilite pentru judecata cauzei care îi privește și doar după prezentarea citației sau, în lipsa acesteia, dacă sunt înscrise pe listele de acces comunicate pentru ziua respectivă organelor de jandarmi de către secții sau formațiunile de judecată. Citația poate fi prezentată și în format electronic, pe telefon sau tabletă. Pentru justificarea accesului, avocații prezintă actul de identitate sau cardul de avocat și copie a împuternicirii avocațiale. Împuternicirea avocațială poate fi prezentată și doar în format electronic, pe telefon sau tabletă.
(2) Accesul în sediul Înaltei Curți se face cu cel mult 20 de minute înainte de ora stabilită pentru desfășurarea activității judiciare la care participă, iar în sala de ședință cu cel mult 10 minute înainte. Imediat după terminarea judecății cauzei, persoanele în cauză trebuie să părăsească sediul Înaltei Curți.
(3) Accesul în sala de ședință se face doar la invitația unei persoane special desemnate din cadrul secției, care va înștiința și chema părțile în sală.
(4) Studiul dosarelor la bară se va putea realiza doar în timpul ședinței de judecată, cu aprobarea președintelui completului.
(5) Președintele completului permite accesul simultan în sală numai unui număr de persoane pentru care se poate asigura respectarea distanței de 1.5 m între persoanele aflate în sală.
(6) Este interzisă staționarea sau deplasarea pe culoarele, căile de acces sau spațiile comune ale Înaltei Curți în grupuri mai mari de 2 persoane, cu excepția cazului în care acestea locuiesc împreună. Avocații se exceptează de la prezenta interdicție.

Art. 8.- (1) Compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul continuă să asigure asistență prin telefon sau e-mail pe toată durata programului de lucru cu publicul afișat pe pagina de internet a Înaltei Curți.
(2) Accesul efectiv al unei persoane la unul dintre compartimentele prevăzute la alin. (1) se face pe baza programării prealabile. Cererea de programare se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora dorite și se aprobă de șeful de compartiment. Șeful de compartiment poate respinge cererea doar în vederea asigurării respectării măsurilor de protecție prevăzute la alin. (3). Refuzul conducătorului de compartiment poate fi contestat prin petiție adresată prim-magistratului asistent. În cazul aprobării cererii, sunt informate organele de jandarmi în condițiile Art. 10.
(3) Accesul în sediu se face cu cel mult 10 min înainte de ora fixată potrivit alin. (2), iar în spațiul de lucru cu publicul al compartimentului nu pot fi prezente simultan mai mult de 3 persoane.
(4) În cazuri urgente, conducătorul de compartiment poate aproba accesul unei persoane și fără programare prealabilă, cu respectarea măsurilor de protecție și de distanțare prevăzute în prezentul ordin.
(5) Avocații se exceptează de la obligația programării în prealabil și li se rezervă un spațiu de studiu special. În acest caz, autorizarea accesului în sediul ÎCCJ se face telefonic de către conducătorul compartimentului în cauză, cu respectarea măsurilor de protecție și de distanțare socială prevăzută în prezentul ordin. Prevederile alin. (2) teza finală se aplică în mod corespunzător.

Art. 9.- (1) Persoanele care doresc să asiste la o ședință de judecată cu caracter public, fără a avea vreo calitate procesuală în cauză, pot transmite o cerere scrisă, recomandabil prin poșta electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința în cauză. La cerere se atașează în mod obligatoriu un certificat medical actual din care să rezulte că starea de sănătate apersoanei în cauză nu prezintă o situație de risc pentru participanții la respectiva procedură judiciară ori personalul instanței.
(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează, în funcție de secția sau formațiunea de judecată, de către magistratul-asistent șef al secției sau de către prim-magistratul asistent al ÎCCJ. Cererea nu poate fi respinsă pentru alte considerente decât imposibilitatea respectării distanței de protecție sau o altă situație de risc medical.
(3) În cazul admiterii cererii, se procedează la adăugarea persoanei respective pe lista de acces pentru ședința de judecată în cauză, comunicată organelor de jandarmi.

Art. 10.- (1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art. 2-9, cabinetul președintelui ÎCCJ, cabinetele vicepreședinților ÎCCJ, cabinetele președinților de secții, pim-magistratul- asistent și conducătorii de compartimente, după caz, comunică organelor de jandarmi lista persoanelor care au acces la o anumită dată în sediile ÎCCJ, inclusiv persoanele care au termen în cunoștință în dosarele aflate pe rol.
(2) În lista prevăzută la alin. (1) se indică expres și persoanele care au transmis declarațiile prevăzute la Art. 3 prin e-mail și au astfel posibilitatea de a le prezenta la momentul accesului doar în format electronic, pe telefon sau tabletă.

Art. 11.- (1) Personalul propriu nu are acces în sediile îCCJ în perioadele în care se află în concediu de odihnă, concediu medical, orice altă formă de concediu sau de învoire, cu excepția situației în care s-a aprobat expres de către conducătorul ierarhic revenirea la serviciu sau accesul în sediu pentru rezolvarea unor lucrări restante, cu respectarea normelor de protecție și de distanțare prevăzute în prezentul ordin.
(2) De asemenea, personalul propriu nu are acces în sediile ÎCCJ în perioadele pentru care s-a dispus desfășurarea activității de la domiciliu (locuință) tocmai pentru a se asigura posibilitatea respectării distanței de protecție ori prevenirea unei posibile situații de risc, cu excepția arătată la alin. (1).

Secțiunea a III-a – Alte măsuri privind protecția personalului ÎCCJ

Art. 12.- (1) La întoarcerea din concediul de odihnă, perioada de concediu medical ori altă perioadă de absență de la locul de muncă(inclusiv perioada în care persoana și-a desfășurat activitatea de la domiciliu/locuință), precum și după efectuarea unei călătorii în afara localității de domiciliu în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală, membrii personalului vor completa chestionarul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ordin și îl vor transmite, după caz, președintelui de secție sau conducătorului de compartiment și cabinetului președintelui.
(2) Se recomandă completarea și transmiterea chestionarului cu cel puțin 24 de ore înainte de întoarcerea la serviciu.
(3) În cazul în care răspunsul la vreuna dintre întrebările din chestionar este ”DA”, acesta se transmite de îndată, prin e-mail, cabinetului medical, medicul ÎCCJ fiind înștiințat și telefonic. Medicul propune de îndată măsurile corespunzătoare, după caz, președintelui ÎCCJ/persoanei desemnate pentru coordonarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19 sau conducătorului ierarhic al persoanei în cauză.
(4) Dacă situația constatată este dintre acelea pentru care prevederile legale în vigoare prevăd obligația instituirii măsurilor de carantină sau de izolare, persoana aflată în această situație are obligația sesizării de îndată a direcției de sănătate publică competente și a face toate demersurile necesare pentru obținerea la finalul perioadei respective și depunerea la ÎCCJ a certificatului de concediu medical.
(5) Dacă situația constatată nu face parte dintre acelea pentru care se poate elibera certificat de concediu medical, însă medicul ÎCCJ apreciază că rezultă în mod obiectiv o posibilă situație de risc pentru persoana în cauză sau ceilalți membri ai personalului, persoana arătată la alin. (1) poate dispune desfășurarea activității de la domiciliu(locuință) pentru o perioadă de maxim 14 zile. Conducătorul ierarhic emite de îndată fișa de sarcini și ia măsuri pentru monitorizarea rezultatelor activității desfășurate de la domiciliu(locuință).
(6) În toate cazurile, pe perioada de aplicare a prezentului ordin, revenirea la serviciu pentru persoanele arătate la alin. (1) se face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului ierarhic, pe baza avizului, acordat inclusiv telefonic, de către cabinetul medical.

Art. 13.- Personalul ÎCCJ care, din dispoziția autorităților competente, a fost plasat în izolare sau carantină, are obligația de înștiința conducerea instanței cu privire la contacții și traseul din instanță. Persoana în cauză va completa în acest sens o declarație care se transmite conducătorului ierarhic și cabinetului președintelui ÎCCJ prin mijloace de comunicare electronică. La încheierea perioadei de izolare, pentru obținerea certificatului de concediu medical de la cabinetul medicului de familie și depunerea acestuia la ÎCCJ, persoana are obligația de a completa și declarația prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 497/25.03.2020 al Ministrului Sănătății.

Art. 14.- (1) Toate persoanele care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infecții respiratorii transmisibile, altele decât COVID-19, precum și cele care nu au primit un astfel de diagnostic însă prezintă o stare generală alterată sau una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație, dificultate de a înghiți, dureri musculare,durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecțiilor respiratorii sunt obligate să nu se prezinte la serviciu, respectiv să părăsească locul de muncă imediat după ce constată declanșarea acestei simptomatologii, înștiințând de îndată, telefonic, conducătorul ierarhic și cabinetul medical al ÎCCJ cu privire la această situație. Revenirea la serviciu se face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului ierarhic, pe baza avizului, acordat inclusiv telefonic, de către cabinetului medical.
(2) Conducătorul ierarhic poate cere persoanei care prezintă astfel de simptome la locul de muncă să accepte verificarea temperaturii corporale, prin mijloace neinvazive, pentru stabilirea existenței unei situații de risc pentru ceilalți colegi.
(3) Prevederile Art. 13 alin. (4)-(6), privind obligativitatea obținerii și prezentării certificatului de concediu medical ori, dacă nu este cazul, stabilirea unei perioade de muncă de la domiciliu (locuință) până la avizarea întoarcerii la serviciu de către cabinetul medical se aplică și în aceste situații.

Secțiunea a IV-a – Măsuri de organizare a activității în vederea prevenirii riscului de infecție cu COVID-19

Art. 15.- (1) Pe durata de aplicare a prezentului ordin, președinții de secție și conducătorii de compartimente stabilesc prin note de serviciu, actualizate ori de câte ori este nevoie, măsurile necesare la nivelul secției sau compartimentului pe care îl conduc pentru reducerea interacțiunii directe la nivelul personalului și a activităților de lucru cu publicul, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire. Totodată, aceștia supraveghează la nivelul structurilor pe care le conduc respectarea măsurilor prevăzute prin prezentul ordin privind purtarea de echipamente de protecție și respectarea distanței minime de protecție.
(2) Fără a fi limitate la ipotezele următoarele, aceste măsuri pot consta în:
– organizarea activității personalului în sistem mixt, o parte de la locul de muncă, o parte de la domiciliu, prin rotație;
– reorganizarea modului de dispunere a mobilierului în sălile de ședință, prin marcarea locurilor care pot fi ocupate, pentru respectarea distanței de protecție, cu respectarea prevederilor hotărârii nr. 62/2020 a colegiului de conducere al ÎCCJ;
– diferențierea programului de lucru și decalarea orelor de începere a activității, precum și a orelor de începere a ședințelor de judecată, în vederea reducerii numărului de persoane prezente concomitent la locul de muncă.
(3) Persoana desemnată pentru coordonarea măsurilor de protecție împotriva COVID- 19 asigură caracterul unitar și complementar al măsurilor luate de președinții de secție și conducătorii de compartimente, informând președintele Înaltei Curți dacă pentru unele dintre măsurile dispuse este necesară dezbaterea în cadrul colegiului de conducere.

Art. 16.- (1) Pentru perioada în care o parte a personalului secției sau compartimentului își desfășoară activitatea la domiciliu(locuință), președintele de secție sau șeful de compartiment emite o fișă de sarcini scrisă, adusă la cunoștința persoanei în cauză, prin care se fixează sarcinile care trebuie îndeplinite și documentele care trebuie transmise prin e-mail conducătorului ierarhic zilnic ori săptămânal. La întocmirea fișelor se are în vedere o durată a zilei de lucru de 8 ore și se acordă prioritate rezolvării lucrărilor restante sau urgente.
(2) Dispozițiile președintelui de secție sau, după caz, ale șefului de compartiment privind repartizarea pentru lucrul la domiciliu, sarcinile stabilite ori diferențierea programului de lucru între angajați sunt obligatorii, constituind sarcini de serviciu.
(3) Persoanele care își desfășoară parțial activitatea prin muncă la domiciliu au obligația de a transmite în fiecare zi de vineri președintelui de secție/conducătorului de compartiment ori persoanei special desemnate de către aceștia o fișă de activitate defalcată pe zile, din care să rezulte activitățile desfășurate și durata acestora. Fișa trebuie să evidențieze îndeplinirea sarcinilor primite sau motivele pentru care nu au putut fi realizate.
(4) Președinții de secție și conducătorii de compartimente sau, după caz, persoanele desemnate să îi înlocuiască, verifică săptămânal activitatea desfășurată de la domiciliu de către persoanele din cadrul secției/compartimentului și certifică pe fișele de activitate încadrarea, ca medie săptămânală, în programul normal de lucru.

Art. 17.- (1) Completurile de judecată stabilesc intervale orare specifice pentru fiecare cauză, astfel încât să poată fi respectate măsurile de acces în sediile ÎCCJ stabilite prin prezentul ordin.
(2) Intervalul orar astfel stabilit se menționează în citație sau, pentru cauzele în care acest lucru nu mai este posibil până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, se afișează pe pagina de internet a ÎCCJ.

Art. 18.- Departamentul economico-financiar și administrativ ia toate măsurile necesare pentru bugetarea și achiziționarea echipamentelor de protecție și a substanțelor dezinfectante și biocide necesare.

Art. 19.- În grupurile sanitare, precum și în spațiile comune și la intrarea în sălile de judecată se asigură accesul permanent la apă curentă, săpun și gel dezinfectant.

Art. 20.- Igienizarea tuturor spațiilor din sediile ÎCCJ se asigură de către personalul de curățenie de 3 ori pe zi – la începutul zilei de lucru, la ora 14 și la sfârșitul zilei de lucru. În timpul ședințelor de judecată, cu permisiunea completului de judecată, se asigură aerisirea și igienizarea sălii de judecată cel puțin la fiecare 2 ore.

Secțiunea a V-a – Menținerea suspendării unor activități din rațiuni de securitate sanitară

Art. 21.- (1) Pe durata de aplicabilitate a prezentului ordin se suspendă: participarea personalului ÎCCJ la acțiuni de formare profesională continuă, schimburi de experiență, întâlniri profesionale, conferințe și alte asemenea activități, la care membrii personalului au fost invitați sau solicitați să participe în virtutea calității oficiale deținute la Înalta Curte de Casație și Justiție sau care sunt programate să se desfășoare în timpul programului de lucru.
(2) În mod excepțional, persoana responsabilă cu privire la coordonarea măsurilor de protecție, desemnată potrivit prezentului ordin, poate aproba prin rezoluție scrisă, participarea unor membri ai personalului la activități de genul celor prevăzute la alin. (1), dacă apreciază că, în raport cu utilitatea acestora și modul lor de organizare, nu se creează o situație de risc pentru ceilalți membri ai personalului.
(3) Se exceptează de la interdicția stabilită prin prezentul articol activitățile de reprezentare desfășurate de președintele și de vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție, care se restrâng doar la activitățile esențiale.
(4) Este permisă organizarea de acțiuni de formare interne , la care participă exclusiv personalul Înaltei Curți, cu respectarea măsurilor de protecție stabilite prin prezentul ordin.

Secțiunea a VI-a – Măsuri de protecție a unor persoane aflate în situații vulnerabile

Art. 22.- (1) Starea de sănătate a personalului ÎCCJ este monitorizată periodic, prin folosirea chestionarului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
(2) Datele colectate sunt confidențiale, se păstrează la nivelul cabinetului medical, și sunt folosite exclusiv în vederea protejării persoanelor care suferă de afecțiuni despre care se consideră din punct de vedere medical că prezintă un risc crescut de complicații în cazul infecției cu COVID-19.
(3) Prin grija conducătorilor ierarhici, persoanele aflate în situații de risc sau care au printre membrii gospodăriei persoane aflate în situații de risc au prioritate pentru a/și putea desfășura activitatea de la domiciliu/locuință, precum și pentru decalarea programului de lucru.
(4) Persoana responsabilă cu coordonarea măsurilor de protecție, desemnată în condițiile prezentului ordin asigură monitorizarea punerii în aplicare a acestor măsuri de protecție suplimentare.

Secțiunea a VII-a – Măsuri privind activitatea judiciară

Art. 23.- Toate actele de procedură emise de ÎCCJ vor purta la loc vizibil următoarea mențiune, cu caractere Times New Roman 14 bold: ”În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței cu ÎCCJ exclusiv în format electronic, prin e-mail; limitarea prezenței fizice la situațiile în care este absolut necesară. Puteți solicita judecarea cauzei și în lipsă sau amânarea acesteia din considerente de boală, dacă este cazul.Pentru consultarea dosarului cauzei, pentru Secțiile I Civilă, a II a Civilă, Penală și Completurile de 5 judecători vă rugăm folosiți aplicația de dosar electronic – www.scj.ro”.

Art. 24.- (1) Pe perioada de aplicare a prezentului ordin, compartimentul IT oferă suport permanent pentru folosirea sistemelor de videoconferință în activitatea de judecată, în toate cazurile în care completurile de judecată apreciază că o astfel de modalitate este permisă de dispozițiile procedurale în vigoare.
(2) Sistemele de videoconferință pot fi folosite și pentru desfășurarea de ședințe cu caracter intern, întâlniri de formare profesională la nivelul secțiilor sau compartimentelor, comunicarea cu persoanele care își desfășoară activitatea de la domiciliu etc.

Art. 25.- În situația excepțională în care nu există un spațiu disponibil pentru desfășurarea ședințelor unor formațiuni de judecată, a căror activitate nu presupune prezența părților și a reprezentanților lor (completurile de recurs în interesul legii sau de dezlegare a unor chestiuni de drept), în condiții în care să poată fi asigurată distanța minimă de protecție, la propunerea președintelui ÎCCJ și cu acordul majorității judecătorilor care intră în compunerea completului în cauză, lucrările se pot desfășura cu utilizarea sistemului de videoconferință.

Secțiunea a VIII-a – Măsuri de asistență a persoanelor aflate în situații de dificultate

Art. 26.- (1) Aplicarea prevederilor prezentului ordin de către toți membrii personalului Înaltei Curți de Casație și Justiție și de către dispozitivele de pază de la sediile ÎCCJ, se face cu respectarea demnității umane a tuturor persoanelor implicate și în condiții care să asigure discreția cu privire la starea de sănătate a acestora și protecția datelor cu caracter personal.
(2) Persoanelor care prezintă o stare generală alterată, cu manifestări clinice ale unei infecții respiratorii, li se asigură asistență, sunt întrebate dacă au nevoie de asistență medicală de urgență, li se asigură posibilitatea de a se așeza, li se pun la dispoziție, dezinfectant și echipament de protecție adecvat și li se asigură apă îmbuteliată. În situația unei agravări bruște a stării de sănătate a acestora, orice membru al personalului are obligația de a acorda asistență imediată, de a solicita asistență medicală de urgență și de a anunța personalul cabinetului medical.

Secțiunea a IX – Coordonarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19

Art. 27.- (1) În vederea coordonării măsurilor de protecție luate la nivelul Înaltei Curți și pentru supravegherea respectării acestora se desemnează domnul judecător Iulian Dragomir, vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(2) Persoana desemnată pentru coordonarea măsurilor de protecție exercită atribuțiile specifice prevăzute în prezentul ordin, asigură coordonarea și caracterul complementar al măsurilor luate de președinții de secție și de conducătorii de compartimente, efectuează verificări privind respectarea și eficiența acestora, putând da dispozițiile sau îndrumările pe care le consideră necesare pentru eliminarea riscurilor de îmbolnăvire.
(3) În cazul constatării unei situații de risc este informat de îndată președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Secțiunea a X-a– Dispoziții finale
Art. 28.- Prezentul ordin se comunică întregului personal al Înaltei Curți de Casație și Justiție, se afișează la sediile ÎCCJ și se publică pe pagina de Internet a acesteia.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro