Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Ministerul Justiției. Măsurile de prevenire şi control a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 pe durata stării de alertă
18.05.2020 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content, Covid 19 Legal React, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Vineri, Ministerul Justiției a dat publicității Instrucțiunea nr. 14 privind măsurile de prevenire şi control la nivelul Ministerului Justiției a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu noul coronavirus SARS – COV-2 (COVID-19), aplicabile pe durata stării de alertă.

Text integral:

„Ministrul Justiției,

În vederea asigurării siguranței și sănătății angajaților Ministerului Justiției, în contextul amenințării create de infecția cu Coronavirus (COVID-19);

Ținând seama de prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și de cele ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

Văzând dispozițiile legale privind prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, precum și cele ale Hotărârii nr. 24/14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

În temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Emite următoarea

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. – Prezenta instrucțiune se aplică la nivelul Ministerul Justiției, sediul din strada

Art. 2. – Începând cu data emiterii prezentei instrucțiuni accesul și activitatea în Ministerul Justitiei, pentru personalul angajat şi vizitatori, sunt permise doar cu purtarea obligatorie a măștilor și a mănușilor de protecție, pe intreaga durată a prezenței acestora în minister.

Art. 3. –La punctele de acces în incinta Ministerului Justiţiei, va fi asigurat triajul epidemiologic, constând în controlul temperaturii personalului propriu şi a vizitatorilor, precum şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Art. 4. – (1) În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, personalul angajat în cadrul Ministerului Justiţiei care a intrat pe teritoriul României din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID- 19 (zona roşie), nu va reveni la locul de muncă, fiind obligat să respecte măsurile de carantină instituţionalizată dispuse de organele medicale competente.

(2) În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu va reveni la locul de muncă, fiind obligat să respecte măsurile de autoizolare la domiciliu, nici personalul angajat în cadrul Ministerului Justiţiei care se află într-una din următoarele situații:
a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);
b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;
c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);
d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.

(3) Personalul aflat în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) va proceda la înștiințarea de îndată, telefonic sau prin e-mail, a conducătorului compartimentului în cadrul căruia își desfășoară activitatea cu privire la această situație, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuității activității la nivelul structurii din care fac parte; în baza înștiințării, conducătorul compartimentului va proceda, de îndată, la informarea în scris a secretarului de stat coordonator/ministrului justiției (pentru compartimentele aflate în coordonarea sa directă) printr-o notă întocmită conform modelului prevăzut în Anexa 1. Secretarul de stat coordonator/ministrul justiției va dispune verificarea de către Direcția Resurse Umane, la autoritățile competente, a instituirii măsurii de carantină instituţionalizată sau, după caz, a măsurii de autoizolare la domiciliu, cu privire la persoana în cauză.

(4) Personalul care a venit în contact indirect cu persoane care au fost confirmate cu COVID-19 (prin intermediul membrilor săi de familie, al cercului de apropiați sau al altor persoane, și care au venit, la rândul lor, în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu COVID-19), va proceda la înștiințarea de îndată, în scris, pe proprie răspundere, a conducătorului compartimentului în cadrul căruia își desfășoară activitatea cu privire la această situație, care, la rândul său, îl va informa, de îndată, pe secretarul de stat coordonator/ministrul justiției (pentru compartimentele aflate în coordonarea sa directă), printr-o notă întocmită conform modelului prevăzut în Anexa 2. Secretarul de stat coordonator, în baza notei întocmite de conducătorul de compartiment și cu informarea prealabilă a ministrului justiției sau, după caz, ministrul justiției însuși, va putea dispune măsuri pentru eliminarea interacțiunii directe între persoana în cauză și personalul din cadrul compartimentului, inclusiv prin îndeplinirea de către aceasta a sarcinilor de serviciu de la domiciliu sau în regim de telemuncă.Aprecierea asupra oportunității dispunerii măsurilor prevăzute de prezentul alineat revine secretarului de stat coordonator/ministrului justiției, care va putea consulta autoritățile medicale competente.

Art. 5 – (1) Persoanele angajate în cadrul Ministerului Justiţiei care au fost diagnosticate cu gripă sau alte infecții respiratorii transmisibile, precum și cele care prezintă o stare generală alterată și una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecțiilor respiratorii nu se vor prezenta la serviciu și vor înștiința de îndată, telefonic, conducerea instituției cu privire la această situație, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuității activității la nivelul structurii din care fac parte. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se acordă concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii.

Art. 6 – (1) Se interzice accesul în Ministerul Justiţiei, al persoanelor cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea duratei acestora.

(2) În perioada aplicării prezentei instrucţiuni, în sediul Ministerului Justiţiei este permis accesul terțelor persoane în vederea exercitării unor atribuții de serviciu care impun deplasarea la sediul instituției sau în urma unei invitații/convocări prealabile, doar după completarea unei declarații pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa 3.

(3) Dacă din conținutul declarației menționate la alin. (2) nu rezultă vreuna din situațiile de risc indicate prin răspunsul pozitiv la una dintre întrebări, personalul care asigură paza și securitatea va contacta cabinetul demnitarului/secretarului general la care persoana legitimată/declarantul dorește să ajungă sau care are în coordonare direcția/serviciul unde acesta dorește să ajungă, iar numai după confirmarea motivului accesului în sediu și preluarea invitatului de către o persoană din cadrul cabinetului demnitarului/direcției vizate, se va permite accesul invitatului în instituție. Pe toată durata prezenței în sediu, invitatul va fi însoțit de persoana care l-a preluat.

(4) În cazurile în care din conținutul declarației menționate la alin. (2) rezultă vreuna din situațiile de risc indicate de răspunsul afirmativ la întrebări, personalul care asigură paza și securitatea instituției va interzice accesul declarantului în sediu, aducând acest lucru la cunoștința secretarului general al Ministerului Justiției/conducătorului instituției, care va lua măsuri în vederea notificării cazului Direcției de Sănătate Publică.

(5) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului articol, organele care asigură paza sediului Ministerului Justiţiei vor proceda la verificarea persoanelor care prezintă în mod evident o stare generală alterată și simptome comune infecțiilor respiratorii – stare alterată de sănătate, tuse persistentă etc. În acest scop, va fi verificată temperatura corporală a persoanelor aflate în astfel de situații, prin mijloace neinvazive – termometre cu infraroșii.

(6) Persoanelor prevăzute la alin. (2) care nu se află în situația prevăzută la alin. (1), dar care manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecție respiratorie, li se permite accesul în sediul Ministerului Justiţiei şi li se va pune în vedere faptul că trebuie să se supună următoarelor reguli de comportament:
a) evitarea contactului direct cu alte persoane;
b) aplicarea corectă a măsurilor de igienă în cazul tusei sau a strănutului (folosirea șervetelelor de unică folosință sau tehnica de a tuși sau strănuta în interiorul cotului flectat);
c) transmiterea actelor preponderent în formă electronică.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (6) li se asigură gratuit o mască de protecție de unică folosință și accesul la gel dezinfectant pentru mâini, în măsura în care acestea sunt disponibile.

(8) Persoanele fără manifestări clinice de infecție respiratorie și care nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la alineatele precedente vor fi rugate ca pe toată durata prezenței în sediul Ministerului Justiţiei să respecte măsurile de igienă și de protecție recomandate de autoritățile naționale competente pentru prevenirea infecției cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecții respiratorii transmisibile.

(9) Obligațiile stabilite de prezentul articol se afișează la loc vizibil, la toate punctele de acces în incinta Ministerului Justiţiei.

Art. 7 – (1) Compartimentele din Ministerul Justiției vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni.

(2) Aplicarea prevederilor prezentei instrucțiuni se face cu respectarea demnității umane a tuturor persoanelor implicate și în condiții care să asigure discreția cu privire la starea de sănătate a acestora și protecția datelor cu caracter personal.

Art. 8 – (1) Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data emiterii și se comunică întregului personal.
(2) Prezenta instrucțiune este aplicabilă pe durata stării de alertă, declarată la nivel național, declarată de autoritățile competente, în condițiile legii.

Art. 9 – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune.

Art. 10 – La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, își încetează aplicabilitatea Instrucțiunile ministrului justiției nr. 3/2020, 4/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 – 10/2020, 12/2020, privind prevenirea și limitarea la nivelul Ministerului Justiției și al unităților subordonate acestuia a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) şi Instrucţiunea ministrului justiţiei nr. 13/2020 privind formarea unui Grup de lucru la nivelul Ministerului Justiţiei în scopul generării politicilor necesare post stare de urgenţă şi elaborării măsurilor de prevenire şi limitare la nivelul Ministerului Justiţiei a efectelor deteminate de infectarea cu noul coronavirus SARS- COV-s (COVID 19).”

Intrucțiunea are 3 anexe.

***

De asemenea, Ministerul Justiției a dat publicității Ordinul nr. 1916/C prin care încetează efectele Instrucțiunilor date pe  perioada stării de urgență privind prevenirea și limitarea la nivelul Ministerului Justiției și al unităților subordonate acestuia  a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu noul coronavirus (COVID-19).

:: Ordinul este disponibil aici.

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti