Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 25 iunie 2020. UPDATE: Actele normative adoptate


26.06.2020 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Joi, 25 iunie 2020, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate în ședința din data de 25 iunie 2020, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
2. Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii.
3. Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
2. Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020.
3. Ordonanță de Urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. III alin.(3) din ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
4. Ordonanță de Urgență privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale “ Apele Române” aflate în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
5. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași- Târgu Mureș, Autostrada Unirii.
6. Ordonanță de Urgență pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică.
7. Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și a altor acte normative.
8. Ordonanță de Urgență pentru modificarea art.36 alin. (6) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic.

III. HOTĂRÂRI
1. Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
2. Hotărâre privind desființarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale.
3. Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Argeş, Brăila, Vaslui, Mureş, Prahova, Olt, Călăraşi, Ialomiţa, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
4. Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.
5. Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studenţesc – Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”.
6. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba.
7. Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiții “Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.”, la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
8. Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti”, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1546/2006.
9. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
10. Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor.
11. Hotărâre privind plata contribuției anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF).
12. Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură a judeţului Galaţi.
13. Hotărâre privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Muzeului Național Bran, instituție publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii.
14. Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
15. Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
16. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție.
17. Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului „Lymanskyy Yevgeniy”.
18. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
19. Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
20. Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificație și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
21. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.
22. Hotărâreprivind desemnarea autorită ții competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE precum și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
23. Hotărâre privind înscrierea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru completarea anexei nr.7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
24. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2020
25. Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012.
26. Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.
27. Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II.
28. Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Stadiul pregătirii Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 și a Programelor Operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027.
2. Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)”.
3. Memorandum cu tema: aprobarea participării doamnei Vetuța STĂNESCU, domnului Augustin-Cătălin IAPĂ și domnului Gheorghe PĂSAT – secretari de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții S.A.

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative.
2. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 18 inițiative legislative.

***

Joi, 25 iunie 2020, Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda ședinței din data de 25 iunie 2020, potrivit unui comunicat:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. Proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/OUG-2.pdf
2. Proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/OUG-3.pdf
3. Proiect de Ordonanță de UrgențăĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. III alin.(3) din ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/OUG-4.pdf

II. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/LG-6.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-16.pdf
2. Proiect de Hotărâre privind desființarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-17.pdf
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Argeş, Brăila, Vaslui, Mureş, Prahova, Olt, Călăraşi, Ialomiţa, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-18.pdf
4. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-19.pdf
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studenţesc – Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-20.pdf
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-21.pdf
7. Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiții “Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.”, la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-23.pdf
8. Proiect de Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti”, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1546/2006.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-22.pdf
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHG-1.pdf
10. Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-31.pdf11. Proiect de Hotărâre privind plata contribuției anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF).
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-25.pdf
12. Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură a judeţului Galaţi.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-1-1.pdf
13. Proiect de Hotărâre privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Muzeului Național Bran, instituție publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-27.pdf
14. Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHG-2.pdf
15. Proiect de Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHGANEXE.pdf
16. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/NFHGANEXA.pdf
17. Proiect de Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului „Lymanskyy Yevgeniy”.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-28.pdf
18. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-29.pdf
19. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXE.pdf
20. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificație și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXA-3.pdf
21. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/HG-30.pdf

IV. MEMORANDUMURI
1. Memorandum cu tema: Stadiul pregătirii Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 și a Programelor Operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-9.pdf
2. Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)”.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-10.pdf
3. Memorandum cu tema: aprobarea participării doamnei Vetuța STĂNESCU, domnului Augustin-Cătălin IAPĂ și domnului Gheorghe PĂSAT – secretari de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-11.pdf
4. Memorandum cu tema: aprobarea participării doamnei Vetuța STĂNESCU– secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-12.pdf
5. Memorandum cu tema: evaluarea, analizarea și exercitarea de către Guvern a dreptului de sesizare a Curții Constituționale cu privire la constituționalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora (control a priori).
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-13.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-25-06-2020/
2. Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 18 inițiative legislative.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-25-06-2020/

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro