Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
CJUE Concurență Cyberlaw Data protection Dreptul Uniunii Europene SELECTED

CJUE. C-252/21 | Meta Platforms și alții (Condiții generale de utilizare a unei rețele sociale). Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, membru al completului de judecată

4 iulie 2023 | JURIDICE.ro

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată.

Trimitere preliminară – Protecția datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD) – Abuz de poziție dominantă – Operator al unei rețele sociale online – Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestei rețele – Competențele unei autorități de concurență a unui stat membru de a constata neconformitatea acestei prelucrări cu regulamentul menționat – Corelare cu competențele autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal

Cererea de decizie preliminară formulată de Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf din Germania privește interpretarea articolului 4 alineatul (3) TUE, precum și a articolului 6 alineatul (1), a articolului 9 alineatele (1) și (2), a articolului 51 alineatul (1) și a articolului 56 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD)[1], fiind formulată în cadrul unui litigiu între Meta Platforms Inc., fostă Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Ltd, fostă Facebook Ireland Ltd, și Facebook Deutschland GmbH, pe de o parte, și Oficiul Federal al Concurenței din Germania, pe de altă parte, în legătură cu decizia acestuia din urmă de a interzice societăților respective să prelucreze anumite date cu caracter personal după cum prevăd condițiile generale de utilizare a rețelei sociale Facebook.

Meta Platforms Ireland gestionează oferta rețelei sociale online Facebook în Uniunea europeană și promovează, în special la adresa www.facebook.com, servicii care sunt gratuite pentru utilizatorii privați. Alte întreprinderi din grupul Meta oferă, în Uniune, alte servicii online, printre care Instagram, WhatsApp, Oculus și – până la 13 martie 2020 – Masquerade.

Oficiul Federal al Concurenței a inițiat o procedură împotriva Meta Platforms, Meta Platforms Ireland și Facebook Deutschland, în urma căreia, prin decizia din 6 februarie 2019, le-a interzis în esență ca, în condițiile generale, să subordoneze utilizarea rețelei sociale Facebook de către utilizatori privați care au reședința în Germania de prelucrarea datelor lor off Facebook și să prelucreze, fără consimțământul lor, aceste date pe baza condițiilor generale în vigoare la acel moment. În plus, le-a impus să adapteze aceste condiții generale astfel încât să reiasă cu claritate că datele menționate nu vor fi colectate, nici asociate cu conturile de utilizatori Facebook, nici utilizate fără consimțământul utilizatorului în cauză și a clarificat faptul că un asemenea consimțământ nu este valid atunci când reprezintă o condiție pentru utilizarea rețelei sociale.

La 11 februarie 2019, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland și Facebook Deutschland au introdus o acțiune împotriva deciziei Oficiului Federal al Concurenței la Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, instanța de trimitere.

În acest context, Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf are îndoieli, în primul rând, cu privire la posibilitatea autorităților naționale de concurență de a monitoriza, în cadrul exercitării competențelor lor, conformitatea unei prelucrări a datelor cu caracter personal cu cerințele prevăzute în RGPD, în al doilea rând, în ceea ce privește posibilitatea unui operator al unei rețele sociale online de a prelucra datele cu caracter personal sensibile ale persoanei vizate, în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din acest regulament, în al treilea rând, în ceea ce privește legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorului în cauză de către un astfel de operator, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul menționat și, în al patrulea rând, în ceea ce privește validitatea, în raport cu articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din același regulament, a consimțământului dat unei întreprinderi care are o poziție dominantă pe piața națională a rețelelor sociale online, în scopul unei astfel de prelucrări.

Relativ la obligația de cooperare între autoritățile naționale de concurență și autoritățile de supraveghere, Curtea a constatat printre altele că, deși nici RGPD, nici un alt instrument de drept al Uniunii nu prevăd norme specifice relativ la acest aspect, nu este mai puțin adevărat că, atunci când aplică RGPD, toate autoritățile naționale implicate sunt ținute de principiul cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) TUE. Astfel, ținând seama de acest principiu, atunci când autoritățile naționale de concurență sunt chemate, în exercitarea competențelor lor, să examineze conformitatea unui comportament al unei întreprinderi cu dispozițiile RGPD, ele trebuie să se pună de acord și să coopereze în mod loial cu autoritățile de supraveghere naționale vizate sau cu autoritatea de supraveghere principală, toate aceste autorități fiind, așadar, obligate, în acest context, să respecte atribuțiile și competențele lor, așa încât obligațiile care decurg din RGPD, precum și obiectivele acestui regulament să fie respectate, iar efectul lor util să fie menținut.

Relativ la posibilitatea ca un utilizator al unei rețele online, al cărui operator ocupă o poziție dominantă pe piața rețelelor sociale, să exprime un consimțământ valabil, în sensul articolului 4 punctul 11 din RGPD, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată de acest operator, Curtea a constatat că o asemenea împrejurare trebuie să fie luată în considerare la aprecierea caracterului valabil și în special liber al consimțământului dat de utilizatorul rețelei menționate, din moment ce poate afecta libertatea de alegere a acestui utilizator. În plus, existența unei asemenea poziții dominante poate crea un dezechilibru vădit între persoana vizată și operator, acest dezechilibru favorizând printre altele impunerea unor condiții care nu sunt strict necesare pentru executarea contractului, ceea ce trebuie luat în considerare în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din regulamentul menționat. Astfel, acești utilizatori trebuie să dispună de libertatea de a refuza în mod individual, în cadrul procesului contractual, să își dea consimțământul pentru anumite operațiuni de prelucrare de date care nu sunt necesare pentru executarea contractului, fără a fi însă obligați să renunțe integral la utilizarea serviciului oferit de operatorul rețelei sociale online, ceea ce implică faptul că respectivilor utilizatori li se oferă, dacă este cazul în schimbul unei remunerații adecvate, o alternativă echivalentă care nu este însoțită de asemenea operațiuni de prelucrare a datelor.

Prin hotărârea pronunțată la data de 4 iulie 2023[2], Curtea a interpretat articolul 51 și următoarele din RGPD, precum și articolul 4 alineatul (3) TUE în sensul că, sub rezerva respectării obligației sale de cooperare loială cu autoritățile de supraveghere, o autoritate de concurență a unui stat membru poate constata, în cadrul examinării unui abuz de poziție dominantă al unei întreprinderi, în sensul articolului 102 TFUE, că nu sunt conforme cu acest regulament condițiile generale de utilizare a acestei întreprinderi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și punerea lor în aplicare, atunci când constatarea respectivă este necesară pentru a stabili existența unui asemenea abuz.

Având în vedere această obligație de cooperare loială, autoritatea națională de concurență nu se poate abate de la o decizie a autorității naționale de supraveghere competente sau a autorității de supraveghere principale competente referitoare la aceste condiții generale sau la condiții generale similare. Atunci când are îndoieli cu privire la conținutul unei astfel de decizii, atunci când condițiile menționate sau condiții similare fac, în același timp, obiectul unei examinări de către aceste autorități sau atunci când, în lipsa unei investigații sau a unei decizii a autorităților menționate, autoritatea de concurență consideră că aceste condiții nu sunt conforme cu RGPD, ea trebuie să consulte aceleași autorități de supraveghere și să le solicite cooperarea pentru a-și înlătura îndoielile sau pentru a stabili dacă este necesar să aștepte adoptarea unei decizii din partea lor înainte de a începe propria apreciere. În absența unei obiecții din partea acestora sau a unui răspuns într-un termen rezonabil, autoritatea națională de concurență își poate continua propria investigație.

Potrivit hotărârii Curții, articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul RGPD trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care un utilizator al unei rețele sociale online consultă site-uri internet sau aplicații în raport cu una sau mai multe dintre categoriile prevăzute de această dispoziție și, dacă este cazul, introduce acolo date înscriindu-se sau efectuând comenzi online, prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul acestei rețele sociale online, care constă în colectarea, prin intermediul unor interfețe integrate, al unor module „cookie” sau al unor tehnologii de stocare similare, a datelor provenite din consultarea acestor site-uri și a acestor aplicații, precum și a datelor introduse de utilizator, în asocierea tuturor acestor date cu contul rețelei sociale al acestuia și în utilizarea datelor menționate de către operatorul respectiv, trebuie să fie considerată o „prelucrare de categorii speciale de date cu caracter personal”, în sensul dispoziției menționate, care este în principiu interzisă, sub rezerva derogărilor prevăzute la acest articol 9 alineatul (2), atunci când această prelucrare de date permite să se dezvăluie informații care se încadrează în una dintre aceste categorii, indiferent dacă aceste informații privesc un utilizator al acestei rețele sau orice altă persoană fizică.

În continuare, Curtea a interpretat articolul 9 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul RGPD  în sensul că, atunci când consultă site-uri internet sau aplicații în raport cu una sau mai multe dintre categoriile menționate la articolul 9 alineatul (1) din acest regulament, un utilizator al unei rețele sociale online nu face publice în mod manifest, în sensul primei dintre aceste dispoziții, datele referitoare la consultarea menționată, colectate de operatorul acestei rețele sociale online prin intermediul modulelor „cookie” sau al tehnologiilor de stocare similare.

Atunci când introduce date pe astfel de site-uri internet sau în astfel de aplicații sau atunci când acționează butoane de selecție integrate în aceste site-uri și aplicații, cum ar fi butoanele „Îmi place” sau „Distribuie” sau butoanele care permit utilizatorului să se identifice pe aceste site-uri sau aplicații cu ajutorul datelor de acces legate de contul său de utilizator al rețelei sociale, al numărului său de telefon sau al adresei de e-mail, un astfel de utilizator face publice în mod manifest, în sensul acestui articol 9 alineatul (2) litera (e), datele astfel introduse sau care rezultă din acționarea acestor butoane numai în cazul în care și a exprimat în mod explicit opțiunea în prealabil, dacă este cazul pe baza unei configurări individuale efectuate în deplină cunoștință de cauză, de a face datele care îl privesc accesibile unui număr nelimitat de persoane.

Conform aceleiași hotărâri, articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul RGPD trebuie interpretat în sensul că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de un operator al unei rețele sociale online, care constă în colectarea de date ale utilizatorilor unei astfel de rețele provenite din alte servicii ale grupului din care face parte acest operator sau rezultate din consultarea de către acești utilizatori a unor site-uri internet sau a unor aplicații terțe, în asocierea acestor date cu contul rețelei sociale al utilizatorilor menționați și în utilizarea datelor menționate poate fi considerată necesară pentru executarea unui contract la care persoanele vizate sunt părți, în sensul acestei dispoziții, numai cu condiția ca prelucrarea respectivă să fie în mod obiectiv indispensabilă pentru realizarea unui scop care face parte integrantă din prestația contractuală destinată acelorași utilizatori, astfel încât obiectul principal al contractului nu ar putea fi atins în lipsa acestei prelucrări.

Potrivit hotărârii Curții, articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (f) din Regulamentul RGPD trebuie interpretat în sensul că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de un operator al unei rețele sociale online, care constă în colectarea de date ale utilizatorilor unei astfel de rețele provenite din alte servicii ale grupului din care face parte acest operator sau rezultate din consultarea de către acești utilizatori a unor site-uri internet sau a unor aplicații terțe, în asocierea acestor date cu contul rețelei sociale al utilizatorilor menționați și în utilizarea datelor menționate poate fi considerată necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț, în sensul acestei dispoziții, numai dacă operatorul menționat a indicat utilizatorilor de la care au fost colectate datele un interes legitim urmărit prin prelucrarea lor, dacă această prelucrare este efectuată în limitele strictului necesar pentru realizarea acestui interes legitim și dacă reiese dintr-o evaluare comparativă a intereselor opuse, în raport cu ansamblul circumstanțelor relevante, că interesele sau libertățile și drepturile fundamentale ale acestor utilizatori nu prevalează asupra interesului legitim menționat al operatorului sau al unui terț.

Curtea a interpretat articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul RGPD

în sensul că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de un operator al unei rețele sociale online, care constă în colectarea de date ale utilizatorilor unei astfel de rețele provenite din alte servicii ale grupului din care face parte acest operator sau rezultate din consultarea de către acești utilizatori a unor site-uri internet sau a unor aplicații terțe, în asocierea acestor date cu contul rețelei sociale al utilizatorilor menționați și în utilizarea datelor menționate este justificată, în temeiul acestei dispoziții, dacă este într-adevăr necesară în vederea respectării unei obligații legale care îi revine operatorului, în temeiul unei dispoziții de drept al Uniunii sau al dreptului statului membru în cauză, dacă acest temei juridic urmărește un obiectiv de interes public și este proporțional cu obiectivul legitim urmărit, iar prelucrarea respectivă este efectuată în limitele strictului necesar.

Potrivit hotărârii Curții, articolul 6 alineatul (1) primul paragraf literele (d) și (e) din Regulamentul RGPD trebuie interpretat în sensul că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de un operator al unei rețele sociale online, care constă în colectarea de date ale utilizatorilor unei astfel de rețele provenite din alte servicii ale grupului din care face parte acest operator sau rezultate din consultarea de către acești utilizatori a unor site-uri internet sau a unor aplicații terțe, în asocierea acestor date cu contul rețelei sociale al utilizatorilor menționați și în utilizarea datelor menționate nu poate, în principiu și sub rezerva unei verificări care trebuie efectuată de instanța de trimitere, să fie considerată necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, în sensul literei (d), sau pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, în sensul literei (e).

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul RGPD a fost interpretat în sensul că împrejurarea că operatorul unei rețele sociale online ocupă o poziție dominantă pe piața rețelelor sociale nu se opune ca atare posibilității ca utilizatorii acestei rețele sociale să își dea în mod valabil consimțământul, în sensul articolului 4 punctul 11 din același regulament, pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal, efectuată de acest operator. Această împrejurare constituie însă un element important pentru a stabili dacă, într-adevăr, consimțământul a fost dat în mod valabil și în special în mod liber, aspect care trebuie dovedit de operatorul menționat.


[1] Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1, rectificare în JO 2018, L 127, p. 2, denumit în continuare „RGPD”).
[2] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba germană, poate fi accesată pe site-ul: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275125&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1667915.


Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership