Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Avocați SELECTED

Validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat

23 octombrie 2023 | JURIDICE.ro

Luni, 23 octombrie 2023, UNBR a publicat Decizia nr. 35/20-21 octombrie 2023 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2023.

:: Decizia

***

Marți, 26 septembrie 2023, UNBR a publicat rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 17 septembrie 2023:

Pentru dobândirea calității de avocat stagiar
Pentru dobândirea calității de avocat definitiv

Candidații respinși la examenul din data de 17 septembrie 2023 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu miercuri, 27 septembrie 2023, ora 20.00.

***

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

Vineri, 22 septembrie 2023, Comisia națională de examen a dispus următoarele:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat stagiar, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat stagiar: Grila 1 (63), Grila 2 (77), Grila 3 (72), Grila 4 (72).

Drept urmare:
Potrivit art. 22 alin. (5) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare atât candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b) și c), cât și candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns numai litera b).

2. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (89), Grila 2 (82), Grila 3 (100), Grila 4 (83).

Drept urmare:
– La întrebarea menționată mai sus se consideră corectă indicarea literei b) ca singură variantă corectă de răspuns. În consecință, potrivit art. 22 alin. (4) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b).

3. Se resping celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 17 septembrie 2023 – stagiari și definitivi.

4. Se republică baremul de evaluare la testul tip grilă pentru toți candidații la examenul de primire în profesia de avocat – stagiari și definitivi – care s-au prezentat la probele de examen din data de 17 septembrie 2023, cuprinzând modificările prevăzute la pct. 1 – 2 de mai sus.

5. În baza prevederilor art. 22 alin. (7) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un termen de 24 de ore, cu începere de la data de 22.09.2023 ora 14,00 până la data de 23.09.2023 ora 14,00, numai pentru candidații de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor și care vor putea formula contestație exclusiv cu privire la întrebările/răspunsurile anulate.

6. Se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului profesional de avocat stagiar astfel cum a fost republicat la data de 22 septembrie 2023, care devine barem final.

7. Evaluarea lucrărilor probei de examen din data de 17 septembrie 2023, în baza baremelor finale publicate, pentru toți candidații (pentru calitatea de avocat stagiar și pentru calitatea de avocat definitiv), se va realiza numai după finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor prevăzută la pct. 5 de mai sus.

***

Duminică, 17 septembrie 2023, UNBR a publicat subiectele şi baremele:

STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.
DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4.

Contestaţiile la baremul probei de examen vor putea fi formulate și depuse până cel târziu luni, 18 septembrie 2023, ora 14:00, potrivit unui comunicat.

Contestațiile vor putea fi formulate folosind profilul candidatului – portalul IFEP.

Consultați INSTRUCȚIUNILE (https://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2023/09/InstructiuniContestatie.pdf) pentru modalitatea de depunere a contestațiilor.

Pentru acces la profilul candidatului folosiți link-ul primit prin email sau SMS. Dacă nu aveți link-ul de acces, îl puteți recupera folosind adresa https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

În caz de dificultăți tehnice, vă rugăm să contactați suportul tehnic la helpdesk@ifep.ro

***

Miercuri, 13 septembrie 2023, UNBR a publicat tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2023.

:: Hotărârea

***

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 8 iunie 2023, a dezbătut și a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat din sesiunea septembrie 2023 și a adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1.(1) Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) și se va desfășura prin I.N.P.P.A., cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

(2) Data desfășurării examenului este 17 septembrie 2023, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile contractate de U.N.B.R., prin I.N.P.P.A..

(3) Tematica de examen este anexată prezentei Hotărâri[1].

(4) Regulamentul de examen aplicabil este Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020 și modificat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 210/10-11.12.2021 și Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 351/8 iunie 2023.

Art. 2.(1) Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus precum și dacă acesta este cadru didactic universitar.

(2) La data de 1 septembrie 2023, I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile privind compunerea Comisiei naționale de examen. Până la data de 8 septembrie 2023, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen, potrivit. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat„. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați „cu precădere„.

Art. 3.(1) Cererea de înscriere la examen se depune de candidat, în modalitatea prevăzută la alin. (6), în intervalul 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00), la baroul la care acesta urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

(2) Cererea va fi însoțită de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

(3) În perioada 25 august 2023 – 28 august 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

(5) Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul 2023 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului, în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților și de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic[2].

Art. 4.(1) Taxa de examen este de 1.800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023”.

(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

(4) I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

(6) În baza mandatului primit de la Consiliul U.N.B.R., Comisia Permanentă îndeplinește atribuțiile Consiliului U.N.B.R. privind și celelalte aspecte legate de organizarea și validarea examenului de primire în profesie, urmând ca deciziile Comisiei Permanente să fie supuse ratificării Consiliului U.N.B.R.

Art. 5.(1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. și membrilor Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.)

(2) I.N.P.P.A. și barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.     


[1] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.
[2] Candidații admiși la examenul din data de 17.09.2023 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2024, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2024.


:: Hotărârea

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership