« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Cauza F-46/09. Transferul unui dosar medical între instituții UE. Daune morale de 20.000 EURO
22.09.2020 | Ruxandra SAVA

JURIDICE - In Law We Trust
DPO Lives
Secţiuni: Content, Data protection, Dreptul Uniunii Europene, Jurisprudență, Selected | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , ,
Ruxandra Sava

Ruxandra Sava

Tribunalul Funcției Publice. Cauza F‑46/09, V, AEPD c. Parlamentul European

Hotărârea din 5 iulie 2011, ECLI:EU:F:2011:101

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice[1] în Cauza F-46/09

1. Litigiul principal

În cursul anului 2006 reclamanta, pentru a putea accede la o funcție publică în cadrul Comisiei a fost programată la un examen medical de angajare. Aceasta a fost consultată de doctorul K. Câteva zile mai târziu, reclamanta a adresat o scrisoare domnului F., șeful Serviciului medical al Comisiei, pentru a se plânge de conduita necorespunzătoare pe care ar fi avut‑o doctorul K. față de ea în timpul examenului medical de angajare. Ca urmare a contestației, dosarul a fost încredințat unui alt medic care a constatat inaptitudinea reclamantei pentru funcția respectivă. Reclamanta a solicitat ca situația sa să fie supusă avizului unei comisii medicale. Comisia respectivă a fost „de părere că [reclamanta] nu are aptitudinile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale”[2].

Reclamanta a contestat în instanță avizul Comisiei, însă acțiunea a fost respinsă.[3]

La data de 9 decembrie 2008, Parlamentul European a solicitat Comisiei comunicarea dosarului medical al reclamantei. Parlamentul European a comunicat, prin scrisoarea din 10 decembrie 2008, o ofertă de muncă reclamantei în calitate de agent contractual[4]. În această scrisoare, se precizase că această ofertă era prezentată sub rezerva respectării condițiilor de angajare prevăzute la articolul 82 din RAA și a rezultatului pozitiv al examenului medical de angajare.[5]

Deși reclamanta a acceptat oferta de angajare, prin avizul din 18 decembrie 2008, medicul consultant al Parlamentului European, după consultarea elementelor comunicate de Comisie, a concluzionat în sensul inaptitudinii fizice a reclamantei în exercitarea „oricărei funcții la oricare dintre [i]nstituțiile europene”[6].

Prin scrisoarea din 19 decembrie 2008, Parlamentul European a informat reclamanta cu privire la avizul de constatare a inaptitudinii din 18 decembrie 2008 sus‑menționat și a retras oferta de muncă pe care i‑o prezentase la 10 decembrie 2008.  Parlamentul European arăta, prin intermediul acestei scrisori, că obținuse transferul dosarului medical al reclamantei deținut de Comisie, după ce a aflat, prin consultarea bazei de date CAST, că persoana interesată lucrase înainte în cadrul instituției menționate.[7]

Reclamanta a reclamat, fără succes, decizia din litigiu. Prin scrisoarea din 24 iunie 2009 secretarul general al Parlamentului European a respins în mod expres reclamația.[8]

2. Concluziile[9] părților

Concluziile Reclamantei

Reclamanta apreciază că Parlamentul European a încălcat dreptul la respectarea vieții private și normele referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în special normele referitoare la transferul dosarului său medical. În concret Parlamentul European ar fi emis avizul nefavorabil întemeindu‑se pe dosarul medical care provenea de la Comisie.[10] Reclamanta a invocat, în principiu, următoarele:

1. ar fi trebuit ca aceste documente medicale să fie clasificate la arhivele Comisiei.[11]

2. articolele 6 și 7 din Regulamentul nr. 45/2001 ar interzice transferul de date cu caracter medical care o privesc pe reclamantă de la Comisie la Parlamentul European[12].

3. medicul consultant al Parlamentului European ar avea atribuția de a efectua o vizită medicală de angajare, iar nu de a investiga trecutul medical[13].

3. Parlamentul nu ar fi respectat principiul limitării scopurilor, al exactității și actualizării datelor, precum și regulile de păstrare a acestora[14].

Totodată reclamanta s-a alăturat în întregime analizei AEPD[15] prezentată succint în continuare.

Concluziile Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD)[16]

AEPD apreciază că Parlamentul a încălcat legislația privind protecția datelor. În concret, în viziunea AEPD, transferul și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter medical colectate în 2006 și 2007 cu privire la starea de sănătate a reclamantei au încălcat Regulamentul nr. 45/2001. AEPD amintește că, în două avize adoptate în 2007 și 2008, a recomandat Parlamentului European și, respectiv, Comisiei ca, în cazul candidaților declarați inapți fizic la angajare, datele medicale colectate în cadrul procedurii de recrutare să fie păstrate doar pentru o perioadă limitată[17].

AEPD amintește că, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul nr. 45/2001, [cu anumite excepții] este interzisă prelucrarea unor categorii speciale de date, precum datele cu caracter medical.  Întrucât reclamanta nu și‑a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în litigiu, excepția prevăzută la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 45/2001 nu ar fi aplicabilă. În plus, Parlamentul European nu ar fi demonstrat că transferul acestor date, deși legitim în raport cu articolul 7 din Regulamentul nr. 45/2001, era în realitate necesar în vederea respectării drepturilor și obligațiilor sale în materie de drept al muncii[18].

Pe de altă parte, AEPD susține că, în momentul în care Parlamentul European a primit de la Serviciul medical al Comisiei datele medicale privind reclamanta, aceste date nu mai erau deținute în vederea scopului inițial, respectiv a examinării aptitudinii medicale a reclamantei în vederea ocupării unui post la Comisie.[19]

Concluziile Parlamentului

Prin concluziile sale, Parlamentul arată că nu a încălcat legislația privind protecția datelor personale. Parlamentul invocă, printre altele, următoarele aspecte:

1. transferurile de date cu caracter personal între instituții sunt posibile dacă sunt necesare pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor care sunt de competența destinatarului[20]. Parlamentul European susține că transferul era necesar pentru executarea legitimă a sarcinilor instituției[21]. În viziunea Parlamentului, acest transfer ar fi fost justificat prin interesul de a evita examenele medicale inutile și de a permite administrației să dispună de informații complete[22].

2. datele au fost colectate cu un anumit scop, respectiv verificarea aptitudinii fizice a reclamantei în exercitarea atribuțiilor în serviciul Uniunii[23].

3. datele colectate de Comisie nu ar fi fost păstrate o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru realizarea scopurilor colectării și prelucrării[24].

Rezumând concluziile părților, în timp ce reclamanta și AEPD argumentează încălcarea prevederilor referitoare la protecția datelor personale în situația transferului dosarului medical de la Comisie la Parlament, Parlamentul argumentează că nu s-au încălcat prevederile Regulamentul nr. 45/2001.

Dar să vedem mai departe ce a hotărât Tribunalul.

3. Hotărârea Tribunalului

Tribunalul a hotărât că au încălcate prevederile legislației privind protecția datelor, în speță, prevederile Regulamentului nr. 45/2001. Hotărând în acest sens, Tribunalul a acordat reclamantei daune materiale în cuantum de 5000 EURO și daune morale în cuantum de 20.000 EURO.

Pentru a decide în sensul celor indicate anterior, Tribunalul a apreciat, în principiu, următoarele:

1. Transferul către un terț, inclusiv către o altă instituție, al unor date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate a unei persoane, colectate de o instituție, constituie în sine o ingerință în viața privată a persoanei.[25]

2. Transferul dosarului medical de la Comisie la Parlament nu a fost unul legal deoarece nu a existat un temei juridic prevăzut de articolul 10 din Regulamentul nr. 45/2001.[26]. Reclamanta nu și‑a dat consimțământul cu privire la transfer[27]. Cu privire la temeiul interesului legitim, Tribunalul a apreciat că în această speță primează dreptul la viață privată al reclamantei în detrimentul interesului Parlamentului de a se asigura că recrutează o persoană aptă să exercite atribuțiile care îi vor fi încredințate[28].

3. Avizul medicului consultant a fost emis cu încălcarea dreptului la respectarea vieții private.[29]

4. Transferul nu a fost necesar[30] și nu avea posibilitatea să se întemeieze, fără autorizarea prealabilă a persoanei interesate, pe date medicale colectate în cadrul unei alte proceduri de o altă instituție[31].

Notă: Hotărârea ar putea prezenta numeroase implicații practice inclusiv în situația transferurilor de date medicale între instituțiile publice din România.


[1] Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene (limba engleză: Civil Service Tribunal) a fost o instanță specializată din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene. A fost înființată la 2 decembrie 2005. A încetat să mai existe la 1 septembrie 2016
[2] Cauza F‑46/09, Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, V, AEPD c. Parlamentul European, Hotărârea din 5 iulie 2011, ECLI:EU:F:2011:101, pct. (12) – (27), disponibilă aici, link accesat 02.09.2020.
[3] Tribunalul Uniunii Europene, sesizat cu recurs, a menținut această soluție de respingere, prin Hotărârea din 15 iunie 2011 (V/Comisia, T‑510/09 P).
[4] pentru un post din grupa de funcții II la Secretariatul general, pentru perioada cuprinsă între 2 februarie 2009 și 2 august 2009.
[5] Cauza F‑46/09, Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, V, AEPD c. Parlamentul European, Hotărârea din 5 iulie 2011, ECLI:EU:F:2011:101, pct. (28) , disponibilă aici, link accesat 02.09.2020.
[6] Ibidem, p. 34.
[7] Ibidem, p. 35.
[8] Ibidem, pct. (36) – (42).
[9] Întrucât această lucrare își propune să evidențieze elementele de drept în materia protecției datelor cu caracter personal, vom evidenția doar concluziile și problemele de drept care ating problematica protecției datelor personale. Prezentarea altor elemente de fond sau de procedură nu fac obiectul prezentei lucrări.
[10] Cauza F‑46/09, Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, V, AEPD c. Parlamentul European, Hotărârea din 5 iulie 2011, ECLI:EU:F:2011:101, pct. (100), disponibilă aici, link accesat 02.09.2020.
[11] Ibidem.
[12] Astfel, datele medicale deținute de Comisie ar fi fost colectate exclusiv în vederea recrutării reclamantei în serviciile acestei instituții, Ibidem.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem, p. (106).
[15] Ibidem, p. (106).
[16] AEPD a fost invitată de Tribunal să intervină în procedură, ibidem, pct. (46) – (56).
[17] Ibidem, pct. (102).
[18] Ibidem, pct. (103).
[19] Ibidem, pct. (104).
[20] Ibidem, pct. (101).
[21] Ibidem, pct. (108).
[22] Ibidem, pct. (101).
[23] Ibidem, pct. (109).
[24] Ibidem.
[25] Ibidem, pct. (112).
[26] Ibidem, pct. (119).
[27] Ibidem, pct. (138).
[28] Ibidem, pct. (120) – (124).
[29] Ibidem, pct. (127).
[30] Ibidem, pct. (139) – (141).
[31] Ibidem, pct. (142).


Av. Ruxandra Sava, CIPP/e

Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.