Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu Avocați, SELECTED

Propunerile delegaților Baroului Dolj pentru Congresul avocaților 2023

8 iunie 2023 | JURIDICE.ro

Delegații la Congres din Baroul Dolj – av. Daniel Ghiță, av. Radu Marinescu, av. Bogdan-Valentin Mihăloiu
și av. Lucian-Bernd Săuleanu – au transmis UNBR următoarele propuneri pentru Congresul avocaților 2023:

În calitate de delegați din partea Baroului Dolj la Congresul Avocaților 2023, am fost mandatați de Adunarea Generală a Baroului Dolj din data de 25 martie 2023 să vă adresăm prezentul memoriu, dorind să vă supunem atenției câteva probleme punctuale, asupra cărora vă rugăm să vă aplecați pentru a le găsi rezolvări, în interesul general al profesiei de avocat.

Astfel, avocații din Baroul Dolj au apreciat că este necesară inițierea unor demersuri instituționale către autoritățile cu competență de legiferare, în temeiul art. 63 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, în vederea adoptării următoarelor măsuri legislative:

1. Modificarea legislației procesuale şi a celei privitoare la taxele judiciare de timbru, astfel încât justițiabilii să beneficieze de facilități la plata taxelor de timbru în cauzele în care sunt asistați/reprezentați de avocați, mergând până la restituirea unui procent important din aceste taxe, sau să beneficieze de facilități la plata cheltuielilor judiciare în situaţia:
– soluţionării cauzelor civile prin consfinţirea unei tranzacții redactate prin avocat;
– în cauzele penale în care inculpaţii care beneficiază de asistență juridică calificată solicită judecata în procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei sau încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei în condițiile legii;
– reformarea instituției apărării obligatorii prevăzute de art. 90 C.proc.pen., în sensul de a se extinde regula de la art. 90 alin. (1), lit. c), privitoare la apărarea obligatorie, pentru infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani şi în faza de urmărire penală, fază esenţială şi de cele mai multe ori determinantă în procesul penal.

Totodată, față de diminuarea limitelor de pedeapsă pentru multe infracţiuni pentru care în vechiul Cod de procedură penală apărarea era obligatorie, apreciem imperativă diminuarea limitei de pedeapsă pentru care apărarea este obligatorie de la 5 la 4 ani, măsură benefică atât pentru caracterul echitabil al procesului penal, însă care, în mod evident, este de natură să aducă beneficii avocaților în procesul penal.

2. Este necesară regândirea ariei de competenţă a avocaților pentru recuperarea zonelor acaparate de alte profesii juridice, dar și identificarea unor metode de susţinere a profesionistului avocat, cum ar fi, de exemplu:
– Obligativitatea asistării părților în procedura divorţului, indiferent de calea aleasă, atunci când din căsătorie au rezultat minori.
– Regândirea obligativității asistenței juridice în căile de atac de o manieră care să respecte rigorile de constituționalitate, dar şi coroborarea acestei reglementări cu instituția ajutorului public judiciar sub forma apărătorului din oficiu.
– Solicitarea expresă adresată UNBR de a reglementa un sistem de sprijin al tinerilor avocați, spre exemplu prin scutirea acestora de taxa către barouri în primul an de stagiatură.
– Acoperirea unor cheltuieli legate de infrastructura necesară desfăşurării activității.
– Reglementarea competenţei avocatului în materii ca: mediere (modelul polonez, în care medierea este de competența avocaților) sau arbitraj.

3. Îmbunătățirea legislației privind profesia de de avocat în materia protecției profesionistului avocat care acţionează în acord cu legea.

Evenimente juridice

JURIDICE by Night

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Despre o lege nouă a profesiei de avocat, adaptată noilor realități în care avocații îşi desfăşoară profesia, se discută de mult.

Spre deosebire de alte profesii, care şi-au reglementat pârghiile de autoprotecție în fața potențialelor abuzuri ale instituțiilor de forţă, profesia de avocat nu beneficiază la modul efectiv de astfel de pârghii.

Dacă magistrații nu pot fi supuşi unor măsuri intruzive fără aprobarea secției corespunzătoare a CSM, parlamentarii au o reglementare similară, avocații sunt total neprotejați în situaţia unor potențiale abuzuri ale organelor judiciare.

Este absolut necesară reformarea competenţelor decanilor barourilor şi a consiliilor barourilor atunci când avocații şi sediile lor profesionale sunt supuşi perchezițiilor sau se pune problema luării unor măsuri preventive.

Situaţia actuală în care măsuri preventive luate abuziv sau anchete penale desfăşurate împotriva avocaților nu atrag nicio sancțiune în caz de achitare definitivă pentru magistrații care au acționat în acest fel este absolut inacceptabilă.

Inclusiv colegi din Baroul Dolj au avut de suferit ca urmare a unei atitudini nepotrivite, vindicative din partea procurorilor, iar la finalul procesului penal, în caz de clasare sau achitare, nu există nicio consecință pentru magistrații care au acționat în acest fel.

Pe de altă parte, este necesară consacrarea legislativă a dreptului profesionistului avocat de a-şi folosi infrastructura de lucru în sediile organelor judiciare (incluzând aici şi dispozitivele specifice: tablete, laptopuri, telefoane).

Impunitatea nejustificată în cazul unor autorități care au manifestat o conduită abuzivă faţă de profesionistul avocat a vulnerabilizat enorm profesia noastră, inducând un sentiment de teamă, de nesiguranță profesională în rândul avocaților, cu efecte evidente asupra modului în care aceştia îşi exercită profesia.

4. Este imperativă adaptarea legislației care reglementează drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale la noile realități ale profesiei.

În acest sens, susținem inițierea de demersuri către organele de conducere ale profesiei, în vederea unor modificări legislative pentru adaptarea legislației bolilor profesionale, în acord cu noile realități profesionale: epuizarea profesională, generată de specificul profesiei de avocați care presupune lipsa unui program fix, multitudinea instanțelor şi a altor organe judiciare în fața cărora profesionistul trebuie să-şi desfăşoare activitatea într-o zi de muncă; creşterea exponențială a nivelului de stres profesional la care avocații sunt supuşi, atât din pricina degradării societății în general şi implicit a creşterii graduale a atitudinilor ireverenţioase sau agresive ale clienților, coroborat cu presiunea exercitată de un sistem judiciar subdimensionat, cu personal insuficient şi implicit ostil participanților la actul de justiţie; lipsa oricărei reglementări legate de dreptul la concediu de odihnă al avocatului, în prezent fiind probabil singura categorie profesională lipsită de un astfel de drept şi implicit neprotejată de lege, atât din perspectiva drepturile patrimoniale, cât şi din perspectiva obligațiilor profesionale pe durata vacanțelor judecătoreşti.

5. Adoptarea unei rezoluții pentru contestarea modului în care s-a încercat adoptarea modificărilor art. 345 C.proc.pen.

Apreciem că este inacceptabil și extrem de periculos pentru independența profesiei modul în care legiuitorul a intenționat să modifice textul de lege indicat, fiind prima dată în istoria avocaturii când legiuitorul vizează adoptarea unei norme prin care judecătorul să poată desemna un avocat în afara alegerii justițiabilului pe considerente care țin de deținerea unui certificat ORNISS. Deşi intervenția instanței de control constituțional a stopat, deocamdată, o astfel de reglementare, precedentul a fost creat, iar lipsa de reacție a organelor de conducere a profesiei ar echivala cu o încurajare a legiuitorului să adopte soluții similare de natură să dilueze în mod grav independența profesiei, precum și principiile fundamentale ale acestei profesii liberale şi concurențiale: egalitatea de şanse între avocați și nediscriminarea de către organele judiciare.

6. Adunarea Generală a Baroului Dolj solicită în mod expres Congresului să adopte măsuri instituţionale pentru îmbunătățirea relației cu sistemul judiciar.

Pe deplin conştienţi că diplomația și evitarea sau atenuarea tensiunilor cu conducerea instanţelor vor fi soluția pentru eliminarea comunicării defectuoase între organele judiciare şi barou, atitudinea generală a organelor judiciare față de avocați pune la îndoială discursul public al reprezentanților acestuia, legat de considerarea avocatului drept partener indispensabil al justiţiei.

Sunt necesare măsuri urgente pentru rezolvarea problemelor legate de personalul insuficient din instante, gradul excesiv de încărcare a şedinţelor de judecată, termenele extrem de lungi care diluează atât dezideratul de celeritate, cât şi dreptul la un proces echitabil, starea precară a unor sedii de instanță. Observăm că din ce în ce mai multe instanţe renunță la programarea dosarelor pe intervale orare şi nu prioritizează apelarea cauzelor în care sunt avocați, invocând reguli inacceptabile din ROI al instanţelor.

Aceste probleme care în aparență nu sunt ale avocaturii se răsfrâng asupra avocaților, prin degradarea atmosferei de lucru din instanțe, reflectate adesea în conduite ostile, lipsite de respect instituțional fțăa de avocați.

Este necesară creşterea presiunii instituționale pentru eliminarea unor disfuncționalităţi care există în toată ţara: calitate redusă a actului de justiție, reflectată de hotărâri cu carențe de motivare, cu depăşirea termenelor legale, utilizarea excesivă a preschimbării termenelor de judecată, etc. Toate acestea afectează dramatic relația avocat-client.

Totodată, avocații din Baroul Dolj solicită expres Congresului adoptarea de măsuri pentru stoparea practicii neunitare şi de multe ori abuzive a instanțelor, de cenzurare a cheltuielilor de judecată sau de acordare a unor onorarii parțiale absolut umilitoare pentru prestațiile avocaților din oficiu, fiind necesare criterii consacrate legislativ în aceste materii, astfel încât o astfel de măsură să nu rămână la aprecierea arbitrară a organelor judiciare.

7. Măsuri cu privire la îmbunătățirea protocolului privind onorariile cuvenite avocaților din oficiu.

Mandatul dat de Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Dolj în această materie este legat de îmbunătățirea unor dispoziții din protocolul aflat în vigoare, care au fost aplicate defectuos în practică, fiind afectate drepturile avocaților – spre exemplu, nu se acordă onorariile cuvenite pentru faza camerei preliminare prin încheierea de cameră preliminară, ci se menține practica acordării prin hotărârea prin care se soluționează fondul cauzei.

În ceea ce priveşte practica instanțelor din raza Curții de Apel Craiova, deşi art. 5 alin. (1) şi (2) din Protocol conține dispoziția expresă de acordare a onorariului pe fiecare fază, fiind menționată expres încheierea de camera preliminară, în practică acest onorariu nu se acordă separat prin încheierea de cameră preliminară, din cauza modului de redactare a articolului 5, alin. (2) care arată că „onorariul de acordă o singura dată….”, lit. b) „prin hotărâre, în cursul fazei de cameră preliminară sau a celei de judecată, separat pentru fiecare grad de jurisdicție.”

Această modalitate de redactare este interpretată în sensul că faza judecăţii reprezintă un singur grad de jurisdicție, care cuprinde faza de cameră preliminară şi faza judecăţii în fond şi astfel judecătorul nu poate acorda onorariul decât o singură dată, fără să poată acorda onorariu separat pe fiecare fază a procesului penal la judecata în primă instanţă.

În altă ordine de idei, dispoziția din art. 6, teza ultimă, cu privire la limita de 25% până la care procurorul sau judecătorul pot diminua, după caz, valoarea onorariului, trebuie reformată, deoarece în practică se abuzează de această dispoziție şi de foarte multe ori avocații primesc sume derizorii. Propunem negocierea unui prag de 50% din valoarea integrală a onorariului.

Totodată, se impune modificarea art. 10 alin. (2) din Protocol, în sensul că, în raport de munca depusă de avocat, onorariul să poată fi majorat până la triplul onorariului stabilit pentru respectiva prestație avocațială.

Mai mult, se impune identificarea altor mecanisme de actualizare automată a valorii onorariilor din protocol, propunerea Baroului Dolj fiind aceea ca nivelul onorariilor care se cuvin avocaților pentru acordarea asistenței juridice a suspectului/inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, să fie stabilit în raport de salariul de bază minim brut pe țară, care se actualizează anual.

Cu titlu de exemplu, la nivelul anului 2022 a fost adoptată H.G.nr. 1447/2022, prin care nivelul salariului minim brut pe tară a fost stabilit la 3000 lei. Onorariile cuvenite ar putea fi stabilite prin raportare la acest nivel, astfel: 1/2 din valoarea salariului minim brut pe țară în faza de urmărire penală (adică 1500 lei) pentru faza de urmărire penală şi faza camerei preliminare şi 2/3 din acest salariu pentru faza judecății (adică 2000 lei/inculpat). În aceste mod, onorariile se vor majora automat, prin majorarea anuală a nivelului salariului de bază minim brut pe țară pe care Guvernul este obligat prin lege să o reglementeze.

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories