Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Un pas mai aproape de aplicarea efectivă a amnistiei fiscale în materia diurnelor. Emiterea Ordinului 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative


30 mai 2022 | Simona BRĂILEANU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Simona Brăileanu

Simona Brăileanu

O nouă punere în context:

Nu cu mult timp în urmă analizam adoptarea Legii 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 315/31.03.2022,[1] aplecându-ne cu precădere asupra manierei concrete în care contribuabilii urmau a beneficia de amnistia fiscală astfel reglementată.

Subliniam atunci că obligațiile de plată stabilite în plus de către organele fiscale sunt anulate ope legis, fără a fi necesară parcurgerea procedurii administrative de emitere a deciziilor de anulare. Iar în acest sens începe a se contura practica recentă instanțelor de judecată.

Ca atare, vor beneficia în mod efectiv de amnistia fiscală, prin intermediul unui demers judiciar, acei contribuabili care (i) fie aveau, la data intrării în vigoare a Legii 72/2022, litigii înregistrate pe rolul instanțelor de contencios privind anularea actelor administrativ fiscale prin care au fost stabilite obligațiile de plată suplimentare, (ii) fie se află în termenul legal pentru inițierea unor astfel de litigii și înțeleg să își exercite acest drept.

Pentru toți ceilalți contribuabili ce se regăsesc în situația premisă reglementată de Legea 72/2022 – anume cei care (i) fie nu se mai află în interiorul termenului legal pentru înregistrarea unei acțiuni în anulare, (ii) fie se află în interiorul termenului însă nu doresc sa inițieze un astfel de demers, este accesibil, începând cu data de 26.05.2022, demersul administrativ.

Emiterea Ordinului privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale:

Mult așteptatul Ordin 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative a fost emis la data de 23.05.2022 și publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din data de 26.05.2022. Ca atare, începând cu data de 26.05.2022 este aplicabilă Procedura de anulare a obligațiilor fiscale în discuție.

Un aspect prealabil, și poate cel mai important aspect pentru contribuabilii vizați de această facilitate fiscală, este reprezentat de faptul că Procedura de anulare, astfel cum aceasta este reglementată prin Ordinul 1000/2022, poate fi demarată de organul fiscal competent (a) din oficiu sau (b) la solicitarea contribuabilului.

Urmează așadar ca fiecare contribuabil să aprecieze dacă optează pentru gestionarea acestui incident administrativ-fiscal de o manieră pasivă, așteptând ca organul fiscal să se autosesizeze și să emită Decizia de anulare sau, din contră, de o manieră activă, solicitând el însuși demararea Procedurii și emiterea Deciziei de anulare.

Atragem atenția însă asupra faptului că ceea ce poate părea a fi cea mai simplă dintre opțiuni, anume varianta pasivă, ar putea lesne înșela așteptările. Contribuabilul aflat în fața unei astfel de decizii ar trebui să țină seama de faptul că o astfel de solicitare, adresată organului fiscal competent, este de natură a devansa semnificativ demararea Procedurii în ceea ce îl privește și, implicit, acesta poate obține emiterea Deciziei de anulare într-un orizont de timp mai scurt.

Procedura aprobată prin Ordinul 1000/2022 presupune parcurgerea a două etape administrative, respectiv:

1. Întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării, sens în care:

– vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale reprezentând impozite, taxe şi contribuţii de natura celor ce intră sub incidenţa Legii nr. 72/2022;

– se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit celor de mai sus, care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intră sub incidenţa prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022;

– în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intră sub incidenţa prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie, după caz);

– în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce intră sub incidenţa prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie, după caz. Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioadă pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anulării conform Legii nr. 72/2022;

– lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct – inspecţie fiscală, şeful de administraţie adjunct – inspecţie fiscală contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct – inspecţie fiscală (Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili – D.G.A.M.C.), după caz, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii administraţiilor finanţelor publice sectoriale, şeful Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);

– în vederea identificării obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării, respectiv a perioadei pentru care se poate proceda la anularea acestora, anterior transmiterii listei către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, se va proceda la solicitarea avizului serviciului juridic, în vederea confirmării faptului că obligaţiile în cauză identificate de organul de inspecţie fiscală fac obiectul anulării din punctul de vedere al respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte prescripţia;

– în situaţia în care actele administrativ-fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile Legii nr. 72/2022 se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei.

2. Emiterea deciziilor de anulare de către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate:

– compartimentul de specialitate primeşte lista cu obligaţiile fiscale principale şi, după caz, accesorii, ce fac obiectul anulării, individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului, verifică în evidenţa fiscală obligaţiile fiscale nestinse cuprinse în această listă, pe care o va completa cu o nouă coloană, în care va individualiza suma rămasă nestinsă.

– compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării au fost comunicate decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii şi va completa lista de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligaţiile fiscale accesorii nestinse care fac obiectul anulării.

– în vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale nestinse, la care va anexa lista prevăzută mai sus, precum şi decizia de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmită în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin.

– după aprobarea referatului, lista se va completa cu informaţii despre decizia de anulare a obligaţiilor fiscale, respectiv numărul şi data acesteia.

– decizia de anulare a obligaţiilor fiscale se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

– Decizia de anulare se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În cazul în care obligațiile fiscale supuse anulării au fost individualizate în titluri de creanță ce nu au fost comunicate contribuabilului, organul fiscal competent va proceda la scăderea din evidența fiscală a obligațiilor în cauză, în baza unui referat motivat.

În plus, Procedura aprobată prin Ordinul 1000/2022 prevede expres nu numai dreptul contribuabililor la restituirea sumelor ce au făcut obiectul unei decizii de anulare, ci și dreptul acestora la obținerea de dobânzi fiscale, reglementare de natură a veni în mod efectiv în sprijinul contribuabililor cărora unele dintre aspectele procesual fiscale le sunt mai greu accesibile.

Astfel, pentru obligațiile fiscale care au fost stinse prin plată, compensare, executare silită, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege, sumele în discuție se restituie contribuabililor, la cererea acestora. Cu precizarea că restituirea sumelor poate fi solicitată în termen de 5 ani, calculat începând cu data intrării în vigoare a Legii 72/2022, iar pentru sumele astfel reținute nelegal de către organul fiscal Contribuabilul are dreptul la acordarea de dobânzi fiscale, calculate de la data plății și până la data restituirii efective a sumelor.

O ultimă concluzie…

În plan normativ ne-a fost oferită și cea din urmă piesă a acestui puzzle, existând în prezent toate pârghiile necesare anulării obligațiilor fiscale și restabilirii echilibrului fiscal. Cu toate acestea, conduita organelor fiscale va fi, în continuare, determinantă. Iar aceasta pentru că Decizia de anulare a obligațiilor fiscale va putea fi, la rândul ei, contestată pe cale administrativă, iar ulterior judiciară, în măsura în care vor exista abateri de la Legea înțeleasă lato sensu.


[1] Amnistia fiscală aplicabilă transportatorilor. Sau despre cum problema diurnelor s-a mutat de pe masa legiuitorului pe cea a organelor fiscale, respectiv a instanțelor de judecatăhttps://www.juridice.ro/778222/amnistia-fiscala-aplicabila-transportatorilor-sau-despre-cum-problema-diurnelor-s-a-mutat-de-pe-masa-legiuitorului-pe-cea-a-organelor-fiscale-respectiv-a-instantelor-de-judecata.html


Av. Simona Brăileanu, Niculeasa Law Firm

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii