Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 26 mai 2023. UPDATE: Actele normative adoptate


26 mai 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 26 mai 2023, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice
Proiectul de lege are în vederea eficientizarea activității autorităților și instituțiilor administrației publice în domeniul arhivistic și integrarea practicii arhivistice românești în cadrul general al practicii arhivistice din Uniunea Europeană. Se stabilește clar cine are sarcina de a arhiva documentele electronice, mai exact creatorul ori deținătorul documentelor. Totodată, se reglementează faptul că autoritățile/instituțiile publice vor putea realiza arhivarea electronică a documentelor fără a mai parcurge proceduri de acreditare/notificare specifice unor operatori economici care desfășoară operațiuni în scop comercial. De asemenea, se definesc noțiunile de „arhivă electronică”, „arhivare electronică”, „depozit de arhivă electronică” și „document electronic”, se stabilesc unele obligații în sarcina creatorilor și deținătorilor de documente electronice. De asemenea, se reglementează modalitatea de arhivare a documentelor electronice clasificate, respectiv prin sisteme informatice și de comunicații securizate și acreditate corespunzător nivelului de clasificare a informațiilor conținute, conform legislației în domeniul protecției informațiilor clasificate.
Proiectul de lege prevede și ca Directorul Arhivelor Naționale să stabilească procedurile specifice privind organizarea și desfășurarea activității arhivistice a documentelor electronice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Executivul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență care completează Articolul I din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Astfel, începând cu data de 1 iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la Anexa nr. VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „ADMINISTRAŢIE” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.
Având în vedere constrângerile fiscal-bugetare din anul 2023, s-a optat într-o primă fază pentru stabilirea salariilor de bază prevăzute de lege la nivelul anului 2022 pentru personalul încadrat conform Anexei nr. VIII la Legea-cadru, deoarece categoriile de personal prevăzute în această anexă se regăsesc în toate domeniile de activitate bugetară, de exemplu TESA din sănătate și personalul nedidactic din învățământ.
Prin urmare, de prevederile acestei ordonanțe de urgență a Guvernului beneficiază și celelalte domenii de activitate bugetară, având în vedere că personalul încadrat pe funcții comune, cât și pe cele din alte unități de subordonare centrală și locală, au salarizarea reglementată în această anexă.
Măsura era necesară pentru evitarea apariției unor noi dezechilibre în sectorul bugetar, în contextul elaborării unei noi legi a salarizării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, act normativ care vizează eliminarea inechităților și instituirea unui sistem de stimulare a performanței.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/FCn4

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care se elimină posibilitatea reevaluării persoanei adulte cu handicap de către aceleași entități și în baza acelorași acte care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și obligă autoritățile publice locale să utilizeze Sistemul național de management privind dizabilitatea.
Astfel, în cazul în care Comisia superioară stabilește prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap și apar neconcordanțe față de încadrarea în grad și tip de handicap, se va solicita Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, aflat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, să efectueze o evaluare medicală de specialitate a persoanei cu handicap vizate.
Potrivit noii reglementări, evaluarea medicală se realizează în mod exclusiv de către medicii specialiști din cadrul Institutului asigurând garanția unei evaluări calificate, imparțiale şi unitare, cerințe esențiale având în vedere că această activitate este o formă de manifestare a asistenței medico-sociale asigurate de stat.
Actul normativ adoptat de Executiv reglementează și faptul că sarcina constatării contravenţiilor privind încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea criteriilor medico-psihosociale, revine Comisiei Superioare, iar aplicarea amenzilor contravenţionale se face de către corpul de control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/FCoa

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor ,,Mihail Cantacuzino” şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învățământ
Guvernul României a aprobat, astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și Programul național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ.
După aprobarea programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, care vizează clădirile în care-și desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, prin acest act normativ sunt avute în vedere clădirile spitalelor publice și alte clădiri din sistemul de sănătate, parte a infrastructurii critice – a anunțat ministrul Cseke Attila.
Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” va asigura finanțarea de la bugetul de stat a tuturor lucrărilor de intervenții necesare asupra unei clădiri, respectiv: consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, lucrări de demolare parțială sau totală și realizarea unor clădiri noi, lucrări conexe, precum securitate la incendiu, lucrările de instalații aferente construcției, inclusiv instalații de fluide medicale, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului și utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Clădirile vizate sunt cele încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI.
Un important factor care va accelera procesul de consolidare seismică, a arătat ministrul Cseke Attila, este că nu trebuie întocmite documentații tehnico-economice de tip DALI sau studii de fezabilitate, ci doar proiectul tehnic. În urma acestuia, a expertizei și a costului standard pe metru pătrat la consolidare, stabilit prin ordin de ministru, finanțarea va fi acordată urgent. Totodată, termenul de eliberare a certificatului de urbanism se scurtează, avizele și acordurile vor fi acordate în 3 zile lucrătoare, iar autorizația de construire în 7 zile lucrătoare. De asemenea, în condițiile în care se impune o intervenție de urgență, beneficiarii pot aplica negocierea fără publicarea unui anunț, în conformitate cu prevederile legii achizițiilor publice.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/43KRNEn

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
Ordonanța completează cadrul legal pentru exercitarea atribuțiilor aferente activității de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul Programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia, de către structurile distincte din cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași, Oradea și Timișoara.
Astfel, pentru perioada de programare 2021-2027, se autorizează Birourile Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași, Oradea și Timișoara, prin structuri distincte din cadrul acestora, să acționeze în regim de putere publică, exclusiv pentru activitatea de control pentru verificarea cheltuielilor beneficiarilor români, pentru programele mai sus menționate, fiind asimilate în limita acestei activități, autorităților publice, respectiv autorităților regionale.
În acest fel, sunt îndeplinite condițiile instituite de dispozițiile art. 46 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2021/1059 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă.
Actele emise în exercitarea acestei activități sunt asimilate actelor administrative și pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
Guvernul României a adoptat, astăzi, o ordonanță de urgență prin care vor fi implementate măsuri ce vor asigura creșterea preciziei localizării apelurilor efectuate la Serviciul de urgență 112. Acest nou tip de localizare cu acuratețe crescută va fi furnizat doar pe timpul gestionării unei situații de urgență și se va putea realiza independent de tipul de telefon mobil utilizat, inclusiv pentru cele în tehnologii mai vechi, iar ariile de determinare a poziției vor fi restrânse de până la 25 de ori, în unele cazuri.
Inițiativa legislativă aparține Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), fiind elaborată împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în urma consultărilor cu operatorii de telefonie mobilă din România. Actul normativ va permite implementarea unei soluții tehnice care reprezintă o premieră la nivelul serviciilor de urgență europene, fiind rezultatul analizării celor mai noi tehnologii disponibile în domeniu.
Comunicatul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării: http://bitly.ws/FCq4

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României 2023-2027
Executivul a aprobat Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică pentru perioada 2023-2027, care să asigure îndeplinirea angajamentelor României în domeniu, ca stat membru UE și NATO. Strategia își propune să asigure, în continuare, acțiunile pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță a cetățenilor, dezvoltarea managementului integrat al frontierei, prevenirea și combaterea criminalității circumscrise amenințărilor specifice incidente domeniului securității naționale (trafic de persoane, trafic de droguri ilicite, migrațiune ilegală, terorism, etc).
De asemenea, strategia va conduce la creșterea gradului de securitate al cetățenilor UE, prin consolidarea capacităţii autorităților naționale responsabile de derularea controlului frontierelor de a asigura un nivel înalt de securitate a frontierelor externe ale UE, cu scopul de a îmbunătăți gestionarea acestora, de a reduce timpii de așteptare în punctele de trecere a frontierei, respectiv dea preveni și combate migrația ilegală și criminalitate transfrontalieră, inclusiv terorismul.
Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor strategiei se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică implicată, în raport cu prioritățile și etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetele anuale aprobate, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022
Plafonul financiar aprobat prin acest act normativ este în limita sumei de 452.384.082 lei, echivalentul a 91.409.190 euro, precum și a plafoanelor alocate fiecărei măsuri de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022.
Cuantumul pe hectar pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal, se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor aprobate prin prezentul act normativ la suprafețele eligibile pentru anul 2022.
Suma totală de 452.384.082 lei, prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2023 va impacta 46.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
Resursele financiare necesare aplicării acestei scheme sunt în sumă totală de 3 milioane de lei, pentru perioada 2023 – 2025, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Schema de ajutor de stat se aplică întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, constituie potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 cu modificările si completările ulterioare, și persoanelor juridice.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar sumele se plătesc până la data de 31 decembrie 2023. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, instituție aflată în subordinea MADR, reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Teleorman din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti’
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Începând cu data de 1 iulie 2023 va intra în vigoare noul Contract-cadru, care va avea caracter multianual și care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Reglementările nou introduse au ca obiective principale consolidarea prevenţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îmbunătăţirea accesului la servicii medicale prin extinderea pachetului de bază, având drept scop depistarea precoce şi tratarea în faze incipiente a bolilor.
Principalele elementele de noutate, pe domenii de asistenţă medicală, care vor fi detaliate în normele de aplicare ale Contractului-cadru sunt următoarele:
În asistența medicală primară se creează cadrul legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi se introduc noi instrumente în vederea realizării consultaţiilor preventive pentru persoanele cu vârsta între 40 şi 60 ani (riscograme pentru depistarea precoce a a riscului cardio-vascular, cerebro-vascular, oncologic, diabet, boala cronica de rinichi, pentru evaluarea sănătății mintale şi reproductive) şi pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani (evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii, a riscului fatal cardiovascular, oncologic, al osteoporozei, de incontinenţă urinară, evaluarea sănătății mintale, a riscului de demenţă şi depresie).
Adulţii cu vârsta între 18 şi 39 de ani vor beneficia anual de consultațiile de prevenție. Tot în scopul consolidării prevenţiei, medicii de familie vor recomanda o paletă mai largă de investigații paraclinice de care pot beneficia gratuit asigurații.
Mecanismul de finanțare în asistența medicală primară a fost modificat, astfel încât prin schimbarea ponderii plății per capita și pe servicii, de la 50%-50%, la 35%-65%, s-a creat posibilitatea introducerii de noi servicii de prevenție de care vor beneficia mai mulți asigurați, din grupe de vârstă mai numeroase decât în prezent.
De asemenea, prin noul Contract cadru se reglementează pentru prima dată plata în funcție de performanță, medicina de familie fiind primul segment de asistență medicală pentru care se alocă o sumă din bugetul FNUASS în acest scop.
Se introduc noi măsuri, în scopul reducerii disparităților între mediul rural și cel urban, în ceea ce privește accesul la asistență medicală, prin crearea de stimulente pentru ca medicii de familie să furnizeze servicii în zonele îndepărtate și slab deservite și în scopul atragerii medicilor de familie în zonele rurale neacoperite cu asistenţă medicală primară.
Comunicatul CNAS: http://bitly.ws/FCmK

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”
Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”, cu o valoarea totală de 504,8 milioane lei, din care construcții-montaj în valoare de 171,2 milioane lei, eșalonată pe 48 de luni.
Investiția se află pe rețeaua de transport de interes european (TEN-T).
Realizarea lucrărilor de retehnologizare aferente proiectului conduce la o serie de beneficii imediate și foarte necesare în contextul actual, precum: funcționarea pentru încă un ciclu de 30 de ani a echipamentelor și instalațiilor de la ecluza Năvodari, reducerea costurilor de întreținere și reparații, creșterea fiabilității echipamentelor și instalațiilor la nivelul cerut de normele europene în vigoare, creșterea siguranței în funcționare a echipamentelor, dar și aducerea echipamentelor electrice și mecanice la un nivel tehnic corespunzător cu cel al anului în care se face retehnologizarea acestora.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul operațional Transport (POT) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului „Gala Cercetării Româneşti”
Actul normativ vizează crearea programului ”Gala Cercetării Românești” care își propune să premieze cele mai luminate minți ale cercetării românești din țară și din străinătate și să promoveze astfel o cultură națională a cercetării.
Premiile vor purta numele unor mari cercetători români, atribuindu-i-se fiecărui premiu o anumită valoare, astfel:
a) premiul ”Henri Coandă” – 300.000 lei;
b) premiul ”Ana Aslan” – 300.000 lei;
c) premiul ”George Constantinescu” – 300.000 lei;
d) premiul ”Nicolae Titulescu” – 300.000 lei;
e) premiul ”Hermann Oberth” – 300.000 lei;
f) premiul ”Nicolae Vasilescu Karpen” – 300.000 lei;
g) premiul ”Traian Vuia” – 300.000 lei;
h) premiul ”Aurel Vlaicu” – 300.000 lei;
i) premiul ”Mina Minovici” – 300.000 lei;
j) premiul ”Victor Babeș” – 300.000 lei;
k) premiul ”Ion Cantacuzino” – 300.000 lei;
Bugetul totală anuală alocată Galei este de 3.300.000 lei, care se indexează cu rata anuală a inflației.
Selecția premianților Galei se realizează pe criterii competitive și meritocratice, pe baza unei aplicații formulate de către fiecare candidat și depusă exclusiv în format electronic în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Galei.
Selecția premianților se realizează de către o comisie de evaluare independentă, formată din specialiști în domeniile pentru care se acordă premii, numiți prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.
Acordarea de premii marilor cercetători români va avea un efect de geo return în economia națională, deoarece aceștia vor fi tentați să revină în țară și să efectueze cercetare aplicativă și pe teritoriul României, în domenii în care producția în serie generată de rezultatul cercetării determină creșteri semnificative în unele sectoare ale economiei (industrie farmaceutică, industrie IT etc).

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate in domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Comuna Vetrișoaia, Județul Vaslui
Guvernul a aprobat alocarea sumei de 3,215 milioane lei pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire și asigurării utilităților în punctul de trecere a frontierei de stat Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova), pe teritoriul comunei Vetrișoaia din județul Vaslui.
Banii se alocă bugetului local al comunei Vetrișoaia, județul Vaslui, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Cămin Studențesc – Universitatea din Oradea, str. Făgărașului, nr. 9, municipiul Oradea, județul Bihor”
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, construirea unui cămin studențesc în cadrul Universității din Oradea – a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.
Ministrul a arătat: nevoia de locuri în căminele studențești este mare, doar două treimi dintre cei care cer locuri la cămin pot primi cazare. În cadrul Universității din Oradea învață 15.500 de studenți, dintre care peste 10.400 sunt din afara localității și peste 5.000 sunt din afara județului. În prezent, universitatea deține 354 de camere funcționale în cămin, cu o capacitate totală de cazare de 1.435 de locuri, în camere aglomerate cu 4-5 paturi, dispuse în 3 cămine proprii, dintre care două sunt construite în 1970, și unul închiriat.
Noul cămin va caza 795 studenți în camere de 2 persoane, cu baie proprie, și va avea trei camere pentru persoane cu dizabilități, respectiv 4 apartamente pentru 2 persoane cu bucătărie și baie proprie.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3IEVEuc

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ,,Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava, Judeţul Suceava”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Grădina, judeţul Constanța
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de investiții și intervenție în cazarma 339 Focșani”
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 2792 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părți din imobilul 1053 din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Craiova, trecerea unei părți din imobilul 1053 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii a Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

IV. ANALIZE
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022 (PRIMĂ LECTURĂ)

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 600 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A7 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă – şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 600 milioane Euro, este destinat sprijinirii realizării unor secţiuni din cadrul autostrăzii A7 în lungime de 319 km (sectorul Ploieşti – Paşcani).
Valoarea totală estimată a proiectului este de 6,716 milioane euro (cu TVA), alocarea aferentă din PNRR fiind în sumă de 1,949 miliarde Euro. Diferenţa, până la concurenţa valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat, împrumutul în valoare de 600 mil. Euro vizând acoperirea parţială a acestei contribuții a bugetului de stat.
Implementarea efectivă a investiţiei fiind asigurată prin CNAIR. Se estimează că proiectul se va finaliza în anul 2025.
Data limită de tragere a Imprumutului, aşa cum a fost convenită luând în considerare inclusiv politica BEI, este de 4 ani de la data semnării contractului de finanţare. Împrumutul va fi tras în maximum 20 transe, fiecare în valoare de min. 30 milioane euro.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-A România-Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a documentului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană şi aprobării modificării acestuia de către Comitetul de Monitorizare, respectiv transmiterea documentul către Comisia Europeană
Programul INTERREG V-A România-Ungaria a fost aprobat de către Comisia Europeană în data 9 decembrie 2015 și modificat în anii 2019 și 2020.
În urma consultărilor dintre statele membre, cu informarea și acordul Comisiei Europene, a reieșit necesitatea unor modificări ale Programului INTERREG V-A România-Ungaria. Este vorba despre realocarea sumelor din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) neutilizate, revizuirea indicatorilor de realizare (output), deoarece unele valori au fost stabilite pe baza unor presupuneri sau ipoteze parțial eronate sau incorecte, și actualizarea documentului de programare cu noua denumire oficială a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și cu numele și datele de contact ale șefului Autorității de Management a Programului INTERREG V-A România-Ungaria.

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 26 mai 2023, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor ,,Mihail Cantacuzino” şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învățământ
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României 2023-2027
2. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022
3. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
4. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Teleorman din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti’
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
6. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a
României
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului „Gala Cercetării Româneşti”
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate in domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Comuna Vetrișoaia, Județul Vaslui
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Cămin Studențesc – Universitatea din Oradea, str. Făgărașului, nr. 9, municipiul Oradea, județul Bihor”
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ,,Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava, Judeţul Suceava”
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Grădina, judeţul Constanța
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de investiții și intervenție în cazarma 339 Focșani”
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 2792 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Moisei, județul Maramureș și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părți din imobilul 1053 din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului Craiova, trecerea unei părți din imobilul 1053 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
19. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
20. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii a Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

IV. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitatei certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 600 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A7 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă – şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-A România-Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a documentului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană şi aprobării modificării acestuia de către Comitetul de Monitorizare, respectiv transmiterea documentul către Comisia Europeană
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii Grupului de Lucru Interinstituțional pentru Simplificarea Achiziției de Bunuri, Servicii și Lucrări în domeniul Cercetării-Dezvoltării și Inovării, de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii