Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)


28.07.2020 | Elena ALBU
Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 239/16 din 24 iulie 2020 a fost publicată Rectificarea la Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

La pagina 4, considerentul 32 se citeşte „(…) Acest lucru ar trebui să presupună să le fie acordat, în temeiul prezentului regulament, un statut independent din punct de vedere funcțional și legal, care este diferit de oricare alt statut în temeiul dreptului intern.

La pagina 7, considerentul 50 se citeşte „Avertizorii pot aduce informații noi în atenția EPPO, oferind, astfel, asistență în activitatea sa de a investiga, de a urmări penal și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Cu toate acestea, avertizarea poate fi descurajată de teama represaliilor. În scopul de a facilita depistarea infracțiunilor care intră în sfera de competență a EPPO, statele membre sunt încurajate să furnizeze, în conformitate cu dreptul lor intern, proceduri eficace pentru a permite raportarea unor posibile infracțiuni care țin de competența EPPO și să asigure protecția persoanelor care sesizează astfel de infracțiuni împotriva represaliilor (…).

La pagina 7, considerentul 54 se citeşte „Investigarea eficientă a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii și principiul non bis in idem pot impune, în anumite cazuri, o extindere a investigării la alte infracțiuni în temeiul dreptului intern, în situația în care acestea sunt legate în mod indisolubil de o infracțiune care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. (…).”

La pagina 9, considerentul 68 se citește „În cazul în care mai mulți procurori europeni delegați au inițiat investigații cu privire la aceeași infracțiune, camera permanentă ar trebui, după caz, să reunească aceste investigații. Camera permanentă poate decide să nu reunească aceste proceduri sau poate decide să disjungă ulterior aceste proceduri în cazul în care acest lucru este în interesul eficienței investigațiilor, de exemplu, în cazul în care procedurile împotriva unei persoane suspecte sau acuzate ar putea fi încheiate mai devreme, în timp ce procedurile împotriva altor persoane suspectate sau acuzate ar trebui continuate, sau dacă disjungerea cazului ar putea scurta perioada de arestare preventivă a unuia dintre suspecți. În cazul în care diferite camere permanente sunt responsabile de cazuri care urmează să fie reunite, regulamentul intern de procedură al EPPO ar trebui să stabilească competența și procedura adecvate. În cazul în care camera permanentă decide să disjungă un caz, competența sa pentru cazurile rezultate ar trebui să fie menținută.

La pagina 9, considerentul 71 se citește „În plus față de setul minim de măsuri de investigare enumerate în prezentul regulament, procurorii europeni delegați ar trebui să fie în măsură să solicite sau să ordone orice măsuri disponibile pentru procurori în temeiul dreptului intern în cazuri similare la nivel național. (…).”

La pagina 10, considerentul 77 se citește „(…). În cazul unei astfel de sesizări, autoritățile naționale ar trebui să își păstreze prerogativele depline în temeiul dreptului intern cu privire la deschiderea, continuarea sau încheierea investigației.”

La pagina 10, considerentul 80 se citește „(…), nicio dispoziție din prezentul regulament nu poate fi interpretată ca o interdicție adresată instanțelor de a aplica principii fundamentale de drept intern privind caracterul echitabil al procedurii, care se aplică în sistemele lor naționale, inclusiv în sistemele de tip common law.”

La pagina 10, considerentul 81 ultima teză se citește „Motivele pentru închiderea unui caz sunt enunțate în mod exhaustiv în prezentul regulament.”

La pagina 10, considerentul 87 teza a treia se citește „În multe cazuri, aceste acte vor fi întreprinse de autoritățile naționale de aplicare a legii, care acționează în conformitate cu instrucțiunile EPPO, în unele cazuri în urma obținerii autorizației unei instanțe naționale.”

La pagina 12, considerentul 88 al doilea paragraf se citește „Atunci când controlează legalitatea acestor acte, instanțele naționale pot face aceasta pe baza dreptului Uniunii, inclusiv a prezentului regulament, și, de asemenea, pe baza dreptului intern care se aplică în măsura în care o chestiune nu face obiectul prezentului regulament. (…).”

La pagina 22, articolul 10 alineatul (3) litera (c) se citește „(c)aplicarea unei proceduri simplificate de urmărire penală și emiterea unei dispoziții către procurorul european delegat pentru ca acesta să acționeze în vederea închiderii definitive a cazului în conformitate cu articolul 40;”.

La pagina 22, articolul 10 alineatul (4) literele (a) și (b) se citește „(a)dau dispoziții procurorului european delegat să inițieze o investigație în conformitate cu normele de la articolul 26 alineatele (1)-(4) în cazul în care nu a fost inițiată nicio investigație; (b)dau dispoziții procurorului european delegat să își exercite dreptul de evocare în conformitate cu articolul 27 alineatul (6) atunci când cazul nu a fost evocat;”.

La pagina 29, articolul 22 alineatul (1) se citește „EPPO este competent în ceea ce privește infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, care sunt prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern, indiferent dacă același comportament infracțional ar putea fi încadrat ca un alt tip de infracțiune în temeiul dreptului intern. În ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (d) din Directiva (UE) 2017/1371, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern, EPPO este competent numai atunci când acțiunile sau inacțiunile intenționate definite în dispoziția respectivă sunt legate de teritoriul a două sau mai multe state membre și implică un prejudiciu total de cel puțin 10 milioane EUR.”

La pagina 30, articolul 24, titlul se citește „Sesizarea, înregistrarea și verificarea informațiilor”.

La pagina 30, articolul 24 alineatul (1) se citește „Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și autoritățile din statele membre competente în temeiul dreptului intern aplicabil sesizează fără întârziere EPPO cu privire la orice comportament infracțional pentru care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolul 22, articolul 25 alineatele (2) și (3).”

La pagina 30, articolul 24 alineatul (3) se citește „(3) În cazul în care o autoritate judiciară sau de aplicare a legii dintr-un stat membru inițiază o investigație (…).”

La pagina 30, articolul 24 alineatul (4) se citește „(4)Sesizarea conține, cel puțin, o descriere a faptelor, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate.”

La pagina 30, articolul 24 alineatul (7) paragraful al doilea se citește „EPPO informează autoritatea care a sesizat un comportament infracțional în conformitate cu alineatul (1) sau (2), precum și victimele infracțiunii și, dacă se prevede astfel de către dreptul intern, alte persoane care au sesizat comportamentul infracțional.”

La pagina 30, articolul 24 alineatul (10) se citește „(10)EPPO poate solicita alte informații pentru a permite colegiului, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), să emită orientări generale privind interpretarea obligației de a informa EPPO cu privire la cazurile care intră în domeniul de aplicare al articolului 25 alineatul (2).”

La pagina 31, articolul 26 alineatul (1) se citește „(1)În cazul în care, în conformitate cu dreptul intern aplicabil, există motive întemeiate să se considere că o infracțiune care intră în sfera de competență a EPPO este săvârșită sau a fost săvârșită, un procuror european delegat dintr-un stat membru care, în conformitate cu dreptul său intern, este competent (…).”

La pagina 31, articolul 26 alineatul (2) se citește „(2)În cazul în care, după verificare, în conformitate cu articolul 24 alineatul (6), EPPO decide inițierea unei investigații, acesta informează fără întârzieri nejustificate autoritatea care a sesizat comportamentul infracțional în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) sau (2).”

La pagina 32, articolul 26 alineatul (5) litera (b) se citește „(b)reunirea sau disjungerea cazurilor și, în fiecare caz, alegerea procurorului european delegat care să îl instrumenteze,”.

La pagina 32, articolul 26 alineatul (6) se citește „(6) Ori de câte ori camera permanentă adoptă o decizie de realocare, de reunire sau de disjungere a unui caz, se ține seama pe deplin de stadiul curent al investigațiilor.”

La pagina 32, articolul 27 alineatul (2) se citește „(2)În cursul termenelor menționate la alineatul (1), autoritățile naționale se abțin de la adoptarea oricărei decizii în temeiul dreptului intern care ar putea avea ca efect împiedicarea EPPO de a-și exercita dreptul de evocare.”

La pagina 35, articolul 30 alineatul (4) se citește „(4)Procurorii europeni delegați au dreptul să solicite sau să dispună în propriul stat membru orice altă măsură disponibilă pentru procurori în temeiul dreptului intern în cazuri similare la nivel național, pe lângă măsurile prevăzute la alineatul (1).”

La pagina 36, articolul 33 alineatul (1) se citește „(1)Procurorul european delegat care instrumentează cazul poate dispune sau solicita reținerea sau arestarea preventivă a persoanei suspecte sau acuzate în conformitate cu dreptul intern aplicabil în cazuri interne similare.”

La pagina 37, articolul 34 alineatul (8) se citește „(8)În cazul în care un dosar este transferat în conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) de la prezentul articol și cu articolul 25 alineatul (3), EPPO informează cu privire la transfer instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, atunci când este cazul în temeiul dreptului intern, persoanele suspecte sau acuzate și victimele infracțiunilor.”

La pagina 37, articolul 35 alineatul (1) se citește „(1)Atunci când procurorul european delegat care instrumentează cazul consideră investigația terminată, acesta transmite procurorului european însărcinat cu supravegherea un raport conținând un rezumat al cazului și un proiect de decizie privind oportunitatea sesizării instanței de judecată sau a luării în considerare a trimiterii cazului către autoritățile naționale, a închiderii cazului sau a unei proceduri simplificate de urmărire penală (…).”

La pagina 38, articolul 36 alineatul (3) teza a doua se citește „Cu toate acestea, luând în considerare raportul furnizat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1), camera permanentă poate decide să înceapă acțiunea penală în ceea ce privește cazul într-un stat membru diferit, dacă există motive suficient justificate pentru a face acest lucru, ținând seama de criteriile stabilite la articolul 26 alineatele (4) și (5), și să dea dispoziții în consecință unui procuror european delegat din respectivul stat membru.”

La pagina 38, articolul 36 alineatul (5) se citește „(5)Odată luată o decizie privind statul membru în care se va începe acțiunea penală, instanța națională competentă din respectivul stat membru se stabilește pe baza dreptului intern.”

La pagina 38, articolul 36 alineatul (7) teza a treia se citește „La primirea raportului, camera permanentă dă dispoziții procurorului european delegat fie să mențină, fie să retragă calea de atac.”

La pagina 39, articolul 38 primul paragraf se citește „În situația în care, în conformitate cu cerințele și procedurile în temeiul dreptului intern, inclusiv al dreptului intern prin care s-a transpus Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului (…).”

La pagina 39, articolul 39, titlu „Execuția bugetară”, se citește„Închiderea cazului”.

La pagina 39, articolul 39 alineatul (4) se citește „(4)Atunci când un caz a fost închis, EPPO notifică oficial acest lucru autorităților naționale competente și informează instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și persoanele suspectate sau acuzate și victimele infracțiunii, după caz, în temeiul dreptului intern, cu privire la închiderea cazului. (…).”

La pagina 41, articolul 43 alineatul (1) se citește „(1)Procurorii europeni delegați pot să obțină toate informațiile relevante stocate în bazele de date naționale de investigare penală și în bazele de date ale autorităților de aplicare a legii, precum și în alte registre relevante ale autorităților publice, în aceleași condiții ca și cele aplicabile în temeiul legislației naționale în cazuri similare.”

La pagina 45, articolul 53 alineatul (1)se citește „(1)Atunci când se prevede în prezentul regulament, EPPO prevede condiții specifice de prelucrare și informează destinatarul unor astfel de date operaționale cu caracter personal cu privire la aceste condiții și obligația de a le respecta.”

La pagina 50, articolul 65 alineatul (1) se citește „(1)În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele său, EPPO recurge doar la persoane împuternicite de operator care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.”

La pagina 52, articolul 72 alineatul (1) formularea introductivă se citește „(1)EPPO consultă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal care vor face parte dintr-un nou sistem de evidență a datelor care urmează a fi creat, în cazul în care:”.

La pagina 67, articolul 106 alineatul (1) se citește „(1) În fiecare dintre statele membre, EPPO are capacitatea juridică acordată persoanelor juridice în temeiul dreptului intern.”

La pagina 69, articolul 113 alineatul (7) se citește „(7) Răspunderea personală a personalului EPPO este reglementată de dispozițiile aplicabile prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene și în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.”

La pagina 69, articolul 114 litera (c) se citește„(c) norme privind condițiile de încadrare în muncă, criteriile de performanță, exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor, drepturile și obligațiile procurorilor europeni delegați, inclusiv norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;”.

Consilier juridic Elena Albu

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti